SIWZ

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Komercyjna platforma do komunikacji i jej funkcjonalności – sprawdź, jak formułować zapisy siwz

Wymogi dotyczące złożenia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Pytanie: Zamawiający, którym jest jednostka administracji samorządowej, planuje wszcząć postępowanie na budowę parku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą dwa etapy: 1)      wykonanie robót budowlanych i nasadzenie roślin (termin wykonania to 10 miesięcy od dnia podpisania umowy); 2)      pięcioletnią usługę pielęgnacji roślin (5 lat od zakończenia etapu 1). Zamówienie nie jest podzielone na części, a całkowitą wartością umowy będzie kwota za etap 1 i 2. Zamawiający przewiduje ustanowienie 10% zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Czy podane zapisy umowne dotyczące zabezpieczenia będą zgodne z przepisami ustawy Pzp?: „1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ………………… w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto z podziałem na zabezpieczenie dla etapu 1 przedmiotu umowy w wysokości 9% i dla etapu 2 przedmiotu umowy w wysokości 1%. 2. Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania jej wysokości. 3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wniesionej części kaucji gwarancyjnej dla etapu 1 nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania etapu 1 przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 4. Pozostałe 30% zabezpieczenia dla etapu 1 zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości oraz dokonaniu odbioru ostatecznego dla etapu 1 przedmiotu umowy. 5. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 100% wniesionej części kaucji gwarancyjnej dla etapu 2 nastąpi w terminie 30 dni od dnia jego wykonania i uznania za należycie wykonany przedmiotu umowy bez zastrzeżeń”.

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel