uzupełnienie dokumentów

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

Pytanie:

W postępowaniu zamawiający sektorowy wymagał w siwz, aby wykonawcy dołączyli do oferty składanej na formularzu elektronicznym wypełniony wykaz przedmiotów odbioru i płatności opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument ma odzwierciedlać podział ceny całkowitej na etapy płatności i będzie stanowić załącznik do umowy. Formularz wykazu był szczegółowo określony w siwz, m.in. co do ilości i zakresów etapów i niektórych warunków brzegowych odnośnie do ceny etapów.

Poniżej fragment siwz z zapisami dotyczącymi formy składania oferty: „Na ofertę składa się wypełniony za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE formularz ofertowy, w którym wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo.

Do oferty należy dołączyć:

15.5.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

15.5.2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania albo do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

15.5.3. Wypełniony Wykaz Przedmiotów Odbioru i Płatności opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

15.5.4. .......inne (wskazane w siwz).

Wykonawca składając ofertę, nie dołączył do niej wykazu przedmiotów odbioru i płatności. Czy zamawiający może go wezwać do uzupełnienia np. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, traktując ten wykaz jako inny dokument niezbędny do przeprowadzenia postępowania, czy też taka oferta podlega odrzuceniu? Czy w tym przypadku mają znaczenie zapisy siwz, według których na ofertę składa się wypełniony elektronicznie formularz oferty, a inne dokumenty, w tym wykaz przedmiotów odbioru i płatności są do niej załączane?

Kiedy uzupełnienie a kiedy wyjaśnienie dokumentu?

Pytanie:

Zamawiający w postępowaniu przetargowym wymagał doświadczenia polegającego na wykonaniu w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na utwardzeniu terenu (placu, parkingu, itp.) kostką betonową na podbudowie z materiałów kamiennych o powierzchni nie mniej niż 3000 m2. Wykonawca na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp złożył wykaz robót potwierdzający, że wykonał dwie roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu kostką betonową o powierzchni większej niż 3000 m2, jednak nie potwierdził, że zostały one wykonane na podbudowie z materiałów kamiennych (nie wynika to także z załączonych referencji). Czy zamawiający ma go wezwać do uzupełnienia czy do wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 3 lub 4 ustawy Pzp? Czy w ramach odpowiedzi wystarczy tylko oświadczenie wykonawcy, że wykazane roboty spełniają wymagania zamawiającego czy powinien dodatkowo złożyć jeszcze raz wykaz robót? Czy może złożyć wykaz zawierający inne roboty budowlane? Czy jeżeli odpowiedź wykonawcy nie będzie potwierdzała, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu, to zamawiający ma obowiązek zastosowania procedury, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp tj. musi wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

wiper-pixel