Opinie i interpretacje

W tej części portalu znajdziesz opinie współpracujących z nami ekspertów w zakresie istotnych problemów i wyzwań, przed jakimi stoją uczestnicy postępowań o zamówienie publiczne oraz ich stanowiska na temat kontrowersyjnych i spornych przepisów.

3057d8acc13449879449e97058fb1d5236648905-medium

Sprawdź, czy zmienił się zakres kategorii „podmiot prawa publicznego” zobowiązanego do stosowania Pzp

Do stosowania przepisów ustawy Pzp zobowiązane są m.in. tzw. podmioty prawa publicznego. Mimo zmiany w treści przepisów ustawy Pzp dotyczących tych jednostek nie zmienił się zakres podmiotowy stosowania jej regulacji. Zgodnie z jedną z najnowsz...

Czytaj więcej »
24e8658e7926822e8e3e501c5e49593244599249-medium

Zamówienia na usługi społeczne a wymóg zawarcia umowy o pracę

Zamówienia na usługi społeczne wyłączyły spod stosowania obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę usługi ochroniarskie, a więc ogromną grupę zamówień. Paradoks polega na tym, że przepis skierowany stricte do tego typu zamówień zasadniczo nie zna...

Czytaj więcej »
cb34f0120d4744f46a7b6376b05f21869b0e7459-medium

Zamawiający musi wskazać wszystkie czynności zamówienia, które będą wykonywane na umowę o pracę

Organizator postępowania nie może wybrać z katalogu prac wchodzących w zakres zamówienia pewnych czynności, względem których będzie wymagał, aby były realizowane na umowę o pracę. Wymóg ten powinien dotyczyć wszystkich działań, które faktycznie...

Czytaj więcej »
0ff323f63063efc06c2336058db3891f84e205f2-medium

4 ważne regulacje nowelizacji ustawy Pzp w praktyce – zobacz, jak łatwo stosować nowe przepisy

Znowelizowane przepisy ustawy Pzp funkcjonują już ponad 6 miesięcy. Czas więc na pierwsze resume. Specjalnie dla naszych czytelników omawiamy 4 poważne problemy, z którymi przyszło już zmierzyć się uczestnikom rynku zamówień publicznych. Porusz...

Czytaj więcej »
71e03172f5da7805f5b7a553cebad832a26b02d0-medium

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – poznaj najważniejsze wskazówki wynikające z opinii UZP

W 2017 roku zamawiający muszą po raz pierwszy zrealizować obowiązek informacyjny dotyczący planowanych do przeprowadzenia w danym roku postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Należy go wykonać najpóźniej w terminie 30 dni od dnia przyjęci...

Czytaj więcej »
f25274f4f8b23f9e93eaf4474faf3c04dcb443fc-medium

Ważne przepisy, które dają prawo do żądania od wykonawcy wyjaśnień i uzupełnień dokumentów

Zamawiający często nie doceniają regulacji, które dają im prawo do szerokiego wyjaśniania oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu. Warto z nich skorzystać, aby dokonać trafnej i niepodważalnej oceny ofert, minimalizuj...

Czytaj więcej »
d6fbcdbdafde9b175a936a643cae3fee46bb204c-medium

UZP zajął stanowisko w sprawie grupy kapitałowej – zobacz, jak właściwie stosować przepisy

Pod koniec zeszłego roku na stronach UZP zamieszczono kolejną turę odpowiedzi na nowe pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp. Materiał obejmuje świeże zagadnienia odnoszące się do podmiotowego i przedmiotowego stosowania regulac...

Czytaj więcej »
e835a8bfd879f3ce961c23232d1f2efe1c81e424-medium

Badanie oferty nie może być iluzoryczne

Zamawiający jest zobowiązany do weryfikacji oferowanych asortymentów pod kątem zgodności z postawionymi wymaganiami. Z obowiązku tego nie zwalnia go także fakt, że nie zażądał złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających parametry artykuł...

Czytaj więcej »
af99975effb3cca44b099aa595094b0a313cdf29-medium

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające po nowelizacji – najważniejsze założenia opinii prawnej UZP

Nowelizacja ustawy Pzp z lipca 2016 r. uchyliła przepis, na mocy którego zamawiający mogli udzielać zamówień dodatkowych. Brak już także w ustawie pojęcia „zamówień uzupełniających”. W ich miejsce występują zamówienia polegające odpowiednio na ...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel