Poleć znajomemu

Tylko nieusuwalna wada postępowania powoduje jego unieważnienie

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Dodano:
spotkanie, dyskusja

Warunkiem skuteczności unieważnienia przetargu jest wykazanie najpierw wady postępowania oraz jej nieusuwalności, a dopiero potem skutku w postaci niemożliwości zawarcia ważnej umowy o zamówienie publiczne.

Jeżeli wada jest nieusuwalna, lecz umożliwia zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu, zamawiający musi doprowadzić do udzielenia zamówienia. Nie każde bowiem naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych może rzutować na wynik postępowania przetargowego i zmuszać zamawiającego do unieważnienia przetargu, o czym często zamawiający zapominają.

Możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powołaniem się na potencjalny wpływ nieprawidłowości (naruszenia ustawy Pzp) na umowę są znacząco ograniczone przez przypadki określone w art. 146 ust. 1 (np. brak ogłoszenia o zamówieniu) i ust. 6 ustawy Pzp (do wykorzystania jedynie przez prezesa UZP). Co istotne w tym zakresie, to fakt, że do stwierdzenia nieważności umowy w świetle art. 146 ust. 6 ustawy Pzp nie wymaga się bezwzględnie wykazania bezpośredniego wpływu naruszenia na wynik postępowania. Wystarczy samo uprawdopodobnienie takiego naruszenia stanowiącego skutek czynności lub bezczynności zamawiającego.

Doniosłe znaczenie przy ocenie zasadności unieważnienia postępowania, o czym świadczy chociażby wyrok KIO, ma potrzeba poszanowania praw wykonawców, którzy uznali za wiążące postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a potem złożyli zgodne z nimi oferty. Zamawiający nie może zatem swobodnie pozbawiać wykonawców uzyskania zamówienia ze względu na ryzyko unieważnienia umowy, wynikające z braku dołożenia należytej staranności w formułowaniu w szczególności warunków zamówienia czy jego opisu.

W przypadku opisywanym w postępowaniu zamawiający kosztem wykonawcy (poprzez unieważnienie przetargu) chciał wyeliminować czynności opisania przedmiotu zamówienia wbrew swoim potrzebom. Nie były one - jak wynika z wyroku - niezgodne z przepisami ustawy Pzp. Zapomniał jednakże o tym, że podczas podejmowania rozstrzygnięcia o unieważnieniu postępowania znaczenie mają wyłącznie nieusuwalne naruszenia przepisów ustawy Pzp, mające lub mogące mieć wpływ na końcowy rezultat przetargu, polegający na wskazaniu oferty najkorzystniejszej. Inaczej zostałoby zagrożone przestrzeganie zasady prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne z zachowaniem uczciwej konkurencji lub równego traktowania wykonawców.

Podzielając stanowisko KIO, oparte na literalnym brzmieniu przepisów ustawy Pzp w korelacji z postanowieniami siwz, nie można jednocześnie oprzeć się wrażeniu o niedoskonałości przepisów regulujących przesłanki unieważnienia przetargu. Okazuje się, że zamawiający w niektórych przypadkach jest na „przegranej” pozycji. Czy chce, czy nie, musi kupić towar, który nie odpowiada jego rzeczywistym potrzebom, a to tylko dlatego, że popełnił błąd w ich wyspecyfikowaniu, a nie w samej procedurze.

Autor:

Andrzela Gawrońska-Baran
była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiają
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porozmawiaj z ekspertem!

 BEZPŁATNE 

Konsultacje telefoniczne

z Prawa zamówień publicznych

27 lutego (wtorek), godz. 10-12

Porad udziela dr A. Gawrońska-Baran

Dowiedz się więcej >> 

Porady

Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, zaciągając kredyt, musi stosować ustawę Pzp?

Pytanie: Czy szpital mający status SP ZOZ, w myśl art. 4 pkt 3ja ustawy Pzp może bez postępowania przetargowego zaciągnąć kredyt, którego szacowana wartość odsetek przekroczy 30.000 euro?

Czytaj więcej »
Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia – dzielić czy nie dzielić?

Pytanie: Szpital – spółka prawa handlowego otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu RPO WO 2014–2020 na zakup sprzętu i wyposażenia do oddziału chorób wewnętrznych. Lista sprzętu liczy aż 37 pozycji, od...

Czytaj więcej »

Aktualności

Wymóg zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym musi mieć uzasadnienie
Ograniczenie grup wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia musi być uzasadnione przedmiotem zamówienia oraz nie może godzić w zasady proporcjonalności i równego traktowania podmiotów. Ma to również zastosowanie do wymogu...
Interpretacja wyroku TSUE w sprawie ESAPROJEKT w 3 orzeczeniach KIO – praktyczne wskazówki dla zamawiających i wykonawców
KIO coraz częściej przypomina główne tezy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt Sp. z o.o. przeciwko województwu łódzkiemu, bazując na nich w wydawanych orzeczeniach. Poniżej omawiamy...
Kiedy, w ocenie UZP, dopuszczalne jest skorzystanie z trybu z wolnej ręki z uwagi na tzw. monopol na rynku?
Występowanie na rynku danych dostaw, usług lub robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia publicznego, konkurencji w postaci co najmniej 2 wykonawców zdolnych do realizacji tego zamówienia, stanowi przeszkodę do zastosowania trybu z...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel