Nowości Czytaj więcej nowości »

Proponowane klauzule mediacyjne i koncyliacyjne w umowach o zamówienia publiczne
W związku z coraz większym zainteresowaniem w zakresie możliwościami polubownego rozwiązywania sporów wynikających z umów w sprawie zamówienia publicznego, Prokuratoria Generalna RP, współpracując z Urzędem Zamówień Publicznych, udostępniła propozycje przygotowanych przez siebie klauzul: mediacyjnej i koncyliacyjnej. Mają one na celu usprawnienie działalności Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
27.05.2020 Czytaj więcej »
Kolejne zmiany w zakresie zamówień publicznych w „Tarczy antykryzysowej”
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw i przekazała go do prac w...
26.05.2020 Czytaj więcej »
Krajowa Izba Odwoławcza orzeka już w normalnym trybie
Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje sprawy odwoławcze na posiedzeniach i rozprawach z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w trybie określonym Prawem zamówień publicznych. W dniu 16 maja 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z 14...
25.05.2020 Czytaj więcej »
Gdy brak jest możliwości ustalenia jednoznacznej treści siwz, należy unieważnić postępowanie
Jeżeli wykonawca i zamawiający w różny sposób interpretują postanowienia siwz, a jednocześnie obie interpretacje zapisów są uprawnione, to zastosowanie znajduje art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zgodnie z jego treścią zamawiający unieważnia...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Dostawa i montaż windy – jak oszacować zamówienie?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie dofinansowane z PROW, w ramach którego zamawiamy roboty budowlane oraz dostawy (montaż windy zewnętrznej). Zamawiający podzielił zamówienie na roboty...

Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie – zasady i dopuszczalność modyfikacji

Pytanie: Przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony na roboty budowlane (kilka zadań) poniżej progów unijnych. W celu wykazania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy musieli posia...

Czy kierownik budowy, którym wykonawca dysponuje pośrednio, to podmiot trzeci użyczający swoich zasobów?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie poniżej progów unijnych. Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że nie będzie polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych lub sytua...

Jak kwalifikować zmianę terminu płatności FV w umowie o zamówienie publiczne?

Pytanie: Czy zmianę terminu płatności faktury z 14 na 30 dni należy traktować jako istotną modyfikację umowy? W umowie jest zapis: „W przypadku zmian budżetu gminy lub zmian zawartej...

Jaką datę ma podpisywana umowa w sprawie zamówienia?

Pytanie: Zamawiający przygotował umowę z datą zawarcia 30 grudnia 2019 r., na wykonanie usługi która będzie realizowana w 2020 roku. Zamawiający przesłał ją wykonawcy, lecz wróciła p...

Czy należy wykazać w sprawozdaniu zamówienie, które powierzono centralnemu zamawiającemu?

Pytanie: Czy w rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić zamówienie na dostawę energii elektrycznej, jeśli umowa została podpisana z centralnym zamawiającym, który działa na rzecz nasze...

Kto w praktyce wypełni sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w ubiegłym roku?

Pytanie: Czy w sprawozdaniu rocznym z udzielonych zamówień publicznych ujmujemy: dotacje, jakie gmina otrzymała, ekwiwalent strażaków, umowy zlecenia ze strażakami, ubezpieczenie ...

Jak wypełnić sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w przypadku ofert częściowych?

Pytanie: Jak wykazać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach w 2019 roku (w tabeli nr VIII) postępowanie, które zostało podzielone na części i w którym jedną cześć unieważniono, na...

Czy kierownik budowy, którym wykonawca dysponuje pośrednio, to podmiot trzeci użyczający swoich zasobów?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie poniżej progów unijnych. Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że nie będzie polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych lub sytua...

Czy osoba pełniąca funkcję kierownika zamawiającego może być członkiem komisji przetargowej?

Pytanie: Czy pracownik, któremu powierzono obowiązki kierownika zamawiającego na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Pzp, może być jednocześnie członkiem komisji przetargowej? Przepisy u...

Kiedy zwrócić wadium nienależne oraz wniesione przez wykonawcę, którego wykluczono?

Pytanie: Zamawiający otrzymał wymaganą kwotę wadium, natomiast nie otrzymał oferty. Czy ma obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium na konto podmiotu, czy musi czekać do momentu wyboru ...

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym (procedura odwrócona) zamawiający wymagał udokumentowania przez wykonawcę co najmniej 1 usługi wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem ...

Co z postępowaniami, w których wniesiono odwołanie do KIO?

Pytanie: Ogłosiliśmy postępowanie „unijne” o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę akademika. Dnia 13 kwietnia br. wpłynęło odwołanie wobec ...

Sprawdź możliwe skutki udzielenia zamówienia sektorowego poza ustawą Pzp

Pytanie: Jakie konsekwencje może ponieść zamawiający, który zlecił zamówienie sektorowe poza ustawą Pzp? Czy prezes UZP może zażądać unieważnienia umowy albo czy na zamawiającego moż...

Jak policzyć termin odwołania na wybór oferty na realizację usługi społecznej?

Pytanie: Zgodnie z wyrokiem Sądu w Olsztynie IX Ca 807/17 w postępowaniach na usługi społeczne poniżej progów (art. 138o ustawy Pzp) odwołanie przysługuje od czynności wymienionych w...

Czy wolno podejmować czynności w postępowaniu po złożeniu odwołania przez wykonawcę?

Pytanie: W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. W terminie związania ofertą zamawiający wybrał  ofertę wykonawcy A. Termin na wniesienie odwołania upływał 25 listopada 2019 r. W dniu 2...

Dostawa i montaż windy – jak oszacować zamówienie?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie dofinansowane z PROW, w ramach którego zamawiamy roboty budowlane oraz dostawy (montaż windy zewnętrznej). Zamawiający podzielił zamówienie na roboty...

Czy zamówienia na dostawę i odbiór wody pitnej oraz odbiór wód opadowych należy zlecić w jednej procedurze?

Pytanie: Zamawiający planuje zlecić zamówienie na dostawę wody i odbiór ścieków oraz na odbiór wód opadowych. Na rynku istnieje tylko jeden wykonawca, który może zrealizować przedmio...

Usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu – czy łączyć je w jedno zamówienie?

Pytanie: W 2020 roku nasz urząd zamierza zlecić zamówienia na usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej (w marcu 2020 roku) oraz telefonii stacjonarnej dla filii urzędu (w maju 2020...

Kiedy należy połączyć wartości zamówień na usługi inspektorów nadzoru?

Pytanie: Zamawiający zamierza wszcząć przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w trakcie rozbudowy drogi X. Jednym z wymogów opisu przedmiotu zamówienia jest dysponowanie pr...

Dobrowolne stosowanie Pzp do zamówień podprogowych nie oznacza, że wykonawca może się odwołać

Pytanie: Zamawiający wykluczył wykonawcę z przetargu nieograniczonego, wskazując, że uczestniczył on w przygotowaniu zamówienia, ponieważ opracował do niego dokumentację techniczno-p...

Jak zlecić prace z omyłkowo pominiętej części przedmiaru?

Pytanie: Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane wykończeniowe poniżej progów unijnych. W projekcie umowy – załączniku do siwz przewidziano wynagrodzenie rycz...

Wewnętrzne regulaminy wiążą zamawiającego

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową urzędu miasta. Na terenie naszego ośrodka miejscowy klub organizuje zawody SUMO. Klub już wcześniej ustalił, że obiady dla sędziów tych zawodów ...

Zamówień poniżej 30.000 euro można również udzielać wspólnie z innym zamawiającym

Pytanie: Zamawiający chciałby skorzystać z art. 16 ustawy Pzp i zawrzeć porozumienie z inną jednostką zamawiającą. Przed podpisaniem porozumienia oszacowano przedmiot zamówienia (łąc...

Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie – zasady i dopuszczalność modyfikacji

Pytanie: Przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony na roboty budowlane (kilka zadań) poniżej progów unijnych. W celu wykazania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy musieli posia...

Jak kwalifikować zmianę terminu płatności FV w umowie o zamówienie publiczne?

Pytanie: Czy zmianę terminu płatności faktury z 14 na 30 dni należy traktować jako istotną modyfikację umowy? W umowie jest zapis: „W przypadku zmian budżetu gminy lub zmian zawartej...

Odpłatna i obowiązkowa dzierżawa sprzętu od zamawiającego a rozliczenie zamówienia

Pytanie: Zamawiający w przetargu nieograniczonym na obsługę placów składowych zapisał w siwz, że do realizacji części zamówienia obligatoryjnie wydzierżawi wykonawcy sprzęt (lokomoty...

Czy ustawa o COVID-19 daje podstawy do odstąpienia od zawartej umowy przetargowej?

Pytanie: Zamawiający 26 lutego 2020 r. zawarł z wykonawcą umowę na świadczenie usług hotelarskich i konferencyjnych. Konferencja była zaplanowana na połowę kwietnia. Z uwagi na epide...

Prawo

Webinarium z ekspertem!

Elektronizacja według nowego Prawa zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 12-13.30

Transmisja online

WIĘCEJ >> 

Korona Wirus

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,2693

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel