Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

projekty wspófinansowane z UE

Zamówienia współfinansowane z UE – sprawdź, jak wydatkować środki unijne zgodnie z przepisami, cz. I

Beneficjenci projektów współfinansowanych przez Unię Europejską muszą przy ich realizacji przestrzegać określonych zasad, warunków i procedur. Podmioty te są przede wszystkim zobowiązane do ponoszenia wszelkich wydatków w sposób przejrzysty, ra...

Czytaj więcej »
ochrona danych

Nowe przepisy ustawy Pzp związane z RODO – wszystko, o czym musi wiedzieć wykonawca i zamawiający

Ustawa Prawo zamówień publicznych została znowelizowana w związku z koniecznością dostosowania jej regulacji do unijnego rozporządzenia RODO odnoszącego się do ochrony danych osobowych. Większość zamawiających stosowało regulacje rozporządzenia...

Czytaj więcej »
Poradnik dotyczący warunków udziału w postępowaniu

Poradnik dotyczący warunków udziału w postępowaniu, cz. II

Właściwie postawione warunki udziału  w postępowaniu pozwolą na wybór właściwego wykonawcy, który zapewni realizację zamówienia na odpowiednim poziomie. Spośród możliwych do sformułowania warunków można wymagać od wykonawców określonego potencj...

Czytaj więcej »
wnioski z kontroli

NIK weryfikuje zamówienia poniżej progu 30.000 euro – skorzystaj z wniosków z kontroli i zadbaj o bezbłędne procedury

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę niemal 400 postępowań na zamówienia poniżej 30.000 euro. Na podstawie wyników kontrolnych wyciągnięto wnioski, które zaprezentowano w opracowanej w tym celu „Informacji o wynikach kontroli”. Spraw...

Czytaj więcej »
warunek doświadczenia

Warunek doświadczenia − jak go efektywnie kształtować i weryfikować w zgodzie z Pzp (cz. I)

Aby zlecić zamówienie rzetelnemu wykonawcy, należy m.in. sformułować odpowiednie warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający może przypuszczać, że podmiot, który potwierdzi, że spełnia stawiane mu warunki, będzie w stanie należycie wykonać zawa...

Czytaj więcej »
Jak oceniać oferty w świetle stawek VAT

Jak oceniać oferty w świetle podanych przez wykonawców różnych stawek VAT?

System podatkowy oddziałuje na realizację zamówień publicznych. Przede wszystkim w zakresie przyjęcia do kalkulacji ceny ofertowej odpowiedniej stawki VAT. Oferta zawierająca niegodną z obowiązującymi przepisami stawkę VAT, wpływającą na wysoko...

Czytaj więcej »
środki unijne

Kiedy warto sporządzić zastrzeżenia w przypadku korekty finansowej przy wydatkowaniu środków z UE?

W sytuacji, gdy beneficjent otrzymał od instytucji finansującej informacje o nałożeniu korekty finansowej, ma możliwość złożenia zastrzeżeń od zidentyfikowanych nieprawidłowości. Kontrolujący są bowiem zobowiązani do wykazania uszczerbku w budż...

  • 02.05.2019
Czytaj więcej »
podwykonawcy

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych – wskazówki, formalności, porady

Wykonawca może, co do zasady, korzystać podczas realizacji zamówienia z pomocy podwykonawców. Formalności, jakich należy wówczas dopełnić już w trakcie postępowania, zależą m.in. od rodzaju zamówienia, jakie ma być wykonywane oraz tego czy wyko...

Czytaj więcej »
ocena ofert

Jak skutecznie stosować pozacenowe kryteria oceny ofert – skorzystaj z podpowiedzi UZP

Wieloletni nacisk na stosowanie kryteriów innych niż cena doprowadził w pierwszej kolejności do zmiany przepisów ustawy Pzp w tym zakresie, po drugie do szerzenia dobrych praktyk przez instytucje centralne. Jedno z ostatnich wydań poświęcone te...

Czytaj więcej »
zeskanowana oferta

Czy oferta podpisana odręcznie i potem zeskanowana jest złożona w formie elektronicznej?

Proces elektronizacji zamówień publicznych nie jest celem samym w sobie, a docelowo ma jedynie usprawnić komunikację między zamawiającym a wykonawcami w sposób, który nie narusza przepisów ustawy Pzp, a szczególnie zasad określonych w jej art. ...

Czytaj więcej »

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

 13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel