Opinie i interpretacje

W tej części portalu znajdziesz opinie współpracujących z nami ekspertów w zakresie istotnych problemów i wyzwań, przed jakimi stoją uczestnicy postępowań o zamówienie publiczne oraz ich stanowiska na temat kontrowersyjnych i spornych przepisów.

f6eb1a19471d19d2568a5dc23bb0fc47f04c342f-medium

Interpretacja art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp według UZP – zobacz, kiedy nie trzeba stosować ustawy Pzp

Podmioty, które spełniają warunki opisane w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, określonych zamówień nie muszą udzielać w procedurach Prawa zamówień publicznych. Nowelizacja ustawy usunęła z treści tego przepisu wyraz „łącznie”. Jak się okazuje, zm...

Czytaj więcej »
331aa7d7bcac4ef91e8dc64567a479da30fd69c8-medium

Czy lipcowa nowela ustawy Pzp zmieniła zasady wnoszenia odwołań do KIO? Sprawdź stanowisko UZP

Czy wykonawca wnoszący odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty, który został sklasyfikowany na 4 pozycji, musi kwestionować ocenę wykonawców sklasyfikowanych na pozycji 2 i 3? UZP rozwiewa wątpliwości w zakładce „Pytania i odpowiedzi dotyc...

Czytaj więcej »
51cb30e63f3da09c24a0302f89b831d96488987f-medium

Zasady potwierdzania wykonania wcześniejszych zamówień – komentarz eksperta

Znowelizowane przepisy ustawy Pzp oraz rozporządzenia w sprawie dokumentów nie wprowadzają rewolucyjnych zmian w zakresie sposobu wykazania należytego wykonania zamówienia. Mają one co do zasady redakcyjny charakter. W myśl zmienionych regulacj...

Czytaj więcej »
43e60522b2a260423903fec062104dbd229d4836-medium

Zawarcie porozumienia, które narusza konkurencję w postępowaniu, to pewna podstawa wykluczenia

Jeśli wykonawca zawarł z innym wykonawcą porozumienie, które zakłóca konkurencję w danej procedurze, zamawiający wyklucza go z prowadzonej procedury udzielenia zamówienia. Dotychczas podstawą wykluczenia w takiej sytuacji był art. 89 ust. 1 pkt...

Czytaj więcej »
61f0126e73eaa1b774b330db9ec17845ab7d31cc-medium

Na jakim etapie przetargu ograniczonego zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia dokumentów – opinia UZP

Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający, co do zasady, wzywa do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, jedynie wykonawcę, którego oferta ocenił najwyżej. Zasadę tę stosuje w ka...

Czytaj więcej »
44db49e5bdc85e12e9c89574d9af8613d30d3467-medium

Odwołanie po nowemu – od kiedy liczyć termin na jego złożenie?

Czy bieg terminu na złożenie odwołania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty rozpoczyna się od skierowania przez zamawiającego wezwania w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Urząd Zamówień Publicznyc...

Czytaj więcej »
67bc2ea35bf5932f79e49f5ed125360900b3636d-medium

Zasady wnoszenia wadium przez konsorcja – komentarz do wyroków sądów okręgowych

Kwestie dotyczące wadium w postępowaniach przetargowych były wielokrotnie poruszane w orzecznictwie KIO oraz sądów okręgowych. Wyjątkowo interesujące są wyroki dotyczące wadium składanego przez wykonawców występujących wspólnie, o których mowa ...

Czytaj więcej »
e44d0cb5b6ff4c5fe590cb5a850215912178c5c5-large

Tajemnica przedsiębiorstwa w praktyce wykonawców i zamawiających

Uznanie informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa powinno być uzasadnione. Za praktyki naganne należy uznać zastrzeganie informacji tylko w celu utrudnienia dostępu do oferty innym wykonawcom, w tym uniemożliwienie weryfikacji prawdziwości podan...

Czytaj więcej »
73c49dad3bf392718c3d5ecf90d9a32ba1158683-large

Zasady wnoszenia wadium przez konsorcja – komentarz do wyroków sądów okręgowych

Kwestie dotyczące wadium w postępowaniach przetargowych były wielokrotnie poruszane w orzecznictwie KIO oraz sądów okręgowych. Wyjątkowo interesujące są wyroki dotyczące wadium składanego przez wykonawców występujących wspólnie, o których mowa ...

Czytaj więcej »
2f694444

Procedura składania i uzupełniania dokumentów w wyjaśnieniach ekspertów UZP

Po zmianie ustawy Pzp zamawiający mają wątpliwości: kiedy stosować art. 26 ust. 1 i 2 dotyczący składania dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz art. 26 ust. 3 i 3a mówiące o uzupełnianiu dokumentów i pełnomocnictw. UZP po...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel