Opinie i interpretacje

W tej części portalu znajdziesz opinie współpracujących z nami ekspertów w zakresie istotnych problemów i wyzwań, przed jakimi stoją uczestnicy postępowań o zamówienie publiczne oraz ich stanowiska na temat kontrowersyjnych i spornych przepisów.

afd2a559e3fb3b7b699b66ae5e7396ae38854110-medium

Czy dane dotyczące kryteriów oceny ofert mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?

Czy wykonawca może zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa dane, które są oceniane w ramach kryteriów pozacenowych np. kryterium kadra i jej doświadczenie? Kwestia nie jest jednoznaczna. Poznaj 3 opinie składów orzekających w tej sprawie zapre...

Czytaj więcej »
db6610c44d18d87f80c3256461ac95ed622aa734-medium

Wymóg zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym musi mieć uzasadnienie

Ograniczenie grup wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia musi być uzasadnione przedmiotem zamówienia oraz nie może godzić w zasady proporcjonalności i równego traktowania podmiotów. Ma to również zastosowanie do wymogu zatrudni...

Czytaj więcej »
35364e39dab6f0667c52bdf136313ee3ab823ffc-small

Próbka potwierdzająca kryterium oceny ofert – kiedy i w jakim trybie należy jej wymagać

W przetargu obejmującym wykonanie, dostawę, instalację i uruchomienie systemu teleinformatycznego jednym z kryteriów oceny ofert będą „dodatkowe opcjonalności systemu”. Aktualnie zamawiający analizuje, jaki przyjąć sposób oceny ofert. Wybiera s...

Czytaj więcej »
b81b30bb8df22e6b1a97eab1902091daa065426d-large

Wstępne ogłoszenie informacyjne a plan postępowań o udzielenie zamówień

Prawo zamówień publicznych zachęca zamawiających do odpowiedniego zaplanowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, oferując im w zamian pewne korzyści. W przypadku planu postępowań o udzielenie zamówień nie precyzuje, że będą to konkr...

Czytaj więcej »
0587bfd4ae2e684acaa0ba8ff17d37c1bc9d7d64-medium

Sprawdź, jakie wsparcie proponuje Unia Europejska dla zamawiających realizujących duże projekty infrastrukturalne

Komisja Europejska wdraża nowe narzędzie. To mechanizm wsparcia zamawiających, który służy prawidłowemu stosowaniu rozwiązań prawnych i „ducha” dyrektyw w sprawach zamówień. Mowa o dobrowolnym mechanizmie oceny ex ante aspektów dotyczących proc...

Czytaj więcej »
249226641fcee8aa5581cdb2d9922fb2e28d1236-medium

Kiedy kończy się procedura zamówieniowa? Poznaj rozbieżne stanowiska i ich konsekwencje

RIO uznała, że naruszeniem przepisów ustawy Pzp w przetargu prowadzonym w 2016 roku był fakt, że członek zarządu powiatu, który podpisał umowę z wykonawcą, nie złożył oświadczenia ZP-1. Zaskoczony zamawiający pyta nas, czy postępowanie nie końc...

Czytaj więcej »
e835a8bfd879f3ce961c23232d1f2efe1c81e424-medium

Niezgodność oferty z treścią siwz jako podstawa jej odrzucenia w raporcie z kontroli Urzędu Zamówień Publicznych

UZP w ostatnim Informatorze dzieli się wnioskami z przeprowadzonych kontroli w zakresie przesłanki odrzucenia oferty niezgodnej z treścią siwz. Podkreśla, że tylko merytoryczne niezgodności oferty ze specyfikacją skutkują odrzuceniem oferty. Ni...

Czytaj więcej »
096dffb31cb1e0b69794f7e67dd82271386018f7-medium

Przepisy dotyczące centralizacji VAT nie wpływają na zasady sumowania zamówień publicznych

Do naszej redakcji coraz częściej napływają pytania dotyczące tego, jak – i czy w ogóle –  przepisy o centralizacji VAT wpłynęły na samodzielność podmiotów zamawiających a także zasady szacowania poszczególnych realizowanych przez nie zamówień ...

Czytaj więcej »
5afafb19f9018ad7d881c0376f81cf14fbf37543-medium

Jesteś partnerem konsorcjum w zamówieniu „projektuj-buduj”? Zadbaj o właściwe zapisy umowy, by uniknąć poważnych problemów

Wykonawcy, którzy sami nie posiadają wystarczającego potencjału, aby zrealizować zamówienie publiczne, chętnie sumują swoje zdolności i zasoby, tworząc konsorcja. Tę formę współpracy w sposób szczególny doceniają podmioty ubiegające się o zamów...

  • 12.10.2017
Czytaj więcej »
c326e37d8e0a56b3d09a281d6bf4b0b5c35f3ed0-medium

Kiedy w procedurze odwróconej złożyć dokument z opisem oferowanego sprzętu?

Czy zamawiający może żądać złożenia opisu oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z ofertą? Pytanie ma związek z procedurą odwróconą, w której zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 8...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel