Poleć znajomemu

Tylko nieusuwalna wada postępowania powoduje jego unieważnienie

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Dodano: 14 lipca 2014
spotkanie, dyskusja

Warunkiem skuteczności unieważnienia przetargu jest wykazanie najpierw wady postępowania oraz jej nieusuwalności, a dopiero potem skutku w postaci niemożliwości zawarcia ważnej umowy o zamówienie publiczne.

Jeżeli wada jest nieusuwalna, lecz umożliwia zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu, zamawiający musi doprowadzić do udzielenia zamówienia. Nie każde bowiem naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych może rzutować na wynik postępowania przetargowego i zmuszać zamawiającego do unieważnienia przetargu, o czym często zamawiający zapominają.

Możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powołaniem się na potencjalny wpływ nieprawidłowości (naruszenia ustawy Pzp) na umowę są znacząco ograniczone przez przypadki określone w art. 146 ust. 1 (np. brak ogłoszenia o zamówieniu) i ust. 6 ustawy Pzp (do wykorzystania jedynie przez prezesa UZP). Co istotne w tym zakresie, to fakt, że do stwierdzenia nieważności umowy w świetle art. 146 ust. 6 ustawy Pzp nie wymaga się bezwzględnie wykazania bezpośredniego wpływu naruszenia na wynik postępowania. Wystarczy samo uprawdopodobnienie takiego naruszenia stanowiącego skutek czynności lub bezczynności zamawiającego.

Doniosłe znaczenie przy ocenie zasadności unieważnienia postępowania, o czym świadczy chociażby wyrok KIO, ma potrzeba poszanowania praw wykonawców, którzy uznali za wiążące postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a potem złożyli zgodne z nimi oferty. Zamawiający nie może zatem swobodnie pozbawiać wykonawców uzyskania zamówienia ze względu na ryzyko unieważnienia umowy, wynikające z braku dołożenia należytej staranności w formułowaniu w szczególności warunków zamówienia czy jego opisu.

W przypadku opisywanym w postępowaniu zamawiający kosztem wykonawcy (poprzez unieważnienie przetargu) chciał wyeliminować czynności opisania przedmiotu zamówienia wbrew swoim potrzebom. Nie były one - jak wynika z wyroku - niezgodne z przepisami ustawy Pzp. Zapomniał jednakże o tym, że podczas podejmowania rozstrzygnięcia o unieważnieniu postępowania znaczenie mają wyłącznie nieusuwalne naruszenia przepisów ustawy Pzp, mające lub mogące mieć wpływ na końcowy rezultat przetargu, polegający na wskazaniu oferty najkorzystniejszej. Inaczej zostałoby zagrożone przestrzeganie zasady prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne z zachowaniem uczciwej konkurencji lub równego traktowania wykonawców.

Podzielając stanowisko KIO, oparte na literalnym brzmieniu przepisów ustawy Pzp w korelacji z postanowieniami siwz, nie można jednocześnie oprzeć się wrażeniu o niedoskonałości przepisów regulujących przesłanki unieważnienia przetargu. Okazuje się, że zamawiający w niektórych przypadkach jest na „przegranej” pozycji. Czy chce, czy nie, musi kupić towar, który nie odpowiada jego rzeczywistym potrzebom, a to tylko dlatego, że popełnił błąd w ich wyspecyfikowaniu, a nie w samej procedurze.

Autor:

Andrzela Gawrońska-Baran
była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiają

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy nieterminowa realizacja robót to powód zatrzymania części zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Pytanie: Gmina zawarła umowę z partnerem prywatnym na realizację robót budowlanych i utrzymanie obiektów. Czy jeżeli wykonawca nie wywiązał się w terminie z realizacji robót, wówczas zamawiający musi zatrzymać wniesione przez...

Czytaj więcej »
Kiedy warto przystąpić do odwołania?

Pytanie: Moja oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z uwagi na to że jej treść nie odpowiadała treści siwz. Nie złożyłem w tej sprawie odwołania. W postępowaniu z analogicznego powodu została...

Czytaj więcej »

Aktualności

UZP pomaga bezbłędnie i sprawnie zamówić usługi społeczne
Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie WWW opinię prawną dotyczącą zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej progom z art. 138g ustawy Pzp lub je przekraczającej. Zagadnienia te potraktował na tyle...
Od 19 września br. zmiany w przesłankach unieważnienia postępowania – bądź na bieżąco
Wprowadzone w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp nowe rozwiązanie daje zamawiającym możliwość unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Nowy...
Wykonawca, który w sposób zawiniony wprowadza zamawiającego w błąd, może być wykluczony z procedury
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd, jeśli mogą mieć one istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel