KIO 962/16 WYROK dnia 14 czerwca 2016 r.

Data: 24 października 2017

Sygn. akt: KIO 962/16 

WYROK 

z dnia 14 czerwca 2016 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff 

Protokolant:             Wojciech Świdwa  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu

  13  czerwca  2016  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

3  czerwca  2016  r.    przez 

wykonawcę 

Orange  Real  Estate  Sp.  z  o.o.,  ul.  Piękna  17/19,  00  –  549  Warszawa                     

w postępowaniu prowadzonym przez

Polskie Koleje Państwowe S.A., ul. Szczęśliwiecka 

62, 00-973 Warszawa 

przy  udziale  wykonawców 

A.  K.  prowadząca  działalność  gospodarcza  pod  firmą  Firma 

Budowlana PANORAMA-BUD A. K., ul. Bulwar Ikara 16/13,              54-130 Wrocław oraz 

Polska  Grupa  Inżynieryjna  S.A.  S.K.A.,  ul.  F.M.  Lanciego  14  lok.  2,  02-792  Warszawa 

zgłaszających  swoje  przystąpienie  do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego

orzeka: 

1.  uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru 

oferty najkorzystniejszej z 25.05.2016 r. w częściach 9, 12, 13, 15, 17, 21, 28, 34, 35           

i  37  oraz  nakazuje  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert w  tych  częściach,  


w ramach której nakazuje Zamawiającemu odrzucenie na podstawie art. 7 ust.1 i 3 

Pzp w zw. art. 90 ust.1 i 3 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp ofert następujących 

Wykonawców:  A.  K.  prowadząca  działalność  gospodarcza  pod  firmą  Firma 

Budowlana PANORAMA-BUD A. K., ul. Bulwar Ikara 16/13,              54-130 Wrocław 

w części 34 i 35Polska Grupa Inżynieryjna S.A. S.K.A., ul. F.M. Lanciego 14 lok. 2, 

02-792  Warszawa w  części  12,  15,  17,  28  i  37  oraz  CarboHut  Projekt  Sp.  z  o.o.,  ul. 

Mrzygłodzka 20, 42-400 Zawiercie w części 9, 13 i 21, z uwagi na potwierdzenie się 

zarzutów  odwołania  opartych  na  tej  podstawie  prawnej  oraz  zarzutu  odwołania 

kwestionującego  prawidłowość  czynności  wybory  oferty  najkorzystniejszej  z 

25.05.2016 r. w częściach 9, 12, 13, 15, 17, 21, 28, 34, 35 i 37,             w pozostałym 

zakresie oddala zarzuty.  

2.  kosztami postępowania obciąża A. K. prowadząca działalność gospodarcza pod firmą 

Firma Budowlana PANORAMA-BUD  A. K.,               ul. Bulwar Ikara 16/13, 54-130 

Wrocław oraz Polska Grupa Inżynieryjna S.A. S.K.A., ul. F.M. Lanciego 14 lok. 2, 02-

792 Warszawa i:   

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę 

15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez 

Orange  Real 

Estate  Sp.  z  o.o.,  ul.  Piękna  17/19,  00  –  549  Warszawa  tytułem  wpisu  od 

odwołania;

zasądza  od 

A.  K.  prowadząca  działalność  gospodarcza  pod  firmą  Firma 

Budowlana  PANORAMA-BUD  A.  K.,  ul.  Bulwar  Ikara  16/13,  54-130  Wrocław 

oraz 

Polska  Grupa  Inżynieryjna  S.A.  S.K.A.,  ul.  F.M.  Lanciego  14  lok.  2,  02-

792 Warszawa na rzecz Orange Real Estate Sp. z o.o., ul. Piękna 17/19, 00 – 

549  Warszawa  kwotę  18  600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset 

złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione 

z  tytułu  zwrotu  kosztów  wpisu  oraz  wynagrodzenia  pełnomocnika  wliczonych  w 

poczet  kosztów  postępowania,  w  tym  kwotę 

9 300  zł  00  gr  (słownie:  dziewięć 

tysięcy  trzysta  złotych  zero  groszy)  od

  A.  K.  prowadząca  działalność 

gospodarcza pod firmą Firma Budowlana PANORAMA-BUD A. K., ul. Bulwar 

Ikara  16/13,  54-130  Wrocław  oraz  kwotę  9 300  zł  00  gr  (słownie:  dziewięć 

tysięcy  trzysta  złotych  zero groszy)  od 

Polska Grupa Inżynieryjna  S.A.  S.K.A., 

ul. F.M. Lanciego 14 lok. 2, 02-792 Warszawa.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  22  grudnia  2015  r.  poz.  2164)  na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego 

w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 962/16 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na:  „Wykonanie  okresowych  kontroli  obiektów  budowlanych  w  zakresie 

przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 1), 2) ustawy Prawo budowlane w latach 2016-2017 oraz 

kontroli  obiektów  budowlanych  w  zakresie  przewidzianym  w  art.  62  ust.  1  pkt  3)  ustawy 

Prawo budowlane w latach 2016 (2 półrocze) - 2018 (1 półrocze), w podziale na 38 zadań

(znak  sprawy:  KPDA/2015/WNP-004004),  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  Dzienniku 

Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich za numerem 2016/S 019 - 030427 

z  28.01.2016  r.,  przez  Polskie  Koleje  Państwowe  S.A.,  ul.  Szczęśliwiecka  62,  00-973 

Warszawa zwane dalej: „Zamawiającym” 

W  dniu  25.05.2016  r.  (e-mailem)  Zamawiający  poinformował  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej dla części 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,12,13,15,17, 19, 21, 23, 24, 28, 30, 33, 34, 35 

i  37.  Stwierdził  m.in.  że  wybrano  ofertę  p.  A.  K.  prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod 

firmą  Firma  Budowlana  PANORAMA-BUD  A.  K.,  ul.  Bulwar  Ikara  16/13,  54-130  Wrocław 

zwanej  dalej:  „Firma  Budowlana  PANORAMA-BUD  A.  K.”  albo  „Przystępującym”  albo 

„Sprzeciwiającym”  w  części  34  i  35;  Polskiej  Grupy  Inżynieryjnej  S.A.  S.K.A.,  ul.  F.M. 

Lanciego  14  lok.  2,  02-792  Warszawa  w  części  12,  15,  17,  28  i  37  zwanej  dalej:  „Polska 

Grupa  Inżynieryjna  S.A.  S.K.A.”  albo  „Przystępującym”  albo  „Sprzeciwiającym”  oraz 

CarboHut Projekt Sp. z o.o., ul. Mrzygłodzka 20, 42-400 Zawiercie             w części 9, 13 i 21 

zwana dalej: „CarboHut Projekt Sp. z o.o.”. Drugą pozycje w rankingu złożonych ofert zajęła 

dla niniejszych części - ofertaOrange Real Estate Sp. z o.o.,                    ul. Piękna 17/19, 

00 – 549 Warszawa zwana dalej: „Orange Real Estate Sp. z o.o.” albo „Odwołującym”                 

W dniu 03.06.2016 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Orange Real Estate Sp.           

wniosła odwołanie na w/w czynność z 26.05.2016 r. Kopie odwołania Zamawiający otrzymał 

w dniu 03.06.2016 r. (e-mailem). Zarzucił Zamawiającemu:  

1) art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  22  grudnia  2015  r.  poz.  2164)    zwanej  dalej:  „Pzp”  poprzez 

dokonanie  w  sposób  nieprawidłowy  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  części 

2)  art.  7  ust.  1  i  3  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  i  3  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp  poprzez 

zaniechanie  odrzucenia  ofert:  CarboHut  Projekt Sp.  z  o.o.,  Firma  Budowlana  PANORAMA-


BUD A. K. oraz Polska Grupa Inżynieryjna Sp. z o.o. S.K.A. w zakresie części 9, 12, 13, 15, 

17, 21, 28, 34, 35, 37 ze względu na rażąco niską cenę zawartą w tych ofertach,  

3) art. 7 ust.1 i 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez zaniechanie zwanej dalej; 

„UZNK” odrzucenia ofert: CarboHut Projekt Sp. z o.o., Firma Budowlana PANORAMA-BUD 

A. K. oraz Polska Grupa Inżynieryjna Sp. z o.o. S.K.A. w zakresie części 9, 12, 13, 15, 17, 

21, 28, 34, 35, 37 ze względu na złożenie oferty, co stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. 

W związku z powyższym wnosił o:  

1)  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  częściach  9,12,  13,  15,  17, 

2) dokonanie odrzucenia ofert: • CarboHut Projekt Sp. z o.o. w częściach: 9, 13, 21, • Polska 

Grupa  Inżynieryjna  Sp.  z  o.o.  S.K.A.  w  częściach  12,  15,  17,  28,  37,  •  Firma  Budowlana 

PANORAMA-BUD A. K. w częściach 34 i 35 ze względu na rażąco niską cenę, na podstawie 

art. 90 ust. 1 i 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz ich złożenia stanowiło czyn nieuczciwej 

konkurencji, tj. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. art. 15 ust. 1 pkt 1 UZNK,  

3) dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w częściach 9, 12, 13, 15, 

W  zakresie  części  9,13,21  -  wykonawca  CarboHut  Projekt  Sp.  z  o.o.  Zamawiający                           

w  zakresie  części  9,13  oraz  21  zdecydował  się  na  przeprowadzenie  aukcji  elektronicznej,                 

w  wyniku  której,  CarboHut  Projekt  Sp.  z  o.o.  złożyło  następującą  ofertę  cenową:  •  w  dniu 

10.05.2016 r. w zakresie zadania nr 9 - w wysokości 63 000,00 zł brutto, • w dniu 11.05.2016 

r. w zakresie zadania nr 13 - wysokości 145 000 zł brutto, • w dniu 12.05.2016 r. w zakresie 

zadania  nr  21  -  w  wysokości  146  000  zł  brutto.  Zamawiający  powziął  wątpliwość  co  do 

wysokości oferowanej przez wykonawcę ceny, bowiem spełniała ona przesłanki wymienione 

w  art.  90  ust.  1  Pzp,  tj.  była  niższa  o  ponad  30%  od  wartości  zamówienia.  W  związku                          

z  powyższym,  Zamawiający  wszczął  obligatoryjne  postępowanie  wyjaśniające  -  w  trybie 

określonym  w  art.  90  ust.  1  Pzp  -  czy  złożona  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę                                   

w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  Z  wykładni  literalnej  przepisu  art.  90  ust.  1  Pzp, 

potwierdzonej jednoznacznie w  orzecznictwie Izby wynika, że Zamawiający jest obowiązany 

dokonać  czynności  sprawdzających  poprzez  wezwanie  Wykonawcy,  w  wyznaczonym 

terminie,  do  złożenia  wyjaśnień  czy  oferta  zawiera  rażąco  niska  cenę    w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia, w szczególności jeśli jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 

ś

redniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie 

wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na 

wysokość  ceny,    w  szczególności  w  zakresie:  1)  oszczędności  metody  wykonania 

zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo  sprzyjających  warunków 

wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy,  oryginalności  projektu  wykonawcy, 


kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10  października  2002  r. o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  (Dz.  U. Nr  200,  poz.  1679,            

z  2004  r.  Nr  240,  poz.  2407  oraz  z  2005  r.  Nr  157,  poz.  1314);  2)  pomocy  publicznej 

udzielonej  na  podstawie  odrębnych  przepisów.  Zgodnie  z  art.  90  ust.  2  obowiązek 

wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  spoczywa  na  Wykonawcy. 

Zamawiający pismem znak KPDA01.21.273.2015.PP/129 z 18.05.2016 r. wezwał CarboHut 

Projekt  Sp.  z  o.o.  do  złożenia  wyjaśnień  i  przedstawienia  dowodów  w  celu  ustalenia  czy 

oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę.  Wykonawca  CarboHut  Projekt  Sp.  z  o.o.  w  dniu 

23.05.2016  r.  udzielił  odpowiedzi  na  pismo  znak  KPDA01.21.273.2015.PP/129  z  dnia 

18.05.2016  r.  W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  wyjaśniającego  Zamawiający 

uznał  wyjaśnienia  złożone  przez  CarboHut  Projekt  Sp.  z  o.o.  za  wystarczające  i  podjął 

decyzję  o  udzieleniu  zamówienia  temu  Wykonawcy.  W  związku  z  wątpliwościami 

dotyczącymi  poprawności  złożonych  wyjaśnień  przez  CarboHut  Projekt  Sp.  z  o.o. 

Odwołujący  wystąpił  do  Zamawiającego  o  udostępnienie  wyjaśnień  złożonych  przez 

CarboHut Projekt Sp. z o.o. W zakresie rażąco niskiej ceny. Po dokonaniu analizy złożonych 

przez  wykonawcę  CarboHut  Projekt  Sp.  z  o.o.  wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny, 

Odwołujący  oświadcza,  że  nie  zgadza  się  z  czynnością  Zamawiającego  w  zakresie  części 

9,13,21. W ocenie Odwołującego, wykonawca CarboHut Projekt Sp. z o.o. nie przedstawiło 

jakiejkolwiek  kalkulacji  kosztów  realizacji  zamówienia  oraz  dowodów  uzasadniających,  że 

zaoferowana  cena  nie  jest  rażąco  niska.  Po  pierwsze,  należy  zauważyć,  że  wykonawca 

przedstawił  tę  samą,  niemalże  identyczną  argumentację  dotyczącą  ceny  zaoferowanej                  

w  różnych  częściach:  9,  13  oraz  21.  Po  drugie,  wykonawca  CarboHut  Projekt  Sp.  z  o.o. 

złożył  wyjaśnienia  niezwykle  ogólne,  nie  poparte  jakąkolwiek  kalkulacją,  ani  jakimkolwiek 

innym  dowodem  poza  zaświadczeniem  o  uzyskanej  pomocy  publicznej.  W  wyjaśnieniach, 

wykonawca  CarboHut  Projekt  Sp.  z  o.o.  argumentował  dokonaną  przez  siebie  kalkulację 

takimi  czynnikami  jak:  posiadana  wiedza  i  doświadczenie,  dysponowany  sprzęt,  zaplecze, 

bliskość  do  miejsca  realizacji  zamówienia,  uzyskana  pomoc  publiczna,  autorskie  zasady 

wykonywania  zamówienia,  stosowana  u  Wykonawcy  polityka  pracy.  Jednakże  żaden                    

z  wymienionych  wyżej  czynników  nie  został  poparty  jakimkolwiek  dowodem,  ani  nawet 

choćby minimalną kalkulacją. Zamawiający ze złożonych przez wykonawcę CarboHut Projekt 

Sp.  z  o.o.  wyjaśnień  nie  uzyskał  wiedzy,  w  jaki  sposób  posiadany  sprzęt,  czy  autorskie 

zasady  wykonania  zadania  wpłynęły  na  skalkulowanie  ceny  na  tak  niskim  poziomie. 

Odwołujący jednocześnie chciałby wskazać, że przyjęty przez wykonawcę CarboHut Projekt 

Sp.  z  o.o.  kierunek  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  był  zupełnie  chybiony. 

Argument,  iż  posiadana  wiedza  i  doświadczenie  miałaby  wpływ  na  skalkulowanie  ceny  na 

niższym poziomie nie stanowi wystarczającego uzasadnienia, bowiem każdy z wykonawców 


biorących  udział  w  niniejszym  postępowaniu  posiada  szerokie  doświadczenie  w  realizacji 

usług  związanych  z  przedmiotem  zamówienia,  co  potwierdzają  złożone  przez  nich  wykazy 

wiedzy  i  doświadczenia.  Również  twierdzenie,  iż  udział  w  aukcji  elektronicznej  uzasadniał 

zaoferowanie  niższej  ceny  jest  niezasadny,  bowiem  przy  przyjęciu    takiego  stanowiska 

należałoby  uznać,  że  aukcja  elektroniczna  stanowi  narzędzie  umożliwiające  obejście 

wykonawcom  przepisów  dotyczących  oferowania  rażąco  niskiej  ceny.  Nie  ulega  również 

wątpliwości,  iż  posiadanie  przez  wykonawcę  zaplecza,  sprzętu,  środków  transportu 

umożliwia  skalkulowanie  ceny  na  niższym  poziomie,  jednak  nie  należy  zapominać,  iż 

utrzymanie niezbędnego potencjału technicznego i organizacyjnego również generuje koszty, 

które  wykonawca  winien  był  uwzględnić  w  swojej  kalkulacji.  Przywołał  wyrok  KIO                           

z  24.06.2015r.,  sygn.  akt:  KIO  1216/15.  Odnosząc  się  zaś  do  autorskich  zasad  wykonania 

zadania  oraz  stosowanych:  standaryzacji  dokumentacji,  informatycznej  bazy  danych                      

i  wypracowanych  algorytmów  postępowania,  które  rzekomo  mają  wpływ  na  skalkulowanie 

ceny  na  niskim  poziomie,  należy  wskazać,  że  również  Odwołującemu,  jak  również                         

z  pewności  pozostałym  wykonawcom  biorącym  udział  w  postępowaniu,  znane  są  liczne 

usprawnienia  w  zakresie  organizacji  pracy,  funkcjonowania  przedsiębiorstwa  i  realizacji 

zamówień, toteż nie można uznać powyższego za czynnik mający szczególne znaczenie dla 

kalkulacji  ceny  oferty  wykonawcy  CarboHut  Projekt  Sp.  z  o.o.  W  związku  z  powyższym, 

wyjaśnienia  wykonawcy  CarboHut  Projekt  Sp.  z  o.o.  należy  uznać  za  ogólnikowe                          

i  gołosłowne,  gdyż  nie  zostały  potwierdzone  żadną  kalkulacją,  ani  dowodem,  jak  również 

przekonującą argumentacją. Zgodnie z art. 90 ust. 2 Pzp wykonawca wezwany do złożenia 

wyjaśnień na podstawie  art. 90 ust. 1 Pzp, jest obowiązany  wykazać, że  oferta nie zawiera 

rażąco  niskiej  ceny.  Interpretację  niniejszego  przepisu  przedstawiła  KIO  w  wyroku                       

z  14.04.2015r.,  sygn.  akt:  KIO  637/15.  Z  powyższego  wyroku  wynika,  że  wykonawca 

składający wyjaśnienia Zamawiającemu w zakresie rażąco niskiej ceny powinien przedstawić 

dowody  potwierdzające,  iż  cena  została  skalkulowana  prawidłowo.  Przywołał  także  wyrok 

KIO  z  11.02.2016r.,  sygn.  akt:  KIO  121/16.  Powyższe  orzeczenie  wskazuje  jednoznacznie, 

ż

e argumentacja ogólna i lakoniczna, nie wskazująca w żaden sposób na wpływ czynników 

na  wysokość  skalkulowanej  ceny  uzasadnia  odrzucenie  oferty  ze  względu  na  rażąco  niską 

cenę.  W  ocenie  Odwołującego  CarboHut  Projekt  Sp.  z  o.o.  nie  odpowiedział  na  wezwanie 

Zamawiającego,  zgodnie  z  dyspozycją  art.  90  ust.  2  Pzp  oraz  treścią  wezwania,                            

w  szczególności  zaś  nie  przedstawił  kalkulacji  kosztów  wraz  z  dowodami  mającymi  istotne 

znaczenie  z  punktu  widzenia  niniejszego  zamówienia,  tj.:  •  ilości  osób  niezbędnych  do 

realizacji  zamówienia  w  terminie  wskazanym  w  ofercie,  •  kosztów  wynagrodzenia  osób 

zaangażowanych  w  realizację  zamówienia,  •  kosztów  transportu,  •  kosztów  noclegów,  • 

kosztów  materiałów,  •  kosztów  ubezpieczenia  OC  oraz  zabezpieczenia  należytego 

wykonania  umowy,  •  kosztów  prowadzenia  biura.  Odwołujący  stoi  na  stanowisku,  iż 


wykonawca CarboHut Projekt Sp. z o.o. nie udowodnił, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny,  w  związku  z  czym  złożona  przez  niego  oferta  winna  zostać  odrzucona  przez 

Zamawiającego.  Ponadto,  przytoczone  powyżej  argumenty  potwierdzają,  że  złożenie  oferty 

przez  CarboHut  Projekt  Sp.  z  o.o.  stanowi  naruszenie  zasad  uczciwej  konkurencji  poprzez 

naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp  w  zw.  art.  15  ust.  1  pkt  1  UZNK.  Złożenie  oferty  przez 

CarboHut  Projekt  Sp.  z  o.o.  jest  „sprzedażą  towarów  lub  usług  poniżej  kosztów  ich 

wytworzenia  lub  świadczenia  (...)  w  celu  eliminacji  innych  przedsiębiorców”,  co  stanowi 

utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Oferowanie wykonania zamówienia za 

ceny  dumpingowe,  stanowi  o  rażącym  naruszeniu  zasad  uczciwej  konkurencji,  nad  których 

przestrzeganiem zobowiązany jest czuwać Zamawiający stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 

Pzp.  Zgodnie  z  orzecznictwem  KIO,  art.  90  ust.  1-3  Pzp  winien  nie  tylko  chronić 

Zamawiającego przed składaniem ofert, których realizacja jest wątpliwa, ale również przepis 

ten  ma  chronić  wykonawców  przed  niekonkurencyjnymi  działaniami  innych  wykonawców,             

a  zatem  jego  zastosowanie  nie  może  być  rozważane  wyłącznie  przez  pryzmat  zasady 

efektywności  wydatkowania  środków  publicznych,  a  powinno  uwzględniać  także,  czy  wręcz 

przede  wszystkim,  zasadę  uczciwej  konkurencji,  na  straży  której  stoi  Zamawiający                                             

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Mając na uwadze powyższe, zarzuty 

Odwołującego w zakresie części 9, 13 i 21 są uzasadnione. 

W  zakresie  części  12,  15,  17,  28,  37  -  Polska  Grupa  Inżynieryjna  Sp.  z  o.o.  S.K.A. 

Zamawiający  w  zakresie  części  12,  15,  17,  28  i  37  zdecydował  się  na  przeprowadzenie 

aukcji  elektronicznej,  w  wyniku  której,  Polska  Grupa  Inżynieryjna  Sp.  z  o.o.  S.K.A.  złożył 

następującą ofertę cenową: • w dniu 11.05.2016 r. w zakresie zadania nr 12 - w wysokości 

139  999  zł  brutto,  •  w  dniu  11.05.2016  r.  w  zakresie  zadania  nr  15  -  wysokości  139  999  zł 

brutto, • w dniu 11.05.2016 r. w zakresie zadania nr 17 - wysokości 95 000 zł brutto, • w dniu 

12.05.2016 r. w zakresie zadania nr 28 - w wysokości 99 999 zł brutto, • w dniu 13.05.2016 r. 

w zakresie zadania nr 37 - w wysokości 160 000 zł brutto. Zamawiający powziął wątpliwość 

co  do  wysokości  oferowanych  przez  wykonawcę  cen,  bowiem  spełniały  one  przesłanki 

wymienione  w  art.  90  ust.  1  Pzp,  tj.  były  niższe  o  ponad  30%  od  wartości  zamówienia.                  

W  związku  z  powyższym,  Zamawiający  wszczął  obligatoryjne  postępowanie  wyjaśniające  -  

w  trybie  określonym  w  art.  90  ust.  1  Pzp  -  czy  złożona  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę               

stosunku 

do 

przedmiotu 

zamówienia. 

Zamawiający 

pismem 

znak 

KPDA01.21.273.2015.PP/126 z 18.05.2016 r. wezwał wykonawcę Polska Grupa Inżynieryjna 

Sp.  z  o.o.  S.K.A.  do  złożenia  wyjaśnień  i  przedstawienia  dowodów  w  celu  ustalenia  czy 

oferta zawiera rażąco niską cenę. Wykonawca Polska Grupa Inżynieryjna Sp. z o.o. S.K.A.  

w dniu 19.05.2016 r. udzielił odpowiedzi na pismo znak KPDA01.21.273.2015.PP/126 z dnia 

18.05.2016  r.  W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  wyjaśniającego  Zamawiający 

uznał  wyjaśnienia  złożone  przez  Polska  Grupa  Inżynieryjna  Sp.  z  o.o.  S.K.A.  za 


wystarczające  i  podjął  decyzję  o  wyborze  oferty  niniejszego  wykonawcy  jako 

najkorzystniejszej.  W  związku  z  wątpliwościami  dotyczącymi  poprawności  złożonych 

wyjaśnień  przez  Polska  Grupa  Inżynieryjna  Sp.  z  o.o.  S.K.A.  Odwołujący  wystąpił  do 

Zamawiającego  o  udostępnienie  wyjaśnień  złożonych  przez  Polska  Grupa  Inżynieryjna  Sp.            

z  o.o.  S.K.A.  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny.  Odwołujący  po  przeprowadzeniu  wnikliwej 

analizy złożonych przez Polska Grupa Inżynieryjna Sp. z o.o. S.K.A. wyjaśnień wskazuje, że 

nie zgadza się z czynnością dokonaną przez Zamawiającego w zakresie części 12, 15,17, 28 

i  37.  Po  pierwsze,  należy  wskazać,  że  wykonawca  Polska  Grupa  Inżynieryjna  Sp.  z  o.o. 

S.K.A.  przedstawił  argumentację  dotyczącą  kalkulacji  różnych  części  postępowania  według 

identycznego  schematu.  W  tym  zakresie  przedstawił  lakoniczną  kalkulację  dotyczącą:                    

•  kosztów  związanych  z  wynagrodzeniem  pracowników,  •  kosztów  zakwaterowania,  • 

kosztów  materiałów,  •  kosztów  dojazdów.  O  ile  można  by  było  zgodzić  się  z  przyjętym 

kierunkiem  kalkulacji,  o  tyle  nie  można  samej  kalkulacji  uznać  za  wystarczającą                       

i prawdopodobną ze względu na brak jakiegokolwiek dowodu. Polska Grupa Inżynieryjna Sp. 

z  o.o.  S.K.A.  przedstawił  lakoniczne  obliczenia,  powołując  się  na  kwoty,  które  nie  znajdują 

potwierdzenia  w  jakimkolwiek  dowodzie.  W  związku  z  powyższym,  Zamawiający  nie  jest               

w  stanie  zweryfikować,  czy  podane  przez  wykonawcę  w  kalkulacji  liczby  stanowią  realne 

kwoty  umożliwiające  realizację  zamówienia  na  odpowiednim  poziomie.  Polska  Grupa 

Inżynieryjna Sp. z o.o. S.K.A. zaniechał przedstawienia dowodów potwierdzających podane 

kwoty  wynagrodzenia  za  pracę,  choćby  w  formie  przykładowej  umowy  o  pracę,  bądź                     

w  postaci  listy  płac.  Nie  podał  również  uzasadnienia  dla  zastosowania  podanej  liczby 

pracowników  dla  realizacji  danej  części  zamówienia.  Na  potwierdzenie  kosztów 

zakwaterowania  nie  przedstawił  dowodów  w  formie  faktur,  cenników  czy  też  ofert.                              

W  zakresie  kosztów  materiałów  biurowych,  przedstawioną  kalkulację  należy  uznać  za  co 

najmniej  lakoniczną,  bowiem  nie  zostało  w  tym  zakresie  podane,  co  właściwie  wykonawca 

wliczył w tę pozycję, pomijając już fakt, że nie przedstawiono również żadnych dowodów na 

potwierdzenie  przyjętej  kwoty.  Także  koszty  dojazdów  nie  zostały  należycie  uzasadnione  - 

wykonawca  podał  zryczałtowaną  kwotę,  której  metody  kalkulacji  nie  sposób  zweryfikować, 

jak  również  brak  w  tym  zakresie  jakichkolwiek  dowodów  w  formie  faktur,  bądź  cenników. 

Powoływanie  się  na  wiedzę  i  doświadczenie,  podobnie  jak  w  przypadku  wykonawcy 

CarboHut Projekt Sp. z o.o. również należy uznać za chybione i nie można tego poczytać za 

argument  przemawiający  przeciwko  stwierdzeniu  rażąco  niskiej  ceny  w  ofercie.  Przywołał 

również fragment wyroku KIO z 10.06.2015r., sygn. akt: KIO 1103/15.  W powyższym wyroku 

KIO  uznała  za  słuszną  decyzję  Zamawiającego  o  odrzuceniu  oferty  odwołującego  się 

wykonawcy  na  podstawie  art.  90  ust.  3  i  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp,  ponieważ  przedstawione 

przez  wykonawcę wyjaśnienia wraz z dowodami potwierdzającymi jedynie część czynników 

mających  wpływ  na  kalkulację  ceny  Izba  uznała  za  niewystarczające.  O  obowiązku 


przedstawienia  szczegółowej  kalkulacji  elementów  składających  się  na  cenę  wspomniała 

również KIO w wyroku z 13.08.2015r., sygn. akt: KIO 1664/15. Biorąc pod uwagę, że Polska 

Grupa  Inżynieryjna  Sp.  z  o.o.  S.K.A.  nie  przedstawił  jakichkolwiek  dowodów,  zaś 

przedstawiona  w  wyjaśnieniach  kalkulacja  jest  lakoniczna  i  ma  liczne  braki,  żądanie 

Odwołującego należy uznać za uzasadnione.  W związku z powyższym, oferta Polska Grupa 

Inżynieryjna Sp. z o.o. S.K.A. winna zostać odrzucona przez Zamawiającego. Podobnie jak 

w  przypadku  wykonawcy  CarboHut  Projekt  Sp.  z  o.o.  przytoczone  powyżej  argumenty 

potwierdzają,  że  złożenie  oferty  przez  wykonawcę  Polska  Grupa  Inżynieryjna  Sp.  z  o.o. 

S.K.A. stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji poprzez naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 

3 Pzp w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 UZNK. Złożenie oferty przez Polska Grupa Inżynieryjna Sp. 

z  o.o.  S.K.A.  jest  „sprzedażą  towarów  lub  usług  poniżej  kosztów  ich  wytworzenia  lub 

ś

wiadczenia  (...)  w  celu  eliminacji  innych  przedsiębiorców”,  co  stanowi  utrudnianie  innym 

przedsiębiorcom  dostępu  do  rynku.  Oferowanie  wykonania  zamówienia  za  ceny 

dumpingowe,  stanowi  o    rażącym  naruszeniu  zasad  uczciwej  konkurencji,  nad  których 

przestrzeganiem zobowiązany jest czuwać Zamawiający stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 

Pzp.  Zgodnie  z  orzecznictwem  KIO,  art.  90  ust.  1-3  Pzp  winien  nie  tylko  chronić 

Zamawiającego przed składaniem ofert, których realizacja jest wątpliwa, ale również przepis 

ten  ma  chronić  wykonawców  przed  niekonkurencyjnymi  działaniami  innych  wykonawców,              

a  zatem  jego  zastosowanie  nie  może  być  rozważane  wyłącznie  przez  pryzmat  zasady 

efektywności  wydatkowania  środków  publicznych,  a  powinno  uwzględniać  także,  czy  wręcz 

przede  wszystkim,  zasadę  uczciwej  konkurencji,  na  straży  której  stoi  Zamawiający                

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Tym  samym,  zarzuty  oraz  żądania 

Odwołującego w zakresie części 12, 15, 17, 28 i 37 są uzasadnione.  

W zakresie części 34 i 35 - Firma Budowlana PANORAMA-BUD A. K. Zamawiający w 

zakresie części 34 i 35 zdecydował się na przeprowadzenie aukcji elektronicznej, w wyniku 

której, Firma Budowlana PANORAMA-BUD A. K. złożył następującą ofertę cenową: • w dniu 

13.05.2016  r.  w  zakresie  zadania  nr  34  -  w  wysokości  126  000,00  zł  brutto,  •  w  dniu 

13.05.2016  r.  w  zakresie  zadania  nr  35  -    w  wysokości  114  000,00  zł  brutto.  Zamawiający 

powziął  wątpliwość  co  do  wysokości  oferowanych  przez  wykonawcę  cen,  bowiem  spełniały 

one  przesłanki  wymienione  w  art.  90  ust.  1  Pzp,  tj.  były  niższe  o  ponad  30%  od  wartości 

zamówienia.  W  związku  z  powyższym,  Zamawiający  wszczął  obligatoryjne  postępowanie 

wyjaśniające - w trybie określonym w art. 90 ust. 1 Pzp - czy złożona oferta zawiera rażąco 

niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  pismem  znak 

KPDA01.21.273.2015.PP/125  z  18.05.2016  r.  wezwał  wykonawcę  Firma  Budowlana 

PANORAMA-BUD A. K. do złożenia wyjaśnień               i przedstawienia dowodów w celu 

ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Wykonawca Firma Budowlana PANORAMA-

BUD 

A. 

K. 

dniu 

r. 

udzielił 

odpowiedzi 

na 

pismo 

znak 


KPDA01.21.273.2015.PP/125  z  18.05.2016  r.  W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania 

wyjaśniającego Zamawiający uznał wyjaśnienia złożone przez wykonawcę Firma Budowlana 

PANORAMA-BUD A. K. za  wystarczające                          i podjął decyzję ó udzieleniu 

zamówienia  tej  firmie.  W  związku  z  wątpliwościami  dotyczącymi  poprawności  złożonych 

wyjaśnień przez wykonawcę Firma Budowlana PANORAMA-BUD A. K. Odwołujący wystąpił 

do  Zamawiającego  o  udostępnienie  wyjaśnień  złożonych  przez  Firma  Budowlana 

PANORAMA-BUD A. K. w zakresie rażąco niskiej ceny. Przeprowadzona analiza wyjaśnień 

złożonych  przez  wykonawcę  Firma  Budowlana  PANORAMA-BUD  A.  K.  prowadzi  do 

wniosku, iż Zamawiający                       w sposób nieprawidłowy dokonał czynności wyboru 

oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej w zakresie części 34 i 35 zamówienia. Przede 

wszystkim, należy podnieść, iż wykonawca Firma Budowlana PANORAMA-BUD A. K. złożył 

wyjaśnienia  wybitnie  lakoniczne,  zawierające  jedynie  ogólne  stwierdzenia,  nie  powołuje  się 

na jakiekolwiek zastosowane w kalkulacji kwoty oraz ilości. Jedyną informację, jaką uzyskuje 

Zamawiający  po  lekturze  wyjaśnień  wykonawcy  to  procentowy  udział  kosztów  realizacji 

zamówienia,  stawki  podatku  VAT  oraz  zysku  w  podanej  cenie  ofertowej  brutto,  której 

Zamawiający  w żaden sposób nie może  zweryfikować. Odnosząc się bardziej szczegółowo 

do  argumentacji  podanej  przez  wykonawcę  w  wyjaśnieniach,  należy  wskazać,  iż  sama 

deklaracja  o  prawidłowym  skalkulowaniu  ceny  oferty  i  uwzględnieniu  wszystkich 

przewidywanych  kosztów  związanych  z  wykonaniem  zamówienia,  nie  może  stanowić 

wystarczającego uzasadnienia dla skalkulowania ceny na tak niskim poziomie. Zamawiający 

w  wezwaniu  do  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  wymienił  czynniki  cenotwórcze,               

o  których  chciał  uzyskać  wiedzę.  Tymczasem,  z  wyjaśnień  wykonawcy  można  jedynie 

wywnioskować, że  wykonawca przy kalkulacji ceny  wziął pod uwagę obowiązującą stawkę 

podatku VAT, płace pracowników, zysk oraz koszty realizacji określone jako: „(noclegi, diety, 

uposażenie,  ZUS,  itp.)”.  Zamawiający  nie  jest  jednak  w  stanie  tego  w  żaden  sposób 

sprawdzić,  gdyż  wykonawca  nie  powołuje  się  na  konkretne  kwoty:  wynagrodzeń  za  pracę, 

kosztów  noclegów,  przewidzianego  zysku,  kosztów  uposażenia,  ani  tym  bardziej  nie 

przedstawia dowodu, który by potwierdzał zastosowane liczby. Podobnie powoływanie się na 

wiedzę i doświadczenie oraz znajomość stanu technicznego obiektów nie może uzasadniać 

kalkulacji  ceny  na  tak  niskim  poziomie.  Jak  wcześniej  wskazywał  Odwołujący,  każdy                      

z wykonawców uczestniczących w niniejszym postępowaniu posiada szerokie doświadczenie 

i wiedzę w realizacji usług związanych z przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym, 

nie  można  uznać  wiedzy  i  doświadczenia  wykonawcy  Firma  Budowlana  PANORAMA-BUD 

A.  K.  za  czynnik  mający  szczególne  znaczenie  przy  kalkulowaniu  ceny  oferty. 

Zorganizowany  zespół  pracowników  również  nie  stanowi  przyczyny  uzasadniającej 

zaproponowanie  cen  o  takiej  wysokości,  bowiem  wszyscy  wykonawcy  biorący  udział                    

w postępowaniu, w tym również Odwołujący, dysponują doświadczonymi pracownikami, jak 


również  stosują  nowoczesne  metody  zarządzania,  umożliwiającymi  optymalizację  procesu 

realizacji  zamówienia.  Tym  samym,  nie  można  tej  okoliczności  uznać  za  czynnik 

cenotwórczy  charakterystyczny  dla  wykonawcy  Firma  Budowlana  PANORAMA-BUD  A.  K.. 

Odnośnie  wyjaśnień  lakonicznych,  zbyt  ogólnych,  nie  odnoszących  się  do  konkretnych 

danych  wypowiedziała się KIO w  wyroku z 13.08.2015r., sygn. akt: KIO 1664/15. W ocenie 

Odwołującego,  Firma  Budowlana  PANORAMA-BUD  A.  K.  nie  podołał  obowiązkowi 

dowodowemu, o którym mowa w art. 90 ust. 2 Pzp, nie odpowiadając                         w 

ż

aden  sposób  na  pytanie  Zamawiającego.  W  szczególności,  wykonawca  nie  przedstawił 

kalkulacji  kosztów  wraz  z  dowodami:  •  ilości  osób  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia                

w  terminie  wskazanym  w  ofercie,  •  kosztów  wynagrodzenia  osób  zaangażowanych                      

w realizację zamówienia, • kosztów transportu, • kosztów noclegów, • kosztów materiałów, • 

kosztów  ubezpieczenia  OC  oraz  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  •  kosztów 

prowadzenia biura. W tym zakresie, orzecznictwo przywołane wyżej w niniejszym odwołaniu, 

pozostaje  jak  najbardziej  aktualne.  W  ocenie  Odwołującego  wykonawca  Firma  Budowlana 

PANORAMA-BUD A. K. nie udowodnił, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, w związku 

z  czym  oferta  Firma  Budowlana  PANORAMA-BUD  A.  K.  winna  zostać  odrzucona  przez 

Zamawiającego.  Przytoczone  powyżej  argumenty  potwierdzają,  że  złożenie  oferty  przez 

wykonawcę  Firma  Budowlana  PANORAMA-BUD  A.  K.  stanowi  naruszenie  zasad  uczciwej 

konkurencji poprzez naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw.                 z art. 15 ust. 1 pkt 1 

UZNK.  Złożenie  oferty  przez  Firma  Budowlana  PANORAMA-BUD  A.  K.  jest  „sprzedażą 

towarów  lub  usług  poniżej  kosztów  ich  wytworzenia  lub  świadczenia  (...)  w  celu  eliminacji 

innych  przedsiębiorców”,  co  stanowi  utrudnianie  innym  przedsiębiorcom  dostępu  do  rynku. 

Oferowanie  wykonania  zamówienia  za  ceny  dumpingowe,  stanowi  o  rażącym  naruszeniu 

zasad  uczciwej  konkurencji,  nad  których  przestrzeganiem  zobowiązany  jest  czuwać 

Zamawiający stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 Pzp. Zgodnie z orzecznictwem KIO, art. 90 

ust.  1-3  Pzp  winien  nie  tylko  chronić  Zamawiającego  przed  składaniem  ofert,  których 

realizacja  jest  wątpliwa,  ale  również  przepis  ten  ma  chronić  wykonawców  przed 

niekonkurencyjnymi działaniami innych wykonawców,             a zatem jego zastosowanie nie 

może być rozważane wyłącznie przez pryzmat zasady efektywności wydatkowania środków 

publicznych,  a  powinno  uwzględniać  także,  czy  wręcz  przede  wszystkim,  zasadę  uczciwej 

konkurencji, na straży której stoi Zamawiający                       w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

Zamawiający w dniu 06.06.2016 r. (e-mailem) wraz kopią odwołania, w trybie art. 185 

ust.1  Pzp,  uczestników  postępowania  przetargowego  do  wzięcia  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym.  

W  dniu  08.06.2016  r.  (wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)  Firma  Budowlana 


PANORAMA-BUD  A.  K.  zgłosiła  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego  wnosząc    o  oddalenie  odwołania    w  całości  w  zakresie  cz.  34  i  35.

  Kopia 

zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu.  

W dniu 08.06.2016 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Polska Grupa Inżynieryjna 

S.A.  S.K.A.  zgłosiło  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego wnosząc  o oddalenie odwołania w całość w zakresie cz. 12, 15, 17, 28 i 37.

Kopia  zgłoszenia  została  przekazana  Zamawiającemu  oraz  Odwołującemu.  Zgodnie  z  art. 

180  ust.  4  Pzp  odwołanie  powinno  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określić 

żą

danie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie 

odwołania.  Natomiast  §  4  ust.  1  pkt  8  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22 

marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (Dz.  U.                

z 2010 r. nr 48, poz. 280 ze zm.) zwanego dalej: „Rozporządzeniem" wskazuje ponadto na 

konieczność  wskazania  dowodów  na  poparcie  przytoczonych  okoliczności.  W  związku                      

z powyższym wskazał, że Odwołujący: 

1.  nie  wyjaśnił  co  zarzuca  Zamawiającemu  wyliczając  jedynie  wybrane  artykuły  z  Pzp  oraz 

UZNK, 

2.  Odwołujący    nie      przedstawił    oraz    nie    wniósł    o    przeprowadzenie    jakichkolwiek  

dowodów  na uprawdopodobnienie swoich twierdzeń, 

3.  wniósł  o  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszych  ofert  we  wskazanych 

częściach,  dokonanie  odrzucenia  ofert  wymienionych  w  odwołaniu  wykonawców  oraz 

dokonanie wyboru oferty Odwołującego w określonym zakresie przez KIO pomimo faktu, iż   

w  obowiązującym  stanie  prawnym  KIO  może  jedynie  nakazać  Zamawiającemu  dokonanie 

ww. czynności. 

Ad. 1. W odniesieniu do zarzutów Odwołującego stawianych Zamawiającemu wydaje się, że 

można  domniemywać,  iż  Odwołujący  zarzuca  Zamawiającemu  naruszenie  wskazanych 

przepisów ww. ustaw. Co charakterystyczne Odwołujący się stawia identyczne zarzuty co do 

postępowania  Zamawiającego  wobec  każdego  z  wykonawców  wskazanych  w  odwołaniu 

pomimo  faktu,  iż  poszczególne  oferty  oraz  charakterystyki  każdego  z  wykonawców  są 

odmienne - czego oczywistym dowodem jest fakt zróżnicowanej oceny

poszczególnych ofert 

przez  Zamawiającego.  Ponadto  uzasadnienie  stawianych  Zamawiającemu  zarzutów  jest 

praktycznie identyczne dla każdego z wykonawców pomimo ww. okoliczności.

W przedmiocie wyboru wykonawcy zadań 12, 15, 17, 28, 37 tj. Polskiej Grupy Inżynieryjnej 

Odwołujący  nie  zgadza  się  z  czynnością  dokonaną  przez  Zamawiającego  w  zakresie  ww. 

zadań stwierdzając, iż Polska Grupa Inżynieryjna nie przedstawił jakichkolwiek dowodów na 

wskazanie realności zaproponowanej ceny, zaś przedstawiona w wyjaśnieniach wykonawcy 

kalkulacja  jest  lakoniczna  i  ma  liczne  braki  w  związku  z  czym  cena  zaproponowana  przez 


Przystępującego jest rażąco niska i winna zostać odrzucona przez Zamawiającego. Ponadto 

według  Odwołującego  złożenie  przedmiotowych  ofert  przez  Polską  Grupę  Inżynieryjną  sp.             

z o. o. S.K.A. stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji poprzez naruszenie art. 89 ust. 

1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 UZNK gdyż jest sprzedażą usług poniżej kosztów ich 

ś

wiadczenia  w  celu  eliminacji  innych  przedsiębiorców  co  stanowi  utrudnianie  innym 

przedsiębiorcom  dostępu  do  rynku.  Odnosząc  się  do  powyższych  zarzutów  wskazał,  że 

Polska  Grupa  Inżynieryjna  Sp.  z  o.  o.  S.K.A.  w  ramach  przedmiotowego  postępowania                          

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  została  wezwana  do  złożenia  wyjaśnień  w  celu 

ustalenia czy jej oferta zawiera rażąco niską cenę. W odpowiedzi na wezwanie wykonawca 

złożył  obszerne  wyjaśnienia  (wezwanie  zamawiającego  z  dnia  18.05.2016  r.,  nr  pisma 

KPDA01.21.273.2015.PP/126  wraz  z  odpowiedzią  wykonawcy).  W  swoich  wyjaśnieniach 

Polska  Grupa  Inżynieryjna  S.A.  S.K.A.  w  sposób  jasny  i  metodyczny  wyjaśnia  szacunek 

kosztów 

dla 

poszczególnych 

zadań 

przedmiotowego 

zamówienia 

publicznego,                                           

z  określeniem  wysokości  wynagrodzeń  osób  odpowiedzialnych  za  realizację,  kosztów 

zakwaterowania  z  podziałem  na  noclegi,  kosztów  materiałów  biurowych,  kosztów  dojazdu 

etc.  Ponadto  wykonawca  wskazuje,  że  atrakcyjna  cena  ofertowa  wynika  ze  skrócenia 

terminów  realizacji  z  czterech  do  trzech  miesięcy  (zgodnie  z  SIWZ),  zmniejszenia  stopy 

zwrotu  z  realizacji  o  około  5%  oraz  ogromne  doświadczenie  w  zakresie  realizacji  dla 

Zamawiającego umów w zakresie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na co 

składa  się  ponad  30  zrealizowanych  umów  i  50  000  skontrolowanych  obiektów 

Zamawiającego. Wykonawca  wskazuje  ponadto,  że  mając  tak  rozległą  wiedzę  o  lokalizacji 

obiektów  mających  być  przedmiotem  kontroli  oraz  szczegółowych  danych  technicznych 

możliwe  jest  w  sposób  znaczny  obniżyć  koszty  wykonania  umów.  W  tym  miejscu  należy 

ponadto  podnieść,  że  tak rozległe  doświadczenie Wykonawcy  w  zakresie  kontroli  obiektów 

Zamawiającego  obejmuje  również  wiadomości  na  temat  najbardziej  korzystnych  ofert                     

w  zakresie  kwaterunku  oraz  dojazdów  pracowników  wykonawcy.  Odwołujący,  na  co 

wskazuje  Przystępujący,  sam  przyznaje,  że  należy  zgodzić  się  z  przyjętym  kierunkiem 

kalkulacji  wykonawcy  oraz  że  Zamawiający  uznał  złożone  wyjaśnienia  za  wystarczające.

Podnosi  natomiast,  że  Zamawiający  nie  mógł  zweryfikować  podanych  przez  wykonawcę 

kalkulacji oraz że brak było dowodów na ich poparcie. Powyższe stanowisko Odwołującego 

nie  zasługuje  na  uznanie  przynajmniej  z  dwóch  powodów.  Po  pierwsze  Zamawiający 

uznając  wyjaśnienia  za  wystarczające,  a  następnie  dokonując  wyboru  ofert  wykonawcy 

uznał je za zweryfikowane i udowodnione. Wystosowanie wezwania do wykonawcy rodzi po 

stronie  wykonawcy  obowiązek  obalenia  domniemania,  iż  zawarta  w  ofercie  cena  nosi 

znamiona rażąco niskiej (wyrok KIO o sygn. akt: KIO 1287/14 czy KIO 918/14). Skoro zatem 

przedstawione przez Wykonawcę wyjaśnienia zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez 

Zamawiającego  to  obalone  zostało  domniemanie,  że  jego  oferta  nosi  znamiona  rażąco 


niskiej ceny. Po drugie dowodami na poparcie  przedstawionych kalkulacji jest właśnie fakt, 

ż

e  wykonawca  realizował  już  podobne  umowy  na  rzecz  Zamawiającego,  że  posiada  on 

bogate doświadczenie w tej materii oraz, że wskazane koszty realizacji są zgodne z cenami 

rynkowymi  dla  podmiotów  posiadających  odpowiedni  know-how. Wskazał,  że  ceny  podane 

w  swojej  ofercie  przez  Odwołującego  różnią  się  w  bardzo  nieznacznym  stopniu  od  cen 

określonych  przez  Przystępującego  oraz,  że  Odwołujący  sam  nie  przedstawił  żadnych 

dowodów,  kalkulacji,  opinii  biegłych  lub  danych  rynkowych,  że  wskazane  przez 

Przystępującego  ceny  są  rażąco  niskie,  co  mogłoby  chociażby  uprawdopodobnić 

twierdzenia  Odwołującego.  Przystępujący  udowodnił  Zamawiającemu  w  ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, że jego oferta nie zawiera cen rażąco 

niskich  a  taki  zarzut  czyni  teraz  Odwołujący  na  poparcie  swojego  odwołania.  Jednakże  to 

Odwołujący  winien  ten  fakt  uprawdopodobnić.  Tymczasem  Odwołujący  nie  wniósł                         

o  przeprowadzenie  jakiegokolwiek  dowodu  na  choćby  uprawdopodobnienie  swoich 

twierdzeń.  W  odniesieniu  do  zarzutu  naruszenia  zasad  uczciwej  konkurencji  poprzez 

naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp  w  zw.  z  art.  15  ust.  1  pkt  1  UZNK,  iż  sprzedaż  usług 

poniżej  kosztów  ich  świadczenia  w  celu  eliminacji  innych  przedsiębiorców  stanowi 

utrudnianie  innym  przedsiębiorcom  dostępu  do  rynku  należy  podnieść,  że  staje  się  on 

bezprzedmiotowy  w  związku  z  brakiem  zaistnienia  przesłanki  sprzedaży  usług  poniżej 

kosztów  ich  świadczenia  oraz  ze  względu  na  brak  wykazania  przez  Odwołującego,  że 

Przystępujący  działał  z  zamiarem  eliminacji  innych  przedsiębiorców  oraz  utrudniania  im 

dostępu  do  rynku.

  Poza  przedmiotem  niniejszego  pisma  można  natomiast  rozważyć 

charakter działań Odwołującego, który korzysta ze środków ochrony prawnej przewidzianych 

w  Pzp  w  celu  eliminacji  innych  uczestników  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego pomimo oczywistej ich bezpodstawności. 

Ad.  2.  W  odniesieniu  do  braku  przedstawienia  dowodów  na  poparcie  swoich  tez  przez 

Odwołującego pozostają aktualne powyższe rozważania co do uprawdopodobnienia swoich 

twierdzeń.  Ponadto  należy  wskazać,  że  zgodnie  z  Rozporządzeniem  odwołanie  musi 

zawierać  wskazanie  dowodów  na  poparcie  przytoczonych  w  nim  okoliczności.  Reguła 

określona  w  art.  190  ust.  1a  pkt  1  Pzp  stanowi,  iż  ciężar  dowodu,  że  oferta  nie  zawiera 

rażąco  niskiej  ceny  spoczywa  na  wykonawcy,  który  ją  złożył  jeśli  jest  uczestnikiem 

postępowania.  Powyższy  ciężar  dowodu  aktualizuje  się  jednak  w  przypadku  skutecznego 

zarzutu,  że  oferta  wykonawcy  zawiera  rażąco  niską  cenę.  Po  pierwsze  jednak  taki  zarzut 

został  obalony  jeszcze  na  etapie  wyjaśnień  wykonawcy.  Po  drugie  Odwołujący  musi 

chociażby uprawdopodobnić, że oferta wykonawcy zawiera cenę rażąco niską. Tymczasem 

Odwołujący ani nie przedstawił dowodów na uprawdopodobnienie swoich twierdzeń ani nie 

zakwestionował wyjaśnień wykonawców. Odwołujący wskazał jedynie na ewentualne środki 

dowodowe  które  Zamawiający  mógł  wykorzystać  w  ramach  postępowania  o  udzielenie 


zamówienia publicznego. Podsumowując, Odwołujący nie wskazał dowodów na okoliczność, 

ż

e  istnieje  choćby  prawdopodobieństwo,  że  cena  zaoferowana  przez  Przystępującego  jest 

rażąco niska. 

Ad.  3.  W  przedmiocie  wniosków  odwołania  należy  wskazać,  że  stoją  one  w  sprzeczności               

z  bezwzględnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  szczególności  z  art.  192  ust.  3  Pzp 

Zgodnie  bowiem  ze  wskazanym  przepisem  Izba  może,  w  przypadku  uwzględnienia 

odwołania,  nakazać

  wykonanie  lub  powtórzenie  czynności  zamawiającego  lub  nakazać 

unieważnienie  czynności  zamawiającego.  Nieznane  natomiast  ustawie  jest  rozstrzygnięcie, 

o które wnioskuje do KIO Odwołujący, tj. o unieważnienie czynności, dokonanie odrzucenia 

ofert  oraz  dokonanie  wyboru  jego  oferty  jako  najkorzystniejszej.  W  świetle  powyższego 

oczywiste jest, iż Odwołujący w sposób błędny sformułował zarzuty wobec Zamawiającego, 

nie  udowodnił  swoich  twierdzeń  oraz  nie  uprawdopodobnił,  że  oferta  Polskiej  Grupy 

Inżynieryjnej  S.A.  S.K.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  zawierała  cenę  rażąco  niską  a  ponadto 

pomimo  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów  prawa  nie  wskazał  dowodów  na 

okoliczności wskazane w odwołaniu. Co więcej Odwołujący wniósł o wydanie przez Krajową 

Izbę Odwoławczą rozstrzygnięcia nieznanego ustawie. 

W  dniu  09.06.2016  r.  (wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  opatrzone 

bezpiecznym 

podpisem 

elektronicznym 

weryfikowanym 

za 

pomocą 

ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej) CarboHut 

Projekt  Sp.  z  o.o.  zgłosiła  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego  wnosząc    o  oddalenie  odwołania  w  całości  w  zakresie cz.  9,  13,  21.

 Kopia 

zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu. Izba uznała zgłoszone 

przystąpienie za nieskuteczne – uzasadnienie w dalszej części orzeczenia.    

W  dniu  13.06.2016  r.  (wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)  Zamawiający  wobec 

wniesienia  odwołanie  do  Prezesa  KIO  wniósł  na  piśmie,  w  trybie  art.  186  ust.  1  Pzp, 

odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wnosił  o  oddalenie  w  całości  odwołania.  Kopia  została 

przekazana Odwołującemu oraz Przystępującym.  

W  dniu  13.06.2016  r.  podczas  posiedzenia  z  udziałem  stron  na  podstawie  art.  186 

ust.3-5  Pzp  obaj  Przystępujący  -  Firma  Budowlana  PANORAMA-BUD  A.  K.  oraz    Polska 

Grupa Inżynieryjna S.A. S.K.A. - złożyli sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania             w 

całości  przez Zamawiającego.   

Skład 

orzekający 

Krajowej 

Izby 

Odwoławczej 

po 

zapoznaniu 

się  

przedstawionymi 

poniżej 

dowodami, 

po 

wysłuchaniu 

oświadczeń

jak  

i  stanowisk  stron  oraz  Przystępujących  złożonych  ustnie  do  protokołu  w  toku 

rozprawy, ustalił i zważył, co następuje.  


 
Skład  orzekający  Izby  ustalił  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących  odrzuceniem  odwołania  na  podstawie  art.  189  ust.  2  Pzp,  a  Wykonawca 

wnoszący odwołanie posiadał interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp, uprawniający do jego 

złożenia. Odwołujący, którego oferta uplasowała się na drugiej pozycji w rankingu złożonych 

ofert  dla  części  3,  4,  5,  7,  8,  9,  10,  12,  13,  15,  17,  19,  21,  23,  24,  28,  30,  33,  34,  35  i  37,                    

w wypadku potwierdzenia zarzutów względem Firmy Budowlanej PANORAMA-BUD A. K. ma 

szanse  na  uzyskanie  zamówienia  w  części  34  i  35,  względem  Polskiej  Grupy  Inżynieryjnej 

S.A. S.K.A. w części 12, 15, 17, 28 i 37, zaś względem CarboHut Projekt Sp.              z o.o. 

w części 9, 13 i 21.  

Izba  nie  uznała  skuteczności  zgłoszonego  przystąpienia  –  CarboHut  Projekt  Sp.                  

z  o.o.,  z  uwagi  na  brak  wykazania  w  terminie  na  zgłoszenie  przystąpienia  umocowania  do 

reprezentacji  dla  w/w  osoby.  Izba  ustaliła,  że  w  terminie  wymaganym  na  zgłoszenie 

przystąpienia  nie  zostało  wykazane  umocowanie  dla  osób  podpisujących  zgłoszenie,                   

w związku z tym Izba uznała zgłoszone przystąpienie za nieskuteczne. Należy zauważyć, że 

w  odróżnieniu  od  odwołania,  przystąpienie  nie  podlega  uzupełnieniu.  Podobnie  w  wyroku 

KIO  z  08.07.2014  r.,  sygn.  akt:  KIO  1286/14,  wyroku  KIO  z  15.04.2014  r.,  sygn.  akt:  KIO 

518/14, wyroku KIO z 10.12.2013 r., sygn. akt: KIO 2716/13, postanowienie z 05.12.2013 r., 

sygn.  akt:  KIO  2703/13,  czy  też  wyroku  KIO  z  08.11.2013  r.,  sygn.  akt:  KIO  2525/13.  (za 

wyrokiem KIO z 15.10.2014 r., sygn. akt: 2013/14), jak i w wyroku KIO z 27.04.2015 r., sygn. 

akt: KIO 721/15, sygn. akt: KIO 741/15, czy też wyroku KIO z 23.03.2016 r., sygn. akt: KIO 

368/16.  Dodatkowo  podkreślając,  że  w  przedmiotowym  stanie  faktycznym  Zamawiający  do 

czasu posiedzenia przedstawił jedynie dokumentacje w formie skanu na płytce CD.  

Skład  orzekający  Izby,  działając  zgodnie  z  art.  190  ust.  7  Pzp  dopuścił  w  niniejszej 

sprawie:  dowody  z  oryginalnej  dokumentacji  przekazanej  przez  Zamawiającego  na  czas 

wydania  orzeczenia  oraz  dokumentacji  postępowania  o  zamówienie  publiczne  przekazanej  

przez  Zamawiającego  do  akt  sprawy  w  kopii  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  (co 

nastąpiło po wydaniu orzeczenia z uwagi na pierwotne przesłanie całej dokumentacji jedynie 

na  płytce  CD),  w  tym  w  szczególności  postanowień  SIWZ,  oferty  Firmy  Budowlanej 

PANORAMA-BUD  A.  K.  w  części  34  i  35,  oferty  Polskiej  Grupy  Inżynieryjnej  S.A.  S.K.A.  w 

części 12, 15, 17, 28 i 37, jak i oferty CarboHut Projekt Sp. z o.o. w części 9, 13          i 21, 

wezwań  wystosowanych  do  niniejszych  Wykonawców  po  przeprowadzeniu  aukcji 

elektronicznej  –  wezwania  z  18.05.2016  r.,  wyjaśnień  z  20.05.2016  r.  Firmy  Budowlanej 

PANORAMA-BUD  A.  K.,  wyjaśnień  z  19.05.2016  r.  /wpływ  z  20.05.2016  r./  Polskiej  Grupy 

Inżynieryjnej S.A. S.K.A., wyjaśnień z 23.05.2016 r. wraz z kopią zaświadczenia nr DR-9400-

26/ALB/16  z  16.03.2016  r.  o  udzielonej  pomocy  publicznej  oraz  zawiadomienia  o  wyborze 


oferty najkorzystniejszej dla części 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,12,13,15,17, 19, 21, 23, 24, 28, 30, 33, 

34, 35 i 37.  

Izba  dopuściła  jako  dowód  w  sprawie  –  złożone  na  rozprawie  przez  Odwołującego 

wraz  z  pismem  procesowym  dowody  –  tj.  analizę  tabelaryczną  ofert  rynkowych  popartą 

ofertami  konkurencji  /formularzami  cenowymi/.  Dodatkowo  uznaje  jako  dowód  zestawienie 

tabelaryczne oferty Odwołującego – poparte 10 – cioma umowami z podwykonawcami /owe 

umowy  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa/.  Nadto,  uznaje  jako  dowód  również 

zestawienie  tabelaryczne  ofert  konkurencyjnych  w  przedmiotowym  postępowaniu  - 

zawierająca  porównania  wartości  złożonych  ofert  dla  wskazanych  zadań  w  stosunku  do 

wartości zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

 Izba  dopuściła  jako  dowód  w  sprawie  –  złożone  na  rozprawie  przez  Firmę 

Budowlaną  PANORAMA-BUD  A.  K.  wraz  z  pismem  procesowym  –  zestawienie  cen 

ofertowych w postępowaniu.  

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

także  odwołanie,  przystąpienia,  odpowiedź  na  odwołanie,  pismo  procesowe  Odwołującego 

złożone  na  rozprawie  oraz  pismo  procesowe  Firmy  Budowlanej  PANORAMA-BUD  A.  K. 

złożone na rozprawie, stanowiska i oświadczenia stron oraz Przystępujących złożone ustnie 

do protokołu.  

Odnosząc  się  do  podniesionych  w  treści  odwołania  zarzutów  stwierdzić  należy,  że 

odwołanie zasługuje na uwzględnienie.  

Izba dokonała następujących ustaleń odnośnie przedmiotowego odwołania: 

W tym zakresie, Izba przywołuje treść oferty Firmy Budowlanej PANORAMA-BUD A. 

K. w części 34 i 35, oferty Polskiej Grupy Inżynieryjnej S.A. S.K.A. w części 12, 15, 17, 28 i 

37, jak i oferty CarboHut Projekt Sp. z o.o. w części 9, 13 i 21, wezwań wystosowanych do 

niniejszych  Wykonawców  po  przeprowadzeniu  aukcji  elektronicznej  –  wezwania  z 

18.05.2016  r.,  wyjaśnień  z  20.05.2016  r.  Firmy  Budowlanej  PANORAMA-BUD  A.  K., 

wyjaśnień    z  19.05.2016  r./wpływ  z  20.05.2016  r./  Polskiej  Grupy  Inżynieryjnej  S.A.  S.K.A., 

wyjaśnień z 23.05.2016 r. wraz z kopią zaświadczenia nr DR-9400-26/ALB/16 z 16.03.2016 

r.  o  udzielonej  pomocy  publicznej.  Odnosząc  się  do  poszczególnych  zagadnień  w  ramach 

rozpatrywania poszczególnych zarzutów.  

Biorąc  pod  uwagę  ustalenia  i  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania  (art.  191 

ust.1 Pzp), Izba stwierdziła co następuje.   


Zarzut  naruszenia  przez  Zamawiającego  -  art.  7  ust.  1  i  3  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  i  3             

w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia ofert: CarboHut Projekt Sp.  

z o.o., Firma Budowlana PANORAMA-BUD A. K. oraz Polska Grupa Inżynieryjna Sp. z o.o. 

S.K.A.  w  zakresie  części  9,  12,  13,  15,  17,  21,  28,  34,  35,  37  ze  względu  na  rażąco  niską 

cenę zawartą w tych ofertach, Izba uwzględniła zarzut – uzasadnienie poniżej. 

 Izba  przeanalizował  cały  zgromadzony  materiał  dowodowy  w  postępowaniu.                   

W  przedmiotowym  stanie  faktycznym  przeanalizowano  w  szczególności  wezwania                        

z  18.05.2016  r.  wystosowane  do  wybranych  ostatecznie  w  zakwestionowanych  przez 

Odwołującego  częściach  trzech  Wykonawców,  jak  i  uzyskane  wyjaśnienia.  Izba  również 

weryfikowała  pod  względem  informacji  zawartych  w  wyjaśnieniach  oraz  oświadczeń 

wynikających z przystąpień oraz złożonych na rozprawie – treść złożonych ofert przez tych 

trzech Wykonawców.  

W  pierwszej  kolejności,  Izba  stwierdza,  że  wezwania  wynikały  niewątpliwie  z  obligu 

zawartego w przepisie – art. 90 ust. 1 Pzp. Kwestia ta, tj. wielkości procentowej warunkującej 

oblig  była  przedmiotem  wieloletnich  sporów  doktrynalnych,  zaś  orzecznictwo  Izby 

wskazywało  nawet  na  absurdalność  takich  wielkości,  i  ostatecznie  została  przyjęta  dla 

jasności progu od którego wezwanie jest obligatoryjne.  

Z  kolei  konieczne  jest  podniesienie,  że  błędem  jest  ze  strony  Wykonawców 

uznawanie  wyjaśnień  udzielonych  z  tego  tytułu,  jako  czystej  formalności,  Izba  w  tym 

zakresie,  bazując  na  wieloletnim  doświadczeniu  orzeczniczym  nie  rozumie,  ciągle 

powtarzającego  się  bagatelizowania  tej  procedury  przez  Wykonawców,  która  ma  charakter 

kluczowy  dla  „być  albo  nie  być  oferty  danego  Wykonawcy  w  postępowaniu.  Należy 

zauważyć,  że  okoliczność,  że  dany  Wykonawca  ma  doświadczenie  zdobyte  w  ramach 

wieloletniego  realizowania  podobnych  zamówień  na  rzecz  Zamawiającego  jest  informacją 

cenną i Izba wzięła to pod uwagę – weryfikując pod tym względem oferty wszystkich trzech 

Wykonawców. Jednakże oczekiwałaby, w tym zakresie jednoznaczności w wyjaśnieniach od 

Wykonawców.  Sytuacja  poszczególnych  trzech  Wykonawców  była  różna,  niewątpliwie  - 

Firma Budowlana PANORAMA-BUD A. K. – takie wieloletnie doświadczenie wprost wynikało 

z  wykazu  dotyczącego  doświadczenia  zawartego  w  ofercie,  w  pozostałym  zakresie  – 

względem innych Wykonawców, częściowo tak było na analogicznych odcinkach, częściowo 

na zupełnie innych. Jednak przełożenie tego faktu na zaoferowana cenę nie zostało w żaden 

sposób jasno wykazane.  

W  dalszej  kolejności,  Izba  rozumiejąc  obiektywne  trudności  w  wykazywaniu 

dowodami  swoich  wyjaśnień,  po  raz  kolejny  podnosi,  że  aktualnie  brzmienie  przywołanego 

powyżej  przepisu,  jest  wynikiem  wieloletnich  sporów  i  jednoznacznie  (w  odróżnieniu  od 

poprzedniego)  tą  kwestie  reguluje.  Dowody  są  konieczne,  co  istotne  wprost  zostały 


wskazane  w  samych  trzech  wezwaniach  z  18.05.2016  r.  skierowanych  do  poszczególnych 

Wykonawców.  W  tym  miejscu,  Izba  przypomina,  że  jeśli  Wykonawca  uznaje  niecelowość 

wezwania  w  całości  albo  w  jakiejś  części,  z  uwagi  np.  na  przeprowadzoną  aukcje 

elektroniczną, udzielanie już wyjaśnień przed aukcja dla danej części (co wynika generalnie  

z dokumentacji postępowania - CarboHut Projekt Sp.  z o.o., Polska Grupa Inżynieryjna Sp.  

z  o.o.  S.K.A.,  Odwołujący  –  wszyscy  w  kwietniu  2016  r.  /w  zakresie  części  4  i  7  także  po 

aukcji/)  lub  brak  możliwości  dowodowych,  to  winien  powyższe  zakwestionować  na 

odpowiednim  etapie  postępowania  przetargowego,  a  nie  aktualnie,  w  ten  czy  inny  sposób 

starać  się  o  poczytywanie  tej  okoliczności  /cena  po  aukcji,  wcześniejsze  wyjaśnienia  przed 

aukcją/  na  swoją  korzyść.  Sytuacja  i  ocena  wyjaśnień  każdego  z  trzech  Wykonawców  jest 

odmienna. Generalnie podnosząc, że - CarboHut Projekt Sp.  z o.o. przedstawił interesujące 

wyjaśnienia,  nie  poparte  jakimkolwiek  wyliczeniem,  ani  dowodem  z  jednym  wyjątkiem 

odnośnie pkt 4. Izba podzieliła argumentacje Odwołującego z rozprawy, która jest adekwatna 

do  wszystkich  części.  W  zakresie  pkt  1  -  brak  jest  pokazania  kosztów  amortyzacji 

wykonawcy.  W  zakresie  pkt  2  brak  potwierdzenia  nie  korzystania  z  pożyczek.  Nie 

przedstawiono  sprawozdania  finansowego  czy  też  zaświadczeń  z  banku.  W  zakresie  pkt  3           

w żaden sposób nie wykazano braku rozbudowanej struktury wykonawcy. W zakresie pkt 5  

w żaden sposób wykonawca nie wykazał, iż owe doświadczenie z lat ubiegłych rzeczywiście 

ma  miejsce,  tzn.,  że  ci  sami  pracownicy,  którzy  realizowali  zamówienia  na  rzecz 

Zamawiającego będzie to czyniło aktualnie. W zakresie pkt 6 - odnośne informatycznej bazy, 

wykonawca  nie  przedstawił  jaki  jest  koszt  z  tym  związany,  tak  aby  była  możliwość  w  jakiś 

sposób  oceny  tego  kosztu  w  ramach  zaoferowanej  ceny.  Względem  pkt  7  -  wykonawca                 

w  żaden  sposób  nie  wykazał,  iż  koszt  pozostałych  uczestników  jest  porównywalny.                     

W  zakresie  pkt  8  –  wykonawca  -  nie  przedstawił  żadnych  liczb,  które  by  wpływały  na 

obniżenie zaoferowanej ceny. W zakresie pkt 9 - zawarte tam stwierdzenia nie mają oparcia 

w  dowodach.  Firma  Budowlana  PANORAMA-BUD  A.  K.  z  kolei  przedstawiła  bardzo 

lakoniczne  wyjaśnienia  z  tabelą  „szczątkową”,  bez  dowodów.  Izba  podzieliła  argumentacje 

Odwołującego z rozprawy, która jest adekwatna do wszystkich części. Brak jest jakichkolwiek 

dowodów na potwierdzenie tego, iż wszelkie koszty do prawidłowego wykonania zamówienia 

zostały ujęte przez wykonawcę, a także, że przewidział on zysk na tym zamówieniu. Podnosi 

również, że brak jest w jakiś sposób uwiarygodnienia wskazywanych kosztów związanych z 

wynagrodzeniem 

pracowników 

obciążeniem 

podatkowym. 

Brak 

przedstawienia 

optymalizacji  kosztów  związanego  z  wieloletnim  doświadczeniem  tego  wykonawcy  w  jego 

cenie.  Brak  jest  wskazania  standardowej  stawki  jaką  przewiduje  wykonawca  w  ramach 

swojej  działalności.  Wykonawca  nie  przedstawił  w  jaki  sposób  jego  doświadczenie  w 

realizacji  podobnego  zamówienia  w  okresie  wcześniejszym  wpływa  na  obniżenie  kosztów. 

Polska  Grupa  Inżynieryjna  Sp.  z  o.o.  S.K.A.  przedstawiła  bardzo  interesujące  wyliczenie 


zawierające  cenne  informację,  jednakże  bez  jednoznacznej  informacji  określającej  jaki  jest 

przełożenie  tych  wyliczeń  i  informacji  w  sytuacji  tego  podmiotu.  Nadto,  Izba  podzieliła 

argumentacje Odwołującego z rozprawy, która jest adekwatna do wszystkich części, że dane 

dotyczące osób zatrudnionych należałoby w jego ocenie potwierdzić kopiami umów o pracę 

lub  zlecenie.  Może  bowiem  być  tak,  iż  ilość  ta  ulegnie  zmniejszeniu  na  etapie  realizacji 

umowy  w  ramach  zaoferowanej  kwoty.  W  zakresie  kosztów  zakwaterowania  -  brak  jest 

dowodu,  który  potwierdzał  przedstawioną  cenę.  Podobnie  w  zakresie  kosztów  materiałów 

biurowych,  jakichś  faktur  z  ostatnich  miesięcy  na  zbliżone  wartości.  Nie  wiadomo  również 

jakiego typu koszty dojazdu zostały wykazane, za pomocą jakich środków komunikacji. Izba 

podnosi również, że nie jest jej rolą doszukiwanie się potwierdzeń w argumentacji podmiotów 

–  analizowanie  również  w  poprzednich  kontraktach  –  skrócenia  z  4  do  3  m.,  jak  twierdzi 

Polska Grupa Inżynieryjna Sp. z o.o. S.K.A. w przystąpieniu, czy też wyjaśnieniach – winno 

to wynikać jasno z wyjaśnień i dowodów,              a nie własnej analizy Izby.  

Należy  także  podkreślić,  że  ostatnia  nowelizacja  określiła  jednoznacznie,  że                       

w  postępowaniu  –  na  rozprawie  –  art.  190  ust.1a  Pzp  –  ciężar  dowodu  spoczywa  na 

Wykonawcy,  który  przystąpił  i  złożył  wyjaśnienie  lub  Zamawiającym,  jeżeli  nie  jest 

uczestnikiem postępowania. Obaj Przystępujący (Zamawiający uwzględnił odwołanie), którzy 

złożyli  sprzeciw  winni  więc  udowodnić  brak  podstaw  do  uznania  ich  ofert  za  zawierające 

rażąco  niska  cenę.  Odwołującemu  wystarczy,  że  uprawdopodobni  cenę  rażąco  niską. 

Składający  sprzeciw  nie  sprostali  ciężarowi  dowodowemu  spoczywającemu  na  nich.  Izba 

przeanalizowała pismo Firma Budowlana PANORAMA-BUD A. K. wraz z tabelą – złożone na 

rozprawie i podkreśla, że informacje tam zawarte – nie wnoszą nic nowego do sprawy (część 

informacji  dotyczy  innych  części,  w  których  była  odmienna  sytuacja  –  gdyż  nie  było  w  nich 

aukcji,  a  wybór  Odwołującego  uprawomocnił  się  po  przeprowadzeniu  postępowania 

wyjaśniającego,  po  aukcji  w  dwóch  wypadkach  –  gdy  nie  było  postąpień /część  22  i  31/,  w 

dwóch  wypadkach  /część  4  i  7/  wybór  Odwołującego  po  przeprowadzeniu  postępowania 

wyjaśniającego 

po 

aukcji), 

nawet 

częściowo 

pokrywają 

się 

dowodami  

i opracowaniem Odwołującego złożonymi na rozprawie. Z kolei oświadczenie z rozprawy, nie 

poparte  dowodami  także  nic  nie  daje.  Nadto,  winno  ono  mieścić  się  w  ramach  udzielonych 

wcześniej  wyjaśnień,  a  nie  ich  przekraczać.  Z  tej  przyczyny,  tak  istotna  rola  wyjaśnień  

i  dowodów.  Izba  naturalnie  pamięta  o  możliwości  wieloetapowego  wezwania  do  wyjaśnień, 

ale  także  w  granicach  pierwszych  wyjaśnień,  a  nie  ponad  je.  Izba  wskazuję,  że  można 

wnosić  o  dowody  dodatkowe,  Anie  dowody  których  nie  było,  gdyż  jest  to  przejaw  (brak  ich 

załączenia do wyjaśnień) – braku współpracy ze strony Wykonawcy.             

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.   


Zarzut naruszenia przez Zamawiającego - art. 7 ust.1 i 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 3 

Pzp  w  zw.  z  art.  art.  15  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji  poprzez  zaniechanie  zwanej  dalej;  „UZNK”  odrzucenia  ofert: 

CarboHut  Projekt  Sp.  z  o.o.,  Firma  Budowlana  PANORAMA-BUD  A.  K.  oraz  Polska  Grupa 

Inżynieryjna  Sp.  z  o.o.  S.K.A.  w  zakresie  części  9,  12,  13,  15,  17,  21,  28,  34,  35,  37  ze 

względu  na  złożenie  oferty,  co  stanowiło  czyn  nieuczciwej  konkurencji,  Izba  uwzględniła 

zarzut – uzasadnienie poniżej. 

Izba  podnosi,  że  w  doktrynie  (D.  Szczepański:  Rażąco  niska  cena.  „Lex”,  nr  96117) 

zwraca  się  również  uwagę  na  to,  że  cena  rażąco  niska  jest  mylnie  utożsamiana  z  ceną 

dumpingową  w  rozumieniu  przepisów  UZNK  oraz  ustawy  o  ochronie  konkurencji  

i konsumentów (Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Dz.U.  2007,  nr  50,  poz.  331  z  późn.  zm.).  Zgodnie  z  pierwszą  ustawą,  dumping  ujęty  jest 

jako  sprzedaż  towarów  i  usług  poniżej  kosztów  ich  wytworzenia  lub  świadczenia  albo  ich 

odsprzedaż  poniżej  kosztu  zakupu  w  celu  eliminowania  innych  przedsiębiorców.  Zgodnie              

z  przepisami  taki  czyn  należy  uznać  za  czyn  nieuczciwej  konkurencji  polegający  faktycznie 

na  utrudnieniu  innym  przedsiębiorcom  dostępu  do  rynku.  Natomiast  zgodnie  z  ustawą                   

o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  z  cenami  dumpingowymi  mamy  do  czynienia                   

w sytuacji, kiedy przedsiębiorca dominujący na danym rynku ustala ceny na niskim poziome 

w  celu  wyeliminowania  konkurencji  (M.  Krasnodębska-Tomkiel:  Cena  jest  istotnym 

elementem rywalizacji. „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2012, nr 5, s. 13). Na gruncie Pzp 

Zamawiający  nie  jest  w  stanie  udowodnić  popełnienia  czynu  nieuczciwej  konkurencji                        

w  rozumieniu  wspomnianych  przepisów  z  uwagi  na  konieczność  udowodnienia  przesłanki 

eliminowania  innych  przedsiębiorców.  Za  wyrokiem  KIO  z  13.03.2012  r.,  sygn.  akt:  KIO 

406/12:  „Zgodnie  z  art.  3  ust.  1  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  czynem 

nieuczciwej  konkurencji  jest  działanie  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi  obyczajami,  jeżeli 

zagraża  lub  narusza  interes  innego  przedsiębiorcy  lub  klienta.  Art.  15  ust.  1  zawiera 

uszczegółowienie  zasady  wskazanej  w  art.  3  ust.  1  i  stanowi,  że  czynem  nieuczciwej 

konkurencji  jest  utrudnianie  innym  przedsiębiorcom  dostępu  do  rynku,  w  szczególności 

przez: sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich 

odprzedaż  poniżej  kosztów  zakupu  w  celu  eliminacji  innych  przedsiębiorców  (art.  15  ust.  1 

pkt  1  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji).  Dla  wyczerpania  dyspozycji  tego 

przepisu  niezbędnym  pozostaje  zatem  wykazanie  dokonania  sprzedaży  towarów  (usług) 

poniżej kosztów ich wytworzenia, przez co dochodzi do utrudnienia innym przedsiębiorstwom 

dostępu do rynku, a nadto utrudnienie to ma za swój cel eliminację innych przedsiębiorców. 

Przesłanki  sprzedaży  poniżej  kosztów  własnych  sprawcy  czynu  oraz  celu  eliminacji  innych 

przedsiębiorców  muszą  występować  kumulatywnie.  Dodatkowo  warto  zauważyć,  ż


warunkiem  realizacji  przesłanki  celu,  o  której  mowa  w  analizowanym  przepisie,  jest 

dysponowanie  przez  sprawcę  potencjałem  zdolnym  zamiar  ten  urzeczywistnić.  Warunkiem 

dyktowania  innym  podmiotom  zachowań  na  rynku  jest  posiadanie  przez  przedsiębiorcę 

pozycji dominującej, która sprawia, że nie spotka się on z istotną konkurencją. Tak też orzekł 

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 stycznia 2008 roku sygn. akt I ACa 231/07. 

Izba  podnosi,  że  Odwołujący  nie  przedstawił  dowodów  potwierdzających  zaistnienie 

przesłanek,  o  których  mowa  w  art.  15  ust.  1  pkt  1  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji.  Ograniczył  się  jedynie  do  stwierdzenia,  iż  złożenie  oferty  z  rażąco  niską  ceną,           

a za taką uznawał ofertę Ente, stanowi równocześnie czyn nieuczciwej konkurencji opisany 

w ww przepisie. Jako że zdaniem Izby zarzut złożenia przez Ente oferty z rażąco niską ceną 

nie potwierdził się, tym samym także zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp należ

uznać  za  niezasadny.  Odwołujący  nie  wykazał  zaistnienia  przesłanek  niezbędnych  dla 

przyjęcia, iż złożenie oferty stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 15 

ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Okolicznośćże zaoferowana cena 

jest  niższa  od  cen  konkurencji  nie  dowodzi,  że  cena  ta  jest  rażąco  niska  lub  została 

skalkulowana  poniżej  kosztów  wytworzenia.  Należy  podkreślić,  że  sprzedaż  towarów  lub 

usług  poniżej  kosztów  ich  wytworzenia  lub  świadczenia  w  celu  eliminacji  innych 

przedsiębiorców  jest  tylko  przykładowym  przejawem  czynu  nieuczciwej  konkurencji 

polegającego na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Jednakże nie każde 

utrudnianie dostępu do rynku jest równocześnie czynem nieuczciwej konkurencji. Zgodnie ze 

stanowiskiem  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów  wyrażonym  w  "Interpretacji 

nowelizacji  przepisów  …..",  na  które  powoływał  się  także  Odwołujący,  jest  nim  tylko  takie 

utrudnianie  dostępu  do  rynku,  które  może  być  uznane  za  sprzeczne  z  ustawą,  czyli 

nieuczciwe.  Aby  tak  się  stało  muszą  zostać  spełnione  przesłanki  z  art.  15  ustawy                        

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Za takie będą więc uznane tylko takie działania, które 

naruszają klauzulę generalną ustawy o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1 tej 

ustawy)  -  są  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi  obyczajami  oraz  zagrażają  lub  naruszają 

interes innego przedsiębiorcy lub klienta, a równocześnie skutkują utrudnianiem dostępu do 

rynku  i  polegają  w  szczególności  na  zachowaniach  wskazanych  w  przepisie  szczególnym, 

którym  w  tym  przypadku  jest  art.  15  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji. 

Utrudnianie  dostępu  do  rynku  ma  miejsce  wtedy,  gdy  przedsiębiorca  podejmuje  działania 

które  uniemożliwiają  innemu  przedsiębiorcy  rynkową  konfrontację  produkowanych  przez 

niego  towarów  w  efekcie  czego  swoboda  uczestniczenia  w  działalności  gospodarczej,  czyli 

swoboda wejścia na rynek, oferowania na nim swoich towarów lub usług lub wyjścia z rynku 

ulega  ograniczeniu.  Jeżeli  działania  te  nie  wynikają  z  istoty  konkurencji,  lecz  są 

podejmowane w celu utrudnienia dostępu do rynku i przy pomocy środków nieznajdujących 

usprawiedliwienia  w  mechanizmie  wolnej  konkurencji,  stanowią  one  czyn  nieuczciwej 


konkurencji. Zgodnie z powyższym uznać należy, że samo oferowanie cen nawet znacząco 

niższych  od  cen  konkurentów  nie  przesądza  jeszcze  o  zaistnieniu  czynu  nieuczciwej 

konkurencji.  Konieczne  jest  wykazanie,  że  taka  oferta  narusza  art.  15  ust.  1  pkt  1  ustawy                

o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (gdy  zarzut  tak  jak  w  treści  niniejszego  odwołania 

dotyczy sprzedaży poniżej kosztów wytworzenia) i nie można jej uznać za normalny przejaw 

walki  konkurencyjnej.  Zdaniem  Izby,  Odwołujący  na  którym  ciąży  obowiązek  wynikający                

z  treści  art.  6  kc  nie  wykazał  popełnienia  (…)  czynu  nieuczciwej  konkurencji,  a  jego 

twierdzenia w tym zakresie nie  zostały poparte dowodami.”. W ocenie Izby, oferowanie cen 

nawet  znacząco  niższych  od  cen  konkurentów  nie  przesądza  jeszcze  o  zaistnieniu  czynu 

nieuczciwej  konkurencji. W  innym  orzeczeniu  KIO  stwierdzono  (wyrok  KIO  z  12.02.2009  r., 

sygn.  akt:  KIO/UZP  551/09)  ustawodawca  w  sposób  wyraźny  dokonał  rozróżnienia  pojęcia 

rażąco niskiej ceny i czynu nieuczciwej konkurencji, a zatem jakakolwiek próba utożsamiania 

tych  instytucji  jest  nieuprawniona.  Stwierdzenie  rażąco  niskiej  ceny  nie  daje  możliwości 

jednoczesnego przypisania wykonawcy czynu nieuczciwej konkurencji. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.   

W  konsekwencji  wobec  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  i  3  w  zw.             

z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, doszło także do naruszeniu przez Zamawiającego – art. 7 ust. 1 i 3 

w  zw.  z  art.  91  ust.  1  Pzp  poprzez  dokonanie  w  sposób  nieprawidłowy  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej oferty w części 9,12,13,15,17,21, 28, 34, 35, 37. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.   

W tym stanie rzeczy, Izba uwzględniła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie 

pierwsze i ust. 2 Pzp oraz orzekła jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 Pzp. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  obciążyła  kosztami  postępowania 

Przystępujących, stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 6 pkt 3 lit. b) Pzp oraz § 5 ust. 2 pkt 2 

w zw. z § 3 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).  


Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel