umowa

Czy zamawiający ma prawo odmówić wglądu do umowy w sprawie zamówienia zawartej z innym wykonawcą?

Pytanie:

Firma organizująca przetarg odmówiła nam oficjalnie (mailowo) udostępnienia umowy w odpowiedzi na nasze zapytanie. Złożyliśmy ofertę, przetarg został rozstrzygnięty. Wygrał inny wykonawca, jednak mamy zastrzeżenia co do spełniania przez niego wymaganych kryteriów. Czy nieudostępnienie umowy daje nam podstawy do wystąpienia z żądaniem unieważnienia przetargu?

W opisanym przypadku należy rozważyć, czy wystąpiła przesłanka unieważnienia postępowania określona w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp oraz czy wykonawca ma jeszcze czas na złożenie w terminie odwołania na zaniechanie zamawiającego. W przypadku kiedy wskazana przesłanka nie będzie miała zastosowania lub termin na wniesienie odwołania upłynął, warto rozważyć zasadność wniesienia odwołania na dokonany przez zamawiającego wybór oferty, która w ocenie wykonawcy powinna podlegać odrzuceniu.

Zamawiający ma obowiązek, a co za tym idzie również prawo, unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jedynie w przypadku wystąpienia jednej z obligatoryjnych przesłanek o charakterze zamkniętym wymienionych enumeratywnie w art. 93 ustawy Pzp.

Wskazane przesłanki należy interpretować ściśle, zamawiający nie posiada tutaj żadnej swobody. W związku z powyższym również wykonawca może złożyć odwołanie na zaniechanie unieważnienia postępowania wyłącznie w przypadku stwierdzenia wystąpienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 93 ustawy Pzp.

Warunki zmiany w umowie oferowanego produktu – jak je formułować i interpretować?

Pytanie:

Po podpisaniu umowy i dostarczeniu zamawiającemu produktu z określonym w ofercie numerem katalogowym okazało się, że nie działa on prawidłowo z urządzeniem. Urządzenie synchronizuje się natomiast właściwie z innym produktem (o innym numerze katalogowym). Niedziałający produkt przekazano zamawiającemu. Czy można aneksem zmienić w umowie numer katalogowy produktu? Jeśli tak, to jaki powód podać we wniosku do zamawiającego o dokonanie tej czynności? Jeśli nie wolno tego zrobić, to jakie będą konsekwencje tej sytuacji według ustawy Pzp? Czy można w tym przypadku jako powód zmiany umowy wskazać zapis „wprowadzony zostanie nowy towar ulepszony w stosunku do pierwotnie zaoferowanego”?

Zamawiający zawarł w umowie postanowienia m.in.: „Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a w szczególności dotyczą m.in:

a)      zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu,

b)      zmiany oferowanego produktu w sytuacji obiektywnego braku możliwości spełnienia świadczenia dostawy.

W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia produktu równoważnego, tj. o cechach i parametrach nie gorszych od produktu oferowanego w postępowaniu przetargowym wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz przekazania zamawiającemu odpowiednich, aktualnych dokumentów wymaganych w siwz co do przedmiotu zamówienia.  Zmiany te są dopuszczalne, w przypadku gdy towar dotychczas dostarczany zostanie wstrzymany, producent wskazany w ofercie przez wykonawcę wycofa się z produkcji, zakup przedmiotu zamówienia na rynku będzie znacząco utrudniony lub niemożliwy albo wprowadzony zostanie nowy towar ulepszony w stosunku do pierwotnie zaoferowanego”.

Jak zapewnić sobie ciągłość realizacji usługi odbioru odpadów do czasu podpisania nowej umowy?

Pytanie:

Aktualnie utworzyliśmy grupę zakupową, by zamówić usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, co w konsekwencji spowodowało, że przekroczyliśmy próg unijny. Musimy więc ogłosić postępowanie, ale do czasu wyboru nowego wykonawcy, chcemy przedłużyć obowiązującą umowę o 3 miesiące.

Czy możemy to zrobić na podstawie przytoczonych zapisów obowiązującej nas umowy lub powołując się na art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp? Oto postanowienia kontraktu:

„1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w przypadku:

1)         zmian w przepisach prawa mających wpływ na zasady odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych,

2)         zmian częstotliwości realizacji usługi z powodu:

-        przestojów lub opóźnień spowodowanych przez zamawiającego lub właściciela nieruchomości, z której są odbierane odpady komunalne,

-        przerw w realizacji usługi powstałych z przyczyn niezależnych od wykonawcy, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usługi,

-        zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, uzgodnionej z zamawiającym,

3)         zmiany zakresu czynności, których realizację wykonawca powierzył podwykonawcom, a które zostały określone w złożonej ofercie i umowie,

4)         zwiększenia lub zmniejszenia ilości właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, z których będą odbierane odpady komunalne,

5)         wystąpienie rządowej zmiany stawki VAT po dacie zawarcia umowy, tj. obniżenia lub podwyższenia wskutek zmiany przez władze ustawodawczą stawki VAT – odpowiedni do zmiany stawki VAT – względem usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy.

  1. Zmiany w postanowieniach umowy, wymienione w ust. 1, mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksu do umowy, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, od dnia pozyskania informacji o ich przyczynie”.

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

Pytanie:

W postępowaniu ogłoszonym ze względu na szacowaną wartość zamówienia w procedurze unijnej 21 maja 2019 r. została złożona tylko jedna oferta, której cena znacznie przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym zamierzamy unieważnić postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Przetarg dotyczy odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Poprzednio zawarta umowa na odbiór odpadów kończy się 30 czerwca br. Istnieje w związku z tym ryzyko, że nowa minimum 35-dniowa procedura unijna wszczęta bezpośrednio po unieważnieniu postępowania nie zakończy się podpisaniem umowy przed 1 lipca 2019 r.

Czy w tej sytuacji istnieje możliwość skorzystania z art. 43 ust. 2b ustawy Pzp i wyznaczenie w powtórzonym postępowaniu zamiast 35-dniowego, krótszego 15-dniowego terminu składania ofert ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia do 1 lipca 2019 r. w związku z zagrożeniem nieodbierania odpadów komunalnych (z końcem czerwca wygasa wcześniejsza umowa)?

Czy może jednak bezzwłocznie wszcząć postępowanie z zamiarem udzielenia zamówienia na odbiór odpadów na krótszy okres od 1 lipca 2019 r. do 31 października 2019 r.? Wówczas wartość szacunkowa takiego zamówienia nie przekraczałaby progów unijnych i termin składania ofert mógłby wynieść np. 10−14 dni, dzięki czemu byłaby szansa na zawarcie umowy przed 1 lipca 2019 r. W ciągu tych 4 miesięcy zostałoby ogłoszone kolejne postępowanie w procedurze unijnej w celu zawarcia umowy na okres od 1 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

Czy takie rozwiązania nie narazi nas jednak na zarzut naruszenia art. 32 ust. 2 ustawy Pzp i art. 32 ust. 4 ustawy Pzp oraz ewentualne unieważnienie umowy zawartej na okres 4 miesięcy ze względu na zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP zamiast w Dz.Urz. UE? Czy istnieją jeszcze inne metody rozwiązania tego problemu?

wiper-pixel