Katarzyna Pyrka

Katarzyna Pyrka

wieloletni praktyk i specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, doradca, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzib
wieloletni praktyk i specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, doradca, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie
12 artykułów na stronie

Dodanie nowych pozycji w kosztorysie i duplikacja istniejących – czy potraktować to jako omyłkę?

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu na budowę przedszkola złożono 6 ofert. W dwóch przypadkach wykonawcy w kosztorysach ofertowych ujęli dodatkowe pozycje. Jeden dodał 4 pozycje, które nie były przewidziane w przedmiarach robót o łącznej wartości dodanych pozycji 766 zł (cena całej oferty to 860.000 zł). Drugi wykonawca w trzech przypadkach zdublował pozycje, co jest widoczne nawet w numeracji pozycji (np. dwa razy jest wpisana numeracja pozycji 66), przy czym niestety w zdublowanych pozycjach zostały wpisane różne ceny jednostkowe (w jednej – 2,45 zł/1 m a w tej poniżej – niejako zdublowanej jest cena 29,22 zł). Zamawiający w treści siwz przyjął, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe. W odpowiedzi na zapytania wykonawców zamawiający udzielił wyjaśnień, że „Kosztorys ofertowy wykonawcy składany wraz z formularzem oferty powinien być sporządzony zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz na realizację przedmiotowej inwestycji, którego uszczegółowienie zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 7 do siwz składająca się z projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów robót. Kosztorys ofertowy powinien zawierać wycenę wszystkich pozycji wskazanych w przedmiarach robót, w zakresie oraz w ilościach w nich podanych. Jeżeli wykonawca na etapie sporządzania kosztorysu ofertowego dostrzega jakieś braki lub rozbieżności w opublikowanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę przygotowania kosztorysu ofertowego proszony jest o pilne ich zgłoszenie zamawiającemu, tak aby mógł się on do nich odnieść oraz poinformować wszystkich wykonawców potencjalnie zainteresowanych zamówieniem o konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian czy poprawek dotyczących opublikowanej dokumentacji, w tym przedmiarów robót. Samowolne wprowadzenie przez wykonawcę pewnych dodatkowych pozycji kosztorysowych, które nie zostały przewidziane w przedmiarach robót stanowiących załączniki do siwz, a także pominięcie w kosztorysie ofertowym wyceny pewnych pozycji ujętych w przedmiarach robót stanowiących załączniki do siwz – zostanie potraktowane przez zamawiającego, jako złożenie oferty niezgodnej z treścią siwz (chyba, że zaistnieją przesłanki uzasadniające poprawę oferty przez zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp)”. Czy zamawiający powinien odrzucić obie oferty czy może z uwagi na bagatelną wartość dodanych pozycji kosztorysowych dokonać samodzielnego ich skreślenia i poprawić oferty w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp?
19 czerwca 2020Czytaj więcej »

NOWOŚĆ

Panel ekspertów o zmianach w Pzp

Pełna elektronizacja i dobre praktyki

Wysłuchaj porad najlepszych ekspertów i praktyków Pzp

18 sierpnia (wtorek) godz. 11

Transmisja online

Zapisz się >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel