Anna Kaźmierczak

Anna Kaźmierczak

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce
42 artykułów na stronie

Aby skorygować ofertę, wolno wezwać wykonawcę do potwierdzenia informacji

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu wykonawcy byli zobowiązani do złożenia wraz z ofertą formularza cenowego. W dwóch jego pozycjach jednostkę rozliczeniową przy pracach polegających na wygrabianiu liści i koszeniu trawników stanowiła powierzchnia 100 m2. Dwóch wykonawców w tych pozycjach podało ceny jednostkowe 10,80 i 24,28 zł oraz 19,44 i 21,60 zł za wygrabienie i wykoszenie 100 m2. Natomiast wykonawca, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, omyłkowo podał ceny za 1 m2 w wysokości 0,20 i 0,14 groszy, zamiast wymaganej ceny za 100 m2. Zapis przykładowej pozycji w tabelarycznym formularzu cenowym tego wykonawcy wygląda następująco: Rodzaj prac/koszenie trawników/jednostka rozliczeniowa/100 m2/cena jednostkowa netto w PLN/0,13 gr/stawka VAT/8%/cena jednostkowa brutto w PLN/0,14 gr/ prognozowana ilość w okresie trwania umowy/117360 m2/wartość prac w PLN/16.430,40 zł. Z przemnożenia ceny jednostkowej brutto i prognozowanej ilości w okresie trwania umowy wynika, że cena 0,14 gr dotyczy 1 m2. Czy w tej sytuacji można: zwrócić się do wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp z prośbą o potwierdzenie, czy ceny w tych dwóch pozycjach faktycznie dotyczą rozliczenia za 1 m2 zamiast 100 m2 oraz ewentualnie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 (lub 87 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp poprawić podane ceny za 1 m2 na rozliczenie za 100 m2? Dokonana korekta nie powodowałaby żadnych istotnych zmian w treści oferty, polegałaby jedynie na formalnym przeliczeniu cen z rozliczenia za 1 m2 na rozliczenia za 100 m2. Jeden z konkurujących wykonawców żąda, aby uznać, iż ceny 0,14 i 0,20 gr są w istocie cenami za 100 m2 i należy dokonać poprawek tych pozycji w ten sposób, że wartość prac w tych dwóch pozycjach zamiast 3.912 i 16.430,40 zł powinna wynosić odpowiednio 39,12 i 164,30 zł za wygrabienie 19650 m2 i wykoszenie 117360 m2.
20 marca 2020Czytaj więcej »

Kiedy zmiana w zapytaniu ofertowym obliguje do wydłużenia terminu składania ofert?

Pytanie: Zamawiający będący powiatem aplikował o środki z Programu PROW 2014−2020. W związku z tym miał obowiązek zastosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg transportu rolniczego” zgodnie z obowiązującym na ten moment rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej. Zamawiający 27 marca 2017 r. opublikował zapytanie ofertowe na stronie www.portalogloszen.arimrt.gov.pl. Zastosowano tam dwa kryteria zgodnie z rozporządzeniem: 1)      cenę 80% i 2)      wykonanie projektów remontów przebudów, budów dróg o długości co najmniej 1 km każda: a)      5 projektów – 10 pkt, b)      powyżej 5 projektów – 20 pkt. Na 7 kwietnia 2017 r. wyznaczono termin składania ofert. Zamawiający zmodyfikował ogłoszenie 5 kwietnia 2017 r. i zamieścił je na stronie ARiMR. Modyfikacji podlegało kryterium nr 2 litera a), któremu nadano brzmienie „wykonanie od 1 do 5 projektów remontów przebudów, budów dróg o długości co najmniej 1 km każda – 10 pkt”. Powyższe postępowanie zostało poddane audytowi KAS, który zarzucił zamawiającemu, że naruszył § 2 ust. 5 przywołanego wyżej rozporządzenia poprzez niewydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 3 dni w związku ze zmianą treści zapytania ofertowego. Naliczono korektę finansową za nieprzestrzeganie terminów składania ofert i zarzucono niezgodności ze wspólnotowymi i krajowymi zasadami konkurencyjności. Nasz zespół nie zgadza się z zarzutami, ponieważ w naszej opinii nie jest to modyfikacja zapytania ofertowego a jedynie uszczegółowienie kryterium. Proszę o stanowisko w tej kwestii.
9 marca 2020Czytaj więcej »

Czy kierownik robót zatrudniony na umowę zlecenia musi składać zobowiązanie do „samoudostępnienia”?

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej progów unijnych. Zamawiający postawił warunek udziału w postępowaniu, zgodnie z którym wykonawca musi dysponować co najmniej kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej umożliwiającymi pełnienie funkcji kierownika budowy do realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca wykazał we wstępnym oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, że w celu potwierdzenia tego warunku powołuje się na zdolności innych podmiotów. Z załączonych dokumentów wynika, że kierownikiem robót będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która posiada wszystkie wymagane przez zamawiającego uprawnienia. Kierownik zatrudniony zostanie przez wykonawcę na umowę zlecenie. Czy wykonawca może powołać się na zasoby osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, i wykonuje dane czynności zgodnie z uprawnieniami budowlanymi? Czy osobę fizyczną należy uznać za „inny podmiot” zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp? Jeśli tak, to czy zasadne staje się nieżądanie od osoby fizycznej  dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów? Zamawiający na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postponowaniu i braku podstaw wykluczenia żądał zaświadczenia z US i ZUS, wykazu robót i kadry (potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia).
29 listopada 2019Czytaj więcej »

Co zrobić w sytuacji, gdy wykonawca mylnie wykazał, że powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego?

Pytanie: Dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Wykonawca X złożył wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, w którym wskazał, że będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów w zakresie spełnienia warunku dysponowania zdolnościami technicznymi i zawodowymi (tj. kierownikiem robót z uprawnieniami). Wraz z ofertą złożył zobowiązanie pana Y (który jest kierownikiem robót z uprawnieniami) do oddania mu do dyspozycji swoich zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Po dokonaniu oceny punktowej ofert zamawiający wezwał wykonawcę X, którego ofertę ocenił najwyżej, do złożenia wymaganych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków i braku podstaw wykluczenia. Zamawiający przypuszcza teraz, że wykonawca X złożył wadliwe oświadczenie w zakresie polegania na zdolnościach innych podmiotów w zakresie dysponowania  kierownikiem robót. Wydaje się bowiem, że wykonawca dysponuje tym kierownikiem tj. panem Y bezpośrednio i nie zachodzi tu sytuacja z art. 22a ustawy Pzp. Wobec powyższego zamawiający zwrócił się do wykonawcy z zapytaniem, jaki istnieje stosunek prawny między wykonawcą, a osobą, na dysponowanie której wykonawca się powołuje oraz czy jest to dysponowanie bezpośrednie czy pośrednie. W odpowiedzi wykonawca wskazał, że osoba, na której zasoby się powoływał, jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zatrudni ją na umowę zalecenie i tym samym będzie to dysponowanie bezpośrednie. Biorąc pod uwagę te wyjaśnienia, należy uznać, że oświadczenie złożone przez wykonawcę z ofertą jest wadliwe, bo w tym przypadku nie powinien powoływać się na zasoby innego podmiotu. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić zamawiający? Czy trzeba wezwać wykonawcę X do skorygowania oświadczenia o spełnieniu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia, w zakresie w którym wskazał, że: będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, dysponuje odpowiednimi zdolnościami technicznymi i zawodowymi (tj. kierownikiem robót z uprawnieniami)? Jaką podstawę prawną należałoby podać w wezwaniu do złożenia poprawnego oświadczenia?
25 listopada 2019Czytaj więcej »

Bezpłatne webinarium!

Obowiązki zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych

Sprawdź, co się zmieni, a co będzie nowe!

Transmisja online

22 kwietnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel