Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Czy aktualnie wolno zlecić zamówienia podobne z wolnej ręki, jeśli przewidziano je w siwz 2020 roku?

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Dodano: 22 lutego 2021
Czy aktualnie wolno zlecić zamówienia podobne z wolnej ręki, jeśli przewidziano je w siwz 2020 roku?

Jak ocenić możliwość przeprowadzenia procedury zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w stanie prawnym obowiązującym w 2020 roku? Zamawiający przeprowadził przetarg nieograniczony, w ramach którego przewidział udzielenie zamówień podobnych w ogłoszeniu i siwz. Zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego a całkowita jego wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Czy zamawiający może w 2021 roku udzielić zamówień podobnych, które zostały przewidziane zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2020 roku?

Na podstawie art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych „W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r. na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, w następstwie postępowań lub konkursów wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy uchylanej w art. 89, zamawiający może udzielić zamówienia innego niż zamówienie publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie: (…) zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”. Przepis ten nie mówi nic na temat zamówień podobnych. Nasz ekspert podpowiada, jak rozwiązać ten problem.

Zamawiający może w 2021 roku udzielić zamówień podobnych, które zostały przewidziane w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 nowej ustawy Pzp zamawiający może zlecić zamówienie z wolnej ręki w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli:

  • takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i
  • jest zgodne z jego przedmiotem oraz
  • całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu zamówienia podstawowego.

Regulacja ta w swoim brzmieniu odpowiada dotychczasowemu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dotyczącemu zamówień podobnych, dlatego też nie było potrzeby przewidywania w tym zakresie przepisu przejściowego.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli zamawiający – prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy Pzp – przewidział udzielenie zamówień podobnych w ogłoszeniu o zamówieniu dla tego przetargu, jest ono zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego, może udzielić zamówienia z wolnej ręki z powołaniem się na art. 214 ust. 1 pkt 7 nowej ustawy Pzp.

Autor:

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych,

w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Badanie i ocena ofert według nowych zasad Prawa zamówień publicznych w 2021 roku

17 marca, godz. 12-13

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak w praktyce dopuścić oferty równoważne według nowej ustawy Pzp?

Pytanie: Jak w obecnym stanie prawnym opisać w SWZ równoważność? Zdarza się, że w projekcie mogą wystąpić nazwy własne, dlatego też zawsze wskazywaliśmy w specyfikacji, że: „Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu...

Czytaj więcej »
Zasady publikacji planu postępowań, gdy zamówień będzie udzielać centralny zamawiający

Pytanie: Moje pytanie dotyczy planu postępowań. Jesteśmy jednostką organizacyjną i przetargi na media przeprowadza dla wszystkich jednostek miejskich centralny zamawiający, czyli gmina. Czy my jako MOSiR jesteśmy zobowiązani do...

Czytaj więcej »

Aktualności

Warunek udziału w postępowaniu nie może być spełniony dopiero na dzień podpisania umowy o zamówienie
Zgodnie z ustawą Pzp ocena spełniania przez wykonawcę wymaganych warunków poprzedza wybór najkorzystniejszej oferty. Skład orzekający uznał, że z postanowień siwz nie można było wywieźć, że warunek ma być spełniony dopiero na dzień podpisania umowy...
Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych – co nowego w dokumentach?
Razem z nową ustawą Pzp z 11 września 2019 r. weszło w życie także rozporządzenie z 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz...
Sprawozdanie o zamówieniach z 2020 roku – które wydatki w nim uwzględnić?
Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający są zobowiązani do przekazania rocznego sprawozdania w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Akt prawny, o...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel