Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Tylko nieusuwalna wada postępowania powoduje jego unieważnienie

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Dodano: 14 lipca 2014
spotkanie, dyskusja

Warunkiem skuteczności unieważnienia przetargu jest wykazanie najpierw wady postępowania oraz jej nieusuwalności, a dopiero potem skutku w postaci niemożliwości zawarcia ważnej umowy o zamówienie publiczne.

Jeżeli wada jest nieusuwalna, lecz umożliwia zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu, zamawiający musi doprowadzić do udzielenia zamówienia. Nie każde bowiem naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych może rzutować na wynik postępowania przetargowego i zmuszać zamawiającego do unieważnienia przetargu, o czym często zamawiający zapominają.

Możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powołaniem się na potencjalny wpływ nieprawidłowości (naruszenia ustawy Pzp) na umowę są znacząco ograniczone przez przypadki określone w art. 146 ust. 1 (np. brak ogłoszenia o zamówieniu) i ust. 6 ustawy Pzp (do wykorzystania jedynie przez prezesa UZP). Co istotne w tym zakresie, to fakt, że do stwierdzenia nieważności umowy w świetle art. 146 ust. 6 ustawy Pzp nie wymaga się bezwzględnie wykazania bezpośredniego wpływu naruszenia na wynik postępowania. Wystarczy samo uprawdopodobnienie takiego naruszenia stanowiącego skutek czynności lub bezczynności zamawiającego.

Doniosłe znaczenie przy ocenie zasadności unieważnienia postępowania, o czym świadczy chociażby wyrok KIO, ma potrzeba poszanowania praw wykonawców, którzy uznali za wiążące postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a potem złożyli zgodne z nimi oferty. Zamawiający nie może zatem swobodnie pozbawiać wykonawców uzyskania zamówienia ze względu na ryzyko unieważnienia umowy, wynikające z braku dołożenia należytej staranności w formułowaniu w szczególności warunków zamówienia czy jego opisu.

W przypadku opisywanym w postępowaniu zamawiający kosztem wykonawcy (poprzez unieważnienie przetargu) chciał wyeliminować czynności opisania przedmiotu zamówienia wbrew swoim potrzebom. Nie były one - jak wynika z wyroku - niezgodne z przepisami ustawy Pzp. Zapomniał jednakże o tym, że podczas podejmowania rozstrzygnięcia o unieważnieniu postępowania znaczenie mają wyłącznie nieusuwalne naruszenia przepisów ustawy Pzp, mające lub mogące mieć wpływ na końcowy rezultat przetargu, polegający na wskazaniu oferty najkorzystniejszej. Inaczej zostałoby zagrożone przestrzeganie zasady prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne z zachowaniem uczciwej konkurencji lub równego traktowania wykonawców.

Podzielając stanowisko KIO, oparte na literalnym brzmieniu przepisów ustawy Pzp w korelacji z postanowieniami siwz, nie można jednocześnie oprzeć się wrażeniu o niedoskonałości przepisów regulujących przesłanki unieważnienia przetargu. Okazuje się, że zamawiający w niektórych przypadkach jest na „przegranej” pozycji. Czy chce, czy nie, musi kupić towar, który nie odpowiada jego rzeczywistym potrzebom, a to tylko dlatego, że popełnił błąd w ich wyspecyfikowaniu, a nie w samej procedurze.

Autor:

Andrzela Gawrońska-Baran
była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiają

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Elektronizacja zamówień publicznych po zmianach przepisów

dr A. Gawrońska-Baran

Warszawa, 16 stycznia 2019 r.

Więcej >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Podział zamówienia na części a wymóg dotyczący sprzętu do realizacji umowy

Pytanie: Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony z podziałem na 3 części. W zakresie warunku potencjału technicznego określił, że wykonawca może wykazać ten sam sprzęt we wszystkich częściach. Zamawiający sformułował też...

Czytaj więcej »
Wykonawca może oferować własny produkt i nie załączyć karty katalogowej

Pytanie: Zamawiający w przetargu nieograniczonym w formularzu wykaz sprzętu, który należało złożyć wraz z formularzem oferty wymagał od wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy, typu/modelu, kodu produktu/numeru katalogowego...

Czytaj więcej »

Aktualności

Ważne aspekty związane z zabezpieczeniem należytego wykonania długoletniej umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwiększa szanse powodzenia w realizacji przedsięwzięcia. Niestety zabezpieczenie projektów wieloletnich jest trudne i z reguły kosztowne. Warto natomiast wiedzieć, że inwestycje realizowane w okresie...
Zamawiający nie może sobie pozwolić na wielokrotne wyjaśnianie treści oferty celem jej „ratowania”
Zamawiający nie może w sposób nieuzasadniony prowadzić procedury z wykonawcą poprzez wielokrotne wzywanie do wyjaśnień, w szczególności, gdy wykonawca składa wyjaśnienia niepełne i niekompletne (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 sierpnia 2018 r...
12.12.2018 Czytaj więcej »
Od 10 grudnia br. działa tylko produkcyjna wersja miniPortalu
Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że dostęp do testowej wersji miniPortalu został wczoraj zamknięty. 
11.12.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel