Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

d5d4d127538ecd84b16a8c03cb642556cf5ff8ed-medium

Fakultatywne przesłanki wykluczenia – organy kontrolne podpowiadają, jak je weryfikować i z nich korzystać

Aktualnie ustawa Pzp daje zamawiającemu dość dużą swobodę, jeśli chodzi o weryfikację wiarygodności wykonawcy. Przykładowo to w jego gestii leży, czy skorzysta z możliwości sprawdzenia zaległości podatkowych u danego oferenta bądź znajdowania s...

Czytaj więcej »
dea13478a8d10c7c4aae9c7b14a132148abd1e2a-medium

Metody oceny ofert w ramach pozacenowych kryteriów mierzalnych – zastosuj proste wskazówki

Przepisy ustawy Pzp wymuszają na wielu zamawiających odejście od dyktatu kryterium ceny. Obecnie nie wystarczy jednak samo wykorzystanie pozacenowych kryteriów oceny ofert, niezbędne jest także ustalenie ich wagi (znaczenia) na odpowiednim pozi...

Czytaj więcej »
514e07a39b5723f055d3669d0ad83190a8f00c4d-medium

Składanie dokumentów potwierdzających warunki i brak podstaw wykluczenia – jak poprawnie interpretować przepisy?

Jednym z głównych celów przyświecających ustawodawcy przy konstruowaniu przepisów znowelizowanej ustawy Pzp było odformalizowanie procedur. Służyć temu miało m.in. wprowadzenie mechanizmu, zgodnie z którym dokumentów potwierdzających spełnianie...

Czytaj więcej »
0d9969b53af302287d7314a5c201df6f345f4fea-medium

5 pytań o kryteria oceny ofert – sprawdź, czy właściwie dokonujesz formalności

Aktualnie duży nacisk kładzie się na wybór oferty niekoniecznie z najniższą ceną, ale która przedstawia najlepszy bilans kryteriów ceny (lub kosztu) oraz pozacenowych elementów oceny. Stąd ustawa Pzp ogranicza część zamawiających w możliwości o...

  • 24.05.2017
Czytaj więcej »
236f45dd408cb9637f40a04a1c2b27bcabd15486-medium

Poprawne oszacowanie wartości zamówienia publicznego pozwala unikać zarzutów organów kontroli

Zarówno przed nowelizacją ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r., jak i po jej wejściu w życie, zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części w celu obejścia przepisów ustawy Pzp (aktualnie art. 5b pkt...

  • 17.05.2017
Czytaj więcej »
6503c2bdd6b76e15346dd00ce664c711c5caee0e-medium

Dokonując „drobnych” zakupów, musisz także pamiętać o obowiązujących Cię zasadach

Nie ulega wątpliwości, że przeprowadzanie postępowań przetargowych generuje po stronie zamawiającego pewne koszty. W przypadku nabywania rzeczy o niewielkiej wartości koszty te mogą przewyższać ewentualne zyski wynikające z przeprowadzenia sfor...

  • 10.05.2017
Czytaj więcej »
93fc39836224b702635efe007e5d4343e2d47b15-medium

Upływ terminu związania ofertą – sprawdź, czym skutkuje w ocenie składów orzekających KIO i sądów okręgowych

Termin związania ofertą to czas, w którym zamawiający powinien dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. Dla wykonawcy jest to okres, w którym warunki zaproponowane przez niego w ofercie nie mogą ulec zmianie. Jeśli okaże się, że jest to jednoc...

  • 04.05.2017
Czytaj więcej »
0200a8743061c57000e263bc9234cd65e74d6e56-medium

Podwykonawcy w zamówieniu – jak w praktyce realizować i egzekwować obowiązek podania ich nazw w ofertach

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy Pzp zobowiązuje zamawiających do tego, by żądali od wykonawcy podania w ofercie nazw podwykonawców, z pomocą których będą realizować  umowę o zamówienie. Jak wynika z praktyki, regulacja ta prowadzi do sporych pr...

Czytaj więcej »
1c9308555ec04aea58bae5a0bf1ab0d5f4f5c040-medium

Zamówienia do 30.000 euro – stwórz regulamin zakupów i uniknij zarzutów

Dla wielu zamawiających brak obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro, jest źródłem wątpliwości, jak takie postępowanie przeprowadzić. Czy potrzebne są wewnę...

  • 19.04.2017
Czytaj więcej »
11224c2bbecfb9346a66078897f71d7f2d0e9850-medium

Zobacz, jak w ramach zamówień typu „in-house” możesz współpracować z innymi zamawiającymi

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy Pzp dała zamawiającym możliwość zastosowania nowego podejścia do podjęcia współpracy o charakterze publiczno-publicznym. Taka międzyinstytucjonalna kooperacja traktowana jest jako zamówienie „in-house”, które pod...

  • 12.04.2017
Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel