Opinie i interpretacje

W tej części portalu znajdziesz opinie współpracujących z nami ekspertów w zakresie istotnych problemów i wyzwań, przed jakimi stoją uczestnicy postępowań o zamówienie publiczne oraz ich stanowiska na temat kontrowersyjnych i spornych przepisów.

0ff323f63063efc06c2336058db3891f84e205f2-medium

4 ważne regulacje nowelizacji ustawy Pzp w praktyce – zobacz, jak łatwo stosować nowe przepisy

Znowelizowane przepisy ustawy Pzp funkcjonują już ponad 6 miesięcy. Czas więc na pierwsze resume. Specjalnie dla naszych czytelników omawiamy 4 poważne problemy, z którymi przyszło już zmierzyć się uczestnikom rynku zamówień publicznych. Porusz...

Czytaj więcej »
71e03172f5da7805f5b7a553cebad832a26b02d0-medium

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – poznaj najważniejsze wskazówki wynikające z opinii UZP

W 2017 roku zamawiający muszą po raz pierwszy zrealizować obowiązek informacyjny dotyczący planowanych do przeprowadzenia w danym roku postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Należy go wykonać najpóźniej w terminie 30 dni od dnia przyjęci...

Czytaj więcej »
f25274f4f8b23f9e93eaf4474faf3c04dcb443fc-medium

Ważne przepisy, które dają prawo do żądania od wykonawcy wyjaśnień i uzupełnień dokumentów

Zamawiający często nie doceniają regulacji, które dają im prawo do szerokiego wyjaśniania oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu. Warto z nich skorzystać, aby dokonać trafnej i niepodważalnej oceny ofert, minimalizuj...

Czytaj więcej »
d6fbcdbdafde9b175a936a643cae3fee46bb204c-medium

UZP zajął stanowisko w sprawie grupy kapitałowej – zobacz, jak właściwie stosować przepisy

Pod koniec zeszłego roku na stronach UZP zamieszczono kolejną turę odpowiedzi na nowe pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp. Materiał obejmuje świeże zagadnienia odnoszące się do podmiotowego i przedmiotowego stosowania regulac...

Czytaj więcej »
e835a8bfd879f3ce961c23232d1f2efe1c81e424-medium

Badanie oferty nie może być iluzoryczne

Zamawiający jest zobowiązany do weryfikacji oferowanych asortymentów pod kątem zgodności z postawionymi wymaganiami. Z obowiązku tego nie zwalnia go także fakt, że nie zażądał złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających parametry artykuł...

Czytaj więcej »
af99975effb3cca44b099aa595094b0a313cdf29-medium

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające po nowelizacji – najważniejsze założenia opinii prawnej UZP

Nowelizacja ustawy Pzp z lipca 2016 r. uchyliła przepis, na mocy którego zamawiający mogli udzielać zamówień dodatkowych. Brak już także w ustawie pojęcia „zamówień uzupełniających”. W ich miejsce występują zamówienia polegające odpowiednio na ...

Czytaj więcej »
d8f77eac05fffb16ed08e4d15346f5a785b58714-medium

Osoba przygotowująca postępowanie sporządza ofertę – sprawdź, kiedy KIO nakazuje wykluczyć wykonawcę

Gdy dochodzi do posłużenia się przez wykonawcę, w celu sporządzenia oferty, osobą uczestniczącą w przygotowaniu postępowania, nie można tej okoliczności nie dostrzegać, bądź traktować jako niebyłą z uwagi na to, że wykonawca przedstawia nowy wy...

Czytaj więcej »
096dffb31cb1e0b69794f7e67dd82271386018f7-medium

6 aspektów, które warto wziąć pod uwagę, opisując kryteria oceny przy zakupie sprzętu komputerowego

Mając na względzie nowe regulacje ustawy Pzp, przygotowanie postępowania na zakup sprzętu komputerowego nie jest aktualnie łatwą sprawą. Dodatkowe trudności wynikają z  różnorodności spotykanych rozwiązań i dostępnego asortymentu. Przeczytaj ko...

Czytaj więcej »
fa3b9207165947341c090ee5ebfa98b373bda757-medium

Kiedy wymagać zatrudnienia na umowę o pracę – skorzystaj z podpowiedzi UZP

Przepis ustawy Pzp, który zobowiązuje zamawiających do tego, by stawiali względem wykonawców żądania nawiązania z osobami stosunek pracy, jest źródłem wielu wątpliwości. Dlatego właśnie UZP wydało w tej mierze opinię prawną. Wskazuje ona, że or...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel