Katarzyna Pyrka

Katarzyna Pyrka

wieloletni praktyk i specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, doradca, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych z sied...
wieloletni praktyk i specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, doradca, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie
35 artykułów na stronie

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno obejmować również okres rękojmi za wady?

Pytanie: Wykonawca wystąpił o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z gotówki na gwarancję ubezpieczeniową. W umowie są następujące zapisy: 1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposób i w terminie zgodnym z umową zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1, tj. 5.105,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy sto pięć 00/100), zostało wniesione w formie gotówki. W trakcie realizacji niniejszej umowy wykonawca może zmienić formę wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady na jedną lub kilka form przewidzianych w SIWZ z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez 36 miesięcy. 3. Strony ustalają, że: a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót, b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, tj. kwota w wysokości 1.531,50 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset trzydzieści jeden 50/100). 4. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 5. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru końcowego, jako załączniki do protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy. Karta gwarancji jakości wykonanych robót zostanie sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca przedłożył gwarancję z następującymi zapisami: Towarzystwo gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo ... zapłatę należności: a) w okresie od 28.07.2020 r. do 27.11.2020 r. do kwoty 3.573,50 zł, do zapłacenia których na rzecz beneficjenta gwarancji zobowiązany jest zobowiązany z tytułu zapłaty wymagalnych kar umownych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, b) w okresie od 29.10.2020 r. do 12.11.2025 r. do kwoty 1.531,50 zł, do zapłacenia których na rzecz beneficjenta gwarancji zobowiązany jest zobowiązany w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych w ww. okresie po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Czy możemy przyjąć tę gwarancję, jeśli na dzień jej złożenia nie mamy 100% zabezpieczenia? Wykonawca twierdzi, że umowa przewiduje jego podział na: 70% stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót, 30% przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i dlatego na okres trwania gwarancji jest taki.
11 lutego 2021Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium

Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp

21 kwietnia, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel