Krzysztof Hodt

Krzysztof Hodt

specjalista ds zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem, aktualnie pracownik jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce
74 artykułów na stronie

Sukcesja praw i obowiązków z umowy w sprawie zamówienia jest niedopuszczalna

Pytanie: Zgodnie z umową w sprawie zamówienia publicznego: „1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią całości praw i obowiązków wynikających z Umowy. Umowy skutkujące takim przeniesieniem są bezskuteczne względem Zamawiającego. 2. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności lub długu wynikających z umowy na inny podmiot bez uzyskania – pod rygorem nieważności – uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego”. Wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na cesję obowiązków i praw z umowy, tj. zobowiązania z tytułu gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy, z tytułu płatnego serwisu pogwarancyjnego na okres 10 lat. Prawa i obowiązki nie dotyczą czynności związanych z wykonaniem głównego przedmiotu umowy, bowiem został on wydany i jest już eksploatowany. Płatność za dostawę została uregulowana. Czy zamawiający może w takiej sytuacji, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, wyrazić zgodę na zawarcie umowy cesji, która przeniesie ogół praw i obowiązków wynikających z umowy z wykonawcy na firmę X? Wykonawca uzasadnia swoja prośbę tym, że cesja praw i obowiązków na firmę X zagwarantuje zamawiającemu pełniejszą realizację jego umownych praw, wobec czego zgoda leży w jego interesie. Firma X dysponuje większą wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem ludzkim i technologicznym, który obecnie przewyższa pod tym względem wykonawcę.
19 lutego 2019Czytaj więcej »

Nieprecyzyjna konstrukcja formularza ofertowego nie powinna być przyczyną odrzucenia oferty

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego w reżimie unijnym z podziałem na 16 części. W jednej z części przedmiotem zamówienia było urządzenie zobrazowania wielkoformatowego z nagłośnieniem i systemem centralnego sterowania wszystkimi urządzeniami. Szczegółowy opis tego urządzenia został zawarty w załączniku do siwz, gdzie określono m.in. z jakich elementów ma się składać urządzenie (m.in. monitory, stelaże, nagłośnienie, oprogramowanie). Zamawiający określił, że ofertę cenową należy sporządzić wg wzoru z załącznika do siwz – formularz ofertowy. Wskazał w nim w kolumnie przedmiot zamówienia: „Urządzenie zobrazowania wielkoformatowego (ściana graficzna LCD z procesorem obrazu) z nagłośnieniem i systemem centralnego sterowania wszystkimi urządzeniami Nazwa producenta .............. Model ………………….. Oznaczenie ................”, wskazując jednostkę miary – 1 kpl. Zamawiający nie wprowadził do wzoru podrubryk dotyczących elementów składowych tego urządzenia, ani nie postawił wymogu podania nazw producentów elementów. Czy zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy z uwagi na niepodanie nazw producentów wszystkich podzespołów, mając na uwadze konstrukcję formularza ofertowego? Czy zamawiający wobec nieprecyzyjnej konstrukcji formularza, zgodnie z zasadą, iż wszelkie niejasności treści siwz powinny być interpretowane na korzyść siwz, powinien uznać ofertę wykonawcy za zgodną z treścią siwz (z danych podanych przez wykonawcę nie można stwierdzić niezgodności z OPZ)?
2 listopada 2018Czytaj więcej »

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Nowe Prawo zamówień publicznych

Poznaj zmiany w zamówieniach podprogowych

 20 listopada (środa), godz. 10-11

transmisja live

Zarejestruj się bezpłatnie >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel