umowa w sprawie zamówienia

Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

Pytanie:

Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem jest remont 6 budynków stanowiących jedno zadanie inwestycyjne. Zamówienie nie było podzielone na części. Przedmiot umowy ma być zrealizowany w 2 etapach. Etap pierwszy obejmuje remont 3 budynków, drugi – 3 kolejnych. Termin realizacji etapu II zaczyna swój bieg po odebraniu etapu I. Wynagrodzenie będzie płatne odrębnie za każdy z nich. W toku realizacji etapu I strony chciałyby zmienić umowę poprzez dodanie do etapu I remontu jednego z budynków, który miał być wyremontowany w ramach etapu II (zwiększenie zakresu przedmiotu umowy w etapie I i zmniejszenie zakresu w ramach etapu II). W związku z tą zmianą wykonawca otrzymałby wyższe wynagrodzenie za etap I o kwotę wynagrodzenia za remont czwartego budynku, natomiast za etap II wykonawca otrzymałby pomniejszone wynagrodzenie o kwotę dodaną do wynagrodzenia za etap I. Całkowite jego wynagrodzenie nie ulegnie jednak zmianie. Czy taka zmiana ma charakter nieistotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp? Jeżeli jest to istotna zmiana, to czy byłaby możliwa na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli wynagrodzenie wykonawcy za czwarty budynek nie przekroczy 15% wartości umowy? Czy dopuszczalna byłaby zmiana terminu wykonania etapu I w związku z dodaniem do tego etapu jeszcze jednego budynku do remontu (wówczas termin realizacji całej umowy się przesunie, ponieważ etap II rozpocznie się po odbiorze etapu I)? Zamawiający nie przewidział powyższych zmian w umowie.

Podkreślić należy, że to czy dana zmiana umowy ma charakter istotny, ocenia się zazwyczaj w każdym przypadku indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne i prawne.

Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e.

Umowa z wykonawcą powinna jasno określać sposoby rozliczeń wykonawcy za poszczególne świadczenia

Pytanie:

Zagadnienie dotyczy wartości zamówienia na usługi rekreacyjno – sportowe opłacane przez zamawiającego i jego pracowników. Jak wtedy powinno być określone wynagrodzenie wykonawcy i jego rozliczenie w umowie w sprawie zamówienia publicznego i jaką kwotę podać do rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach?

Zakładam, że w umowie powinno być ustalone wynagrodzenie wykonawcy obejmujące wszystkie pakiety i wszystkich użytkowników bez względu na to kto płaci. Wynagrodzenie to byłoby określone jako łączna wartość maksymalna (bo nie wiemy ile faktycznie osób przystąpi do programu i jaki pakiet usług wybierze – podajemy przewidywane szacowane wartości maksymalne), która będzie rozliczana miesięcznie za faktycznie zrealizowane pakiety dla faktycznej liczby Użytkowników w danym miesiącu. Wykonawca w ofercie poda ceny jednostkowe wszystkich pakietów dla każdego z rodzaju użytkowników czyli cenę pakietu 8 wejść dla pracownika, cenę pakietu 8 wejść dla osoby towarzyszącej, cenę pakietu nielimitowanego dla pracownika, cenę pakietu nielimitowanego dla osoby towarzyszącej, cenę pakietu basenowego dla dziecka.Wynagrodzenie całkowite wpisane do umowy realizowanej przez 12 miesięcy składałoby się z następujących części:

Część I za którą płaci zamawiający i na niego będą wystawiane faktury. Byłaby to kwota wyliczona z iloczynu: liczba Pracowników x cena jedn. pakietu 8 wejść dla Pracowników
x 12);

Część II za którą płaci Użytkownik (Osoba towarzysząca lub Pracownik za dziecko) i sam rozlicza się z wykonawca bez udziału zamawiającego - pracodawcy. Byłaby to suma następujących iloczynów:
Liczba Pracowników chcących zwiększyć Pakiet gwarantowany 8 wejść do Nielimitowanego x różnica cen jedn. Pakietu nielimitowanego i Pakietu 8 wejść dla Pracownika x 12
Liczba Osób towarzyszących x cena jedn. Pakietu 8 wejść dla Osoby towarzyszącej x 12
Liczba Osób towarzyszących x cena jedn. Pakietu nielimitowanego dla Osoby towarzyszącej x 12
Liczba Dzieci x cena jedn. Pakietu basenowego x 12.

Czy do rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach należy wpisać całkowitą maksymalną wartość wynagrodzenia przedstawioną w umowie, choć duża część tego wynagrodzenia nie będzie płacona ze środków publicznych przez zamawiającego tylko przez osoby trzecie?

wiper-pixel