zamówienie nieprzewidziane

Jak właściwie zrealizować nieprzewidziane zamówienia, gdy w ciągu roku są zlecane zakupy w podobnym przedmiocie?

Pytanie:

Zamawiający w planie zamówień publicznych oraz w budżecie przewidział remonty chodników w różnych lokalizacjach w mieście. Z uwagi na rodzajową i czasową tożsamość oraz możliwość wykonania przez jednego wykonawcę zamówienie oszacowano jako łączną wartość wszystkich przewidzianych robót remontowych. Zamówienie jest udzielane sukcesywnie w częściach, przy czym stosujemy procedury właściwe dla łącznej wartości zamówienia. W trakcie roku wystąpiła konieczność wykonania remontów innych chodników, niż wstępnie przewidziano. W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1) Czy wartość „nowych” chodników należy łączyć z wartością pierwotnie przewidzianych do remontu chodników w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia?

2) Jeśli tak – to czy wartość „nowych” chodników należy traktować łącznie z wartością zaplanowanych pierwotnie remontów, czy tylko do tej części, na które nie udzielono jeszcze zamówienia, czy też nie wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

3) Czy jest możliwość zastosowania art. 6a ustawy Pzp do zamówień pierwotnie przewidzianych w planie i budżecie?

4) Czy jest możliwość zastosowania art. 6a ustawy Pzp do zamówień „nowych”?

5) Jaką należy przyjąć wartość zamówień, o których mowa w pkt 3 i 4, jeśli odpowiedź na te pytania będzie twierdząca, mając na względzie treść art. 6a warunkującą zastosowanie tego przepisu, m.in. w przypadku gdy łączna wartość części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia?

wiper-pixel