Stosowanie ustawy Pzp

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Ocena ofert w postępowaniu podprogowym – warto zawczasu ustalić jednoznaczne zasady

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na zamówienie usług monitoringu i zwalczania szkodników w budynkach, o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. W zapytaniu ofertowym wymagał, aby złożona oferta zawierała wypełniony i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela firmy „Formularz ofertowy” (Załącznik nr 1), zawierający w szczególności oferowaną cenę (brutto) oraz ceny jednostkowe brutto za elementy wymienione w rozdziale VII punkt 1. Jednocześnie w ww. formularzu zamawiający wymagał podania cen brutto za m.in. następujące elementy wchodzące w skład usługi: monitoring i zwalczanie szkodników w budynku hotelu (za okres 11 miesięcy), dezynsekcję i deratyzację 2 razy w roku w budynkach. Zamawiający dopuścił możliwość złożenia oferty pocztą, kurierem, w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie wymagał, aby oferty złożone e-mailem były opatrzone certyfikowanym podpisem elektronicznym. W toku postępowania w odpowiedzi na pytanie wykonawcy zamawiający zmienił formularz ofertowy, poprzez zmianę wymogu wyceny następującego elementu: „cena za przeprowadzenie deratyzacji 2 razy w roku w budynkach” (wykreślono dezynsekcję). Jest to zgodne z projektem umowy pierwotnie załączonym do zapytania ofertowego. Wykonawcy złożyli oferty na poprawionym formularzu, za wyjątkiem jednego, który zaoferował najniższą cenę. Wykonawca ten złożył ofertę (jeszcze przed dokonaniem zmian przez zamawiającego) na niezmienionym formularzu, podając cenę za przeprowadzenie w budynkach dezynsekcji i deratyzacji 2 razy w roku. Jakie dalsze kroki powinien podjąć zamawiający w stosunku do oferty z najniższą ceną? Czy należy ją odrzucić jako niespełniającą wymogów? Czy można „dopytać” wykonawcę o cenę za usługę wyłącznie deratyzacji (bez dezynsekcji) w budynkach 2 razy w roku i na tej podstawie dokonać zmiany ceny ofertowej? Ponadto jedna z ofert złożona elektronicznie nie została w ogóle podpisana – brak podpisu oraz brak imienia i nazwiska w treści wiadomości e-mail, brak podpisu oraz brak imienia i nazwiska osoby składającej ofertę na formularzu oferty. Czy należy ją odrzucić? Inna  oferta złożona w siedzibie zamawiającego została opatrzona jedynie pieczęcią imienną właściciela firmy i nie została w żadnym miejscu własnoręcznie podpisana. Jak ją potraktować?

Bezpłatne webinarium!

Obowiązki zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych

Sprawdź, co się zmieni, a co będzie nowe!

Transmisja online

22 kwietnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel