oszacowanie wartości

szacowanie wartości

Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane – praktyczne wskazówki i przykłady

Ustalenie wartości szacunkowej robót budowlanych musi odbyć się zgodnie z właściwymi regułami zawartymi w przepisach. Zasady szacowania robót są odmienne niż określanie wartości dostaw i usług. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przygotowując procedurę, której  przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Dowiedz się, jak kalkulować ich wartość, w zależności od przyjętej formuły realizacji – „wybuduj” albo „projektuj i wybuduj”.

  • Gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, ustalenie wartości szacunkowej odbywa się na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zgodnie z doktryną kosztorys inwestorski to dokument stanowiący podstawę do ustalenia potrzebnych środków na wykonanie zamówienia, który określa szacunkową wartość przedmiotu zamówienia na podstawie cen rynkowych takiego samego lub podobnego składnika lub z wykorzystaniem publikowanych przez GUS bądź inne podmioty dostępnych wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej.
  • Przedmiar wskazuje roboty w kolejności ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.
  • Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna w stosunku do ceny podanej przez wykonawcę w ofercie i nie zależy od rzeczywiście zrealizowanej ilości robót budowlanych.
  • Przepisy rozporządzenia w sprawie kosztorysowania zwalniają inwestora z konieczności żądania przedmiaru w przypadku rozliczania ryczałtowego. Ponadto w świetle dążenia ustawodawcy unijnego do zmniejszenia obciążeń administracyjnych żądanie takiego dokumentu wydaje się niezasadne – jest to dodatkowe obciążenie, które może negatywnie wpływać na konkurencyjność w postępowaniu.
  • Żądanie kosztorysu może okazać się zasadne w celu zweryfikowania podejrzenia rażąco zaniżonej ceny.
  • Czasem kosztorys może być niezbędny w przypadku rozliczeń związanych z odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem.

Czy nienależyte oszacowanie wartości zamówienia może mieć swoje finansowe konsekwencje?

Pytanie:

Prowadzimy postępowanie na dostawę, montaż i uruchomienie dość specjalistycznego sprzętu (3 producentów w Polsce) wraz z robotą budowlaną niezbędną do uruchomienia. Całość została skategoryzowana jako dostawy. Wartość szacunkową zamówienia ustalono  na podstawie projektu zleconego do wykonania zewnętrznej firmie. Projektant przedstawił 2 kosztorysy – inwestorski na roboty budowlane (opracowany w programie do kosztorysowania) oraz kalkulację własną dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu. Zsumowanie kosztorysów dało nam szacunkową wartość zamówienia. Jedna ze złożonych ofert była o 40,96% niższa od wartości zamówienia z VAT. Wezwaliśmy więc wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Ten zarzucił nam w odpowiedzi nienależyte oszacowanie wartości zamówienia, a mianowicie, że została ona określona na podstawie cennika wyłącznie jednego producenta (ze wskazaniem konkretnego podmiotu) i w związku z tym została zawyżona oraz złożył wyjaśnienia i przedstawił kalkulację ceny. Projektant, niestety, potwierdził zarzut wykonawcy. Postępowanie jest „unijne” i dodatkowo dofinansowane ze środków UE. Oferta nie zostanie przez nas odrzucona ze względu na rażąco niską cenę. Jakie grożą nam ewentualne sankcje za nienależytą staranność przy szacowaniu wartości zamówienia? Czy wykonawca może odwołać się do KIO w związku z naruszeniem przez nas art. 32 ust. 1 ustawy Pzp?

Udzielenie zamówienia na czas nieoznaczony wymaga oszacowania wartości zamówienia z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy jego realizacji

Pytanie:

W 2012 roku przygotowywaliśmy się do wspólnego postępowania - jako Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z urzędem miasta - na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej na 2013 rok. Pierwszy szacunek był wspólny dostawa+przesył co łącznie dało kwotę powyżej 14.000 euro. Przed przetargiem urząd przesłał nam informację, że z uwagi iż w woj. opolskim jedynym wykonawcą na przesył i monopolistą jest Tauron, mamy podpisać umowy na czas nieokreślony z Tauronem, a przetarg odbędzie się tylko na sprzedaż energii. Tauron przesłał nam gotowe umowy do podpisania. Umowy na usługi dystrybucji na każdy punkt PPE u nas (6 punktów-6 umów) zostały zawarte w 2012 roku poza ustawą Pzp z uwagi, iż ich wartość w roku 2012 szacowana w okresie 12 m-cy jako usługa powtarzająca się okresowo wyniosła kwotę poniżej 14.000 euro. Moim zdaniem skoro założeniem, że będą to umowy zawarte na czas nieokreślony wartością zamówień zgodnie z ustawą Pzp jest wartość zamówienia w okresie 48 m-cy. Wtedy wartość szacunkowa przekracza 14.000 euro więc należało udzielić zamówienia zgodnie z ustawą Pzp jako „wolny zakup” tzn. udzielić po negocjacjach z Tauronem oraz ogłosić przetarg w trybie z wolnej ręki w Biuletynie ZP, ponieważ jest to jedyny wykonawca na usługi dystrybucji. Czy mam rację? Czy należy teraz w 2015 roku oszacować jeszcze raz wartość zamówienia dla usług dystrybucji – umowa na czas nieokreślony więc w okresie 48 m-cy jako usługi powtarzające się okresowo (+wskaźnik wzrostu cen+ew wzrost usług) i jeżeli kwota ta wyniesie powyżej 30.000 euro udzielić zamówienia „z wolnej ręki” i podpisać nowe umowy a poprzednie rozwiązać? A ztaem jeżeli realizacja zamówienia i umowa dotycząca tego zamówienia jest dłuższa niż rok, wartość szacunkowa na podstawie której decydujemy o tym jakie postępowanie przeprowadzić (czy wolny zakup poza Pzp, czy przetarg czy zwykłe zapytanie ofertowe do 30.000 euro) jest to kwota oszacowana z uwzględnieniem tego okresy np. 15m-cy, 24 m-ce lub czas nieokreślony – 48 m-cy? Czy sprzedaż energii zawsze łączymy z dystrybucją i szacujemy kwotę wydatku razem i jeżeli łączna kwota przekracza 30.0000 euro to i dostawy i usługi przeprowadzamy zgodnie z ustawą Pzp – w powyższym przypadku dostawy jako przetarg a usługi jako „z wolnej ręki”, czy dostawy szacujemy osobno i usługi osobno?

wiper-pixel