Opinie i interpretacje

W tej części portalu znajdziesz opinie współpracujących z nami ekspertów w zakresie istotnych problemów i wyzwań, przed jakimi stoją uczestnicy postępowań o zamówienie publiczne oraz ich stanowiska na temat kontrowersyjnych i spornych przepisów.

e5d240fe65e787a41214641577832c4ea19bb180-medium

Nie możesz zmienić umowy na podstawie ustawy Pzp? Skorzystaj z innych możliwości

Jeśli strony umowy w sprawie zamówienia stwierdzą, iż nie przysługuje im prawo do dokonania w niej zmian na mocy ustawy Pzp, mają możliwość skorzystania z instytucji określonych w prawie cywilnym. Zgodnie bowiem z art. 139 ustawy Pzp do umów w ...

Czytaj więcej »
eb4906c16567431a07b668df81cbc3e050212b94-medium

Sprawdź, czy zamówienia in-house mogą być zlecane podwykonawcom

Urząd Zamówień Publicznych opublikował obszerną opinię na temat zagadnienia tzw. zamówień in-house, koncentrując się w niej na kwestii zlecania takich zamówień podwykonawcom. Jej autor wskazuje, że w przypadku wewnętrznego  zamówienia zamawiają...

Czytaj więcej »
000141b299ea6062ff52a6213c3a89368aa17a89-medium

Pamiętaj! Kryteria oceny ofert trzeba weryfikować ściśle według dokonanego opisu

Funkcjonuje ugruntowane stanowisko, że ocena w ramach kryterium oceny ofert powinna zostać dokonana zgodnie z dosłownym brzmieniem ukształtowanego przez zamawiającego opisu kryterium oceny ofert. Tylko takie działanie zapobiega uznaniowości zam...

Czytaj więcej »
64072e649eca09508a806f145859e60848bf3da6-medium

Korekta błędów i przeoczeń w ofercie na przykładzie pewnego postępowania

Najważniejszą cechą omyłki w ofercie, którą zamawiający może (i musi) poprawić, jest jej oczywistość. W sytuacji gdy konieczne byłoby ustalenie i negocjowanie z wykonawcą ostatecznej treści oferty, korekta nie będzie możliwa. Warto też pamiętać...

Czytaj więcej »
c326e37d8e0a56b3d09a281d6bf4b0b5c35f3ed0-medium

Uzupełnij oświadczenia ofertowe, tak by nie dało się ich podważyć!

Pewien wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp złożył oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz przynależności do grupy kapitałowej opatrzone datą składania ofert. Czy do...

Czytaj więcej »
d0cb79bc59517942c3e005d18975236d62e7cda1-medium

Badanie rażąco niskiej ceny w praktyce – upewnij się, do jakiej kwoty odnosić wartość oferty

Czy dokonując oceny oferty, zamawiający bierze pod uwagę wartość uwzględniającą zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp? Poniżej omawiamy wskazówki eksperta potwierdzone opinią prawną UZP, orzecznictwem i przepisami. 

Czytaj więcej »
1fface9ab74bb1a532a34bb2cdcd6b09cc953aa6-medium

Oczekiwane i dyskutowane zmiany w Prawie zamówień publicznych – sprawdź, czego możesz się spodziewać

Analiza dotychczasowego funkcjonowania ustawy Pzp po ubiegłorocznej jej nowelizacji w tym w szczególności problemów na co dzień absorbujących uczestników rynku zamówień publicznych, skłania do tego, by przyjrzeć się kierunkom zmian w ustawie Pz...

Czytaj więcej »
3057d8acc13449879449e97058fb1d5236648905-medium

Sprawdź, czy zmienił się zakres kategorii „podmiot prawa publicznego” zobowiązanego do stosowania Pzp

Do stosowania przepisów ustawy Pzp zobowiązane są m.in. tzw. podmioty prawa publicznego. Mimo zmiany w treści przepisów ustawy Pzp dotyczących tych jednostek nie zmienił się zakres podmiotowy stosowania jej regulacji. Zgodnie z jedną z najnowsz...

Czytaj więcej »
24e8658e7926822e8e3e501c5e49593244599249-medium

Zamówienia na usługi społeczne a wymóg zawarcia umowy o pracę

Zamówienia na usługi społeczne wyłączyły spod stosowania obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę usługi ochroniarskie, a więc ogromną grupę zamówień. Paradoks polega na tym, że przepis skierowany stricte do tego typu zamówień zasadniczo nie zna...

Czytaj więcej »
cb34f0120d4744f46a7b6376b05f21869b0e7459-medium

Zamawiający musi wskazać wszystkie czynności zamówienia, które będą wykonywane na umowę o pracę

Organizator postępowania nie może wybrać z katalogu prac wchodzących w zakres zamówienia pewnych czynności, względem których będzie wymagał, aby były realizowane na umowę o pracę. Wymóg ten powinien dotyczyć wszystkich działań, które faktycznie...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel