oszacowanie wartości

szacowanie wartości

Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane – praktyczne wskazówki i przykłady

Ustalenie wartości szacunkowej robót budowlanych musi odbyć się zgodnie z właściwymi regułami zawartymi w przepisach. Zasady szacowania robót są odmienne niż określanie wartości dostaw i usług. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przygotowując procedurę, której  przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Dowiedz się, jak kalkulować ich wartość, w zależności od przyjętej formuły realizacji – „wybuduj” albo „projektuj i wybuduj”.

  • Gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, ustalenie wartości szacunkowej odbywa się na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zgodnie z doktryną kosztorys inwestorski to dokument stanowiący podstawę do ustalenia potrzebnych środków na wykonanie zamówienia, który określa szacunkową wartość przedmiotu zamówienia na podstawie cen rynkowych takiego samego lub podobnego składnika lub z wykorzystaniem publikowanych przez GUS bądź inne podmioty dostępnych wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej.
  • Przedmiar wskazuje roboty w kolejności ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.
  • Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna w stosunku do ceny podanej przez wykonawcę w ofercie i nie zależy od rzeczywiście zrealizowanej ilości robót budowlanych.
  • Przepisy rozporządzenia w sprawie kosztorysowania zwalniają inwestora z konieczności żądania przedmiaru w przypadku rozliczania ryczałtowego. Ponadto w świetle dążenia ustawodawcy unijnego do zmniejszenia obciążeń administracyjnych żądanie takiego dokumentu wydaje się niezasadne – jest to dodatkowe obciążenie, które może negatywnie wpływać na konkurencyjność w postępowaniu.
  • Żądanie kosztorysu może okazać się zasadne w celu zweryfikowania podejrzenia rażąco zaniżonej ceny.
  • Czasem kosztorys może być niezbędny w przypadku rozliczeń związanych z odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem.

Czy nienależyte oszacowanie wartości zamówienia może mieć swoje finansowe konsekwencje?

Pytanie:

Prowadzimy postępowanie na dostawę, montaż i uruchomienie dość specjalistycznego sprzętu (3 producentów w Polsce) wraz z robotą budowlaną niezbędną do uruchomienia. Całość została skategoryzowana jako dostawy. Wartość szacunkową zamówienia ustalono  na podstawie projektu zleconego do wykonania zewnętrznej firmie. Projektant przedstawił 2 kosztorysy – inwestorski na roboty budowlane (opracowany w programie do kosztorysowania) oraz kalkulację własną dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu. Zsumowanie kosztorysów dało nam szacunkową wartość zamówienia. Jedna ze złożonych ofert była o 40,96% niższa od wartości zamówienia z VAT. Wezwaliśmy więc wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Ten zarzucił nam w odpowiedzi nienależyte oszacowanie wartości zamówienia, a mianowicie, że została ona określona na podstawie cennika wyłącznie jednego producenta (ze wskazaniem konkretnego podmiotu) i w związku z tym została zawyżona oraz złożył wyjaśnienia i przedstawił kalkulację ceny. Projektant, niestety, potwierdził zarzut wykonawcy. Postępowanie jest „unijne” i dodatkowo dofinansowane ze środków UE. Oferta nie zostanie przez nas odrzucona ze względu na rażąco niską cenę. Jakie grożą nam ewentualne sankcje za nienależytą staranność przy szacowaniu wartości zamówienia? Czy wykonawca może odwołać się do KIO w związku z naruszeniem przez nas art. 32 ust. 1 ustawy Pzp?

wiper-pixel