Poleć znajomemu

Tylko nieusuwalna wada postępowania powoduje jego unieważnienie

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Dodano:
spotkanie, dyskusja

Warunkiem skuteczności unieważnienia przetargu jest wykazanie najpierw wady postępowania oraz jej nieusuwalności, a dopiero potem skutku w postaci niemożliwości zawarcia ważnej umowy o zamówienie publiczne.

Jeżeli wada jest nieusuwalna, lecz umożliwia zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu, zamawiający musi doprowadzić do udzielenia zamówienia. Nie każde bowiem naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych może rzutować na wynik postępowania przetargowego i zmuszać zamawiającego do unieważnienia przetargu, o czym często zamawiający zapominają.

Możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powołaniem się na potencjalny wpływ nieprawidłowości (naruszenia ustawy Pzp) na umowę są znacząco ograniczone przez przypadki określone w art. 146 ust. 1 (np. brak ogłoszenia o zamówieniu) i ust. 6 ustawy Pzp (do wykorzystania jedynie przez prezesa UZP). Co istotne w tym zakresie, to fakt, że do stwierdzenia nieważności umowy w świetle art. 146 ust. 6 ustawy Pzp nie wymaga się bezwzględnie wykazania bezpośredniego wpływu naruszenia na wynik postępowania. Wystarczy samo uprawdopodobnienie takiego naruszenia stanowiącego skutek czynności lub bezczynności zamawiającego.

Doniosłe znaczenie przy ocenie zasadności unieważnienia postępowania, o czym świadczy chociażby wyrok KIO, ma potrzeba poszanowania praw wykonawców, którzy uznali za wiążące postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a potem złożyli zgodne z nimi oferty. Zamawiający nie może zatem swobodnie pozbawiać wykonawców uzyskania zamówienia ze względu na ryzyko unieważnienia umowy, wynikające z braku dołożenia należytej staranności w formułowaniu w szczególności warunków zamówienia czy jego opisu.

W przypadku opisywanym w postępowaniu zamawiający kosztem wykonawcy (poprzez unieważnienie przetargu) chciał wyeliminować czynności opisania przedmiotu zamówienia wbrew swoim potrzebom. Nie były one - jak wynika z wyroku - niezgodne z przepisami ustawy Pzp. Zapomniał jednakże o tym, że podczas podejmowania rozstrzygnięcia o unieważnieniu postępowania znaczenie mają wyłącznie nieusuwalne naruszenia przepisów ustawy Pzp, mające lub mogące mieć wpływ na końcowy rezultat przetargu, polegający na wskazaniu oferty najkorzystniejszej. Inaczej zostałoby zagrożone przestrzeganie zasady prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne z zachowaniem uczciwej konkurencji lub równego traktowania wykonawców.

Podzielając stanowisko KIO, oparte na literalnym brzmieniu przepisów ustawy Pzp w korelacji z postanowieniami siwz, nie można jednocześnie oprzeć się wrażeniu o niedoskonałości przepisów regulujących przesłanki unieważnienia przetargu. Okazuje się, że zamawiający w niektórych przypadkach jest na „przegranej” pozycji. Czy chce, czy nie, musi kupić towar, który nie odpowiada jego rzeczywistym potrzebom, a to tylko dlatego, że popełnił błąd w ich wyspecyfikowaniu, a nie w samej procedurze.

Autor:

Andrzela Gawrońska-Baran
była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiają

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Jak uzupełniać niekompletne dokumenty, gdy wykonawca złożył je przedwcześnie bez żądania zamawiającego?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg na robotę budowlaną o wartości poniżej progu unijnego. Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza, złożył wraz z ofertą dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w...

monika-winsche
Monika Winsche
22.06.2018
Czytaj więcej »
Wskazówki, jak zakwalifikować przedmiot zamówienia złożonego z dostaw i usług

Pytanie: Zamawiający zamierza kupić opony do samochodów służbowych (powyżej progu 30.000 euro) wraz z przełożeniem i wyważeniem kół. Szacuje, że opony będą stanowić 90% ceny a 10% – usługa polegająca na zdjęciu starej opony...

Czytaj więcej »

Aktualności

Negocjacje bez ogłoszenia – 6 ważnych pytań o reguły ich prowadzenia, które pomogą Ci w Twoim postępowaniu
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Nie każdy jednak element...
Użycie sformułowania o ogólnym charakterze nie musi świadczyć o niejednoznacznym opisie przedmiotu zamówienia
Pojęcia takie jak „dobry stan techniczny i estetyczny” wobec wskazania w OPZ obowiązku utrzymania urządzeń w stanie nie gorszym niż pierwotny (np. konieczność usuwania ulotek, reklam, graffiti i innych) nie są nadmiernie nieprecyzyjne (wyrok...
KIO o zasadach łączenia potencjałów konsorcjantów
Istotą wspólnego ubiegania się o zamówienie jest łączenie potencjałów kilku wykonawców, które w sumie pozwalają wykazać fakt dysponowania kwalifikacjami odpowiednimi w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przepisy wynikające z art. 23 ust. 5...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel