KIO 17/19 POSTANOWIENIE dnia 21 stycznia 2019 r.

Data: 14 marca 2019

Sygn. akt: KIO 17/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Agata Mikołajczyk 

Protokolant:      

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu w Warszawie na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron w dniu 21 stycznia 

r.  odwołania  wniesionego  w  dniu  7  stycznia  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  przez  odwołującego:  OPTeam  S.A.  (Tajęcina  113,  36-002  Jasionka)  w 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Politechnika Śląska (ul. Akademicka 2A 

44-100 Gliwice), 

zgłaszający  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  – 

wykonawca: Asseco Data Systems S.A. (ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia) 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku 

bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego  -  OPTeam  S.A.  (Tajęcina  113,  36-002  Jasionka)  -  kwoty  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  kwotę  uiszczoną  przez 

odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 17/19 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [ustawa Pzp lub 

Pzp] 

przez  zamawiającego  -  Politechnikę  Śląską  w  Gliwicach  (Zamawiający),  pn.:  „e-

Politechnika  Śląska  -  utworzenie  platformy  elektronicznych  usług  publicznych  Politechniki 

Śląskiej  w  Gliwicach”.  Numer  referencyjny:  OZ/U/18/53/HP.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

opublikowane zostało w Dz. Urz. UE w dniu 10/10/2018  nr: 2018/S 209-477841. Wnoszący 

odwołanie  wykonawca  -  OPTeam  S.A.  z  Jasionki  (Odwołujący)  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie przepisów ustawy Pzp, w zakresie: 

1)  art. 8  ust.  1  ustawy 

Pzp w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, polegającym na zaniechaniu 

ujawnienia informacji zawartych w ofercie Asseco Data Systems S.A. (Asseco): 

a) 

uzasadnienia Tajemnicy przedsiębiorstwa; 

b) 

JEDZ Podmiotu użyczającego zasoby, 

c) 

zobowiązanie Podmiotu użyczającego zasoby 

d)  prezentacje  multimedial

ne,  o  której  mowa  w  rozdz.  IX  SIWZ  tj.  prezentacja  realizacji 

zamówienia  w  zakresie  integracji  danych  z  wykorzystaniem  dedykowanych  narzędzi, 

prezentacja realizacji zamówienia w zakresie migracji danych z SharePoint za pomocą 

szablonów migracji. 

2)  art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm., dalej - "uznk") 

poprzez  uznanie,  że  określone  powyżej  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa 

Asseco,  podczas  gdy  informacje  te,  z  uwagi  na  ich  treść,  nie  mieszczą  się  w  kategorii 

informacji  technicznych,  technologicznych,  organizacyjnych  przedsiębiorstwa  lub  innych 

informacji posiadających dla wykonawcy wartość gospodarczą, 

art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 uznk poprzez uznanie, że określone powyżej 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Asseco, mimo iż można domniemywać, że 

Asseco nie wykazał w uzasadnieniu zastrzeżenia przesłanek uznania danej informacji za 

tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. nie wykazał wartości gospodarczej ani technicznej informacji 

oraz  faktu  podjęcia  niezbędnych  działań  w  celu  zachowania  poufności  zastrzeżonych 

informacji. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  odtajnienie 

informacji  zawartych  w  ofercie  przetargowej  Asseco  i  udostępnienie  Odwołującemu 

dokumentów, w zakresie opisanym powyżej. Ponadto Odwołujący wniósł o przeprowadzenie 


dowodów z dokumentów powołanych w treści niniejszego odwołania, w tym znajdujących się 

w  aktach  Postępowania,  jak  również  dokumentów  przedstawionych  na  rozprawie,  na 

okoliczności wskazane w odwołaniu. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  w  piśmie  z  dnia  18  stycznia  2019  r. 

skierowanym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej powołując się na art. 186 ust.3 ustawy 

Pzp oraz 

wskazując, że: „W związku ze zmianą stanu faktycznego i prawnego okoliczności, 

których  dotyczy  wniesione  odwołanie,  tj.  odtajnienia  w  dniu  17.01.2019  r.  oferty  przez 

Wykonawcę,  który  przystąpił  po  stronie  Zamawiającego  do  postępowania  toczącego  się  w 

wyniku  wniesienia 

odwołania  -  Asseco  Data  Systems  S.A.  (…)  oświadczył,  że  uwzględnia 

odwołanie w całości.   

Do postępowania odwoławczego w terminie określonym art. 185 ust. 2 ustawy Pzp 

przystąpił wykonawca Asseco Data Systems S.A. z Gdyni., który nie zgłosił sprzeciwu wobec 

oświadczenia Zamawiającego, że uwzględnia odwołanie w całości. 

Krajowa Izba Odwoławcza, mając na uwadze art. 186 ust. 3 ustawy Pzp postanowiła 

postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie umorzyć.  

Orzekając o kosztach postępowania Izba, mając na uwadze przepis art. 186 ust. 6 pkt 

2 lit. b)  

ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), postanowiła 

o  zwrocie  O

dwołującemu  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  w  całości  kwoty 

uiszczon

ej tytułem wpisu od odwołania.  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel