Anna Kaźmierczak

Anna Kaźmierczak

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce
11 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Kosztorysy przy ryczałcie – zasady ich żądania i oceny

Pytanie: Moje pytanie dotyczy wynagrodzenia ryczałtowego i umowy na roboty budowlane. W siwz w części „Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego” mamy następujące zapisy: „Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorys szczegółowy (w wersji papierowej i elektronicznej – edytowalnej), który służył wykonawcy do wyliczenia ceny oferty lub wyceny robót. Będzie on stanowił załącznik do umowy. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zostanie zobowiązany przed jej podpisaniem do przedłożenia zamawiającemu kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w nim ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być jednakowe dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży. Tak opracowane kosztorysy będą podstawą rozliczania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Roboty (pozycje kosztorysu) ujęte w kosztorysie ofertowym oraz ilość tych robót do wykonania (przedmiar robót) wykonawca ustala samodzielnie na podstawie STWIORB, siwz, zasad najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów i opublikowanych norm. Szczegółowy kosztorys należy wykonać przy pomocy programu komputerowego, z podaniem wartości poszczególnych pozycji i cen jednostkowych pozycji, z pełnym wydrukiem obejmującym również zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu”. Czy w umowie możemy zawrzeć zapis, że zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania kosztorysu i odmowy jego przyjęcia w przypadku stwierdzenia niezgodności z powyższymi zapisami bądź przeszacowania lub niedoszacowania niektórych pozycji?
3 września 2018Czytaj więcej »

Sposób określenia formy złożenia dokumentów w siwz

Pytanie: Czy zamawiający prawidłowo sformułował siwz: „Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami oraz niezależnie od etapu postępowania, na którym wymagane jest ich złożenie, dla: 1)      oświadczeń i dokumentów składanych na żądanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp (w zależności od zastosowanej procedury), 2)      oświadczeń o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej, 3)      dokumentu, w szczególności zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, potwierdzającego, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 4)      pełnomocnictwa, 5)      uzupełnienia, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza składanie pozostałych dokumentów/oświadczeń (niewymienionych w pkt 2, w tym m.in. wyjaśnień złożonych na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 ustawy Pzp), wniosków o wyjaśnienie treści siwz w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp itp. za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający zgodnie z ustawą poprawia omyłki i informuje o tym wykonawcę”. Czy w związku z powyższym wyrażenie zgody na poprawienie omyłki może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej? Czy zamawiający musi otrzymać zgodę na tę czynność? Czy jeżeli wykonawca nie odpowie na nasze wezwanie, będzie to oznaczać, że nie zgadza się na poprawienie omyłki?
20 sierpnia 2018Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

wiper-pixel