Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2020)

Dz.U.19..2020
ustawa
z dnia 11 września 2019 r.
Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z dnia 24 października 2019 r.)
Rozdział 1
Przepis ogólny
Art. 1.
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Rozdział 2
Zmiany w przepisach
Art. 2.

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29 w ust. 4 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”;

2) w art. 30 w ust. 4b oraz w art. 132b w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. 

Art. 3.

W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 i 1673) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 75b ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”;

2) w art. 77a ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień poszczególnym komisjom egzaminacyjnym, o których mowa w art. 78 ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”. 

Art. 4.

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1673) w art. 36 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień poszczególnym komisjom egzaminacyjnym, o których mowa w art. 361 ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”. 

Art. 5.

W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730) art. 23a otrzymuje brzmienie:

„Art. 23a. Podmiot prowadzący działalność archiwalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł, zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.”. 

Art. 6.

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 i 1815) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13hb:

a) w ust. 1f wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”,

b) w ust. 1k wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”;

2) w art. 39 w ust. 8 wyrazy „o zamówieniach publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. 

Art. 7.
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.) w art. 62a wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 8.
W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, z późn. zm.) w art. 91b wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 9.
W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752) w art. 204 w ust. 6 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 10.

W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540, 730, 1495 i 1655) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 71c § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”;

2) w art. 74 § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”. 

Art. 11.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) w art. 23z w pkt 5 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 12.
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 1635 i 1726) w art. 57b w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 13.
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i 2161 oraz z 2019 r. poz. 83, 125 i 1815) w art. 7 w ust. 4 wyrazy „art. 4d ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)” zastępuje się wyrazami „art. 11 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 14.

W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115, 730 i 1696) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15a w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”;

2) w art. 29a w części wspólnej wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”;

3) art. 37a otrzymuje brzmienie:

„Art. 37a. Podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.”. 

Art. 15.
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) w art. 11n w pkt 6 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 16.

W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482) w art. 8a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarządzający będący podmiotem, o którym mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 9 tej ustawy, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.”. 

Art. 17.

W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1123) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1a w ust. 3 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”;

2) w art. 37gb:

a) w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”,

b) w ust. 6 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”;

3) w art. 39b w ust. 1 w pkt 9:

a) uchyla się lit. a,

b) lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) zatrzymania wadium wraz z odsetkami, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

c) zatrzymania wraz z odsetkami zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 449 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,”. 

Art. 18.
W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2216 oraz z 2019 r. poz. 15 i 125) w art. 11zd wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 19.

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6c w ust. 2a wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”;

2) w art. 6d w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa w niej” zastępuje się wyrazami „dokumentów zamówienia określa w nich”.

Art. 20.

W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) w art. 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019);”.  

Art. 21.
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679 i 1694) w art. 43g w § 4 wyrazy „ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)” zastępuje się wyrazami „ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 22.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 5f wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”;

2) w art. 130a w ust. 5f wyrazy „o zamówieniach publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. 

Art. 23.
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn.zm.) w art. 37 w ust. 2 w pkt 20 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 24.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) w art. 14s w § 1 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 25.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.) w art. 135 w ust. 4 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 26.

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 64 uchyla się ust. 2;

2) w art. 65 w ust. 4 wyrazy „w trybie, o którym mowa w art. 64” zastępuje się wyrazami „zgodnie z art. 64 ust. 1”;

3) w art. 68 w ust. 2 oraz w art. 69 w ust. 3 wyrazy „o zamówieniach publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”. 

Art. 27.

W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2011) w art. 16 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przepisu art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019).”. 

Art. 28.

W ustawie z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395, z 2011 r. poz. 676 oraz z 2019 r. poz. 109) art. 4a otrzymuje brzmienie:

„Art. 4a. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do umów zawieranych między Rzecząpospolitą Polską a innym podmiotem lub podmiotami prawa międzynarodowego dotyczących:

1) poręczenia i gwarancji;

2) zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.”. 

Art. 29.
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (Dz. U. z 2001 r. poz. 20, z 2004 r. poz. 959 oraz z 2007 r. poz. 331) w art. 5 w ust. 4 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 30.

W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1453) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „art. 435 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”;

2) w art. 12b:

a) w ust. 1 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”,

b) w ust. 8 wyrazy „art. 4b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. 

Art. 31.

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214 i 1979) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 28pb w ust. 2 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”;

2) w art. 66 w ust. 2e wyrazy „przepisów wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. 

Art. 32.
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) w art. 11 w ust. 6 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 33.
W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666) w art. 82c w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 34.
W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972) w art. 11 uchyla się ust. 2.
Art. 35.
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945) w art. 38u w ust. 2 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 36.
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1465) w art. 22 w ust. 2 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 37.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9b w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy „o zamówieniach publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”;

2) w art. 48b w ust. 6, w art. 97 w ust. 3 w pkt 2d oraz w art. 138 wyrazy „o zamówieniach publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”;

3) w art. 102 w ust. 5a wyrazy „art. 180–198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „art. 506–590 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. 

Art. 38.

W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 i 1495) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 17, osoba obowiązana lub upoważniona do działania w imieniu podmiotu publicznego lub prywatnego, który oferuje pomocnicze działania zakupowe na rynku, któremu kierownik zamawiającego powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub przeprowadzenie konkursu, podlega odpowiedzialności za to naruszenie, jeżeli zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych lub udzielane zamówienie publiczne lub konkurs są finansowane ze środków publicznych.”;

2) w art. 17:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części lub konkursu, jeżeli miało wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości;”,

– pkt 5–5b otrzymują brzmienie:

„5) nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach odnośnie do takich ogłoszeń, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o wyniku postępowania lub ogłoszenia o wykonaniu umowy;

5a) niezamieszczenie specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań na stronie internetowej prowadzonego postępowania;

5b) łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne skutkujące uniknięciem stosowania przepisów ustawy;”,

– uchyla się pkt 6,

b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie lub procedurze, określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;

2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.”,

c) po ust. 1ba dodaje się ust. 1bb i 1bc w brzmieniu:

„1bb. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest rozstrzygnięcie konkursu bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

1bc. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.”,

 

d) ust. 1c otrzymuje brzmienie:

„1c. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony w ust. 1 i 1b–1bc, jeżeli miało ono wpływ odpowiednio na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zawarcie umowy ramowej, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej, zawarcia umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi lub rozstrzygnięcia konkursu.”,

e) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) bez zachowania formy określonej przepisami o zamówieniach publicznych;”,

f) ust. 3–6 otrzymują brzmienie:

„3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania lub konkursu.

4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie po stronie zamawiającego, lub mogące mieć wpływ na wynik tego postępowania lub konkursu, oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania lub konkursu.

5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania lub konkursu na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.”;

3) w art. 17a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) bez zachowania formy określonej przepisami o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;”. 

Art. 39.

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785, z późn. zm.) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych pobiera się opłatę stałą w wysokości trzykrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga.”. 

Art. 40.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15a w ust. 1 wyrazy „ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)” zastępuje się wyrazami „ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”;

2) w art. 15b w ust. 2 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. 

Art. 41.

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921) w art. 46a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do kontroli udzielania zamówień publicznych nie stosuje się przepisów działu XI rozdziału 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019).”. 

Art. 42.

W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27 w ust. 5 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”;

2) w art. 28a w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. 

Art. 43.

W ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1348) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 1 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”;

2) w art. 9 w ust. 2 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”;

3) w art. 10:

a) w ust. 1 wyrazy „postępowania o zamówienie publiczne” zastępuje się wyrazami „udzielania zamówień”,

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia” zastępuje się wyrazami „Dokumenty zamówienia”. 

Art. 44.

W ustawie z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. poz. 1390, z 2011 r. poz. 1378, z 2013 r. poz. 1323 oraz z 2015 r. poz. 1884) w art. 2:

1) w pkt 1 wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.4))” zastępuje się wyrazami „art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”;

2) w pkt 1a wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. 

Art. 45.
W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz. 51) w art. 17 w ust. 2 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 46.
W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730) w art. 25 w ust. 4 w pkt 1 w lit. f wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 47.

W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 592 oraz z 2019 r. poz. 1495) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 76 w ust. 6 w zdaniu pierwszym po wyrazach „nie stosuje się” skreśla się wyrazy „o zamówieniach publicznych oraz”;

2) w art. 82 w ust. 4 skreśla się wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),”. 

Art. 48.

W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445 i 1572) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) w ust. 1 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”,

b) w ust. 3 wyrazy „ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”;

2) w art. 7 w ust. 4 wyrazy „art. 141, art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 445 ust. 1, art. 452 i art. 453 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”;

3) w art. 7a:

a) w ust. 2 wyrazy „opisie potrzeb i wymagań zamawiającego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia” zastępuje się wyrazami „dokumentach zamówienia”,

b) w ust. 5 wyrazy „art. 22a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 120 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”;

4) w art. 10 w ust. 2 wyrazy „art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”;

5) w art. 10a w ust. 3 wyrazy „specyfikacja istotnych warunków zamówienia” zastępuje się wyrazami „dokumenty zamówienia”. 

Art. 49.
W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2019 r. poz. 1042) w art. 53 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 50.

W ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 466) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 4 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”;

2) w art. 11 w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. 

Art. 51.

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 i 1724) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”;

2) w art. 31:

a) w ust. 1:

‒ w zdaniu pierwszym wyrazy „art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”,

‒ w zdaniu drugim wyrazy „wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „ , o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”,

b) w ust. 2 wyrazy „przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”;

3) w art. 32 uchyla się zdanie drugie. 

Art. 52.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) w art. 133b w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „art. 131a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)” zastępuje się wyrazami „art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 53.
W ustawie z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1508) w art. 40 w ust. 9 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 54.
W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386, z późn. zm.) w art. 62d w ust. 3 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 55.
W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427, 1608 i 1635) w art. 162 w ust. 1 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 56.
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770) w art. 50 w ust. 2 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 57.
W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062, z 2018 r. poz. 1118 oraz z 2019 r. poz. 1815) w art. 36b w ust. 4 wyrazy „art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)” zastępuje się wyrazami „art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 58.

W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730, 1495 i 1696) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019) albo”;

2) w art. 21:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „specyfikacji istotnych warunków zamówienia” zastępuje się wyrazami „dokumentach zamówienia”,

b) w ust. 2 wyrazy „specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w ust. 1” zastępuje się wyrazami „dokumentach zamówienia, o których mowa w ust. 1”,

c) w ust. 3 wyrazy „specyfikacji istotnych warunków zamówienia” zastępuje się wyrazami „dokumentów zamówienia”;

3) w art. 22 w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 36, oraz”;

4) w art. 25 w ust. 1 wyrazy „specyfikacji istotnych warunków zamówienia” zastępuje się wyrazami „dokumentach zamówienia”;

5) w art. 46 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) w przypadku gdy wartość zamówienia publicznego albo przedmiotu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest równa albo przekracza 130 000 złotych, przy zakupie środków transportu drogowego operator powinien uwzględniać czynnik energetyczny i oddziaływania na środowisko podczas całego cyklu użytkowania środków transportu;”. 

Art. 59.

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622 i 1287) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 53 w ust. 5 wyrazy „specyfikację istotnych warunków zamówienia” zastępuje się wyrazami „dokumenty zamówienia”;

2) w art. 57b wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”. 

Art. 60.
W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 i 730) w art. 41 w ust. 3 wyrazy „ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)” zastępuje się wyrazami „ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 61.

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730, 959 i 1655) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26:

a) w ust. 1 wyrazy „art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)” zastępuje się wyrazami „art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”,

b) w ust. 4a wyrazy „w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”;

2) w art. 26 w ust. 5 oraz w art. 115 w ust. 5 wyrazy „o zamówieniach publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. 

Art. 62.

W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1537) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 41 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”;

2) w art. 42:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy w określonym terminie wykonawcy nie złożyli wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 7 pkt 17 lub 20 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, lub nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez zamawiającego środki dowodowe, o których mowa w art. 7 pkt 17 i 20 tej ustawy, zawierające błędy, lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa ich do złożenia odpowiednio podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych lub pełnomocnictw, w wyznaczonym terminie, nie więcej niż trzykrotnie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego środki dowodowe powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.”,

b) w ust. 3 wyrazy „dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 7 pkt 17 lub 20 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”,

c) uchyla się ust. 5,

d) w ust. 6 w zdaniu pierwszym wyrazy „art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 255 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”,

e) uchyla się ust. 7,

f) w ust. 8 uchyla się zdanie drugie;

3) w art. 43:

a) w ust. 2 wyrazy „art. 57 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 159 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”,

b) w ust. 5 zdanie drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

„Przepisów art. 160 ust. 1, art. 162 ust. 1, art. 163 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Przepisy art. 160 ust. 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.”. 

Art. 63.
W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 oraz z 2019 r. poz. 730) w art. 30 w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 64.
W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 291) w art. 10 w ust. 1 wyrazy „w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)” zastępuje się wyrazami „w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 65.

W ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 580 i 730) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 wyrazy „art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)” zastępuje się wyrazami „art. 449 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Przepisy ustawy stosuje się do zamówień publicznych w rozumieniu art. 7 pkt 32 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815), co do których Generalny Dyrektor wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia lub udzielił zamówienia przed dniem wejścia w życie ustawy, o ile zabezpieczenie, o którym mowa w art. 449 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, nie zostało zwrócone wykonawcy zgodnie z art. 453 tej ustawy.”;

3) w art. 4 w pkt 2 wyrazy „art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 7 pkt 30 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”;

4) w art. 9 i art. 12 wyrazy „art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 449 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. 

Art. 66.

W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podmioty, o których mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019);”;

2) w art. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podmiot publiczny – podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;”. 

Art. 67.
W ustawie z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1379) w art. 8 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „art. 4c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „art. 15 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 68.

W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1572) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 33:

a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Podmiot, o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania.”,

b) w ust. 4a wyrazy „art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”;

2) w art. 38:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) o którym mowa w art. 132, art. 140, art. 152, art. 169 i art. 208 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.”,

b) w ust. 3a i 3b wyrazy „art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 132, art. 140, art. 152, art. 169 i art. 208 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. 

Art. 69.
W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 345 i 730) w art. 24 w zdaniu pierwszym wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 70.
W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) w art. 78 w ust. 7 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 71.

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83, 504 i 1824) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 34 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pomoc w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jest przyznawana beneficjentowi wyłonionemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), z wyłączeniem przepisów dotyczących umów w sprawach zamówień publicznych, z tym że umowę o przyznaniu pomocy w ramach tych działań zawiera się zgodnie z art. 264, art. 308 ust. 2 i 3, art. 577 i art. 578 tej ustawy.”;

2) w art. 43a:

a) w ust. 5:

– w pkt 1 wyrazy „o zamówieniach publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”,

– w pkt 2:

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „nie są obowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych, jeżeli wartość netto danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy lub w przypadkach:”,

– – lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) określonych w art. 10 ust. 2 pkt 3 oraz art. 11 ust. 1 pkt 2–6, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,”,

– – w lit. b wyrazy „o zamówieniach publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”,

b) w ust. 6 w pkt 2 wyrazy „o zamówieniach publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. 

Art. 72.

W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2308 oraz z 2019 r. poz. 492 i 1214) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 38 w ust. 2 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”;

2) w art. 63 w ust. 1a wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. 

Art. 73.
W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696) w art. 36 w ust. 1 wyrazy „art. 4d ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)” zastępuje się wyrazami „art. 11 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 74.

W ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 545, 1030 i 1210) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) jednostka sektora publicznego – podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019);”;

 

2) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli kwota wartości zamówienia jest niższa niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”;

3) w art. 26 w ust. 2 wyrazy „o zamówieniach publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. 

Art. 75.

W ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 988) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”,

b) w pkt 6 wyrazy „kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”;

2) w art. 2 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepis art. 261 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych stosuje się.”. 

Art. 76.

W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528 i 1655) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) działalności sektorowej – należy przez to rozumieć działalność w zakresie jednego z rodzajów działalności, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), zwanej dalej „Prawem zamówień publicznych”;”,

b) w pkt 5 wyrazy „art. 2 pkt 5d” zastępuje się wyrazami „art. 7 pkt 14”,

c) w pkt 9 wyrazy „art. 2 pkt 2” zastępuje się wyrazami „art. 7 pkt 4”,

d) w pkt 11:

‒ w lit. a i w lit. b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1–3a” zastępuje się wyrazami „art. 4”,

‒ w lit. c wyrazy „art. 3 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 2”;

2) w art. 4 wyrazy „w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych”;

3) w art. 5:

a) w ust. 1:

‒ w pkt 2 w lit. f:

‒ – w tiret pierwszym wyrazy „art. 2 pkt 5b i 8a” zastępuje się wyrazami „art. 7 pkt 12 i 22”,

‒ – w tiret drugim wyrazy „art. 2 pkt 5a i 5c” zastępuje się wyrazami „art. 7 pkt 11 i 13”,

‒ pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) na usługi zawieranych z innym zamawiającym, o którym mowa w art. 4 Prawa zamówień publicznych, który wykonuje działalność na podstawie prawa wyłącznego w rozumieniu art. 5 ust. 2 Prawa zamówień publicznych;”,

‒ w pkt 6 wyrazy „art. 3 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 2”,

‒ w pkt 7 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1–3a” zastępuje się wyrazami „art. 4”,

‒ w pkt 9 wyrazy „art. 3 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 2”,

‒ w pkt 10 wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1–3a” zastępuje się wyrazami „art. 4”,

b) w ust. 5 wyrazy „art. 138f” zastępuje się wyrazami „art. 394 ust. 3”;

4) w art. 10:

a) w ust. 2:

– w pkt 1 wyrazy „kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8” zastępuje się wyrazami „progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1”,

– w pkt 3 i 5 wyrazy „art. 131a ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 2 ust. 1 pkt 3”,

b) w ust. 3 wyrazy „art. 131a ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 2 ust. 1 pkt 3”;

5) w art. 11 w pkt 2 wyrazy „art. 131a ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 2 ust. 1 pkt 3”;

6) w art. 20 w ust. 1:

a) w pkt 1 w lit. c wyrazy „art. 3 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 2”,

b) w pkt 4–7 we wprowadzeniach do wyliczenia oraz w pkt 6 w lit. a wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1–3a” zastępuje się wyrazami „art. 4”;

7) w art. 23 w ust. 2 wyrazy „art. 3 ust. 2a” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 3”;

8) w art. 32:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1–3a” zastępuje się wyrazami „art. 4”,

b) w ust. 8 wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1–3a” zastępuje się wyrazami „art. 4”;

9) w art. 49 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „art. 183 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 577”;

10) w art. 54:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wnoszenia i rozpoznawania odwołań stosuje się odpowiednio przepisy działu IX rozdziału 2 Prawa zamówień publicznych, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.”,

b) w ust. 3 w pkt 1 i 2 wyrazy „kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8” zastępuje się wyrazami „progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1”;

11) w art. 56 w ust. 2 wyrazy „działu VI rozdziału 3” zastępuje się wyrazami „działu IX rozdziału 3”. 

Art. 77.

W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1265 i 1309) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) postępowaniach uregulowanych przepisami działu IX rozdziału 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019);”;

2) w art. 18:

a) w ust. 2:

– w zdaniu pierwszym wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”,

– zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Wniosek o wydanie opinii prawnej przedkładany jest Prokuratorii Generalnej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej nie później niż na 4 dni, przed planowanym udostępnieniem dokumentów zamówienia albo zawarciem umowy, w przypadku gdy sporządzenie specyfikacji warunków zamówienia albo opisu potrzeb i wymagań nie jest wymagane.”,

b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy „specyfikacji istotnych warunków zamówienia” zastępuje się wyrazami „dokumentów zamówienia”;

3) w art. 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Prokuratorii Generalnej tworzy Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej właściwy w sprawach sporów z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych osób prawnych, osób prawnych z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych oraz spółek kapitałowych z udziałem tych podmiotów, zwany dalej „Sądem Polubownym”.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej może z ważnych powodów odmówić przeprowadzenia mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu. Odmowa przeprowadzenia mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu, lub postanowienia sądu kierującego strony do mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu, i zawiera wskazanie przyczyn odmowy.”,

c) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Wysokość i termin wypłaty wynagrodzenia oraz sposób wynagradzania określa regulamin Sądu Polubownego i postępowania przed Sądem Polubownym, zwany dalej „regulaminem Sądu”, lub umowa zawarta zgodnie z regulaminem Sądu.”,

d) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Wysokość opłaty za postępowanie arbitrażowe nie może być wyższa niż 100 000 zł, a w przypadku mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu nie może być wyższa niż 10 000 zł.”;

4) w art. 34 w ust. 4 oraz w art. 35 w ust. 5 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. 

Art. 78.

W ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 2019 r. poz. 1073) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 5 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”;

2) w art. 29:

a) w ust. 1 uchyla się zdanie drugie,

b) w ust. 2 wyrazy „oddziale 3 rozdziału 3 działu V ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „dziale XI rozdziale 2 oddziale 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. 

Art. 79.

W ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. poz. 1491 i 2161 oraz z 2019 r. poz. 1572) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Zamówienia na potrzeby własne zagranicznych biur handlowych, o których mowa w art. 3, Agencja może udzielić z wolnej ręki, zgodnie z przepisami art. 304 i art. 306 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), o ile wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”. 

Art. 80.
W ustawie z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813) w art. 36 w ust. 2 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 81.

W ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 76 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”;

2) w art. 106 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień poszczególnym komisjom egzaminacyjnym do przeprowadzenia egzaminu komorniczego, zwanym dalej „komisjami egzaminacyjnymi”, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”. 

Art. 82.

W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2019 r. poz. 630) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 11 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”;

2) w art. 12 w ust. 3 wyrazy „o zamówieniach publicznych, o koncesji na roboty budowlane i usługi oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym”;

3) w art. 20:

a) w ust. 5 wyrazy „specyfikacji istotnych warunków zamówienia” zastępuje się wyrazami „dokumentach zamówienia”,

b) w ust. 6 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”,

c) w ust. 8 wyrazy „specyfikacji istotnych warunków zamówienia” zastępuje się wyrazami „dokumentów zamówienia”;

4) w art. 21 w ust. 2 wyrazy „specyfikacji istotnych warunków zamówienia” zastępuje się wyrazami „dokumentach zamówienia”. 

Art. 83.

W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560) w art. 33 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W przypadku uzyskania przez Pełnomocnika informacji o zagrożeniu cyberbezpieczeństwa, która uprawdopodobni możliwość wystąpienia incydentu krytycznego, Pełnomocnik może wydać rekomendacje, o których mowa w ust. 4, z urzędu.

4b. Przed wydaniem rekomendacji w trybie ust. 4a, Pełnomocnik przeprowadza konsultację z CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV.”.

Art. 84.

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) w art. 469 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku udzielania zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy, podmiot, o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 tej ustawy, do którego stosuje się przepisy niniejszej ustawy:”. 

Art. 85.

W ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w pkt 5 w lit. a wyrazy „art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)” zastępuje się wyrazami „art. 7 pkt 30 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”,

b) w pkt 6 w lit. a wyrazy „art. 2 pkt 12” zastępuje się wyrazami „art. 7 pkt 31”,

c) w pkt 7 w lit. a wyrazy „art. 2 pkt 13” zastępuje się wyrazami „art. 7 pkt 32”;

2) w art. 3 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „art. 4 pkt 5 i 5b oraz art. 4b ust. 1 pkt 1–3, 5 i 6” zastępuje się wyrazami „art. 12 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1–4, 6 i 7”;

3) w art. 4 w ust. 3 po wyrazie „specyfikacji” skreśla się wyraz „istotnych”;

4) w art. 6 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 3 po wyrazie „umowy” dodaje się wyrazy „w sprawie”;

5) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze porozumienia, powierzyć instytutowi badawczemu w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350) lub instytutowi działającemu w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534) realizację niektórych zadań wynikających z pełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roli krajowej jednostki zarządzającej w ramach OpenPEPPOL, mając na uwadze zakres działalności tego instytutu i zapewnienie efektywnego fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, zapewniając niezbędne finansowanie.”;

6) w art. 12 wyrazy „art. 4 pkt 8” zastępuje się wyrazami „art. 2 ust. 1 pkt 1”. 

Art. 86.
W ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz. U. poz. 823) w art. 7 w ust. 6 wyrazy „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)”.
Art. 87.

W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. U. poz. 1589) w art. 1 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) roboty budowlane, dostawy i usługi – roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), dostawy w rozumieniu art. 7 pkt 4 tej ustawy i usługi w rozumieniu art. 7 pkt 28 tej ustawy;”. 

Art. 88.

W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, 730, 1495, 1655 i 1798) w art. 181 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz może utworzyć instytucję pomostową w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.”.”. 

Rozdział 3
Przepis uchylający, przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepis końcowy
Art. 89.
Traci moc ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Art. 90.
1.
Do postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Do konkursów, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 91.
1.
Do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, zawartych:
1)
przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
2)
po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
-
stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie umowy ramowej, o której mowa w ustawie uchylanej w art. 89, zawartej:
1)
przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
2)
po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
-
stosuje się przepisy dotychczasowe.
3.
Do dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w ustawie uchylanej w art. 89, ustanowionego przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
4.
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r. na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, w następstwie postępowań lub konkursów wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy uchylanej w art. 89, zamawiający może udzielić zamówienia innego niż zamówienie publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie:
1)
negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, lub zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy uchylanej w art. 89;
2)
negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
3)
negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110 ustawy uchylanej w art. 89, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;
4)
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
5)
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110 ustawy uchylanej w art. 89, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.
5.
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w ust. 4 pkt 1, zamawiający może odstąpić od publikacji ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli zaprosi do negocjacji lub dialogu wyłącznie wszystkich wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego złożyli oferty w terminie i w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego, i oferty te nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3, 5, 7a i 7b ustawy uchylanej w art. 89. Do tych postępowań przepisy art. 154 ust. 2 i 3, art. 155 ust. 2 pkt 2 i art. 156 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio.
6.
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r. na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, w następstwie postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy uchylanej w art. 89, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie:
1)
negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
2)
negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, lub zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy uchylanej w art. 89, pod warunkiem że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione i zamawiający zaprosi do negocjacji wyłącznie wszystkich wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego złożyli oferty w terminie i w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego, i oferty te nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3, 5, 7a i 7b ustawy uchylanej w art. 89.
Art. 92.
1.
Do postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.
3.
Do zakończenia postępowań odwoławczych, o których mowa w ust. 1, właściwa jest Krajowa Izba Odwoławcza, o której mowa w art. 473 ustawy, o której mowa w art. 1.
4.
Czynności w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne, jeżeli zostały dokonane z zachowaniem przepisów dotychczasowych.
5.
W przypadku postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ust. 1, odpowiednio wpis uiszczony w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 198 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, oraz opłata uiszczona w wysokości określonej w art. 34 ustawy zmienianej w art. 39, w brzmieniu dotychczasowym, nie podlegają zwrotowi.
Art. 93.
1.
W przypadku zamówień publicznych udzielonych:
1)
przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
2)
po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
-
zamawiającemu oraz wykonawcy przysługuje prawo złożenia wniosku o prowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu, o którym mowa w art. 591 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, jeżeli do dnia złożenia wniosku nie wnieśli powództwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.).
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 593 ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 94.
1.
Do kontroli udzielania zamówień publicznych wszczętych na podstawie ustawy uchylanej w art. 89 i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Czynności dokonane w toku kontroli, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne, jeżeli zostały dokonane z zachowaniem przepisów dotychczasowych.
Art. 95.
1.
Do postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 34, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w art. 1.
2.
Do umów zawartych w następstwie postępowań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 96.
1.
Do postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu dotychczasowym.
2.
Do umów koncesji na roboty budowlane lub usługi zawartych:
1)
przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
2)
po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
-
stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 97.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4c, art. 10g, art. 11 ust. 6, art. 25 ust. 2, art. 31 ust. 4, art. 33 ust. 3, art. 91 ust. 7c i 8, art. 96 ust. 5, art. 98 ust. 4, art. 138f ust. 4, art. 160 ust. 2, art. 173 ust. 10, art. 176a ust. 7 i art. 198 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15, art. 34 ust. 2, art. 70, art. 80, art. 82 ust. 4, art. 103 ust. 4, art. 128 ust. 6, art. 244, art. 245 ust. 7, art. 272 ust. 2, art. 394 ust. 4, art. 477 ust. 10, art. 484 ust. 5, art. 504 ust. 2 i art. 576 ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 98.
1.
Do postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 76, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 76, wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.
3.
Do zakończenia postępowań odwoławczych, o których mowa w ust. 1, właściwa jest Krajowa Izba Odwoławcza, o której mowa w art. 473 ustawy, o której mowa w art. 1.
4.
Czynności w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne, jeżeli zostały dokonane z zachowaniem przepisów dotychczasowych.
5.
W przypadku postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ust. 1, odpowiednio wpis uiszczony w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 198 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, oraz opłata uiszczona w wysokości określonej w art. 34 ustawy zmienianej w art. 39, w brzmieniu dotychczasowym, nie podlegają zwrotowi.
Art. 99.
1.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, staje się Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 466 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
2.
Osoba, która została powołana na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na podstawie ustawy uchylanej w art. 89, pozostaje na stanowisku do czasu odwołania przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 468 ust. 14 ustawy, o której mowa w art. 1.
3.
Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 155 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, powołany przed dniem 1 stycznia 2021 r., staje się z dniem 1 stycznia 2021 r. wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 472 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 100.
1.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. Urząd Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89, staje się Urzędem Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 467 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
2.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89, stają się pracownikami Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 467 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1. Przepis art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) stosuje się odpowiednio.
Art. 101.
1.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89, staje się mieniem Skarbu Państwa będącym we władaniu Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 467 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
2.
Należności i zobowiązania Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89, z dniem 1 stycznia 2021 r. stają się należnościami i zobowiązaniami Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 467 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 102.
1.
W sprawach sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w których stroną lub uczestnikiem był Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, z dniem 1 stycznia 2021 r. stroną lub uczestnikiem staje się Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 466 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
2.
W sprawach sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w których stroną lub uczestnikiem był Urząd Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89, z dniem 1 stycznia 2021 r. stroną lub uczestnikiem staje się Urząd Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 467 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 103.
1.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza, o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, staje się Krajową Izbą Odwoławczą, o której mowa w art. 473 ustawy, o której mowa w art. 1.
2.
Osoby pełniące w dniu 31 grudnia 2020 r. funkcję członka Krajowej Izby Odwoławczej, na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, stają się członkami Krajowej Izby Odwoławczej pełniącymi funkcję na podstawie art. 474 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
3.
Do osób, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się wymagań określonych w art. 474 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1. Do osób tych stosuje się przepis art. 173 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 89.
4.
Osoba pełniąca w dniu 31 grudnia 2020 r. funkcję Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej staje się Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 479 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, i pełni swoją funkcję do czasu upływu kadencji, na którą została powołana na podstawie art. 173 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89.
5.
Osoba pełniąca w dniu 31 grudnia 2020 r. funkcję wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej staje się wiceprezesem Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 479 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, i pełni swoją funkcję do czasu upływu kadencji, na którą została powołana na podstawie art. 173 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89.
Art. 104.
1.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 157 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, staje się Radą Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 500 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
2.
Osoby pełniące w dniu 31 grudnia 2020 r. funkcję członka Rady Zamówień Publicznych, na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, stają się członkami Rady Zamówień Publicznych pełniącymi funkcję na podstawie art. 501 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 105.
1.
Tworzy się Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych.
2.
Wyznaczenie do składu Komitetu do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych, po raz pierwszy, następuje do dnia 31 marca 2021 r.
Art. 106.
Politykę zakupową państwa, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, opracowuje się po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2021 r.
Art. 107.
1.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przedstawia plan, o którym mowa w art. 469 pkt 18 ustawy, o której mowa w art. 1, na rok 2021, do dnia 30 czerwca 2021 r.
2.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przedstawia roczne sprawozdanie, o którym mowa w art. 469 pkt 19 ustawy, o której mowa w art. 1, z działalności Krajowej Izby Odwoławczej, o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89, za rok 2020, oraz roczne sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych, o którym mowa w art. 469 pkt 20 ustawy, o której mowa w art. 1, za rok 2020, do dnia 30 września 2021 r.
Art. 108.
1.
W latach 2021–2030 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących skutkiem finansowym ustawy, o której mowa w art. 1, wynosi 11,53 mln zł.
2.
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wynikających z ustawy, o której mowa w art. 1, wynosi w roku:
1)
2021 ‒ 1 mln zł;
2)
2022 ‒ 0,94 mln zł;
3)
2023 ‒ 0,94 mln zł;
4)
2024 ‒ 0,94 mln zł;
5)
2025 ‒ 0,94 mln zł;
6)
2026 ‒ 0,94 mln zł;
7)
2027 ‒ 0,94 mln zł;
8)
2028 ‒ 0,94 mln zł;
9)
2029 ‒ 0,94 mln zł;
10)
2030 ‒ 0,94 mln zł.
3.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 2, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału. Ocena wykorzystania limitu na koniec czwartego kwartału zostanie dokonana 20 listopada każdego roku.
4.
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, o których mowa w ust. 2, oraz w przypadku, gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w ust. 3, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10% stosuje się mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu wysokości kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz obywateli, w szczególności przez ograniczenie:
1)
publikacji wydawanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
2)
ilości przeprowadzanych szkoleń;
3)
konsultacji prawnych oraz ilości wydawanych opinii;
4)
działalności Urzędu Zamówień Publicznych związanej z promocją zamówień zrównoważonych.
5.
Organem odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 4, jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
6.
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z ustawy, o której mowa w art. 1, wynosi w roku:
1)
2021 ‒ 0,45 mln zł;
2)
2022 ‒ 0,18 mln zł;
3)
2023 ‒ 0,18 mln zł;
4)
2024 ‒ 0,18 mln zł;
5)
2025 ‒ 0,18 mln zł;
6)
2026 ‒ 0,18 mln zł;
7)
2027 ‒ 0,18 mln zł;
8)
2028 ‒ 0,18 mln zł;
9)
2029 ‒ 0,18 mln zł;
10)
2030 ‒ 0,18 mln zł.
7.
Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 6, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału. Ocena wykorzystania limitu na koniec czwartego kwartału zostanie dokonana 20 listopada każdego roku.
8.
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, o których mowa w ust. 6, oraz w przypadku gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w ust. 7, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10% stosuje się mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz obywateli, w szczególności przez ograniczenie:
1)
publikacji wydawanych przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
ilości przeprowadzanych szkoleń.
9.
Organem odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 8, jest Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 109.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:
1)
art. 85 pkt 5, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2)
art. 88, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
zamówienie publiczne
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy dopuszczalne są wyjaśnienia treści oferty w zakresie podwykonawstwa?

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony dotyczący przebudowy stacji uzdatniania wody. W dokumentacji projektowej roboty są podzielone na dwie grupy: część technologiczną uzdatniania wody i roboty ogólnobudowlane typu...

karol-jaworski
Karol Jaworski
02.12.2020
Czytaj więcej »
Czy realizacja zamówienia za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej spełnia wymóg zatrudnienia na umowę o pracę?

Pytanie: W siwz na usługę sprzątania zamawiający postawił wymóg – stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Siwz zawierała również...

Czytaj więcej »

Aktualności

Szczególne instrumenty i procedury ustawowe w 2021 roku – konkurs i zamówienia na usługi społeczne, cz. II
Nowa ustawa Pzp wprowadziła wiele zmian w przepisach dotyczących konkursu. Ich celem  jest zachęcenie zamawiających do częstszego stosowania omawianego trybu. Całkowitą nową rewolucyjną formuła objęto także postępowania dotyczące zamawiania usług...
Nowe wzory dokumentacji przetargowej zgodne z Pzp 2021
Od 1 stycznia 2021 r. wykonawcy i zamawiający będą stosować przepisy nowej ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Już dziś warto przygotować się na wszczęcie pierwszej procedury według nowych regulacji i sporządzić wzory...
02.12.2020 Czytaj więcej »
Utajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny podlega odwołaniu także w przetargu poniżej progów unijnych
Zaniechanie odtajnienia i udostępnienia odwołującemu wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez wykonawcę może być objęte zaskarżeniem w postępowaniu odwoławczym w procedurze prowadzonej w progach krajowych (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel