Prawo zamówień publicznych

Termin oceny warunków udziału w postępowaniu

Szczególne instrumenty i procedury w 2021 roku – dynamiczny system zakupów i umowa ramowa, cz. I

Sprawdź, jakie modyfikacje nowa ustawa Pzp wprowadziła względem procedury podpisywania umowy ramowej i zlecania na jej podstawie zamówień „wykonawczych”. Koniecznie przeczytaj też o tym, jakie zmiany będą dotyczyć dynamicznego systemu zakupów ustanawianego począwszy od 1 stycznia 2021 r. Rewolucja nie ominęła także zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Dodatkowo wiele modyfikacji ustawodawca wprowadził w trybie konkursowym. Informacje na ten temat opublikujemy w drugiej części artykułu już za tydzień.

 • Artykuł 315 nowej ustawy Pzp reguluje postępowanie w sytuacji, gdy umowa ramowa została zawarta z większą liczbą wykonawców, po złożeniu wszystkich ofert w postaci katalogów elektronicznych. Zgodnie z art. 93 ust. 2 nowej ustawy Pzp katalog elektroniczny to wykaz zamawianych produktów, robót budowlanych lub usług sporządzony przez wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w formacie nadającym się do zautomatyzowanego przetwarzania danych.
 • Katalog elektroniczny może w szczególności zawierać opisy i zdjęcia produktów, robót budowlanych lub usług oraz informacje o cenach.
 • Zamawiający może postanowić, że udzielenie „zamówień wykonawczych” na bazie katalogów elektronicznych będzie odbywało się na dwa sposoby:

a)     Złożenie nowych katalogów elektronicznych

Zamawiający na etapie wyboru wykonawcy, który ma zrealizować „zamówienie wykonawcze” może zaprosić wykonawców do ponownego złożenia katalogów elektronicznych, dostosowanych do wymagań danego zamówienia i na tej podstawie wybrać najkorzystniejszą ofertę.

b)     Wykorzystanie danych ze złożonych katalogów

W tym przypadku zamawiający informuje wykonawców, że z katalogów elektronicznych, które już zostały złożone, pobierze dane potrzebne do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego „zamówienia wykonawczego”.

Zastosowanie tego sposobu wyboru wykonawcy jest możliwe pod warunkiem że zamawiający poinformował o tym w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia dotyczących umowy ramowej. Zanim zamawiający pobierze dane ze złożonego wcześniej katalogu, musi z wyprzedzeniem poinformować wykonawców o terminie i godzinie pobrania danych.

Jednocześnie musi zapewnić wykonawcom możliwość zaktualizowania katalogów elektronicznych lub odmówienia zgody na pobranie danych. Przed udzieleniem zamówienia obowiązkiem zamawiającego jest przedstawienie wykonawcy, któremu zamierza udzielić zamówienia, pobranych danych. Wraz z tym zamawiający wyznacza termin na zakwestionowanie lub potwierdzenie przez wykonawcę, że tak sporządzona oferta nie zawiera istotnych błędów. Przyjmuje się, że jeżeli wykonawca w wyznaczonym terminie nie zakwestionuje tak sporządzonej oferty, uznaje się ją za złożoną.

 • Zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 5 nowej ustawy Pzp, dynamiczny system zakupów to ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień, których przedmiotem są ogólnodostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane.  Porównując tę definicją z tą zawartą w art. 2 pkt 2a dotychczasowej ustawy Pzp można zauważyć, że ustawodawca wprowadził sformułowanie „ogólnie dostępne” w miejsce „powszechnie dostępne”. Zmiana ma jedynie charakter stylistyczny i nie powoduje, że należy w inny sposób odczytywać przepis.
 • Na gruncie nowej ustawy Pzp aktualne pozostanie zatem stanowisko KIO wyrażone np. w uchwale z 26 sierpnia 2015 r. (sygn. akt KIO/KD 47/15). Izba wyjaśniła wówczas, że „(…) termin »powszechna dostępność«, rozumieć należy jako dotyczący wszystkich, wszystkiego, pospolity, masowy, seryjny, popularny. Z kolei rzeczy i usługi powszechnie dostępne to takie, które jako dobra popularne są wszędzie na rynku oferowane i wykonywane przez wszystkich wykonawców działających w określonej branży. Można je nabywać bez względu na miejscowość i czas.

Relacja przepisów Wytycznych, ustawy Pzp i ustawy o szkolnictwie wyższym

Pytanie:

Zamawiający ma podpisane umowy projektowe, które są nadzorowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Do tej pory realizował zamówienia na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, stosując:

 • wewnętrzny regulamin udzielania zamówień tj. zapytanie cenowe wysłane do dwóch wykonawców i wybór oferty z niższą ceną oraz
 • art. 469 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli wartość zamówienia przekraczała kwotę 214 tys. euro tj. procedurę z upublicznieniem jej w trybie konkurencyjnym (tzw. mini przetarg ogłoszony na stronie zamawiającego i w BIP).

Właśnie otrzymaliśmy zalecenia IW w zakresie udzielania zamówień publicznych – „Rozeznanie rynku – zasada konkurencyjności – przetargi”, w których czytamy: „Dofinansowanie projektu oznacza, że każdy podmiot go realizujący (również partnerzy/konsorcjanci) korzysta z pieniędzy publicznych. W związku z tym, beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie, zobowiązuje się ponosić wszystkie wydatki z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości a także dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów. Poniżej opisano podstawowe zasady dotyczące wydatków o określonej wartości. Beneficjenci mogą także mieć własne procedury wewnętrzne, które należy stosować podczas dokonywania wydatków. W takich przypadkach, będą one również brane pod uwagę przy ocenie kwalifikowalności wydatków w projekcie, gdyż często doprecyzowują one procedury w sposób bardziej restrykcyjny np. ponoszenie wydatków poniżej progu 30 tys. euro.

Wydatki od 20 do 50 tysięcy zł netto – w przypadku wydatków od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), wszyscy beneficjenci muszą przeprowadzić rozeznanie rynku na zasadach opisanych w »Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020«.

Wydatki od 50 tys. zł do 30 tys. euro – jeżeli szacowana wartość zamówienia przekracza 50 tys. zł netto oraz nie zaistniały przesłanki wyłączenia, beneficjenci zobowiązani są do stosowania zasady konkurencyjności opisanej w »Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020«. Zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień udzielają zamawiający w rozumieniu ustawy Pzp, w przypadku gdy nie wchodzą w progi ustawowe, a szacunkowa wartość zamówienia przekracza wartość 50 tys. zł netto, oraz pozostali zamawiający w odniesieniu do zamówień, których szacunkowa wartość przekracza 50 tys. zł netto. Jeśli zamówienie o takiej wartości będzie realizowane zgodnie z przepisami ustawy Pzp, to wymogi wynikające z Wytycznych będą uznane za spełnione.

Wydatki powyżej 30 tys. euro – w przypadku zamówień, których wartość przekracza 30 tys. euro, beneficjenci stosujący przepisy ustawy Pzp, są zobowiązani do realizacji postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami tej ustawy. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa progowi określonemu w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp lub wyższa niż ten próg, ogłoszenie powinno być dodatkowo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”.

Nasze pytanie dotyczy stosowania trybów udzielania zamówień publicznych dla zamówień naukowych tj. w progach od 50 tys. zł – czy należy zamówienie ogłosić w bazie konkurencyjności? Mamy też wątpliwości odnośnie do zamówień powyżej 214 tys. euro. Aktualnie zamówienia, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1, jeżeli przewyższają kwotę z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, mają być udzielane na podstawie art. 469 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, ponieważ są to zamówienia naukowe. Tymczasem obecnie wytyczne wskazują: „Wydatki powyżej 30 tys. euro – w przypadku zamówień, których wartość przekracza 30 tys. euro, beneficjenci stosujący przepisy ustawy Pzp, są zobowiązani do realizacji postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami tej ustawy. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa bądź przekracza próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, ogłoszenie powinno być dodatkowo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”. Czy wobec tego dobrze rozumiemy, że wytyczne nakazują nam prowadzenie postępowania na naukę tj. takiego, o którym mowa w art. 469 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce na podstawie przepisów ustawy Pzp i przy zastosowaniu trybu z ustawy  Pzp?

W opisanym w pytaniu przypadku art. 469 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce jest przepisem prawa innym niż ustawa Pzp wyłączającym stosowanie ustawy Pzp. Oznacza to, że zamawiający w dalszym ciągu będzie przeprowadzać postępowania zgodnie z zasadami wynikającymi z tego przepisu.

Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy bez negocjacji w nowym Pzp, cz. II

Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy bez negocjacji w nowym Pzp, cz. II

Po wejściu w życie nowej ustawy Pzp przetarg nieograniczony znajdzie zastosowanie jedynie do udzielania zamówień o wartościach tzw. unijnych. Jego odpowiednikiem w procedurze krajowej będzie tryb podstawowy w wersji bez negocjacji. Sprawdź szczegóły dotyczące tych procedur regulowane nowymi przepisami. W pierwszej części materiału pisaliśmy o tym, jak krok po kroku przejść obydwie procedury aż do etapu składania ofert. Zajrzyj do artykułu: Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy bez negocjacji w nowym Pzp, cz. I

 1. Sposób postępowania i termin otwarcia ofert zostały uregulowane tak samo w przypadku procedury krajowej, jak i unijnej. Warto jednak po krótce zasygnalizować zmiany, które nastąpiły w tym obszarze w stosunku do stanu aktualnie obowiązującego:
 • Zanim dojdzie do otwarcia złożonych w postępowaniu ofert, ale już po upływie terminu na ich złożenie, zamawiający jest zobowiązany poinformować na stronie internetowej prowadzonego postępowania o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 • Oferty należy otworzyć niezwłocznie po upływie terminu ich składania, ale nie później niż następnego dnia po dniu, w którym termin upłynął.
 • Bezpośrednio po otwarciu ofert zamawiający będzie udostępniał na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o firmach albo imionach i nazwiskach oraz odpowiednio siedzibach w przypadku firm, miejscach prowadzenia działalności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, oraz o cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Tym samym, w porównaniu do dotychczasowej praktyki, nie będą podlegały udostępnieniu informacje o terminie realizacji zamówienia, warunkach płatności czy okresie gwarancji.
 • Nowa ustawa Pzp wprowadza nowy obowiązek informacyjny w toku postępowania. Nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert albo unieważnienia postępowania zamawiający będzie zobowiązany przekazać prezesowi UZP informację o ofertach złożonych w postępowaniu. Zakres informacji, jej wzór, sposób sporządzania oraz sposób i tryb jej przekazywania określi minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia (zobacz art. 81 nowej ustawy Pzp).

2. Etap badania i oceny ofert przebiega na podobnych zasadach w procedurze krajowej i unijnej. Drobne różnice dotyczą:

 • formy złożenia wstępnego oświadczenia,
 • terminu złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz
 • wyboru oferty przy zastosowaniu odwróconego modelu badania i oceny ofert.

3. W pierwszej kolejności zamawiający bada złożone oferty.Podobnie jak dotychczas, badanie to będzie obejmowało wyjaśnianie treści oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych, poprawienie omyłek, wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny oraz weryfikację, czy zachodzą przesłanki odrzucenia oferty (zobacz szczegółowo art. 223–226 nowej ustawy Pzp).

Jak opisać wymóg równoważności, aby był w zgodzie z ustawą Pzp?

Pytanie:

W projekcie budowlanym podano znaki towarowe np. wełna Rockwool Toprock gr 30 cm bez jednoczesnego dopuszczenia równoważności. W siwz znajduje się jedynie zapis: „Jeśli w dokumentacji przetargowej (w tym technicznej), wskazano nazwę handlową firmy, towaru lub produktu, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jako równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych w siwz. Nazwą własną jest ta, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. W razie opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca jest zobowiązany zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do potrzebnego zastosowania (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 października 2013 r., sygn. akt KIO 2315/13)”. Takich wskazań w siwz podano co najmniej kilkanaście. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków UE. Czy mimo ogólnodostępności tych materiałów budowlanych zapis będzie niezgodny z ustawą Pzp?

zmiany w zamówieniach publicznych

Oferty w nowym Prawie zamówień publicznych – sprawdź, co zmieni się od 1 stycznia 2021 r.

Ustawa z 11 września 2019 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019, dalej: „nowa ustawa Pzp”) przewiduje dość istotne zmiany w stosunku do obecnych regulacji w odniesieniu do reguł składania ofert, terminów związania nimi oraz sankcji w postaci odrzucenia oferty. Wpłyną one na uprawnienia oraz obowiązki obydwu stron postępowania o zamówienie publiczne: zamawiającego i wykonawcy, wymagając od nich kompleksowej zmiany nawet kilkunastoletnich „przyzwyczajeń”. Już dzisiaj sprawdź, jak zmienią się poszczególne czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego związane ze składaniem i oceną ofert.

W artykule m.in.:

 • Elektroniczna komunikacja obejmie od 1 stycznia 2021 r. wszystkie postępowania bez względu na wartość zamówień.
 • Formę złożenia oferty uzależniono od wartości zamówienia. W postępowaniach lub konkursach o wartości równej lub większej od progów unijnych mają być one składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu o wartości mniejszej niż progi unijne, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie i oświadczenia wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, o których mowa w art. 125 ust. 1, będą składane pod rygorem nieważności w formie/postaci elektronicznej:

− z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

− opatrzonej podpisem zaufanym lub

− opatrzonej podpisem osobistym.

 • Otwarcie ofert nie będzie musiało być jawne.
 • Odchodzi się od obecnego wymagania wynikającego z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp, aby otwarcie ofert następowało bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
 • W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
 • W postępowaniach o wartości zamówienia równej progom unijnym lub większej znacznie wydłużono, w stosunku do obecnych, maksymalne terminy związania ofertą. Określono, że wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 albo 120 dni (jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług – 10.000.000 euro).
 • W nowej ustawie Pzp zrezygnowano z obecnej oraz ugruntowanej na przestrzeni lat w praktyce i orzecznictwie (m.in. KIO, sądów), zasadzie liczenia terminu związania ofertą polegającej na wliczaniu do niego dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Nowe Prawo zamówień publicznych − bądź na bieżąco

Nowe Prawo zamówień publicznych − bądź na bieżąco z ważnymi regulacjami (cz. IV)

Od 1 stycznia 2021 r. zamawiający nie będzie już musiał odrzucać oferty wykonawcy z uwagi na upływ terminu związania nią. Wykonawcy będą mogli odwoływać się na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniu niezgodne przepisami ustawy Pzp niezależnie od wartości zamówienia. Zmiany będą dotyczyć także procedury odwróconej oraz zwrotu wadium złożonego w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej. Zachęcam do zapoznania się z czwartą, ostatnią częścią tekstu omawiającego najważniejsze nowe regulacje, które zaczną obowiązywać od 2 stycznia 2021 r. Polecam Twojej uwadze także trzy poprzednie części artykułu:

 • Otwarcie ofert ma następować niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 • Zamawiający ma dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie związania ofertą, który został określony w dokumentach zamówienia. Jednak upływ terminu związania ofertą nie będzie stanowił podstawy do odrzucenia oferty wykonawcy, która otrzymała najwyższą ocenę, o ile wykonawca ten wyrazi pisemną zgodę na wybór jego oferty w okolicznościach upływu terminu związania ofertą.
 • Zarówno w procedurze unijnej, jak i w krajowej, przedmiotem odwołania będzie mogła być każda niezgodna z przepisami ustawy czynność zamawiającego podjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, konkursie, systemie kwalifikowania wykonawców, w tym na projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub każde zaniechanie czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
 • Zamawiający będzie prowadził protokół postępowania, wedle własnego uznania, w postaci elektronicznej lub papierowej. Jeżeli dane dotyczące postępowania zostaną ujawnione w ogłoszeniu publikowanym odpowiednio z BZP lub w Dz.Urz. UE, za wystarczające zostanie uznane załączenie treści ogłoszenia w formie załącznika do protokołu.
wiper-pixel