Poleć znajomemu

Realizacja i zmiany umowy w sprawie zamówienia na nowych zasadach od 2021 roku

Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

Dodano: 10 czerwca 2020
W niektórych sytuacjach pojawi się obowiązek przygotowania raportu z realizacji zamówienia. Stanie się tak, zgodnie z art. 446 n.u. Pzp, w przypadku zamówień, których realizacja napotkała określone trudności takie jak:

Nowe Prawo zamówień publicznych znacząco modyfikuje regulacje związane z umową w sprawie zamówienia publicznego. W artykule przeczytasz o nowych przepisach dotyczących etapu realizacji kontraktu zamówieniowego. Sprawdź, kiedy będziesz mógł zmienić umowę, co będzie należało zrobić w przypadku trudności z wykonaniem zamówienia oraz jakie nowe przepisy będą obowiązywać w zakresie odstąpienia od umowy. Polecam Twojej uwadze także pierwszą część artykułu w temacie umowy w sprawie zamówienia Umowy w sprawie zamówień publicznych w nowym Pzp od 2021 r.

Zamawiający będzie upoważniony do zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego tylko w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp. Katalog okoliczności, których wystąpienie będzie umożliwiać wprowadzenie zmian pozostał, mimo zastosowania szeregu modyfikacji redakcyjnych, niezmienny w stosunku do przepisów aktualnie obowiązujących.

Rodzaj zmiany

Ustawa Pzp

Nowa ustawa Pzp.

Zmiany przewidziane

Art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Zmiany przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian

Art. 455 ust. 1 pkt 1 n.u. Pzp

Zmiana, niezależnie od jej wartości została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

a) określają rodzaj i zakres zmian,

b) określają warunki wprowadzenia zmian,

c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.

Przykładem zmian przewidzianych są opcje. Zgodnie z art. 441 n.u. Pzp, zamawiający może skorzystać z opcji, jeżeli przewidział opcję w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które łącznie spełniają następujące warunki:

1)      określają rodzaj i maksymalną wartość opcji;

2)      określają okoliczności skorzystania z opcji;

3)      nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.

Dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane

Art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

Art. 455 ust. 1 pkt 3 n.u. Pzp

Zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.

Zmiany nieprzewidziane

Art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej jest spowodowana okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej

Art. 455 ust. 1 pkt 4 n.u. Pzp

Jeżeli konieczność zmiany umowy jest spowodowana okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

Zmiana wykonawcy

Art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Jeżeli wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.

Art. 455 ust. 1 pkt 2 n.u. Pzp

Gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:

a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, lub

b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia.

Zmiany nieistotne

Art. 144 ust. 1 pkt 5 i ust. 1e ustawy Pzp

Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne.

Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli:

1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej,

d) zmiana polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4.

Art. 454 n.u. Pzp

Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:

1) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści,

2) narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie,

3) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,

4) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2.

Pozostało jeszcze 43 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

  • 4 519 fachowych porad prawnych
  • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
  • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
  • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
  • ponad 200 wzorów dokumentów
  • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
  • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i...

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia do 30 000 euro w nowym Prawie zamówień publicznych

22 lipca (środa) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Niedoprecyzowane w siwz kryteria oceny ofert mogą powodować konieczność unieważnienia procedury

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę produktów do laboratorium mikrobiologicznego. W kryterium oceny ofert posiada termin dostaw cząstkowych nie dłuższy niż 5 dni oraz termin rozpatrzenia reklamacji nie dłuższy...

Czytaj więcej »
Zamawiający sektorowy udziela zamówienia podprogowego – jak opisać przedmiot zamówienia?

Pytanie: Zamawiający sektorowy przygotowuje opis przedmiotu zamówienia na dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progów unijnych, a więc postępowanie...

Czytaj więcej »

Aktualności

Wadium w nowej ustawie Pzp – formy, wysokość, zasady zwrotu i zatrzymania
Regulacje dotyczące wadium przewidziane w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 r., dalej: „nowa ustawa Pzp”) w znacznym stopniu różnią się od dotychczasowych rozwiązań zawartych w ustawie Pzp. Wymagają w...
Różne terminy płatności dla MŚP i dużych firm? Uwaga na zarzut nierównego traktowania
Wprowadzenie zróżnicowanego terminu zapłaty za należyte wykonanie tego samego świadczenia w zależności od statusu wykonawcy jako MŚP albo dużego przedsiębiorcy oznacza odmienne traktowanie wykonawców, którzy jednakowo wykonują przedmiot zamówienia...
Jak w praktyce powinna przebiegać weryfikacja ofert pod kątem informacji dotyczących kryteriów oceny?
Wymogu przepisu art. 91 ust. 2d ustawy Pzp, aby zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawcę, nie należy utożsamiać z obowiązkiem weryfikacji przedstawianych przez wykonawców...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel