Anna Kaźmierczak

Anna Kaźmierczak

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce
14 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Kosztorysy przy ryczałcie – zasady ich żądania i oceny

Pytanie: Moje pytanie dotyczy wynagrodzenia ryczałtowego i umowy na roboty budowlane. W siwz w części „Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego” mamy następujące zapisy: „Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorys szczegółowy (w wersji papierowej i elektronicznej – edytowalnej), który służył wykonawcy do wyliczenia ceny oferty lub wyceny robót. Będzie on stanowił załącznik do umowy. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zostanie zobowiązany przed jej podpisaniem do przedłożenia zamawiającemu kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w nim ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być jednakowe dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży. Tak opracowane kosztorysy będą podstawą rozliczania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Roboty (pozycje kosztorysu) ujęte w kosztorysie ofertowym oraz ilość tych robót do wykonania (przedmiar robót) wykonawca ustala samodzielnie na podstawie STWIORB, siwz, zasad najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów i opublikowanych norm. Szczegółowy kosztorys należy wykonać przy pomocy programu komputerowego, z podaniem wartości poszczególnych pozycji i cen jednostkowych pozycji, z pełnym wydrukiem obejmującym również zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu”. Czy w umowie możemy zawrzeć zapis, że zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania kosztorysu i odmowy jego przyjęcia w przypadku stwierdzenia niezgodności z powyższymi zapisami bądź przeszacowania lub niedoszacowania niektórych pozycji?
3 września 2018Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia na roboty budowlane 

Specyfika postępowania

Transmisja live

23 listopada (piątek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

wiper-pixel