Anna Kaźmierczak

Anna Kaźmierczak

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce
48 artykułów na stronie

Zmiana formy dysponowania osobą przez wykonawcę w przetargu na usługę społeczną

Pytanie: Wykonawca podpisał umowę na realizację usługi zamówionej na podstawie art. 138o ustawy Pzp. Na etapie składania oferty wykonawca wskazał, że będzie dysponował osobą na stanowisko informatyka, z którym – w razie wygrania przetargu – podpisze umowę cywilnoprawną. W ofercie określił wymagane doświadczenie tej osoby oraz przedłożył od niej stosowne referencje. Przetarg został rozstrzygnięty w okresie około 2 miesięcy od dnia złożenia oferty. Po wygraniu postępowania wskazana osoba zdecydowała, że nie podpisze z wykonawcą umowy cywilnoprawnej i że chce rozliczać się z nim jako członek zespołu innego podmiotu. Wobec tego wykonawca podpisałby umowę z podwykonawcą, który wskazałby do wykonania przedmiotu umowy podanego w ofercie informatyka. Formalnie prace byłyby nadal wykonywane przez tę osobę, tylko sposób rozliczenia z nią byłby inny. Płatności na jej rzecz dokonałby podwykonawca, z którym wykonawca zawarłby umowę. Zapisy dokumentacji postępowania wskazywały, że jeśli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, to jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu miał w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Czy w związku z faktem, że zmienił się sposób podpisania umowy z osobą na stanowisko informatyka z umowy bezpośredniej na umowę z podmiotem trzecim, który staje się podwykonawcą, wykonawca musi o tym fakcie powiadomić zamawiającego? Czy w ogóle może w taki sposób zatrudnić wskazaną w ofercie osobę i zmienić podmiot umowy? Dodam, że w grę wchodzi także przekazanie praw autorskich do wykonanych prac.
13 października 2020Czytaj więcej »

Aby skorygować ofertę, wolno wezwać wykonawcę do potwierdzenia informacji

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu wykonawcy byli zobowiązani do złożenia wraz z ofertą formularza cenowego. W dwóch jego pozycjach jednostkę rozliczeniową przy pracach polegających na wygrabianiu liści i koszeniu trawników stanowiła powierzchnia 100 m2. Dwóch wykonawców w tych pozycjach podało ceny jednostkowe 10,80 i 24,28 zł oraz 19,44 i 21,60 zł za wygrabienie i wykoszenie 100 m2. Natomiast wykonawca, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, omyłkowo podał ceny za 1 m2 w wysokości 0,20 i 0,14 groszy, zamiast wymaganej ceny za 100 m2. Zapis przykładowej pozycji w tabelarycznym formularzu cenowym tego wykonawcy wygląda następująco: Rodzaj prac/koszenie trawników/jednostka rozliczeniowa/100 m2/cena jednostkowa netto w PLN/0,13 gr/stawka VAT/8%/cena jednostkowa brutto w PLN/0,14 gr/ prognozowana ilość w okresie trwania umowy/117360 m2/wartość prac w PLN/16.430,40 zł. Z przemnożenia ceny jednostkowej brutto i prognozowanej ilości w okresie trwania umowy wynika, że cena 0,14 gr dotyczy 1 m2. Czy w tej sytuacji można: zwrócić się do wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp z prośbą o potwierdzenie, czy ceny w tych dwóch pozycjach faktycznie dotyczą rozliczenia za 1 m2 zamiast 100 m2 oraz ewentualnie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 (lub 87 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp poprawić podane ceny za 1 m2 na rozliczenie za 100 m2? Dokonana korekta nie powodowałaby żadnych istotnych zmian w treści oferty, polegałaby jedynie na formalnym przeliczeniu cen z rozliczenia za 1 m2 na rozliczenia za 100 m2. Jeden z konkurujących wykonawców żąda, aby uznać, iż ceny 0,14 i 0,20 gr są w istocie cenami za 100 m2 i należy dokonać poprawek tych pozycji w ten sposób, że wartość prac w tych dwóch pozycjach zamiast 3.912 i 16.430,40 zł powinna wynosić odpowiednio 39,12 i 164,30 zł za wygrabienie 19650 m2 i wykoszenie 117360 m2.
20 marca 2020Czytaj więcej »

Kiedy zmiana w zapytaniu ofertowym obliguje do wydłużenia terminu składania ofert?

Pytanie: Zamawiający będący powiatem aplikował o środki z Programu PROW 2014−2020. W związku z tym miał obowiązek zastosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg transportu rolniczego” zgodnie z obowiązującym na ten moment rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej. Zamawiający 27 marca 2017 r. opublikował zapytanie ofertowe na stronie www.portalogloszen.arimrt.gov.pl. Zastosowano tam dwa kryteria zgodnie z rozporządzeniem: 1)      cenę 80% i 2)      wykonanie projektów remontów przebudów, budów dróg o długości co najmniej 1 km każda: a)      5 projektów – 10 pkt, b)      powyżej 5 projektów – 20 pkt. Na 7 kwietnia 2017 r. wyznaczono termin składania ofert. Zamawiający zmodyfikował ogłoszenie 5 kwietnia 2017 r. i zamieścił je na stronie ARiMR. Modyfikacji podlegało kryterium nr 2 litera a), któremu nadano brzmienie „wykonanie od 1 do 5 projektów remontów przebudów, budów dróg o długości co najmniej 1 km każda – 10 pkt”. Powyższe postępowanie zostało poddane audytowi KAS, który zarzucił zamawiającemu, że naruszył § 2 ust. 5 przywołanego wyżej rozporządzenia poprzez niewydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 3 dni w związku ze zmianą treści zapytania ofertowego. Naliczono korektę finansową za nieprzestrzeganie terminów składania ofert i zarzucono niezgodności ze wspólnotowymi i krajowymi zasadami konkurencyjności. Nasz zespół nie zgadza się z zarzutami, ponieważ w naszej opinii nie jest to modyfikacja zapytania ofertowego a jedynie uszczegółowienie kryterium. Proszę o stanowisko w tej kwestii.
9 marca 2020Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych
– zmiany w zakresie umów

Poznaj nowe przepisy 

27 listopada, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel