Anna Kaźmierczak

Anna Kaźmierczak

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce
26 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Jak dokumentować wydatki w ramach projektu unijnego?

Pytanie: Zgodnie z pkt 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, dla udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej: wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenia wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. Zgodnie z uwagami do Wytycznych, jeżeli w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu zostanie złożona tylko jedna ważna oferta, wówczas należy uzupełnić udokumentowanie o ofertę pochodzącą z innego źródła (np. jednej z pozostałych wskazanych w pkt 2 możliwości). Jedna oferta nie jest wystarczająca dla udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż rynkowa. W czerwcu 2018 roku zamawiający wybrał wykonawcę na roboty budowlane o wartości poniżej 50.000 zł netto. Jednak wykonawca odstąpił od umowy. W wyniku ponownie ogłoszonego postępowania do zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta. Czy dla spełnienia postanowień Wytycznych wystarczy, że obecnie otrzymaliśmy jedną ofertę, a na to samo przedmiotowe postępowanie mamy już drugą ofertę (ale z czerwca 2018 roku)? Czy w sytuacji gdy wartość postępowania na roboty budowlane wynosi powyżej 50.000 zł netto i ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w bazie konkurencyjności, wystarczy, że zamawiający otrzyma tylko jedną ofertę?
14 stycznia 2019Czytaj więcej »

Zapisy siwz należy interpretować wprost, tak by wykonawcy nie byli zaskoczeni nowymi wymogami

Pytanie: Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE. Zamawiający przyjął 2 kryteria oceny ofert – cena 60% oraz termin przedłużenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia 40%. Kryterium opisano w następujący sposób: „Punkty przyznawane za kryterium przedłużenie okresu gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia zostaną przyznane w skali od 0 do 40 pkt na podstawie informacji podanej przez wykonawcę w formularzu oferty i w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) zgodnie z poniższymi założeniami: przedłużenie okresu gwarancji o 12 m-cy – 20 pkt, przedłużenie okresu gwarancji o 24 m-ce – 40 pkt. Podstawowy okres gwarancji dla danego asortymentu został określony w OPZ a liczony jest od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. W przypadku niepodania w formularzu oferty okresu przedłużenia gwarancji wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na minimalny określony w OPZ okres gwarancji na dostarczony przedmiot umowy i w związku z powyższym otrzyma 0 pkt w tym kryterium. W przypadku podania w formularzu oferty okresu przedłużenia gwarancji dłuższego niż 24 m-ce, zamawiający przyzna takiej ofercie 40 pkt”. Zamawiający nie przewidział, że wykonawca w obrębie danego pakietu zaoferuje dla każdej pozycji asortymentowej różne terminy przedłużenia okresu gwarancji. W pakiecie nr X zostały złożone 2 oferty. Wykonawca A złożył ofertę bez przedłużania okresu gwarancji i z wyższą ceną a wykonawca B ofertę z niższą ceną i różnymi terminami przedłużenia gwarancji dla pozycji asortymentowych wchodzących w skład pakietu X. W pakiecie Y ten sam wykonawca B złożył jedyną ofertę z różnymi terminami przedłużenia okresu gwarancji. Czy w związku z brakiem szczegółowego opisu kryterium, dotyczącego takiego przypadku, zamawiający może dokonać oceny poprzez przyznanie punktów zgodnie z opisem kryteriów dla każdej pozycji asortymentowej w danym pakiecie a następnie wyliczenie średniej arytmetycznej dla danego pakietu, czy powinien unieważnić postępowanie np. zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp?
19 grudnia 2018Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe orzeczenia KIO. Opinie

Zadaj swoje pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

18 czerwca, Warszawa

Zapisz się  i odbierz rabat >> 

wiper-pixel