Opinie i interpretacje

W tej części portalu znajdziesz opinie współpracujących z nami ekspertów w zakresie istotnych problemów i wyzwań, przed jakimi stoją uczestnicy postępowań o zamówienie publiczne oraz ich stanowiska na temat kontrowersyjnych i spornych przepisów.

096dffb31cb1e0b69794f7e67dd82271386018f7-medium

Przepisy dotyczące centralizacji VAT nie wpływają na zasady sumowania zamówień publicznych

Do naszej redakcji coraz częściej napływają pytania dotyczące tego, jak – i czy w ogóle –  przepisy o centralizacji VAT wpłynęły na samodzielność podmiotów zamawiających a także zasady szacowania poszczególnych realizowanych przez nie zamówień ...

Czytaj więcej »
5afafb19f9018ad7d881c0376f81cf14fbf37543-medium

Jesteś partnerem konsorcjum w zamówieniu „projektuj-buduj”? Zadbaj o właściwe zapisy umowy, by uniknąć poważnych problemów

Wykonawcy, którzy sami nie posiadają wystarczającego potencjału, aby zrealizować zamówienie publiczne, chętnie sumują swoje zdolności i zasoby, tworząc konsorcja. Tę formę współpracy w sposób szczególny doceniają podmioty ubiegające się o zamów...

  • 12.10.2017
Czytaj więcej »
c326e37d8e0a56b3d09a281d6bf4b0b5c35f3ed0-medium

Kiedy w procedurze odwróconej złożyć dokument z opisem oferowanego sprzętu?

Czy zamawiający może żądać złożenia opisu oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z ofertą? Pytanie ma związek z procedurą odwróconą, w której zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 8...

Czytaj więcej »
e5d240fe65e787a41214641577832c4ea19bb180-medium

Nie możesz zmienić umowy na podstawie ustawy Pzp? Skorzystaj z innych możliwości

Jeśli strony umowy w sprawie zamówienia stwierdzą, iż nie przysługuje im prawo do dokonania w niej zmian na mocy ustawy Pzp, mają możliwość skorzystania z instytucji określonych w prawie cywilnym. Zgodnie bowiem z art. 139 ustawy Pzp do umów w ...

Czytaj więcej »
eb4906c16567431a07b668df81cbc3e050212b94-medium

Sprawdź, czy zamówienia in-house mogą być zlecane podwykonawcom

Urząd Zamówień Publicznych opublikował obszerną opinię na temat zagadnienia tzw. zamówień in-house, koncentrując się w niej na kwestii zlecania takich zamówień podwykonawcom. Jej autor wskazuje, że w przypadku wewnętrznego  zamówienia zamawiają...

Czytaj więcej »
000141b299ea6062ff52a6213c3a89368aa17a89-medium

Pamiętaj! Kryteria oceny ofert trzeba weryfikować ściśle według dokonanego opisu

Funkcjonuje ugruntowane stanowisko, że ocena w ramach kryterium oceny ofert powinna zostać dokonana zgodnie z dosłownym brzmieniem ukształtowanego przez zamawiającego opisu kryterium oceny ofert. Tylko takie działanie zapobiega uznaniowości zam...

Czytaj więcej »
64072e649eca09508a806f145859e60848bf3da6-medium

Korekta błędów i przeoczeń w ofercie na przykładzie pewnego postępowania

Najważniejszą cechą omyłki w ofercie, którą zamawiający może (i musi) poprawić, jest jej oczywistość. W sytuacji gdy konieczne byłoby ustalenie i negocjowanie z wykonawcą ostatecznej treści oferty, korekta nie będzie możliwa. Warto też pamiętać...

Czytaj więcej »
c326e37d8e0a56b3d09a281d6bf4b0b5c35f3ed0-medium

Uzupełnij oświadczenia ofertowe, tak by nie dało się ich podważyć!

Pewien wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp złożył oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz przynależności do grupy kapitałowej opatrzone datą składania ofert. Czy do...

Czytaj więcej »
d0cb79bc59517942c3e005d18975236d62e7cda1-medium

Badanie rażąco niskiej ceny w praktyce – upewnij się, do jakiej kwoty odnosić wartość oferty

Czy dokonując oceny oferty, zamawiający bierze pod uwagę wartość uwzględniającą zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp? Poniżej omawiamy wskazówki eksperta potwierdzone opinią prawną UZP, orzecznictwem i przepisami. 

Czytaj więcej »
1fface9ab74bb1a532a34bb2cdcd6b09cc953aa6-medium

Oczekiwane i dyskutowane zmiany w Prawie zamówień publicznych – sprawdź, czego możesz się spodziewać

Analiza dotychczasowego funkcjonowania ustawy Pzp po ubiegłorocznej jej nowelizacji w tym w szczególności problemów na co dzień absorbujących uczestników rynku zamówień publicznych, skłania do tego, by przyjrzeć się kierunkom zmian w ustawie Pz...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel