wykluczenie wykonawcy

współpraca konsorcjum

Konsorcjum w postępowaniu – zasady wykazywania warunków udziału i braku podstaw wykluczenia (cz. II)

Jeżeli kilku wykonawców postanawia o wspólnym ubieganiu się o udzielenie zamówienia, niezbędne jest posiadanie szczegółowej wiedzy na temat właściwego sposobu ich uczestnictwa w postępowaniu. Także zamawiający muszą znać np. reguły, które rządzą potwierdzaniem warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjantów oraz wykazywaniem przez nich, że nie podlegają wykluczeniu z procedury. Między innymi o tym, kiedy liczy się wspólne doświadczenie, jak wykazywać sytuację ekonomiczną i finansową konsorcjum a także jak korzystać z doświadczenia zdobytego w ramach takiego podmiotu, piszemy w poniższym artykule. Z ostatniej części opracowania, która ukaże się w kolejnym Temacie tygodnia, dowiesz się zaś:

W artykule:

  1. Do obowiązków każdego z konsorcjantów należy wykazanie braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, a wypełnienie się choćby jednej z przesłanek wykluczenia w odniesieniu do któregokolwiek z konsorcjantów skutkuje wykluczeniem całego konsorcjum z postępowania.
  2. Prawem wykonawców wchodzących w skład konsorcjum jest możliwość łącznego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z tym zastrzeżeniem, że:
  • posiadaniem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności powinny legitymować się ci konsorcjanci, którzy realizować będą te aspekty zamówienia, które wymagają ich posiadania,
  • niektóre aspekty sytuacji finansowej, takie jak płynność finansowa oraz posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności na określoną sumę, są integralnie związane z indywidualną sytuacją konkretnego podmiotu i jako takie powinny być wykazywane przez wszystkich członków konsorcjum,
  • odnośnie do warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, w przypadku postawienia warunku wykonania określonej liczby takich samych zadań,  jako miarę doświadczenia należy traktować nie tylko wykonanie określonego zadania, lecz także niezakłócone kilkakrotne jego powtórzenie,
  • wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, tylko wówczas, gdy wykażą, że działalność wszystkich wykonawców obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych oraz że każdy z wykonawców może wykazać wymagany procentowy wskaźnik zatrudnienia tych osób.

3. W sytuacji gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego.

  1. Brak jest przeszkód prawnych, by konsorcjum mogło polegać na potencjale podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
wiper-pixel