Opinie i interpretacje

W tej części portalu znajdziesz opinie współpracujących z nami ekspertów w zakresie istotnych problemów i wyzwań, przed jakimi stoją uczestnicy postępowań o zamówienie publiczne oraz ich stanowiska na temat kontrowersyjnych i spornych przepisów.

d8f77eac05fffb16ed08e4d15346f5a785b58714-medium

Osoba przygotowująca postępowanie sporządza ofertę – sprawdź, kiedy KIO nakazuje wykluczyć wykonawcę

Gdy dochodzi do posłużenia się przez wykonawcę, w celu sporządzenia oferty, osobą uczestniczącą w przygotowaniu postępowania, nie można tej okoliczności nie dostrzegać, bądź traktować jako niebyłą z uwagi na to, że wykonawca przedstawia nowy wy...

Czytaj więcej »
096dffb31cb1e0b69794f7e67dd82271386018f7-medium

6 aspektów, które warto wziąć pod uwagę, opisując kryteria oceny przy zakupie sprzętu komputerowego

Mając na względzie nowe regulacje ustawy Pzp, przygotowanie postępowania na zakup sprzętu komputerowego nie jest aktualnie łatwą sprawą. Dodatkowe trudności wynikają z  różnorodności spotykanych rozwiązań i dostępnego asortymentu. Przeczytaj ko...

Czytaj więcej »
fa3b9207165947341c090ee5ebfa98b373bda757-medium

Kiedy wymagać zatrudnienia na umowę o pracę – skorzystaj z podpowiedzi UZP

Przepis ustawy Pzp, który zobowiązuje zamawiających do tego, by stawiali względem wykonawców żądania nawiązania z osobami stosunek pracy, jest źródłem wielu wątpliwości. Dlatego właśnie UZP wydało w tej mierze opinię prawną. Wskazuje ona, że or...

Czytaj więcej »
f6eb1a19471d19d2568a5dc23bb0fc47f04c342f-medium

Interpretacja art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp według UZP – zobacz, kiedy nie trzeba stosować ustawy Pzp

Podmioty, które spełniają warunki opisane w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, określonych zamówień nie muszą udzielać w procedurach Prawa zamówień publicznych. Nowelizacja ustawy usunęła z treści tego przepisu wyraz „łącznie”. Jak się okazuje, zm...

Czytaj więcej »
331aa7d7bcac4ef91e8dc64567a479da30fd69c8-medium

Czy lipcowa nowela ustawy Pzp zmieniła zasady wnoszenia odwołań do KIO? Sprawdź stanowisko UZP

Czy wykonawca wnoszący odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty, który został sklasyfikowany na 4 pozycji, musi kwestionować ocenę wykonawców sklasyfikowanych na pozycji 2 i 3? UZP rozwiewa wątpliwości w zakładce „Pytania i odpowiedzi dotyc...

Czytaj więcej »
51cb30e63f3da09c24a0302f89b831d96488987f-medium

Zasady potwierdzania wykonania wcześniejszych zamówień – komentarz eksperta

Znowelizowane przepisy ustawy Pzp oraz rozporządzenia w sprawie dokumentów nie wprowadzają rewolucyjnych zmian w zakresie sposobu wykazania należytego wykonania zamówienia. Mają one co do zasady redakcyjny charakter. W myśl zmienionych regulacj...

Czytaj więcej »
43e60522b2a260423903fec062104dbd229d4836-medium

Zawarcie porozumienia, które narusza konkurencję w postępowaniu, to pewna podstawa wykluczenia

Jeśli wykonawca zawarł z innym wykonawcą porozumienie, które zakłóca konkurencję w danej procedurze, zamawiający wyklucza go z prowadzonej procedury udzielenia zamówienia. Dotychczas podstawą wykluczenia w takiej sytuacji był art. 89 ust. 1 pkt...

Czytaj więcej »
61f0126e73eaa1b774b330db9ec17845ab7d31cc-medium

Na jakim etapie przetargu ograniczonego zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia dokumentów – opinia UZP

Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający, co do zasady, wzywa do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, jedynie wykonawcę, którego oferta ocenił najwyżej. Zasadę tę stosuje w ka...

Czytaj więcej »
44db49e5bdc85e12e9c89574d9af8613d30d3467-medium

Odwołanie po nowemu – od kiedy liczyć termin na jego złożenie?

Czy bieg terminu na złożenie odwołania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty rozpoczyna się od skierowania przez zamawiającego wezwania w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Urząd Zamówień Publicznyc...

Czytaj więcej »
67bc2ea35bf5932f79e49f5ed125360900b3636d-medium

Zasady wnoszenia wadium przez konsorcja – komentarz do wyroków sądów okręgowych

Kwestie dotyczące wadium w postępowaniach przetargowych były wielokrotnie poruszane w orzecznictwie KIO oraz sądów okręgowych. Wyjątkowo interesujące są wyroki dotyczące wadium składanego przez wykonawców występujących wspólnie, o których mowa ...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel