omyłki w ofertach

Korekta kosztorysu ofertowego w odniesieniu do liczby oferowanych towarów i ich cen

Pytanie:

Przedmiotem zamówienia są prace projektowe. Wykonawca wraz z wypełnionym formularzem oferty złożył kosztorys ofertowy. W kosztorysie tym był zobowiązany podać, oprócz cen za poszczególne opracowania, cenę za wznowienia punktów granicznych, podziały nieruchomości oraz nadzory autorskie. Intencją zamawiającego było, aby cenę za te pozycje kosztorysu wykonawca obliczył poprzez pomnożenie wskazanej w nim (ustalonej przez zamawiającego) ilości odpowiednio wznowień, podziałów i nadzorów przez zaproponowaną przez siebie cenę za 1 wznowienie, podział i nadzór. Intencja ta została wyrażona we wzorze umowy w postaci m.in. następującego zapisu (dotyczy podziału nieruchomości):

„W skład wynagrodzenia wchodzi m.in. wynagrodzenie za dokumentację wskazaną w danej pozycji kosztorysu ofertowego w wysokości ….. zł brutto, przy czym jest to maksymalne wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe, przy założeniu wykonania 15 projektów podziału, co oznacza, że wykonawca otrzyma wynagrodzenie po …….. zł brutto za sporządzenie 1 projektu”.

Wykonawca wskazał ceny za ww. pozycje, jednak wartość tych pozycji nie stanowi iloczynu ceny i ww. ilości. Przykład (wyciąg z kosztorysu ofertowego):

„Opis pozycji: Dokumentacja dotycząca podziałów (do wyceny należy przyjąć 10 podziałów);

 • Cena w złotych za 1 podział: 1.000 zł,
 • Cena w złotych za 10 podziałów: 8.000 zł”.

Czy ww. niezgodność stanowi oczywistą omyłkę rachunkową? Czy zamawiający powinien poprawić ją w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy poprzez podzielenie wartości pozycji przez ceny jednostkowe? Cena pozostanie w takim przypadku bez zmian. Czy może należy przemnożyć ceny jednostkowe przez liczbę jednostek i obliczyć w ten sposób wartość pozycji (cena w tym przypadku wzrośnie)? A może należy  zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie kalkulacji ceny za wykonanie tej pozycji kosztorysu ofertowego? W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Pozostali trzej wykonawcy postąpili zgodnie z intencją zamawiającego.

zmiany w ofercie po zawarciu umowy

Zmiany w ofercie po zawarciu umowy? Sprawdź, czy to możliwe

Zamawiający powinien racjonalnie i oszczędnie gospodarować środkami publicznymi, mając na uwadze regulacje odnoszące się do zamówień publicznych. W praktyce występują jednak sytuacje, w których błędy w ofertach zostają zidentyfikowane na etapie realizacji zamówienia. Jakiego rodzaju działania mogą zostać podjęte przez podmiot zamawiający, aby doprowadzić do wyeliminowania nieprawidłowości i zminimalizować ryzyka zarzutów kontrolnych? Sprawdź, jak z tego typu impasu wybrnęła instytucja zamawiająca.

W artykule m.in.:

 1. Zamawiający wybrał ofertę, a po upływie stosownego terminu standstill zawarł umowę o zamówienie publiczne. Na etapie przedkładania przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, stanowiącego odzwierciedlenie formularza cenowego przedkładanego wraz z ofertą, zamawiający odnalazł nieścisłości, które powinny zostać wyeliminowane w toku przetargu.
 2. Harmonogram został opracowany przez wykonawcę w arkuszu kalkulacyjnym Excel, natomiast formularz cenowy uzupełniono ręcznie. W toku ustaleń okazało się, że jedną z pozycji szczegółowych zsumowano dwukrotnie, co sztucznie zawyżyło cenę oferty o około 30.000 zł netto. Kwota ta nie była co prawda znacząca w stosunku do wartości umownej, ukształtowanej na poziomie 13.000.000 zł netto, niemniej jednak wymagała korekty, z uwagi przede wszystkim na dbałość o racjonalne wydatkowanie środków publicznych.
 3. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego znaczenie kosztorysu ofertowego w postępowaniu należy rozpatrywać z dwóch niezależnych perspektyw, biorąc pod uwagę cele, jakim ma służyć kosztorys, tj. etapu badania oferty oraz etapu realizacji umowy. Z punktu widzenia etapu umowy kosztorys ofertowy nabiera odmiennego znaczenia, nawet w sytuacji gdy przewidywane wynagrodzenie jest ryczałtowe, a więc w założeniu swoim niezmienne.

Jak zapobiec problemom w ocenie ofert pod kątem VAT i kiedy wolno korygować omyłki w tym zakresie?

Pytanie:

Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na wykonanie prac przyrodniczych w projekcie z zakresu bioróżnorodności, w którym dopuścił składanie ofert częściowych na 3 zadania:

 • część 1 − rekultywacja terenu, usuwanie roślin inwazyjnych i oczyszczanie stawu,
 • część 2 − prace arborystyczne,
 • część 3 − zakup i instalacja budek dla ptaków i ssaków.

W siwz jest zapis: „Stawka VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jeżeli wykonawca skalkuluje inną stawkę VAT niż 23%, jest zobowiązany podać w ofercie podstawę prawną takiego działania.

Według zamawiającego właściwe stawki VAT to:

 • dla części 1 − 8%,
 • dla części 2 − 23% dla dokumentacji i 8% dla usunięcia posuszu,
 • dla części 3 − 23% na dostawę i montaż budek lęgowych”.

W przypadku ofert złożonych na część 1 − jeden wykonawca zastosował preferencyjną stawkę VAT 8% i wskazał podstawę prawną swojego działania, przywołując art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni sklasyfikowana do PKWiU 81.30.10.0).
Wykonawca składający drugą ofertę przyjął w zakresie części 1 stawkę 23% VAT.

W zakresie części 2 tj. wykonania prac arborystycznych złożono trzy oferty. Zamawiający w kosztorysie wyceny tej części usług (część 2) prosił wykonawców o odrębne potraktowanie kosztów sporządzenia dokumentacji opisującej stan drzew i usługi usunięcia posuszu z drzew. Każdy z trzech wykonawców składających oferty wskazał tu różne stawki podatku:

 • oferta nr 1 zawiera stawkę 23% na każdą z pozycji zamówienia,
 • oferta nr 2 zawiera stawkę 8% na każdą z pozycji zamówienia a
 • oferta nr 3 zawiera stawkę 8% na usuwanie posuszu i 23% na opracowanie dokumentacji opisującej stan drzewostanu.

W zakresie części 3 dotyczącej dostawy i montażu budek lęgowych dla ptaków i ssaków jest podobnie. W jednej ofercie wykonawca oświadczył, że nie jest płatnikiem VAT, w dwóch ofertach zastosowano stawkę 23%, a w jednej 8%. Z wyjątkiem wykonawcy, który złożył ofertę na realizację części 1 z preferencyjną stawką podatku – pozostali nie określili podstawy prawnej stawek preferencyjnych. Zamawiający wystąpi zatem do nich o złożenie wyjaśnień w tym zakresie w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

Jakie działania powinien podjąć zamawiający? Czy należy zwrócić się do wykonawców, którzy złożyli oferty z 23% VAT (a właściwa jest stawka 8%) z pytaniem o podstawy prawne ich działania? Czy oferty z niewłaściwą stawką VAT powinny być odrzucone jako zawierające błędy w obliczeniu ceny? Czy zamawiający powinien je przyjąć, niejako przerzucając na wykonawcę ryzyko, że po zastosowaniu podstawowej stawki podatku, jego oferta jest droższa i plasuje się na niższym miejscu w rankingu? Czy może należy poprawić te stawki na właściwe? Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto.

Czym się kierować, poprawiając ofertę – wskazówki eksperta

Pytanie:

Przeprowadziłem przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych o wartości mniejszej niż progi unijne. W siwz na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp została przewidziana możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki. Zamawiający w „procedurze odwróconej” w pierwszej kolejności sprawdził, czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Podczas oceny ofert stwierdził, że w dwóch ofertach nastąpiła omyłka rachunkowa, która zostanie poprawiona, a o tym fakcie będą na bieżąco poinformowani wykonawcy, którzy złożyli ofertę z „błędem”. Zamawiający wymagał od nich m.in. złożenia wypełnionego formularza ofertowego (zał. nr 1) oraz tabeli asortymentowo-cenowej przedmiotu zamówienia (zał. nr 2). Jeden wykonawca złożył formularz, ale nie wypełnił (nic nie wpisał) w nim pozycji dotyczącej zaoferowanej ceny netto, podatku i wartości brutto. Dołączył wypełnioną tabelę (zał. nr 2), w której w podsumowaniu podana została cena netto, podatek i wartość brutto.

W związku z powyższym mam pytanie – czy można przepisać dane z tabeli asortymentowo-cenowej (z zał. nr 2 do zał. nr 1) i potraktować to przeoczenie jako korektę innej omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp?

wiper-pixel