zastrzeżenia do siwz

Czy podpisując umowę na organizację kolonii dla dzieci, należy zadbać o dodatkowe wymogi w siwz?

Pytanie:

Przeprowadzamy postępowanie na organizację kolonii dla dzieci. Mamy świadomość istnienia powszechnego Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Składa się on z dwóch części:

  1. Do pierwszej (rejestr z dostępem ograniczonym) mają dostęp przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi. Dyrektorzy szkół czy organizatorzy wypoczynku dla dzieci (np. kolonii letnich, wyjazdów na ferie zimowe, agroturystyki, obozów sportowych) będą musieli sprawdzać, czy nowo zatrudniane przez nich osoby figurują w tym rejestrze. Kto tego nie dopełni lub zatrudni osobę, o której wie, że figuruje ona w rejestrze, narazi się na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1.000 zł.
  2. Druga część rejestru (rejestr publiczny) jest ogólnodostępna w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajdują się w niej dane najbardziej groźnych sprawców.

Wskazałam w dokumentacji postępowania, że wykonawcy będą sprawdzani pod kątem powyższego. Nie zażądałam od nich natomiast żadnych dokumentów w tym zakresie. Wymagałam jedynie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. Czy w tym akurat postępowaniu jest to prawidłowe żądanie? Czy mogę żądać zaświadczeń z KRK również dla osób, które będą realizować zamówienie np.: kierownika wycieczki, wychowawcy kolonii, pielęgniarki?

Zamawiający nie może zastrzec, iż w ofertach nie można określić ceny niższej niż wskazana w siwz

Pytanie:

Otrzymaliśmy dotacje na zakup sprzętu komputerowego (32 szt.). W umowie z jednostką nadrzędną jest napisane, że ma to być zadanie inwestycyjne, a więc dostawa środka trwałego powyżej 3.500 złotych. Czy wobec tego w siwz może być taki zapis:

„ Ze względu na sposób finansowania zamówienia, cena jednostkowa netto oferowanego sprzętu komputerowego winna być wyższa od kwoty 3500,00 złotych . Zaoferowanie sprzętu o cenie jednostkowej niższej lub równej, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią niniejszej SIWZ”.

Zakres rzeczowy obejmuje także dostawę 4 sztuk laptopów z systemem operacyjnym. Wartość szacunkowa wynosi 16.000 złotych. Czy w druku oferty można zawrzeć taki zapis:
„Uwaga !!! Zamówienie obejmuje również dostawę sprzętu komputerowego obciążonego tzw. "odwróconym podatkiem VAT" tj. laptopów (poz.....), jednakże Zamawiający nie przewiduje aby wartość tych towarów przekroczyła kwotę 20 000 zł netto (wskazaną w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZ. U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.). W przypadku gdy według wyceny Wykonawcy wartość wskazanych towarów (tj. laptopów poz......) przekroczy netto 20 000 zł, Wykonawca zobowiązany jest ująć osobno cenę za te pozycje poprzez odpowiednią modyfikację formularza ofertowego”.
Czy w projekcie umowy w § mówiącym o wystawieniu faktury przez wykonawcę można zastosować taki zapis:

„(…)2. Zamawiający wymaga aby na wystawionej za sprzęt komputerowy fakturze, Wykonawca wyodrębnił zarówno ceny jednostkowe netto jak i ceny jednostkowe brutto.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zamieszczenia ( jeżeli dotyczy) na fakturze przy pozycji objętej „odwróconym podatkiem VAT„( ustawa z dnia 9 kwietnia 2015r., wg załącznika 11 ) zamieszczenia informacji „odwrotne obciążenie”.”

wiper-pixel