Poleć znajomemu

Rynek zamówień publicznych wart ponad 230 miliardów złotych

Dodano:
Rynek zamówień publicznych wart ponad 230 miliardów złotych

Roboty budowlane wciąż dominują rynek stanowiąc 40% wszystkich zamówień publicznych. Liczba udzielonych w 2014 roku zamówień publicznych w stosunku do roku poprzedniego spada, a aukcje elektroniczne przynoszą 154 milionów złotych oszczędności.

Dnia 25 czerwca 2015 roku Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o Funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r. Wynika z niego m.in., że  liczba udzielonych w 2014 roku zamówień wyniosła łącznie 174 886,  wartość rynku zamówień publicznych wycenia się na 230,4 mld zł. W dokumencie znalazło się również podsumowanie zmian w prawie, z których najważniejsze jest podwyższenie progu bagatelności do 30.000 euro.

Ze sprawozdania wynika, że w 2014 roku 82% zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego a 13,42% w trybie zamówień z wolnej ręki, roboty budowlane stanowiły 40% ogólnej kwoty zamówień. Niestety mniejszym powodzeniem niż dotychczas cieszyła się w 2014 roku aukcja elektroniczna, w której przeprowadzono procedurę przetargową tyko 504 razy. Dla porównania w roku 2013 postępowań w tym trybie było 1 396. Kryteria pozacenowe zastosowano w 25% postępowań powyżej progów unijnych i 16% postępowań poniżej progów unijnych, w sumie 89% zamówień publicznych jest udzielane w oparciu o kryteria pozacenowe.

W sprawozdaniu znajdują się rekomendacje dotyczące otwarcia rynku na konkurencję, ułatwienia dostępu do zamówień publicznych oraz zoptymalizowania systemu tak, aby umożliwił realizację wspólnych celów społecznych i najefektywniejsze wydanie środków publicznych. Najważniejszym zadaniem na rok 2015 będzie kontynuacja prac związanych z przyjęciem nowej ustawy kompleksowo regulującej materię zamówień publicznych. Urząd będzie również zapewniał odpowiednie wsparcie przedsiębiorcom poprzez dostęp do informacji o prawidłowym sposobie stosowania prawa. UZP podjął również działania w celu zelektronizowania procesu zamówień publicznych.

Autor:

Dominika Kurowska

Źródło:

www.uzp.gov.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Zapisz się na webinarium!

Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich oraz doświadczenia zdobytego w konsorcjum

Wnioski z orzeczeń KIO i TSUE     

23 stycznia (wtorek), godz. 11

transmisja online

Zarezerwuj miejsce >> 

Porady

Formalne aspekty związane z oceną ofert częściowych

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony z podziałem zamówienia na części. Wykonawca mógł złożyć ofertę na każdą część, zaznaczając jednak (zgodnie z siwz) na opakowaniu oferty, której części ona dotyczy. Zamawiający...

karol-jaworski
Karol Jaworski
17.01.2018
Czytaj więcej »
Wątpliwości w zakresie spełniania warunków warto skonsultować z działem merytorycznym zamawiającego

Pytanie: Zamawiający opisał warunek w postępowaniu na dostawę jaj spożywczych: „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia...

monika-winsche
Monika Winsche
17.01.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – sprawdź, czy wiesz wszystko na temat tego dokumentu
Nowelizacja ustawy Pzp z czerwca 2016 roku wprowadziła obowiązek przygotowywania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Z dokumentem tym wiąże się wiele dylematów zamawiających, choćby odnoszących się do faktu, jakie kwoty...
Zasada pisemności w praktyce – orzeczenie KIO
Za podpis uważa się niepowtarzalny znak graficzny, charakterystyczny dla danej osoby, indywidualizujący w obrocie prawnym osobę, która go składa i wywodzący się od jej imienia i nazwiska. Podpis ma określony cel – jest potwierdzeniem złożonego...
Oczywiste pomyłki w ofercie podlegają bezwzględnej poprawie
Podanie w ofercie niewłaściwych jednostek miary - tj. „mm”, a nie wymaganych w siwz „ml”, przy określeniu pojemności asortymentu, wpisuje się w kategorię pomyłki pisarskiej, która winna być poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel