zamówienia publiczne

RODO w postępowaniach o zamówienia publiczne

RODO w postępowaniach o zamówienia publiczne (cz. II)

Każdy zamawiający, udzielając zamówienia publicznego, musi przestrzegać zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO) i należycie chronić danych osobowych przekazywanych przez wykonawców w toku postępowania. W artykule przeczytasz m.in. o:

  • udostępnianiu danych osobowych i ich przetwarzaniu w trakcie postępowania,
  • zasadach postępowania z danymi tzw. wrażliwymi – które są zawarte np. w zaświadczeniach z KRK,
  • przetwarzaniu danych osobowych w zamówieniach poniżej 30.000 euro.
  1. Jeżeli wykonywanie zamówienia wiąże się bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, zamawiający określa warunki przedmiotowe, których spełnienie zapewni mu korzystanie z usług podmiotu zapewniającego wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą (art. 28 ust. 1 RODO). Zamawiający może z całą pewnością zażądać przedstawienia przez wykonawcę certyfikatu RODO.
  2. Wszelkie informacje o karalności wykonawcy, dotyczące wykonawców i przekazywane zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia celem wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, mogą zostać udostępnione podmiotom zainteresowanym, wyłącznie do upływu terminu na wniesienie odwołania do KIO. Nie ma przy tym znaczenia, czy informacja ta potwierdza karalność wykonawcy, czy też jego niekaralność.
  3. Wszystkie dane, które identyfikują pełnomocnika, niebędące jednocześnie danymi „ogólnodostępnymi”, mogą być przekazywane jako element dokumentacji postępowania/umowy, po uprzednim ich zanonimizowaniu.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych wykonawców składających oferty w postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp jest ustawa o finansach publicznych.  W doktrynie nie ma jednoznaczności co do tego, czy informacje zawarte w ofercie składanej w „postępowaniu bagatelnym” stanowią informację publiczną i mogą być przekazywane podmiotom zainteresowanym w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Zamówienia publiczne a pandemia koronawirusa – jak usprawnić postępowania?

Zamówienia publiczne a pandemia koronawirusa – jak usprawnić postępowania?

Pandemia koronawirusa spowodowała trudności w zlecaniu i realizacji zamówień publicznych. Części z nich można zapobiec, korzystając z instrumentów i rozwiązań przewidzianych ustawą Pzp i powiązanymi z nią rozporządzeniami i ustawami. W artykule przeczytasz o umożliwieniu składania ofert w formie elektronicznej, podstawach unieważnienia procedury udzielenia zamówienia oraz sesji otwarcia ofert on-line w trudnym okresie pandemii koronawirusa.

  • Zamawiający powinien określić w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybrany przez siebie sposób komunikacji i nic nie stoi na przeszkodzie temu, by odbywała się ona wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (szczególnie w dobie koronawirusa). Takie postanowienia ograniczą konieczność bezpośredniego kontaktu na linii zamawiający – wykonawca, co w aktualnej sytuacji jest bardzo wskazane. Zamawiający musi jednak pamiętać, że niezależnie od wybranego sposobu komunikacji, powinien każdorazowo dopuścić składanie ofert w formie pisemnej.
  • Składanie ofert poprzez pocztę elektroniczną jest niewystarczające.
  • Zamawiający w dobie koronawirusa powinien pamiętać o  wyznaczaniu odpowiednio długich terminów na podjęcie czynności przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (np. składanie ofert i dokumentów potwierdzających czy wyjaśnień) oraz monitorowanie terminu związania ofertą oraz skorelowanego z nim, terminu ważności wadium.
wiper-pixel