Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Zanim zatrzymasz wykonawcy wadium w dobie pandemii, zbadaj wnikliwie zaistniałe przesłanki

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 14 września 2020
Zanim zatrzymasz wykonawcy wadium w dobie pandemii, zbadaj wnikliwie zaistniałe przesłanki

Urząd Zamówień Publicznych opublikował w ostatnim Informatorze UZP nr 2/2020 opinię pt. „Interpretacja i stosowanie przesłanek zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp w kontekście okoliczności wywołanych panującą epidemią COVID-19”. Przestrzega w niej przed zbyt pochopnym zatrzymywaniem wadium, szczególnie w czasie trwającej pandemii, kiedy to wiele firm przeżywa trudności a nawet znajduje się na skraju bankructwa.

Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami w przypadku, gdy:

1)     wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

2)     wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub

3)     gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Autor opinii podkreśla, że z uwagi na dotkliwość sankcji zatrzymania wadium zamawiający przed podjęciem decyzji w tej mierze na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy Pzp powinien rzetelnie zbadać przyczyny odmowy podpisania umowy lub niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Powinien również zbadać i ocenić okoliczności sprawy, w sytuacji, w której zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Biorąc pod uwagę panującą epidemię COVID-19, zamawiający powinien w szczególności przeanalizować, czy wskazane w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp okoliczności nie wynikają z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Mogą to być np. utrudnienia w transporcie, niedobory określonego rodzaju towarów z uwagi na przerwanie łańcucha dostaw lub utrudnienia w przepływie osób związane ze stanem epidemii. Z drugiej jednak strony UZP stoi na stanowisku, że żadna sytuacja nie może być oceniana w sposób automatyczny. Trzeba zatem ustalić, że zaistniałe nadzwyczajne okoliczności rzeczywiście, w sposób bezpośredni i realny:

  • powodują niemożność wykonania umowy na pierwotnych warunkach określonych w ofercie wykonawcy,
  • uniemożliwiają wniesienie wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy lub
  • są okolicznościami niewywołanymi przez działanie samego wykonawcy.

Wykonawca z kolei ma obowiązek przedstawić zamawiającemu rzetelną informację na temat okoliczności sprawy i wykazać, że nie wynikają one z przyczyn leżących po jego stronie.

Dodatkowo autor opinii sugeruje, że w przypadku, gdy zamawiający i wykonawca są zainteresowani zawarciem umowy, ale z uwagi na zmienioną sytuację, nie mogą jej podpisać na warunkach wskazanych w ofercie, należy rozważyć możliwość zmiany projektu umowy. Muszą być jednak spełnione przesłanki tej zmiany z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych art. 144 ust. 1 ustawy Pzp można zastosować do zmiany umowy o zamówienie publiczne, zarówno w przypadku gdy zdarzenie określone jako przesłanka zmiany umowy, zaistniało przed zawarciem umowy, jak i po dacie jej podpisania. Jeżeli zarówno zamawiający, jak i wykonawca wyrażają wolę zawarcia umowy na zmienionych warunkach, i pozostaje ona w zgodzie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, to można ją wprowadzić i uwzględnić jeszcze przed zawarciem umowy. Takie działanie pozwoli na realizację zamówienia, tj.:

  • zaspokojenie potrzeb zakupowych zamawiającego, a jednocześnie
  • uniknięcie negatywnych konsekwencji dla wykonawcy (tj. utraty wadium), który nie jest w stanie zrealizować zamówienia na warunkach wskazanych w swojej ofercie, z uwagi na wystąpienie nieprzewidywalnych okoliczności.

Więcej o problemach w udzielaniu i realizacji zamówień w czasie panującej epidemii COVID-19 piszemy w dziale Zamówienia publiczne w dobie pandemii.

Źródło: Informator UZP nr 2/2020

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Zamówienia z wolnej ręki

Poznaj nowe przepisy Prawa zamówień publicznych

22 września (wtorek) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy w ramach wyjaśnień wykonawca może wskazać rok produkcji oferowanego urządzenia?

Pytanie: Zamawiający wymagał w siwz, aby wykonawca zaoferował urządzenia „wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku”. W formularzu ofertowym zamawiający zamieścił zapis „Oświadczam/my, że oferowany przedmiot zamówienia jest...

Czytaj więcej »
Centralny zamawiający w nowej ustawie Pzp

Pytanie: Czy na gruncie art. 44 nowej ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) dopuszczalne jest prowadzenie przez centralnego zamawiającego wyłącznie pomocniczych działań zakupowych (bez...

Czytaj więcej »

Aktualności

Aktualność dokumentów w postępowaniu – zasady oceny
Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Wybór ten poprzedza wiele czynności dokonywanych przez zamawiającego. Od momentu otwarcia ofert zamawiający realizuje swoje obowiązki ustawowe i ocenia skuteczność...
Jak sprawdzić doświadczenie osoby pełniącej funkcję inżyniera kontraktu?
Dni wolne nie przerywają ciągłości w nabywaniu doświadczenia w pełnieniu określonej funkcji przez osobę na danym kontrakcie. Przerwa w dniach 18 marca 2018 r. (niedziela) oraz 1 stycznia 2019 r. (Nowy Rok) nie może przesądzać o braku ciągłości w...
Kiedy doświadczenie wykonawcy może być wykazane za pomocą więcej niż jednej umowy?
W treści siwz zamawiający nie zawarł postanowienia, w którym zostałaby wykluczona możliwość powołania się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych na podstawie więcej niż jednej umowy, których dopiero łączna wartość odpowiadałaby treści...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel