Zamówienia dodatkowe i podobne

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Warunki skorzystania z możliwości zlecenia podobnych zamówień dotychczasowemu wykonawcy

Pytanie: W grudniu 2019 roku zamawiający przeprowadził krajowy przetarg nieograniczony na usługi ochroniarskie i portierskie na terenie 2 swoich obiektów. W wyniku postępowania zawarto umowę na okres od 3 stycznia 2020 r. do 4 stycznia 2021 r. Ogłaszając powyższe postępowanie, zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dotychczasowemu wykonawcy usług, wprowadzając poniższe zapisy do siwz i ogłoszenia o udzielenie zamówienia: „1. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 2. Zamówienie, o którym mowa powyżej może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego szczegółowo określonego w »Zakresie czynności i odpowiedzialności w ramach usług ochroniarskich i portierskich« zawartym w Załączniku nr 7a i nr 7b do SIWZ i będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej na terenie obiektu przy ul. XXXXXXXX oraz obiektu przy ul. XXXXXXXXX, funkcjonujących w strukturze Zamawiającego. Zamówienie będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z zastrzeżeniem, że wartość usług zostanie ustalona na podstawie przyjętych w umowie podstawowej składników cenotwórczych. Dopuszcza się jedynie zmianę stawki roboczogodziny po upływie 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o maksymalnie 5%, a po upływie 24 miesięcy o maksymalnie 10%, pozostałe składniki cenotwórcze nie ulegną zmianie”. Jednocześnie zamawiający, szacując wartość zamówienia podstawowego, przewidział wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, ale w okresie od 1 września 2020 r. do 4 stycznia 2021 r. Obecnie zamawiający w z związku z koniecznością zapewnienia usług ochroniarskich i portierskich dla dwóch innych swoich obiektów na okres od 30 czerwca 2020 r. do 4 stycznia 2021 r. oszacował wartość kolejnego zamówienia na podstawie obowiązującej minimalnej stawki 1 roboczogodziny (wraz z kosztami pracodawcy) według najniższej stawki krajowej oraz stawki roboczogodziny z wcześniejszej umowy dla zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia nie przekracza nadal kwoty postępowania dla trybu krajowego. Czy zamawiający może z wolnej ręki udzielić zamówienia wykonawcy pełniącemu usługi na podstawie obowiązującej zawartej umowy w związku z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dla dwóch innych swoich obiektów? Czy zmiana wartości zamówienia (2 miesiące dłużej) pozwala na zawarcie umowy z dotychczasowym wykonawcą zamówienia podstawowego, mimo że zamawiający oszacował mniejszy (krótszy) zakres usług? Czy powyżej wskazane zapisy w postępowaniu podstawowym, przewidziane zarówno w siwz jak i w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia, są wystarczające, aby udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego obecnemu wykonawcy usługi zgodnie z zawartą umową czyli na tych samych warunkach dla dwóch swoich pozostałych obiektów?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel