Katarzyna Pyrka

Katarzyna Pyrka

wieloletni praktyk i specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, doradca, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych z sied...
wieloletni praktyk i specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, doradca, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie
18 artykułów na stronie

Zmiana stawki VAT na przedmiot zamówienia w trakcie postępowania – jak oceniać oferty?

Pytanie: W przetargu na dostawy wyrobów cukierniczych zostały złożone 2 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło 24 czerwca 2020 r. Na dzień składania ofert obowiązującą stawką podatku na wskazany przedmiot zamówienia było 8%. Od 1 lipca 2020 r. stawka ta zostanie obniżona z 8% na 5%. W omawianej sytuacji jeden z wykonawców zastosował w formularzu kalkulacyjnym określającym cenę oferty stawkę obowiązującą w dniu składania oferty, tj. 8%, natomiast drugi wykonawca stawkę 5%, która będzie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. i tym samym w planowanym czasie realizacji zamówienia. Zamawiający nie określił w treści siwz, jaką stawkę VAT ma zastosować wykonawca przy wyliczeniu ceny oferty brutto. Nie ma też nigdzie wymogu zastosowania „obowiązującej stawki VAT”. Zamawiający przewidział natomiast możliwość zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT), skutkujących koniecznością zmiany wynagrodzenia w części siwz, gdzie wskazano istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Dodatkowo w projekcie umowy jest zapis, że w przypadku zmiany wysokości podatku wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie odpowiednio o kwotę VAT wynikającą ze stawki obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Jak powinien postąpić zamawiający w sytuacji, gdy w przetargu złożono dwie oferty, w których wykonawcy zastosowali różne stawki VAT do wyliczenia ceny ofertowej brutto?
16 października 2020Czytaj więcej »

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

Pytanie: Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na wycenę nieruchomości. Jednym z kryteriów oceny ofert jest doświadczenie rzeczoznawcy wskazanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia. W siwz znajduje się zapis: „Celem uzyskania punktów w kryterium »jakość – doświadczenie rzeczoznawcy«, wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć oświadczenie – przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz zawierające informacje na temat: a) przedmiotu dokonanej przez rzeczoznawcę wyceny, b) rodzaju nieruchomości wycenianej, dla której rzeczoznawca przygotowywał operat, c) podmiotu, na rzecz którego dany operat był sporządzany, d) daty sporządzenia przez rzeczoznawcę operatu. W przypadku gdy wykonawca: nie wskaże w ofercie imienia i nazwiska rzeczoznawcy, który będzie wykonywał zadanie, nie poda ilości wykonanych przez niego operatów, lub nie złoży oświadczenia zawierającego dane na temat wykonanych przez rzeczoznawcę operatów, lub gdy złożone oświadczenie będzie nieczytelne i zamawiający nie będzie mógł odczytać danych w nim zawartych, zostanie przyznane w przedmiotowym kryterium 0 punktów”. We wzorze formularza znajduje się zapis: „Za cenę brutto ................... zł (wraz z należnym VAT 23%) (słownie: ...........................................) aktualizacja operatu w ramach zaoferowanej ceny przez …………………………… m-cy imię i nazwisko rzeczoznawcy: …………………………………………….. doświadczenie rzeczoznawcy: ……………………... (liczba wykonanych operatów szacunkowych w okresie ostatnich 36 m-cy) na wycenę nieruchomości ……………………………………… (należy określić czy zabudowanych czy niezabudowanych)”. Wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu, nie wypełnił w formularzu ofertowym pola „doświadczenie”, ale załączył oświadczenie na temat doświadczenia rzeczoznawcy, z którego wynika liczba wykonanych operatów. Czy skoro wykonawca pominął w formularzu pole z doświadczeniem, które wynika wprost z oświadczenia, powinniśmy coś z tym zrobić?
8 października 2020Czytaj więcej »

Warunki skorzystania z możliwości zlecenia podobnych zamówień dotychczasowemu wykonawcy

Pytanie: W grudniu 2019 roku zamawiający przeprowadził krajowy przetarg nieograniczony na usługi ochroniarskie i portierskie na terenie 2 swoich obiektów. W wyniku postępowania zawarto umowę na okres od 3 stycznia 2020 r. do 4 stycznia 2021 r. Ogłaszając powyższe postępowanie, zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dotychczasowemu wykonawcy usług, wprowadzając poniższe zapisy do siwz i ogłoszenia o udzielenie zamówienia: „1. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 2. Zamówienie, o którym mowa powyżej może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego szczegółowo określonego w »Zakresie czynności i odpowiedzialności w ramach usług ochroniarskich i portierskich« zawartym w Załączniku nr 7a i nr 7b do SIWZ i będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej na terenie obiektu przy ul. XXXXXXXX oraz obiektu przy ul. XXXXXXXXX, funkcjonujących w strukturze Zamawiającego. Zamówienie będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z zastrzeżeniem, że wartość usług zostanie ustalona na podstawie przyjętych w umowie podstawowej składników cenotwórczych. Dopuszcza się jedynie zmianę stawki roboczogodziny po upływie 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o maksymalnie 5%, a po upływie 24 miesięcy o maksymalnie 10%, pozostałe składniki cenotwórcze nie ulegną zmianie”. Jednocześnie zamawiający, szacując wartość zamówienia podstawowego, przewidział wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, ale w okresie od 1 września 2020 r. do 4 stycznia 2021 r. Obecnie zamawiający w z związku z koniecznością zapewnienia usług ochroniarskich i portierskich dla dwóch innych swoich obiektów na okres od 30 czerwca 2020 r. do 4 stycznia 2021 r. oszacował wartość kolejnego zamówienia na podstawie obowiązującej minimalnej stawki 1 roboczogodziny (wraz z kosztami pracodawcy) według najniższej stawki krajowej oraz stawki roboczogodziny z wcześniejszej umowy dla zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia nie przekracza nadal kwoty postępowania dla trybu krajowego. Czy zamawiający może z wolnej ręki udzielić zamówienia wykonawcy pełniącemu usługi na podstawie obowiązującej zawartej umowy w związku z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dla dwóch innych swoich obiektów? Czy zmiana wartości zamówienia (2 miesiące dłużej) pozwala na zawarcie umowy z dotychczasowym wykonawcą zamówienia podstawowego, mimo że zamawiający oszacował mniejszy (krótszy) zakres usług? Czy powyżej wskazane zapisy w postępowaniu podstawowym, przewidziane zarówno w siwz jak i w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia, są wystarczające, aby udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego obecnemu wykonawcy usługi zgodnie z zawartą umową czyli na tych samych warunkach dla dwóch swoich pozostałych obiektów?
24 września 2020Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium

Rażąco niska cena
w nowej ustawie Pzp​

Poznaj nowe przepisy Prawa zamówień publicznych

21 października, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel