zastrzeżenia do siwz

Zapisy siwz należy interpretować wprost, tak by wykonawcy nie byli zaskoczeni nowymi wymogami

Pytanie:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE. Zamawiający przyjął 2 kryteria oceny ofert – cena 60% oraz termin przedłużenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia 40%. Kryterium opisano w następujący sposób: „Punkty przyznawane za kryterium przedłużenie okresu gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia zostaną przyznane w skali od 0 do 40 pkt na podstawie informacji podanej przez wykonawcę w formularzu oferty i w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) zgodnie z poniższymi założeniami:

  • przedłużenie okresu gwarancji o 12 m-cy – 20 pkt,
  • przedłużenie okresu gwarancji o 24 m-ce – 40 pkt.

Podstawowy okres gwarancji dla danego asortymentu został określony w OPZ a liczony jest od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji.

W przypadku niepodania w formularzu oferty okresu przedłużenia gwarancji wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na minimalny określony w OPZ okres gwarancji na dostarczony przedmiot umowy i w związku z powyższym otrzyma 0 pkt w tym kryterium. W przypadku podania w formularzu oferty okresu przedłużenia gwarancji dłuższego niż 24 m-ce, zamawiający przyzna takiej ofercie 40 pkt”.

Zamawiający nie przewidział, że wykonawca w obrębie danego pakietu zaoferuje dla każdej pozycji asortymentowej różne terminy przedłużenia okresu gwarancji. W pakiecie nr X zostały złożone 2 oferty. Wykonawca A złożył ofertę bez przedłużania okresu gwarancji i z wyższą ceną a wykonawca B ofertę z niższą ceną i różnymi terminami przedłużenia gwarancji dla pozycji asortymentowych wchodzących w skład pakietu X. W pakiecie Y ten sam wykonawca B złożył jedyną ofertę z różnymi terminami przedłużenia okresu gwarancji. Czy w związku z brakiem szczegółowego opisu kryterium, dotyczącego takiego przypadku, zamawiający może dokonać oceny poprzez przyznanie punktów zgodnie z opisem kryteriów dla każdej pozycji asortymentowej w danym pakiecie a następnie wyliczenie średniej arytmetycznej dla danego pakietu, czy powinien unieważnić postępowanie np. zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp?

wiper-pixel