Katarzyna Pyrka

Katarzyna Pyrka

wieloletni praktyk i specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, doradca, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych z sied...
wieloletni praktyk i specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, doradca, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie
27 artykułów na stronie

Czy współpraca z podmiotem trzecim może zostać objęta tajemnicą przedsiębiorstwa?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony i obecnie jest na etapie oceny ofert. Wykonawca oświadczył w JEDZ, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na zdolności innych podmiotów. Wykonawca oświadczył, że jego oferta wraz z załącznikami zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i załączył uzasadnienie dla zastrzeżenia części oferty jako tajemnicy. Wskazał, że tajemnicę stanowią m.in. zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenia JEDZ tych podmiotów oraz wszystkie inne dokumenty dotyczące tych podmiotów, w tym wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy. Wykonawca wskazuje, że zastrzeżone informacje mają dla niego wartość gospodarczą, bowiem dotyczą m.in. posiadanego przez podmioty trzecie doświadczenia, a ich ujawnienie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość efektywnego konkurowania między przedsiębiorcami i utrudnić mu pozyskanie zasobu w ewentualnych kolejnych zamówieniach, w przypadku np. unieważnienia i powtórzenia postępowania przez zamawiającego. Wykonawca powołuje się na wyrok KIO o sygn. akt 2024/16: „Informacje w zakresie doświadczenia określonego podmiotu, a także fakt współpracy z danymi partnerami bez wątpienia posiada dla wykonawcy określoną, wymierną wartość gospodarczą”. W poprzednim unieważnionym przez nas postępowaniu ofertę złożył ten sam wykonawca i załączył do niej dokumenty, tj. zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów i JEDZ tego samego podmiotu X, których wówczas nie objął tajemnicą przedsiębiorstwa (w obecnym postępowaniu występują dwa podmioty trzecie X i nowy podmiot Y). Czy zasadne jest objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji umożliwiających identyfikację firm, z którymi wykonawca współpracuje i przy pomocy których zamierza wykonywać zamówienie i wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w szczególności dokumentów w których znajdują się nazwy podmiotów udostępniających zasoby w celu spełnienia przez wykonawcę warunku, tj. JEDZ tych podmiotów, ich zobowiązania, oświadczenia oraz wykaz podwykonawców, w którym są wskazani?
27 listopada 2020Czytaj więcej »

Zmiana stawki VAT na przedmiot zamówienia w trakcie postępowania – jak oceniać oferty?

Pytanie: W przetargu na dostawy wyrobów cukierniczych zostały złożone 2 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło 24 czerwca 2020 r. Na dzień składania ofert obowiązującą stawką podatku na wskazany przedmiot zamówienia było 8%. Od 1 lipca 2020 r. stawka ta zostanie obniżona z 8% na 5%. W omawianej sytuacji jeden z wykonawców zastosował w formularzu kalkulacyjnym określającym cenę oferty stawkę obowiązującą w dniu składania oferty, tj. 8%, natomiast drugi wykonawca stawkę 5%, która będzie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. i tym samym w planowanym czasie realizacji zamówienia. Zamawiający nie określił w treści siwz, jaką stawkę VAT ma zastosować wykonawca przy wyliczeniu ceny oferty brutto. Nie ma też nigdzie wymogu zastosowania „obowiązującej stawki VAT”. Zamawiający przewidział natomiast możliwość zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT), skutkujących koniecznością zmiany wynagrodzenia w części siwz, gdzie wskazano istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Dodatkowo w projekcie umowy jest zapis, że w przypadku zmiany wysokości podatku wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie odpowiednio o kwotę VAT wynikającą ze stawki obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Jak powinien postąpić zamawiający w sytuacji, gdy w przetargu złożono dwie oferty, w których wykonawcy zastosowali różne stawki VAT do wyliczenia ceny ofertowej brutto?
16 października 2020Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium

Dostosowanie regulaminów wewnętrznych do nowego Pzp

18 lutego, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel