niezgodność z siwz

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT – jak ocenić oferty?

Pytanie:

Prowadzę przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych na remont mieszkania. Formularz ofertowy wskazuje, że wykonawca ma podać cenę ryczałtową brutto oferty oraz że: „Przedmiot umowy objęty jest stawką VAT 23 % lub (………%)*. W przypadku, gdy wykonawca uprawniony jest do stosowania innej stawki podatku, należy przekreślić wpisane 23%, a w wykropkowane miejsce wpisać właściwą stawkę i w załączniku do oferty uzasadnić jej zastosowanie”.

W postępowaniu złożono cztery oferty. Dwóch wykonawców podało cenę ryczałtową brutto oferty z zaznaczeniem, że obliczyli ją z uwzględnieniem stawki VAT wynoszącej 8%, a nie 23% i uzasadnieniem: „Stawka VAT na podstawie PKOB 1130 na obiekty mieszkalne wynosi 8%”. W dwóch pozostałych ofertach wykonawcy nie podali innej stawki niż wskazana przez zamawiającego w siwz tj. 23%, w związku z tym z treści ofert wynika, że przy obliczeniu ceny zastosowali VAT 23%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiot zamówienia powinien być objęty 8% VAT (obiekty mieszkalne).

Czy w sytuacji, w której to zamawiający zapisem w formularzu ofertowym błędnie zasugerował wykonawcom, że przedmiot zamówienia jest objęty 23% stawką VAT, należy:

1)      przyjąć, że postępowanie jest obarczone wadą i je unieważnić,

2)      wezwać wykonawców, którzy nie wskazali w ofercie innej stawki niż 23%, do złożenia wyjaśnień treści oferty, w zakresie faktycznej stawki podatku, jaką uwzględnili przy wyliczeniu ceny ryczałtowej brutto oferty,

3)      pozostawić sprawę stawki VAT bez wyjaśnienia, przyjmując, że przy rozliczeniu ryczałtowym nie funkcjonuje pojęcie „błąd w obliczeniu ceny” z uwagi na brak weryfikacji sposobu wyliczenia tej ceny?

Zakładając, że prawidłowa będzie droga z punktu nr 2, to czy w przypadku uzyskania od wykonawców odpowiedzi, z której będzie wynikać, że zaoferowana cena ryczałtowa brutto została obliczona z uwzględnieniem stawki 23% VAT, należy odrzucić te oferty, czy unieważnić procedurę?

Zapisy siwz należy interpretować wprost, tak by wykonawcy nie byli zaskoczeni nowymi wymogami

Pytanie:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE. Zamawiający przyjął 2 kryteria oceny ofert – cena 60% oraz termin przedłużenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia 40%. Kryterium opisano w następujący sposób: „Punkty przyznawane za kryterium przedłużenie okresu gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia zostaną przyznane w skali od 0 do 40 pkt na podstawie informacji podanej przez wykonawcę w formularzu oferty i w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) zgodnie z poniższymi założeniami:

  • przedłużenie okresu gwarancji o 12 m-cy – 20 pkt,
  • przedłużenie okresu gwarancji o 24 m-ce – 40 pkt.

Podstawowy okres gwarancji dla danego asortymentu został określony w OPZ a liczony jest od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji.

W przypadku niepodania w formularzu oferty okresu przedłużenia gwarancji wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na minimalny określony w OPZ okres gwarancji na dostarczony przedmiot umowy i w związku z powyższym otrzyma 0 pkt w tym kryterium. W przypadku podania w formularzu oferty okresu przedłużenia gwarancji dłuższego niż 24 m-ce, zamawiający przyzna takiej ofercie 40 pkt”.

Zamawiający nie przewidział, że wykonawca w obrębie danego pakietu zaoferuje dla każdej pozycji asortymentowej różne terminy przedłużenia okresu gwarancji. W pakiecie nr X zostały złożone 2 oferty. Wykonawca A złożył ofertę bez przedłużania okresu gwarancji i z wyższą ceną a wykonawca B ofertę z niższą ceną i różnymi terminami przedłużenia gwarancji dla pozycji asortymentowych wchodzących w skład pakietu X. W pakiecie Y ten sam wykonawca B złożył jedyną ofertę z różnymi terminami przedłużenia okresu gwarancji. Czy w związku z brakiem szczegółowego opisu kryterium, dotyczącego takiego przypadku, zamawiający może dokonać oceny poprzez przyznanie punktów zgodnie z opisem kryteriów dla każdej pozycji asortymentowej w danym pakiecie a następnie wyliczenie średniej arytmetycznej dla danego pakietu, czy powinien unieważnić postępowanie np. zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp?

wiper-pixel