rachunek bankowy

Potrzebujesz wskazówek, jak zamówić obsługę bankową budżetu? Przeczytaj odpowiedź!

Pytanie:

Prowadzimy postępowanie na zamówienie obsługi bankowej budżetu jednostki. W takim przypadku płacimy wykonawcy wynagrodzenie za prowadzenie rachunków bankowych, a ten czerpiąc korzyści z dysponowania środkami z naszego budżetu na lokatach krótkoterminowych, zobowiązany jest zapłacić nam kwotę zależną od oferowanego oprocentowania. Aby wybrać najkorzystniejszą ofertę, nie możemy rozdzielić tych 2 czynników, gdyż ich bilans decyduje o wartości złożonych ofert. Przyjmujemy 2 kryteria oceny ofert: cenę usług obsługi bankowej i oprocentowanie lokat terminowych. Jest to jednak założenie błędne, gdyż przy jakimkolwiek procentowym podziale znaczenia tych kryteriów może nastąpić sytuacja wyboru oferty, która nie jest najkorzystniejsza. W opisywanym przypadku istnieje też duże prawdopodobieństwo, że cena określona zgodnie z definicją będzie mieć wartość ujemną (nasze zobowiązanie w stosunku do wykonawcy może być mniejsze niż zobowiązanie odwrotne). Oto przykładowa ocena ofert:

Nr oferty

Koszty obsługi

Korzyści z oprocentowania lokat

Bilans

[1-2]

Kryteria oceny [%]

Liczba punktów

Obsługa

Oprocentowanie

1

2

3

4

5

6

1

100.000

150.000

-50.000*

10

90

49

2

300.000

300.000

0

80,50

3

600.000

350.000

250.000

92

*Wartość ujemna oznacza większe wpływy z oprocentowania od kosztów obsługi budżetu
Przy dużych budżetach koszt obsługi bankowej zazwyczaj jest znacznie niższy od pożytków z lokat krótkoterminowych (w naszym przypadku niecałe 10 razy). Zważywszy na pokazaną powyżej przypadkowość w wyborze najkorzystniejszej oferty, wydaje się, że jedynym poprawnym rozwiązaniem jest wyliczenie ceny jako różnicy pomiędzy kosztami kompleksowej obsługi budżetu gminy a korzyściami zamawiającego z przekazywania wolnych środków na lokaty krótkoterminowe wykonawcy. Proszę o odpowiedź:
  1. Czy poprawne będzie określenie kryterium ceny jako różnicy wzajemnych zobowiązań zamawiającego i wykonawcy, mimo możliwości, że przyjmie ona wartość ujemną?
  2. Czy istnieje inne rozwiązanie tego problemu, które byłoby zgodne z zapisami ustawy Pzp?
wiper-pixel