Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych związane z RODO

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 13 maja 2019
bezpieczeństwo rodo

Od 4 maja br. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy Pzp związane z ochroną danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nowelizacja dotyczy m.in. kwestii związanych ze zbieraniem i udostępnianiem tzw. danych wrażliwych (np. w zakresie wyroków skazujących) oraz udostępnianiem protokołu postępowania. Wprowadza również przepis, który wprost zezwala zamawiającemu żądać od wykonawców określonych danych osób zatrudnianych przez wykonawcę na umowę o pracę. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych nowych regulacji ustawy Pzp. Obszerny artykuł na temat nowych przepisów opublikujemy na łamach portalu w kolejnym tygodniu.   

Zmiany w ustawie Pzp zostały wprowadzone ustawą z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ustawa została ogłoszona w Dz.U. pod poz. 730.

W ustawie Pzp wprowadzono ust. 5 w at. 8 oraz dodano art. 8a, w których m.in.:

1)      ograniczono zasadę jawności w zamówieniach publicznych w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 RODO, co do celu (korzystanie ze środków ochrony prawnej) oraz do czasu przetwarzania (do upływu terminu na ich wniesienie);

2)      wprowadzono możliwość elastycznego podejścia do obowiązku informacyjnego, określonego w art. 13 RODO, w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, realizowanego przez zamawiającego;

3)      doprecyzowano, że skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;

4)      wskazano, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 w RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

5)      pozostawiono zamawiającemu możliwość wyboru sposobu poinformowania o ograniczeniu uprawnień osób, których dane dotyczą; może to zrobić poprzez publikację informacji na stronie WWW, w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminie konkursu lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane dotyczą;

6)      wprowadzono obowiązek zamawiającego do przetwarzania danych osobowych (w tym ich udostępniania) w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem nie tylko na etapie postępowania, ale również po jego zakończeniu;

7)      przewidziano wymóg wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, w przypadku przetwarzania (w tym udostępniania) danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Zmiany dotyczą również kwestii związanych z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, m.in. zamawiający będzie miał aktualnie prawo i obowiązek ujawnienia wszystkich danych osobowych, które znajdują się w dokumentacji postępowania, w tym przekazanej przez wykonawcę, z wyjątkiem załączonych przez wykonawcę informacji zawierających tzw. dane wrażliwe.

Dodatkowo każde inne przetwarzanie danych, z wyjątkiem przechowywania protokołu i załączników, będzie możliwe wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.

Ustawa Pzp w art. 143e wskazuje teraz precyzyjnie, że zamawiający w ramach uprawnień w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, ma prawo żądać w szczególności:

1)      oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

2)      poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

3)      innych dokumentów

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności:

  • imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
  • datę zawarcia umowy o pracę,
  • rodzaj umowy o pracę oraz
  • zakres obowiązków pracownika.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Specjalne szkolenie dla wykonawców!

Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego

Naucz się, jak wygrywać przetargi!

 27 sierpnia (wtorek), Warszawa

Zapisz się i skorzystaj z rabatu>> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

Pytanie: Jesteśmy jednostką kultury (zamawiający z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) i podlegamy dyscyplinie finansów publicznych. Przygotowuję postępowanie poniżej progów unijnych finansowane z projektu unijnego INTERREG. Czy...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
19.07.2019
Czytaj więcej »
Jak poprawnie i zgodnie z prawem uzupełnić informacje z KRK?

Pytanie: Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu został wezwany do złożenia informacji z KRK wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert...

Czytaj więcej »

Aktualności

Specyfika udzielania zamówień w służbie zdrowia − opis przedmiotu zamówienia, cz. I
Szpitale i inne podmioty lecznicze należą do katalogu zamawiających zobowiązanych do dokonywania zakupów w zgodzie z regulacjami ustawy Pzp. Jako podmioty świadczące usługi o doniosłym społecznym charakterze często mają duże problemy z odpowiednim...
17.07.2019 Czytaj więcej »
Od 12 lipca br. zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie wyłączeń jej stosowania
Dnia 12 lipca br. weszły w życie zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53). Zmiany dotyczą art. 4 określającego wyłączenia stosowania ustawy Pzp w...
W toku prowadzonych wyjaśnień zamawiający może dojść do wniosku, że wykonawca podał nieprawdziwe informacje
Udzielone przez wykonawcę wyjaśnienia nie powinny automatycznie prowadzić do uznania przez zamawiającego, że oferta jest zgodna z siwz. Sam fakt udzielenia przez wykonawcę odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień nie zobowiązuje zamawiającego do...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel