Krzysztof Hodt

Krzysztof Hodt

specjalista ds zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem, aktualnie pracownik jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce
105 artykułów na stronie

Kiedy wolno wymagać konkretnych odczynników do prowadzenia prac badawczych?

Pytanie: Zamówienie dotyczy badań naukowych (służących wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej zwiększającej rentowność rynkową lub pokrywającą koszty badań bądź rozwoju) i przekracza próg unijny. Zamawiający ma zamiar udzielić zamówienia na podstawie art. 469 ustawy z 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym. W siwz zawarto zapis: „Podane przy odczynnikach w opisie przedmiotu zamówienia nazwy odczynników określają wymagany przez zamawiającego standard. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania rozwiązań równoważnych w zakresie odczynników chemicznych, ponieważ służą one do realizacji działalności naukowo-badawczej”. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wykaz odczynników chemicznych, podając nazwy własne produktów oraz numery katalogowe producenta będące przedmiotem zamówienia. Nie może nabyć produktów równoważnych, bo wszelkie różnice pomiędzy zamawianymi a równoważnymi produktami powodują, że są one bezużyteczne do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Odczynniki o nieznacznie zmienionym składzie lub o takim samym składzie a wyprodukowane przez innego producenta wpływają na jakość prowadzonego badania. Dopuszczenie równoważności może także generować dodatkowe koszty związane z powtarzaniem wyników lub wręcz ich utratą. Czy zamawiający może wobec tego zawrzeć powyższe zapisy w siwz? Są one podyktowane tym, że jest to kontynuacja badań rozpoczętych w 2015 roku. Z uwagi na kontynuację badań i konieczność porównywania wyników oznaczeń dla próbek na przestrzeni kilku lat niezbędne jest stosowanie wskazanych odczynników i materiałów odniesienia od tego samego producenta przez cały okres badań.
16 października 2019Czytaj więcej »

Oferując przedmiot niezgodny z opisem zamawiającego, narażasz się na zarzut odrzucenia oferty

Pytanie: Gmina prowadzi przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy kampanii promocyjnej projektu dotyczącego zagospodarowania cieków wodnych. Jednym z elementów kampanii będzie dostawa gadżetów ekologicznych dla uczestników warsztatów i pikników. Zamawiający zamieścił w treści siwz opisy gadżetów i jednym z nich są „zabawki drewniane, edukacyjne modele zwierząt − gatunki rodzime; materiał: drewno, wymiary minimalne figurek dł. 12 cm x wys. 12 cm; szer. 1,2 cm, gatunki rodzime, np. niedźwiedź, dzik, ryś, jeleń, sowa, itp.”. Jeden z wykonawców, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zaproponował dostawę puzzli drewnianych z nadrukami wizerunków dzikich zwierząt rodzimych zamiast zabawek drewnianych. Puzzle te mają być wykonane z drewnianej ekosklejki. W siwz zamawiający umieścił zapis: „Sporządzona oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 6 oraz w załączniku nr 7 do siwz. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, w jakimkolwiek zakresie nastąpiło wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w tym opisie pod warunkiem, że zagwarantują one należytą realizację i jakość zlecanych usług/dostaw. Zasady oceny rozwiązań równoważnych obowiązujące w niniejszym postępowaniu obejmują zakres badania i oceny ofert, gdzie niewypełnienie wszystkich elementów tego opisu może być podstawą do odrzucenia oferty. Wykonawca wprowadzając rozwiązanie równoważne, ma obowiązek opisania danego szczegółu oferty z wykazaniem w treści oferty spełnienia wymagań rozwiązania równoważnego przyjętego przez Zamawiającego w tym postępowaniu (w formie załącznika do oferty). Zasady oceny rozwiązania równoważnego będą także obowiązywać w trakcie realizacji umowy, gdzie w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji umowy (przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego) rozwiązania równoważnego przewidzianego zapisami niniejszej siwz − będą stanowiły między innymi o tym, czy Zamawiający może dopuścić rozwiązania równoważne czy też nie. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne ma parametry techniczno-eksploatacyjno- użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy − w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany. W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie realizacji umowy, mogą one wystąpić, pod warunkiem że zmiany te nie będą wpływać na oferowany w ofercie przedmiot zamówienia i efekt zakreślony niniejszą siwz. Mogą to być przypadki korzystne dla Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o takie rozwiązanie równoważne jest uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Nie mogą one jednak zmienić istotnych elementów oferty czy umowy, przykładowo: wydłużenie terminu realizacji umowy, podwyższenie wynagrodzenia czy też zmiana harmonogramu realizacji w stosunku do tego wymaganego siwz”. Czy zamawiający może uznać proponowane przez wykonawcę puzzle drewniane z wizerunkami zwierząt za rozwiązanie równoważne w stosunku do oczekiwanych przez zamawiającego zabawek (figurek) drewnianych, czy też powinien odrzucić ofertę jako niezgodną z treścią siwz?
8 października 2019Czytaj więcej »

Problemy ze stosowaniem właściwej stawki VAT – sprawdź, czy można będzie zmienić podatek w umowie

Pytanie: Zamawiający, uczelnia publiczna, ogłosił postępowanie na dostawę sprzętu o wartości przekraczającej progi unijne. Na dzień ogłoszenia procedury z uwagi na brak ostatecznego potwierdzenia co do stawki VAT od organu nadzorującego w siwz wskazano wyraźnie, że oferta musi zawierać podatek 23%. Jednocześnie zaznaczono, że: „Zamawiający po uzyskaniu potwierdzenia od organu nadzorującego zastrzega sobie prawo zastosowania przy dostawie stawki VAT 0% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług”. Potwierdzenie co do stawki podatku zamawiający otrzymał już po ogłoszeniu zamówienia, ale przed terminem składnia ofert. Mimo to nie zmieniono w tym zakresie siwz. Wpłynęły oferty i co do części z nich zamawiający dokonał poprawy w zakresie VAT z 0% na 23% z uwagi na wyraźnie wskazanie stawki 23% w siwz. Obecnie zamawiający jest na etapie wzywania wykonawców do składania dokumentów. Jak porównać oferty, mając na uwadze, że nie zmieniono siwz i nie poinformowano wykonawców o możliwości stosowania stawki 0%? Czy wziąć pod uwagę ceny netto i stawki 0% z uwagi na powyższy zapis w siwz i otrzymane potwierdzenie co do stawki 0%, czy też poprawić wszystkie oferty na 0%? Jeśli powinniśmy zastosować wariant pierwszy, czyli oceniać oferty według stawki 23% VAT, to czy możemy potem aneksować umowę, zmieniając VAT na 0%?
12 września 2019Czytaj więcej »

Webinarium z ekspertem!

Elektronizacja według nowego Prawa zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 12-12.30

Transmisja online

WIĘCEJ >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel