KIO 412/16 WYROK dnia 4 kwietnia 2016 r.

Data: 24 października 2017

Sygn. akt: KIO 412/16 

WYROK 

z dnia 4 kwietnia 2016 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Grzegorz Matejczuk 

Protokolant:              Paweł Puchalski  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  marca  2016  r.  przez 

Odwołującego  – 

A.K.,  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  AGIS  Nieruchomości  A.K.,  Al. 

Solidarności 

Warszawa,  

w postępowaniu prowadzonym przez 

Zamawiającego – Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, 

przy  udziale  wykonawcy  –  Orange  Real  Estate  Sp.  z  o.o.,  ul.  Piękna  17/19,  00-549 

Warszawa,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru 

oferty  najkorzystniejszej  oraz  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  oferty 

wykonawcy  Orange  Real  Estate  Sp.  z  o.o.,  ul.  Piękna  17/19,  00-549  Warszawa  

i wezwanie tego wykonawcy, w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, do uzupełnienia dokumentów 

dla  potwierdzenia  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w 

części VII ust. 2 pkt H oraz pkt I SIWZ,

w pozostały zakresie odwołanie oddala. 

2. kosztami postępowania obciąża

 Zamawiającego, i: 

2.1.   zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę 

15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania, 


2.2.   zasądza  od 

Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  zwrot  kosztów 

postępowania odwoławczego poniesionych z tytułu wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U.2015.2164  j.t.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 412/16 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Bank  Gospodarstwa  Krajowego  z  siedzibą  w Warszawie  –  prowadzi 

na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych 

(Dz.U.2015.2164  j.t.)  –  dalej:  Pzp  lub  Ustawa;  postępowanie  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  „Administrowanie  zasobem  nieruchomości 

Banku Gospodarstwa Krajowego na terenie Polski - Warszawa". 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  UE  nr 

2015/S 149-275884 z 05.08.2015. 

W  dniu  10  marca  2016  r.  Zamawiający  zawiadomił  wykonawców  ubiegających  się  

o  zamówienie  o  wynikach  postępowania  i  o  wyborze,  jako  najkorzystniejszej,  oferty 

wykonawcy  Orange  Real  Estate  Sp.  z  p.o.  z  siedzibą  w  Warszawie.  Jednocześnie 

Zamawiający  zawiadomił  o  odrzuceniu  oferty  wykonawcy  AGIS  Nieruchomości  A.K.,  Al. 

Solidarności 117/103, 00-140 Warszawa. 

W  dniu  21  marca  2016  r.  Odwołujący  -  A.K.,  prowadząca  działalność  gospodarczą 

pod firmą AGIS Nieruchomości A.K., Al. Solidarności 117/103, 00-140 Warszawa – wniósł do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

Art.  7  ust.  1  i  3  p.z.p.  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  i  2  p.z.p.  poprzez  naruszenie  zasady 

równego  traktowania  w  postępowaniu  i  wybór  oferty  Orange  Real  Estate  sp.  z  o.o., 

mimo  iż  ze  względu  na  przyjęte  kryteria  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia (dalej: SIWZ) oferta błędnie została uznana za najkorzystniejszą. Nadto 

poprzez  pominięcie  art.  24  ust.  2  pkt  4  p.z.p.  poprzez  nieodrzucenie  oferty  Orange 

Real  Estate  Sp.  z  o.o.,  podczas  gdy  nie  przedłożył  zobowiązań  osób  trzecich,  na 

które się powołuje; 


Art.  25  ust.  1  i  2  p.z.p.  w  zw.  z  art.  26  ust.  1  i  2c  p.z.p.  poprzez  ich  błędne 

zastosowanie, w szczególności bezpodstawne i bezprawne wezwanie Odwołującego 

do  przedłożenia  wszystkich  umów  o  pracę,  umów  zleceń  i  umów  o  dzieło 

pracowników zatrudnionych w AGIS w 2015 r. 

Art.  29  ust.  4  pkt  1  i  4  p.z.p.  poprzez  jego  pominięcie  i  niedostrzeżenie  przez 

Zamawiającego, że Odwołujący wykazał, iż spełnia wymagania określone w SIWZ, w 

szczególności przedłożono szczegółowy wykaz osób, które to będą uczestniczyć przy 

realizacji zamówienia wraz z wymienieniem ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień; 

Art.  89  ust.  1  pkt  2  p.z.p.  poprzez  błędne  zastosowanie,  jak  i  uznane,  iż  zachodzi 

przesłanka  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  podczas  gdy  przedstawiono  kalkulację 

cenową na potrzeby realizacji zamówienia (koszty pracodawcy); 

Art. 89 ust. 1 pkt 4 p.z.p. w zw. z art. 91 ust. 2 i 3 p.z.p. poprzez błędne uznanie, iż 

oferta  Odwołującego  jest  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  w 

szczególności brak uznania iż szczegółowe wyjaśnienia AGIS NIERUCHOMOŚCI są 

niewystarczające. Ponadto bezpodstawne odwołanie się do kryterium wiarygodności 

technicznej  Odwołującego  (niedotyczącej  przedmiotu  zamówienia)  w  zakresie  braku 

uwzględnienia kosztów prowadzenia biura na potrzeby realizacji zamówienia; 

Art.  90  ust.  1,  2  i  3  p.z.p.  poprzez  uznanie  wyjaśnień  Odwołującego  za 

niewystarczające  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny,  w  szczególności  błędną  ocenę 

złożonych  wyjaśnień,  w  tym  uznanie  że  nie  wykazano  szczegółowych  składników 

cenotwórczych zaproponowanych za realizację przedmiotu zamówienia; 

Na  podstawie  powyższych  zarzutów  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  

i nakazanie Zamawiającemu:  

Przeprowadzenia ponownej oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, 

Odrzucenia oferty Orange Real Estate Sp. z o.o., 

Unieważnienia odrzucenia oferty Odwołującego, 

Dokonania wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. 

W uzasadnieniu Odwołania przytoczono następującą argumentację: 

W  dniu  10  marca  2016  r.  Zamawiający  poinformował  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej.  Za  najkorzystniejszą  ofertę  uznano  ofertę  nr  3  tj.  złożoną  przez  Orange 

Real  Estate  sp.  z  o.o., gdzie  zaoferowana  cena  wyniosła:  1  598  840,96 zł  brutto. Oferta ta 

prima  facie  nie  powinna  zostać  uwzględniona  już  ze  względu  na  najistotniejsze  kryterium 

oceny  ofert  tj.  cenę  -  waga  80%.  W  zestawieniu  ze  szczegółowo  opracowaną  kalkulacją  i 


ceną  AGIS  NIERUCHOMOŚCI  (965  254,16  zł  brutto),  to  oferta  Odwołującego  powinna 

zostać uznana za najkorzystniejszą (zgodnie z XVII. SIWZ i art. 2 pkt 5) p.z.p.). Zaznaczyć 

należy,  iż  potwierdza  to  fakt,  że  7  grudnia  2015  r.  Zamawiający  uznał  za  najkorzystniejszą 

ofertę AGIS NIERUCHOMOŚCI. 

Po  zapoznaniu  się  z  dokumentami  złożonej  oferty  Orange  Real  Estate  Sp.  z.o.o.  w 

aktach  brak  jest  złożonych  zobowiązań  podmiotów  trzecich,  z  których  będzie  korzystał 

Wykonawca przy realizacji zamówienia. Orange Real Estate sp. z o.o. wykazał w załączniku 

nr 7 do SIWZ WYKAZ" POTENCJAŁ KADROWY" Tabela H kolumna 3 i Tabela I kolumna 4, 

iż  "będzie  polegał  na  potencjale  innych  podmiotów"  w  tym  przypadku  do  oferty  winny  być 

dołączone  zobowiązania  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy 

w przypadku, gdy korzysta z potencjału podmiotów trzecich, jest rzeczywiste wykazanie, że 

tym potencjałem będzie dysponował np. poprzez złożenie odpowiednich zobowiązań. 

Niezależnie  od  powyższego,  Zamawiający  13  października  2015  r.  skierował  do 

Odwołującego wezwanie do złożenia wyjaśnień i uzupełnień dokumentów oraz poinformował 

o  poprawieniu  innych  pomyłek.  W  treści  wezwania  można  przeczytać,  iż  Odwołującego 

zobowiązano  do  przedłożenia  Załącznika  nr  8  do  SIWZ,  wykazu  osób,  które  będą 

uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia.  Ponadto  wezwanie  do  przedstawienia 

szczegółowej  kalkulacji  i  sposobu  obliczania  ceny  ofert  w  związku  z  -  prawdopodobnie  - 

wątpliwościami  co  do  możliwości  wystąpienia  rażąco  niskiej  ceny.  Odwołujący  się  18 

października  2015  r. (w  terminie)  złożył  odpowiedź  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  oraz 

wykazem osób, a także wyjaśnił, iż cena zaproponowana przez AGIS NIERUCHOMOŚCI nie 

jest rażąco niska. 

W  swoich  wyjaśnieniach  Odwołujący  się  przywołał  nie  tylko  już  trzykrotny  udział  w 

przetargach  na  administrowanie  zasobem  Zamawiającego  (co  świadczy  o  adekwatności  i 

relewantności  cen  zaproponowanych  w  niniejszym  postępowaniu),  lecz  wyjaśniono  sposób 

kalkulacji  i  dodano  że  „Kwota  za  obsługę  zamówienia  o  administrowanie  zasobem 

nieruchomości Banku Gospodarstwa Krajowego na terenie Warszawy została skalkulowana 

ze  średnio  rynkowym  zyskiem,  jak  dla  firmy  o  profilu  nie  korporacyjnym  tj.  jednoosobowej 

działalności gospodarczej. W oparciu o politykę i już dziesięcioletnią działalność firmy AGIS 

oraz  ogólnopolskie  stawki  firm  Polskich  zarządzających  nieruchomościami  zysk  z  kontraktu 

na  wysokości  17,5%  [111  169,47  zł  brutto  -  przyp.  MK]  nie  stanowi  rażąco  niskiego 

dochodu”. 

Następnie 3 listopada 2015 r. Zamawiający ponownie wezwał do złożenia wyjaśnień 

w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  w  zakresie  wykazanego  zysku  111  169,47  zł/mc  brutto. 


Ponadto  Zamawiający  zwrócił  się  o  wyjaśnienie  sposobu  obliczenia  kosztów  całego 

personelu  w  kontekście  konieczności  zapewnienia  odpowiedniej,  wymaganej  kadry 

pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. 

W  wyjaśnieniach  z  5  listopada  2015  r.  Odwołujący  wyjaśnił,  iż  nastąpiła  oczywista 

omyłka pisarska (którą prostuje zamawiający na zasadzie art. 87 ust. 2 pkt 3) p.z.p.) i kwota 

zysku  dotyczy  zysku  111  169,47  zł  brutto,  lecz  nie  w  stosunku  miesięcznym.  Jak  wskazał 

Odwołujący:  „W  tym  przypadku  kwota  miesięczna  zysku  wynosi  3  088,04  zł/  brutto 

miesięcznie.  Przewidziane  dodatkowe  wynagrodzenie  dla  pracowników  zatrudnionych  na 

umowie o pracę wyniesienie: 7 058,38 zł/ brutto miesięcznie”. Mając powyższe na uwadze, 

Odwołujący  podtrzymał  także  wyjaśnienia  i  dokumentację  złożoną  wcześniej  -  w  zakresie 

kadry pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. 

Zamawiający  po  raz  trzeci  24  listopada  2015  r.  wezwał  do  złożenia  wyjaśnień  w 

zakresie  rażąco  niskiej  ceny.  W  wezwaniu  skierowano  prośbę  o  wyjaśnienie  szczegółowej 

kalkulacji  kosztów  osobowych  uwzględniających  zatrudnienie,  zgodnie  z  zapisami  SIWZ, 

czterech  osób  stanowiących  „Minimalny  zespół  osób”  na  podstawie  umów  o  pracę.  Na 

powyższe  wezwanie  Odwołujący  złożył  wyjaśnienia  25  listopada  2015  r.,  gdzie  przedstawił 

szczegółową  kalkulację  kosztów  osobowych  uwzględniających  zatrudnienie  zgodnie  z 

zapisami SIWZ, osób stanowiących „Minimalny zespół osób” na podstawie umowy o pracę. 

W ten sposób Odwołujący spełnił wymagania związane ze złożeniem wyjaśnień i warunków 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia VII. 2 SIWZ. 

W  dniu  7  grudnia  2015  r.  Zamawiający  wybrał  jako  najkorzystniejszą  ofertę 

Odwołującego. Jednak ze względu na odwołanie Orange Real Estate sp. z o.o. ta czynność 

została unieważniona.  

W dniu  12  lutego  2016 r.  wezwano  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej 

ceny.  Na  to  ostatnie  wezwanie  Odwołujący  złożył  obszerne  wyjaśnienia  z  niezwykle 

skrupulatną i szczegółową kalkulacją swojej oferty. AGIS NIERUCHOMOŚCI szczegółowo - 

mając  na  uwadze  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  7  stycznia  2016  r.  (sygn.  akt  KIO 

2744/15) i mimo, iż nie był stroną postępowania - rozpisał czynniki cenotwórcze, kalkulację 

ceny  jednostkowej  oraz  informację  w  sprawie  sposobu  oszacowania  kosztów.  Ponadto 

określił harmonogram pracy i czasu pracy wraz ze szczegółowo określonym wykazem osób 

z imionami i nazwiskami oraz godzinami pracy i kwalifikacjami (warunek określony w części 

VII  ust.  2  pkt  A  SIWZ)  [tabela  A].  W  tabeli  B  precyzyjnie  i  dokładnie  określono  zakres 

czynności i obowiązków - zgodnie z wymogiem części VII ust. 2 pkt B SIWZ. W tabeli C, D, 

E,  F,  G,  H,  I,  wskazano  na  spełnienie  warunków  kolejno  w  części  VII  ust.  2  pkt  C, 


D,E,F,G,H,I SIWZ. Przedłożono także faktury wystawione przez kontrahentów (wskazane w 

ofercie - załącznik nr 6 do SIWZ) zgodnie z żądaniem punktu 6 wezwania z 12 lutego 2016 r. 

Następnie  25  lutego  2016  r.  Zamawiający  po  raz  kolejny  wezwał  do  złożenia 

wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny.  Odwołujący  29  lutego  2016  r.  szczegółowo 

ustosunkował się do tego wezwania: 

• 

Przedkładając  szczegółowo  rozpisany  plan  pracy  poszczególnych  pracowników  z 

uwzględnieniem ilości godzin pracy (punkt 1); 

• 

Wyjaśniając,  iż  koszty  utrzymania  pogotowia  awaryjnego  pracowników  zostały 

wliczone w przysługujące pracownikom wynagrodzenie (punkt 3); 

• 

Potwierdzając oczywiste omyłki pisarskie w konkretnych wierszach i kolumnach tabeli 

(punkt 4 i 6). 

W  związku  z  powyższym  postępowaniem  wyjaśniającym  Odwołujący  szczegółowo  i 

precyzyjnie  odpowiadał  na  wszystkie  podniesione  pytania  przez  Zamawiającego  w  sposób 

skrupulatny i terminowy. 

Jednak pomimo powyższej staranności Odwołującego 10 marca 2016 r. Zamawiający 

odrzucił  ofertę  AGIS  NIERUCHOMOŚCI  (nr  pisma  BZP-064-117/2016)  wskazując  w 

uzasadnieniu,  iż  na  zasadzie  art.  89  ust.  1  pkt  2  p.z.p.  (oryginalna  podstawa  prawna) 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę co do przedmiotu zamówienia. 

W  tym  miejscu  należy  zauważyć,  iż  Zamawiający  zdaje  się  zatem  wskazywać  na  dwie 

podstawy  prawne.  Art.  89  ust.  1  pkt  2  p.z.p.,  i,  wynikający  z  uzasadnienie  faktycznego,  a 

odnoszący się do rażąco niskiej ceny, art. 89 ust. 1 pkt 4, w związku z tym, stosownie do art. 

181 ust. 2 p.z.p. Odwołujący się zaskarża obie ww. podstawy prawne. 

W  uzasadnieniu  faktycznym  odrzucenia  oferty  Odwołującego  wskazano,  iż: 

„Wykonawca  (...)  nie  przedstawił  w  kalkulacji  cenowej  na  potrzeby  realizacji  niniejszego 

zamówienia  kosztów  pracodawcy  (podatek  PTT,  składki  ZUS)  związanych  z  zatrudnianiem 

pracowników  na  umowy  o  pracę.  Wykonawca  nie  uwzględnił  również  wynagrodzenia 

personelu  z  tytułu  świadczenia  usług  na  podstawie  umów  cywilnoprawnych  (zlecenia,  o 

dzieło) w trakcie realizacji zamówienia”. 

Z  powyższym  twierdzeniem  nie  można  zgodzić  się  o  tyle,  że  Odwołujący  wykazał 

wynagrodzenie brutto, które to zostało uwzględnione w złożonej ofercie, a w szczególności w 

wyjaśnieniach  z  25  listopada  2015  r.  i  następnie  powtórzone  w  wyjaśnieniach  z  17  lutego 

2016  r.  Mając  na  uwadze,  iż  oferta  Odwołującego  wcześniej  została  uznana  za 

najkorzystniejszą  (7  grudnia  2015  r.  -  numer  pisma  BZP-064-749/2015)  -  wówczas  dane 

dotyczące  wynagrodzeń  pracowników  i  ich  szczegółowej  kalkulacji  były  w  zupełności 

wystarczające  do  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  -  a  następnie  10  marca  2016  r.  okazuje 


się,  iż  jednak  nie  są.  Trudno  zrozumieć  w  tym  zakresie  intencje  Zamawiającego.  Należy 

wskazać także, iż kwoty żądane przez Zamawiającego - podatek PIT i składki ZUS - nie są 

kwotami  stałymi,  lecz  zmiennymi  i  niezależnie  od  ich  wysokości,  nawet  hipotetyczna, 

kalkulacja  pozostaje  bez  znaczenia  wobec  faktu,  iż  Odwołujący  wskazał  sumę  wartości 

(wynagrodzenie brutto) składające się właśnie na zaliczkę na podatek PIT i składki ZUS oraz 

wynagrodzenie netto pracownika. 

Dalej  w  uzasadnieniu  faktycznym  odrzucenia  oferty  można  przeczytać,  iż:  „Ponadto 

Agis Nieruchomości nie uwzględnił kosztów  związanych  z prowadzeniem biura na potrzeby 

obsługi  kontraktu.  Wyjaśnienia  Wykonawcy,  że  koszty  związane  z  jego  obsługą 

wkalkulowane są w inne kontrakty realizowane na terenie Warszawy i nie stanowią obciążeń 

finansowych dla niniejszego zamówienia mogą stanowić próbę obejścia przepisów ustawy”. 

Po pierwsze należy wskazać, iż Odwołujący się uczestniczył już w trzech przetargach 

Zamawiającego  i  posiada  doświadczenie  w  zakresie  administrowania  zasobami  Banku 

Gospodarstwa  Krajowego.  Ponadto  Odwołujący  dysponuje  kilkoma  filiami  i  jak  wskazał  w 

wyjaśnieniach,  koszt  ten  jest  wkalkulowany  w  kontrakty  realizowane  na  terenie  Warszawy. 

Nie  jest  bowiem  koniecznie  wynajęcie  kolejnego  biura,  bo  sam  Odwołujący  dysponuje  w 

sposób  dostateczny  zapleczem  technicznym  i  lokalowym  w  tym  zakresie.  Dodatkowo 

Zamawiający  wskazując,  iż  takie  stanowisko  Odwołującego  może  stanowić  próbę  obejścia 

przepisów  ustawy,  nie  wskazał  na  czym  miałoby  polegać  to  obejście  i  które  to  przepisy 

miałyby być rzekomo naruszone. 

W  tym  zakresie  należy  wskazać,  iż  brak  jest  takich  przepisów,  a  wyjaśnienia 

Odwołującego  należałoby  uznać  za  wystarczające  i  wynikające  także  z  doświadczenia 

ż

yciowego i doświadczenia AGIS NIERUCHOMOŚCI. Szczególnie, że sam Zamawiający w 

SIWZ jasno wskazał, iż zapewnia lokal biurowy dla Zarządcy w budynku banku. 

Zamawiający  dalej  wskazuje,  iż  nie  przedłożono  wszystkich  umów  o  pracę,  umów 

zleceń i umów o dzieło pracowników zatrudnionych w AGIS w 2015 r. Jednak takie żądanie 

nie może się ostać, bowiem jest ono niedopuszczalne z mocy SIWZ, p.z.p. i Rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  19  lutego  2013  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich 

może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz  form,  w  jakich  te  dokumenty  mogą  być 

składane. (Dz. U. poz. 231). 

Na  koniec  uzasadnienia  Zamawiającego  co  do  odrzucenia  oferty  Odwołującego 

zasugerowano,  iż  złożenie  jakichkolwiek  wyjaśnień  jest  niewystarczające,  lecz  należy 

odpowiednio je umotywować, że zaproponowana oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 


Jednak  jak  wynika  już  z  przeanalizowane  materiału  Odwołujący  wyjaśniał  bardzo 

szczegółowo kalkulację ceny, w szczególności wskaźników cenotwórczych i uzasadnił swoje 

stanowisko. 

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  nie  uzasadnił  dostatecznie  motywów,  dla 

których miała by być zastosowana dyspozycja art. 89 ust. 1 pkt 4 p.z.p., w szczególności nie 

wyjaśniono z jakiego powodu dotychczasowe, a obszerne wyjaśnienia są niewystarczające - 

pomimo  zgodności  z  częścią  IX.  SIWZ  [wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają 

dostarczyć  wykonawczy  w  celu  oceny  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w 

postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania]. 

Odwołujący  argumentował  następnie,  że  Zamawiającego  obowiązuje  zasada 

równego  traktowania  oraz  niedyskryminacji  przy  wyborze  ofert,  które  to  zasady  wynikają 

kolejno  z  p.z.p.  oraz  z  prawa  Unii  Europejskiej.  Odzwierciedleniem  tych  zasad  są  w 

szczególności  kryteria  przyjęte  w  SIWZ,  które  to  podlegają  ocenie  przez  Zamawiającego 

oraz  stanowią  podstawę  -  obiektywną  -  do  wyboru  najkorzystniejszej  oferty.  W  niniejszym 

postępowaniu głównym kryterium - waga 80% - zostało uznane kryterium ceny przy wyborze 

oferty.  Nie  ulega  wątpliwości,  iż  oferta  Orange  Real  Estate  sp.  z  o.o.  jest  ofertą  rażąco 

wygórowaną w porównaniu do oferty Odwołującego. Istotnym jest także, iż wszystkie kryteria 

podlegają ocenie w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia w niniejszej 

sprawie dotyczy administrowania zasobem nieruchomości Zamawiającego na terenie Polski 

- Warszawa, która to wartość zamówienia została określona na kwotę większą lub równą 207 

000  euro.  Na  tej  podstawie  należy  zauważyć,  iż  oferta  Odwołującego  niewiele  więcej 

przekracza tę kwotę, co uzasadnia twierdzenie, że Odwołujący złożył ofertę realistyczną. 

Nie  tylko  ten  fakt  podważa  rzekome  domniemanie  rażąco  niskiej  ceny,  lecz  przede 

wszystkim  powinno  motywować  Zamawiającego  do  dostateczne  uzasadnienia  odrzucenia 

oferty  Odwołującego.  Przy  założeniu,  iż  kryterium  ceny  stanowi  80%,  oferta  Orange  Real 

Estate  sp.  z  o.o.  nie  powinna  być  uznana  za  najkorzystniejszą,  co  zresztą  się  stało  przy 

pierwszej informacji o wynikach postępowania z 7.12.2015 r., kiedy to wybrano ofertę AGIS 

NIERUCHOMOŚCI.  Na  marginesie  wskazano,  iż  pierwsza  oferta  Orange  Real  Estate sp.  z 

o.o.  (postępowanie  unieważniono  i  rozpisano  nowe,  z  identycznym  SIWZ)  była  zbliżona  do 

oferty AGIS NIERUCHOMOŚCI, natomiast nowa, została podniesiona o prawie 500 000 zł. 

Ponadto  zgodnie  z  art.  26  ust.  2b  p.z.p.  w  zw.  z  art.  24  ust.  2  pkt  4  p.z.p.  oferta 

Orange Real Estate sp. z o.o. powinna zostać odrzucona ze względu na brak przedłożenia 

pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich co do korzystania z ich potencjału w zakresie 

realizowanego  zamówienia.  Ponadto  w  tym  zakresie  Zamawiający  powinien  zażądać  od 

wykonawcy złożenia dokumentów podmiotowych dotyczących podmiotów trzecich, ale tylko 


jeśli  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  podmiotowych  (co  nastąpiło  w  niniejszej 

sprawie) powołuje się na zasoby tych podmiotów. 

Zamawiający  bezprawnie  i  bezpodstawnie  zażądał  przedłożenia  umów  o  pracę, 

umów  zleceń  oraz  umów  o  dzieło  osób,  które  to  będą  uczestniczyły  przy  realizacji 

zamówienia. Jak jasno wskazuje część IX. SIWZ brak jest tam wymienionych umów o pracę 

czy podobnych dokumentów. W tym zakresie SIWZ (również art. 25 ust. 2 p.z.p.) odsyła do 

Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  19  lutego  2013  r.  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz  form,  w  jakich  te 

dokumenty  mogą  być  składane.  (Dz.  U.  poz.  231).  Jak  wynika  z  ww.  §  1  ust.  1  pkt  7)  i  8) 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  katalogu  dokumentów,  które  to  zamawiający 

może  żądać  od  wykonawcy  są  -  związane  z  osobami  współpracującymi  przy  realizacji 

zamówienia - wykaz osób lub oświadczenie wykonawcy, iż dane osoby posiadają określone 

kwalifikacje  czy  uprawnienia.  W  wyjaśnieniach  z  17  lutego  2016  r.  szczegółowo  wskazano 

osoby,  które  to  będą  uczestniczyły  przy  realizacji  zamówienia  -  co  odpowiada  warunkom 

określonym  w  części  Vn  SIWZ  i  spełnia  wymogi  określone  w  ustawie  i  rozporządzeniu.  W 

związku  z  tym  powoływanie  się  przez  Zamawiające  na  brak  udostępnienia  umów  osób 

wskazanych  w  tabelach  z  wyjaśnień  z  17  lutego 2016  r. jest  bezprawne  i  bezpodstawne,  a 

także  w  niniejszych  okolicznościach  nie  mogło  stanowić  przyczyny  odrzucenia  oferty 

Odwołującego. 

Ze  względu  na  nieuwzględnienie  wyżej  wskazanych  przepisów  naruszono  także 

dyspozycję art. 29 ust. 4 pkt 1 i 4 p.z.p., bowiem wykazano szczegółowy wykaz osób. Nadto 

wykazano  sposób  ich  wynagradzania  (wyjaśnienia  z  25  listopada  2015  r.).  Dodano,  iż 

zgodnie z częścią VII. SIWZ: „Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia kilku funkcji przez 

jedną osobą, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dla poszczególnych funkcji”. 

Najistotniejszym z naruszeń Zamawiającego jest art. 89 ust. 1 pkt 4 p.z.p. w zw. z art. 

91  ust.  2  i  3  p.z.p.  poprzez  błędne  uznanie,  iż  oferta  Odwołującego  jest  rażąco  niska  w 

stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  w  szczególności  brak  uznania,  iż  szczegółowe 

wyjaśnienia AGIS NIERUCHOMOŚCI są niewystarczające. Nie ulega wątpliwości, iż ustawa 

nie zawiera definicji rażąco niskiej ceny, jednak oczywistym jest (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 

4  p.z.p.)  że  takiej  oceny  dokonuje  się  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  Wartość 

zamówienia  w tym zakresie będzie stanowiła punkt odniesienia do stwierdzenia, czy mamy 

do czynienia z rażąco niską ceną - powiększona o podatek VAT. Zgodnie z orzeczeniem KIO 

nr 62/11 z 27 stycznia 2011 r.: „Punktem odniesienia zatem dla oceny oferty jest przedmiot 

zamówienia,  a  wiec  przedmiotem  analizy  może  być  wyłącznie  cena  zaoferowana  za 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia, a nie jego poszczególnych części”. 


W  niniejszej  sprawie  Zamawiający  arbitralnie  uznał,  iż  Odwołujący  nie  uwzględnił 

kosztów  z  tytułu  świadczenia  usług  na  podstawie  umów  cywilnoprawnych  (zlecenia,  o 

dzieło).  Jednak  jest  to  bez  znaczenia,  w  sytuacji  gdy  Odwołujący  decyduje  się,  iż  będzie 

zatrudniał osoby przy realizacji umowy  wyłącznie w oparciu umowę o pracę. Wydaje się, iż 

Odwołujący  nie  musi  wyjaśniać  „kosztów”,  których  nie  zamierza  ponieść,  jeżeli  już  na 

podstawie przedłożonego wykazu osób (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) spełnia 

wymagania określone w części VII.2. SIWZ. 

Zamawiający  wskazał  również,  iż  nie  uwzględniono  kosztów  zawarcia  polisy  OC. 

Jednak  Zamawiający  nigdy  nie  wzywał  do  złożenia  wyjaśnień  w  tym  zakresie,  a  nadto  te 

koszty  nie  są  wskazane  w  części  IX.  SIWZ  [wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają 

dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału] ani w 

części  XVI.  SIWZ [opis sposobu  obliczania  ceny  oferty].  Dodatkowo  koszty  zawarcia  polisy 

OC nie mogą mieć wpływu na ocenę oferty Odwołującego w ogóle - skutkującą odrzuceniem 

tejże oferty. 

Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą przy ocenie tego czy oferta zawiera rażąco niską 

cenę  należy  brać  pod  uwagę  cenę  całego  przedmiotu  zamówienia  nie  zaś  poszczególnych 

składników cen, (zob. wyrok z 7.01.2011 r. sygn. KIO 2745/10, KIO 2762/10 czy wyrok KIO z 

20.01.2011 r. sygn. 53/11, gdzie KIO przywołując utrwaloną linię orzeczniczą stwierdza, że:  

„Zaniżona czy nierzetelna wycena poszczególnych części oferty nie przesądza, że cała cena 

ofertowa  jest  rażąco  niska”.).  Zgodnie  z  wyrokiem  KIO  z  7  stycznia  2011  r.  sygn.  2745/10: 

„Oceniając tylko wybrane pozycje kosztorysu ofertowego zamawiający nie był uprawniony do 

odrzucenia  oferty  odwołującego,  bowiem  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp  stanowi  o  rażąco  niskiej 

cenie  oferty  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  nie  zaś  rażąco  niskiej  cenie  pewnej 

części oferty”. 

Zamawiający  naruszył  także  art.  90  ust.  1  p.z.p.  poprzez  brak  wskazania 

uzasadnionych  wątpliwości  co  do  rażąco  niskiej  ceny,  a  co  powinno  być  podstawą 

domniemania  określnego  w  art.  90  ust.  2  p.z.p.  Jak  wskazano  w  wyroku  KIO  z  16  grudnia 

2011  r.  sygn.  2578/11:  „Ciężar  ostatecznego  dowodu  w  przedmiocie  charakteru  ceny  w 

ś

wietle  powołanych  regulacji  art.  90  ustawy  może  ulec  jednak  odwróceniu,  a  przynajmniej 

bardziej  skomplikowanemu  rozłożeniu.  Dojść  do  tego  może  w  przypadku  powstania 

faktycznego  domniemania  wystąpienia  w  danych  okolicznościach  ceny  rażąco  niskiej 

(jakichkolwiek  domniemań  prawnych  w  tym  zakresie  w  ustawie  nie  przewidziano).  Nawet 

więc  bez  ostatecznego  udowodnienia  poziomu  cen  rynkowych  i  wykazania  w  ten  sposób 

realnych  cen  ofertowych,  będzie  możliwe  przyjęcie  wystąpienia  ceny  rażąco  niskiej  w 

przypadku  wystąpienia  szeregu  okoliczności  pośrednio  na  nią  wskazujących  (podstaw 


domniemania),  gdy  jednocześnie  wykonawca  nie  wykaże  okoliczności  przeciwnych.  Przy 

czym  równiej  fakty  stanowiące  podstawę  samego  domniemania  powinny  wystąpić/zostać 

udowodnione, a przede wszystkim winny wystąpić w odpowiednim nagromadzeniu i wadze, 

aby  wystąpienie  domniemania  uzasadnić”.  W  przedmiotowej  sprawie,  jak  to  wynika  z 

każdego  kolejnego  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  przez  Zamawiającego,  nie  podawano 

uzasadnionych  przyczyn,  czy  wątpliwości  związanych  ze  złożoną  ofertą  przez 

Odwołującego.  Jednak  pomimo  braku  uzasadnienia  tychże  wątpliwości  Odwołujący 

ustosunkowywał  się  i  przedkładał  kolejne  dokumenty  oraz  składał  obszerne  wyjaśnienia. 

Dalej w uzasadnieniu wyroku KIO z 16 grudnia 2011 r. sygn. 2578/11 można przeczytać, iż: 

„Odnośnie oceny wyjaśnień wskazanej w art. 90 ust. 3 Pzp zaznaczyć należy, iż jak wynika z 

literalnego  brzmienia  przepisu,  dla  odrzucenia  oferty  wymagane  jest,  aby  z  informacji 

zawartych  w  wyjaśnieniach  wynikało  potwierdzenia  zaoferowania  ceny  rażąco  niskiej, 

przepis  nie  referuje  natomiast  do  braku wykazania  przez  wykonawcę,  iż  cena  rażąco  niska 

nie jest”. Jak już wskazywano, wartość przedmiotu zamówienia w niniejszej sprawie wynosi 

co najmniej 207 000 euro, natomiast oferta złożona przez Odwołującego wynosi 965 254,16 

zł,  co  oznacza  iż  już  prima  facie  ta  oferta  nie  jest  rażąco  niska,  lecz  adekwatna  - 

realistyczna. Dalej: „Dowodzenie wystąpienia bądź dowodzenie niewystąpienia ceny rażąco 

niskiej  w  pierwszej  kolejności  winno  więc  polegać  na  wykazaniu  zakresu  wymaganych 

nakładów  materiałowych  czy  pracy,  a  następnie  ich  rynkowych  kosztów.  W  przypadku  gdy 

powyższe nie jest w pełni możliwe zamawiający winien powziąć i ustalić przynajmniej pewne 

okoliczności (i ich dowody) fragmentaryczne (np. w odniesieniu do zasadniczych, najbardziej 

kosztotwórczych  części  zamówienia)  czy  wskazujące  na  powyższe  pośrednio,  które 

ewentualnie  umożliwiłyby  przyjęcie  stosownego  domniemania  faktycznego  i  ciężar 

udowodnienia  rzeczywistych  cen  rynkowych  lub  możliwość  obniżenia  ceny  ofertowej  w 

stosunku do wymagań rynku, przerzuciłyby na wykonawcę”. 

Uzasadnionym  jest  twierdzenie,  iż  ciężar  dowodu  w  razie  wykazywania  przez 

wykonawcę,  iż  cena  wskazana  w  ofercie  nie  jest  rażąco  niska,  spoczywa  również  na 

zamawiającym,  który  to powinien  konkretnie  uzasadnić  jakie  części  cen  jednostkowych  czy 

koszty  -  mające  znaczenie  dla  przedmiotu  zamówienia  -  powodują,  iż  wyjaśnienia 

Odwołującego są niewystarczające (podobny pogląd został wyrażony w ww. wyroku KIO). 

Zgodnie z orzeczeniem KIO z 22 marca 2011 r. sygn. 476/11:  „Wyjaśnienia  złożone 

przez  wykonawcę  należy  uznać  za  wystarczające,  jeśli  pozwalają  zamawiającemu  na 

dokonanie ich oceny, gdy zaś są na tyle skąpe, iż dokonanie rozstrzygnięcia w przedmiocie 

rażąco  niskiej  ceny  nie  jest  możliwe,  dają  podstawy  do  stwierdzenia  rażąco  niskiej  ceny. 

Wiedza,  doświadczenie  i  zdrowy  rozsądek  zamawiającego  stanowią  podstawę  weryfikacji 


tychże  wyjaśnień.  Jeśli  więc  wykonawca  wskazuje  na  elementy  cenotwórcze,  określa  ich 

koszt i podaje źródło tego kosztu, to tak wyspecyfikowane elementy można i należy ocenić w 

oparciu o przesłanki wskazywane wyżej, tu czy są to elementy w sposób istotny wpływające 

na cenę oferty oraz. czy ich wycena jest realna. znajduje oparcie w warunkach rynkowych. 

(...) Tak więc tym bardziej nieuzasadnione są podstawy do odrzucenia oferty odwołującego 

oparte  na  braku  wykazania  przez  odwołującego  szczegółowej  kalkulacji  każdego  z 

elementów oferty i to w dodatku na rozbicie na najdrobniejsze elementy cenotwórcze. ” 

Abstrahując  niejako  od  powyższego  należy  wskazać,  iż  żądania  Zamawiającego 

dotyczące  tak  szczegółowych  wyliczeń  jak  składki  ZUS  czy  PIT  (koszty  pracodawcy)  są 

nieuzasadnione  choćby  dlatego,  iż  nie  zawarto  ich  w  kalkulacjach  -  części  XVI.  SIWZ.  Jak 

jasno wskazał wyrok KIO w sprawie o sygnaturze 486/11 z 23 marca 2011 r.: „W pierwszej 

kolejności  stwierdzić  należy,  że  Zamawiający  szczegółów  dotyczących  kalkulacji  ceny 

ofertowej  nie  określił  w  treści  SIWZ.  Żądanie  przez  niego  tak  szczegółowych  elementów 

kalkulacji  i  wyodrębnienie  w  niej  takich  elementów  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  które 

nie są znaczące, a także ich wyodrębnienie, które może mieć jedynie charakter szacunkowy, 

a  nawet  sztuczny,  było  nieuzasadnione”.  Jeśli  tego  oczekiwał  Zamawiający  mógł  był  taki 

wymóg  określić  w  SIWZ.  Żądanie  tak  szczegółowej  kalkulacji  ceny  ofertowej  po  upływie 

terminu  składania  ofert  dopiero  na  etapie  badania  i  oceny  ofert  nie  miało  na  celu  de  facto 

dokonanie  oceny  oferty wykonawcy  pod  kątem możliwości  sfinansowania  zamówienia,  lecz 

pod kątem uściślenia sposobu realizacji zamówienia przez wykonawcę ponad wymogi SIWZ 

(...).  Skoro  tych  elementów  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  w  SIWZ  nie 

doprecyzował,  po  upływie  terminu  składania  ofert  nie  powinien  tego  czynić  tym  bardziej  ze 

skutkiem negatywnym dla wykonawców”.  

Z  tych  względów  żądanie  Zamawiającego  w  zakresie  kosztów  związanych  z 

prowadzeniem biura, podatek PIT, składki ZUS było nieuzasadnione. Dodać również należy, 

iż  koszty  te  po  pierwsze  niekiedy  są  nieobliczalne,  ale  przede  wszystkim  nie  mają 

znaczącego wpływu na cenę. W końcu Odwołujący przedstawił kwotę brutto wynagrodzenia 

pracowników, a w tej kwocie mieszczą się ww. wartości. W tym miejscu należy przypomnieć, 

iż  zgodnie  z  częścią  XVI.  8.  SIWZ  Zamawiający  mógł  żądać  wyjaśnień  dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Żądanie ponad te określone w SIWZ i 

Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  19  lutego  2013  r.  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz  form,  w  jakich  te 

dokumenty  mogą  być  składane.  (Dz.  U.  poz.  231)  oraz  p.z.p.  należy  uznać  za 

nieuzasadnione. 


Odwołujący  przywołał  końcowo  wyrok  KIO  z  23  grudnia  2014r.  (sygn.  2615/14), 

odnośnie tak zarzutu nie uwzględnienia w kalkulacji prowadzenia biura przez Odwołującego 

(w  węższym  zakresie)  jak  i  ogólnie  rażąco  niskiej  ceny  (szerszy  zakres):  „Wykonawca 

odniósł  się  do  każdego  z  elementów  zadanego  pytania.  Jako  oszczędność  i  sprzyjające 

okoliczności realizacji zamówienia wskazał bliską odległość od siedziby Zamawiającego. Jak 

wyjaśnił  Odwołujący,  okoliczność  ta  umożliwiła  chociażby  zaoferowanie  niższych  cen  w 

zakresie  pielęgnacji  (codziennej),  łączy  się  bowiem  ze  znaczącym  zmniejszeniem  kosztów 

dojazdu  Wykonawcy.  Nadto  w  treści  przesłanych  wyjaśnień  wskazał  na  okoliczność,  ż

posiada  odpowiedni  sprzęt  do  wykonania  zamówienia  (…)  Nie  można  zatem  uznać,  ż

Odwołujący  nie  przedstawił  konkretnych  elementów,  okoliczności,  które  uzasadniałyby 

niższą  cenę.  W  przeciwieństwie  zatem  do  twierdzenia  wyrażonego  w  treści  uzasadnienia 

faktycznego  odrzucenia  oferty,  jakoby  wyjaśnienia  były  niekonkretne  i  nie  wskazywały 

składników  kosztotwórczych,  należy  stwierdzić,  że  przedstawione  wyjaśnienia  wskazują  na 

szczególne sprzyjające okoliczności, a także na rabat, czy konkretny koszt pracy sprzętu”. 

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  zgłosił 

wykonawca  Orange  Real  Estate  Sp.  z  o.o.,  ul.  Piękna  17/19,  00-549  Warszawa.  Izba 

stwierdziła skuteczność zgłoszonego przystąpienia i dopuściła ww. wykonawcę do udziału w 

postępowaniu w charakterze uczestnika.  

Na  posiedzeniu  w  dniu  4  kwietnia  2016  r.  Zamawiający  wniósł  o  odrzucenie 

odwołania argumentując, że zarzut nr 1 został zgłoszony po terminie, gdyż Odwołujący miał 

możliwość  niezwłocznego  zapoznania  się  z  treścią  oferty  Przystępującego  i  podnoszenie 

obecnie zarzutów względem oferty Przystępującego należy uznać za spóźnione. W zakresie 

zarzutu  nr  2  jako  podstawę  wniosku  o  odrzucenie  odwołania  Zamawiający  wskazał,  że 

wezwanie  do  złożenia  umów  o  pracę,  stanowiło  wykonanie  wyroku  Izby  z  dnia  7  stycznia 

2016  r.  W  odniesieniu  do  pozostałych  zarzutów  Zamawiający  argumentował  podobnie, 

wskazując,  że  zarzuty  dotyczą  czynności,  które  zostały  wykonane  w  skutek  wyroku  z  7 

stycznia  2016  r.  Na  wypadek  nie  uwzględnienia  wniosku  o  odrzucenie  odwołania 

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania.  

Przystępujący  popierał  stanowisko  Zamawiającego.  Jako  dodatkową  podstawę 

żą

dania  odrzucenia  odwołania  wskazano,  że  odwołanie  zostało  wniesione  przez  podmiot 

nieuprawniony,  gdyż  treść  pełnomocnictwa  załączonego  do  odwołania  świadczy  o  tym,  że 

pełnomocnictwo  obejmuje  umocowanie  do  złożenia  odwołania,  a  więc  tylko  do  czynności 

faktycznej, a nie do czynności prawnej, polegającej na wniesieniu odwołania. 


Na  posiedzeniu  w  dniu  4  kwietnia  2016  r.,  Zamawiający  wyjaśnił,  że  wskazanie  

w informacji o odrzuceniu oferty przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp stanowiło omyłkę pisarską. 

Podstawą prawną odrzucenia była przepis art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, co było dla Odwołującego 

zrozumiałe.  Odwołujący  oświadczył,  że  w  związku  ze  sprostowaniem  Zamawiającego 

wycofuje  zarzut  nr  4  dotyczący  naruszenia  art.  ust  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  (vide:  protokół  

z rozprawy).  

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Przedmiotem  zamówienia  jest  administrowanie  zasobem  nieruchomości  Banku 

Gospodarstwa Krajowego na terenie Polski – Warszawa.  

Zamawiający przewidział zamówienia opcjonalne, tj.:  

Zamówienie opcjonalne I – polegające na przedłużeniu umowy na kolejny okres 12 miesięcy. 

Zakres prac, czynności i usług realizowanych w ramach Zamówienia opcjonalnego I jest taki 

sam, co w ramach Zamówienia podstawowego. 

Zamówienie  opcjonalne  II  –  polegające  na  świadczeniu  usługi  administrowania  Zasobem 

nieruchomości  w  zakresie:  Usuwania  Awarii,  Usuwania  skutków  Awarii  oraz  zakupu 

Materiałów eksploatacyjnych.  

Zamawiający  na  podstawie  art.  29  ust.  4  pkt  4  w  zw.  z  art.  36  ust.  2  pkt  9  lit.  c  i  d 

ustawy Pzp wprowadził wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wszystkich osób wchodzących w skład Minimalnego zespołu osób, tj.: 

− 

Osoby  pełniącej  funkcję  Koordynatora  (wskazana  imiennie  w  wykazie  „Potencjał 

kadrowy” Tabel A), 

− 

Zespołu serwisowego składającego się z co najmniej 2 osób (wskazanych imiennie w 

wykazie „Potencjał kadrowy” Tabela I), 

− 

Osoby pełniącej funkcję Konserwatora instalacji elektrycznych (wskazana imiennie w 

wykazie „Potencjał kadrowy” Tabela B).  

Zamawiający  zastrzegł,  że  ww.  osoby  powinny  być  zatrudnione  na  umowę  o  pracę 

przez cały okres realizacji zamówienia. Osoby te będą oddelegowane przez Wykonawcę do 

pełnienia stałego dyżuru w budynku Zamawiającego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7 

w godzinach od 7:00 rano do 18:00. 

Zamawiający  zastrzegł,  że  będzie  uprawniony  do  kontroli  spełniania  przez 

Wykonawcę lub  Podwykonawcę  wymagań dotyczących  zatrudnienia  ww. osób. Na  żądanie 


Zamawiającego,  Wykonawca  obowiązany  będzie  niezwłocznie  udokumentować  fakt 

zatrudnienia ww. osób, przedstawiając w szczególności: umowę o pracę, dowody uiszczenia 

składek  na  ubezpieczenie  społeczne,  lub  dowody  odprowadzania  zaliczek  na  podatek 

dochodowy.  

Zamawiający  określił  rodzaj  czynności  wykonywanych  przez  osobę  pełniącą  funkcję 

Koordynatora:  nadzorowanie  i  koordynowanie  wszelkich  czynności  powierzonych 

Wykonawcy  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  szczegółowo  określonych  w  Kartach 

czynności administracyjnych. 

Zamawiający  określił  rodzaj  czynności  wykonywanych  przez  osoby  wchodzące  w 

skład  zespołu  serwisowego:  Prace  administracyjne  oraz  Prace  gospodarcze,  zgodne  z 

zakresem opisanym w Kartach czynności administracyjnych. 

Zamawiający  określił  rodzaj  czynności  wykonywanych  przez  osobę  pełniącą  funkcję 

Konserwatora  instalacji  elektrycznych:  prace  polegające  na  Konserwacji  instalacji 

elektrycznej  i  urządzeń,  zgodne  z  zakresem  opisanym  w  Kartach  czynności 

administracyjnych. 

Pozostałe  osoby  wskazane  imiennie  w  wykazie  „Potencjał  kadrowy”  mogą  opcjonalnie 

wchodzić w skład Minimalnego zespołu osób. 

Zamawiający  zastrzegł  możliwość  zmiany  (zmniejszenia)  powierzchni  użytkowej 

lokalizacji  wchodzących  w  skład  zasobu  nieruchomości  BGK  w  związku  z:  sprzedażą 

nieruchomości  własnych  przez  Zamawiającego;  wynajmem  części  nieruchomości  własnej 

podmiotom  zewnętrznym  przez  Zamawiającego;  zakończeniem  najmu  nieruchomości  przez 

Zamawiającego  (dotyczy  tylko  Części  I);  zmniejszeniem  powierzchni  najmowanej 

nieruchomości przez Zamawiającego; 

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  z  uwzględnieniem  prawa  opcji  w 

rozumieniu art. 34 ust. 5 ustawy Pzp zawarty jest w IPU oraz OPZ. 

Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 

Zał. nr 2a – istotne postanowienia umowy – „IPU Centrala” 

W rozdziale XVI SIWZ, dotyczącym sposobu ceny oferty, Zamawiający wskazał m.in., 

ż

e: 

Podstawą  do  ustalenia  ceny  oferty  jest  opis  przedmiotu  zamówienia  zał.  1  do  SIWZ 

oraz obowiązki określone w IPU zał.2. 

Cena podana w ofercie stanowić będzie maksymalną łączną wartość umowy i będzie 

podstawą porównania ofert oraz wyboru oferty zgodnie z cz. XVII SIWZ. 

Cena  podana  w  ofercie  jest  sumą:  wartości  całkowitej  brutto  zarządzania  w  trakcie 

całego  trwania  umowy  (zamówienie  podstawowe  i  opcjonalne  I)  oraz  maksymalnego 


przewidzianego  przez  zamawiającego  wynagrodzenia  wykonawcy  brutto  za  realizację 

czynności  usuwania  awarii  oraz  usuwania  skutków  awarii,  a  także  zakupu  materiałów 

eksploatacyjnych (zamówienie opcjonalne II).   

Wykonawca poda ceny  za  wszystkie elementy zamówienia  w Formularzu cenowym, 

którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SIWZ, według następujących zasad: 

− 

Dla każdej pozycji (lokalizacji) znajdującej się w tabeli Formularza cenowego należy 

podać  Stawkę  brutto  za  1  m2  zarządzania, Wartość  miesięczną  zarządzania  brutto, 

oraz Wartość całkowitą brutto zarządzania w trakcie całego trwania umowy; 

− 

Suma  cen  z  poszczególnych  pozycji  (kolumna  F)  stanowi  łączną  maksymalną 

wartość  wynagrodzenia  za  realizację  Zamówienia  podstawowego  oraz  Zamówienia 

opcjonalnego I. 

− 

Maksymalne przewidziane przez Zamawiającego wynagrodzenie brutto za czynności 

Usuwania Awarii, Usuwania skutków Awarii oraz zakup Materiałów eksploatacyjnych, 

realizowane w ramach Zamówienia opcjonalnego II, nie przekroczy w trakcie całego 

okresu  obowiązywania  umowy  kwoty  330  000,00  zł-dla  zamówienia  (Warszawa),  II 

zamówienie opcjonalne nie może przekroczyć kwoty 330.000,00 zł.  

Wynagrodzenie Wykonawcy za zarządzanie, tj. realizację Zamówienia podstawowego 

oraz  Zamówienia  opcjonalnego  l  ma  charakter  ryczałtowy,  zaś  wynagrodzenie  Wykonawcy 

za realizację Zamówienia opcjonalnego II ma charakter zmienny. 

Wykonawca  określi  wszystkie  ceny  w  złotych  polskich.  Cena  ryczałtowa  podana  w 

ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Ewentualne  upusty  oferowane  przez  Wykonawcę,  inne  niż  upust  oferowany  za 

materiały (w tym materiały eksploatacyjne) wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji 

przedmiotu  zamówienia  oraz  za  wykonanie  czynności  zabezpieczania  miejsca  awarii  oraz 

usuwania  awarii,  będący  elementem  oceny  ofert  (kryterium  nr  II),  muszą  być  zawarte  w 

ostatecznych,  wyrażonych  jedną  wartością  cenach  jednostkowych.  Wartość  pozycji  po 

zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty wytworzenia. 

W  ramach  przyjętych  kryteriów  oceny  ofert  Zamawiający  wskazał,  że  przy  wyborze 

oferty kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą. 

KRYTERIUM nr l (C) - cena - waga 80%. 

Cena - wartość całkowita brutto zarządzania w trakcie całego trwania umowy, będąca sumą 

wartości  wynagrodzeń  dla  poszczególnych  pozycji  (lokalizacji),  wskazana  w  formularzu 

cenowym (załącznik 3a) 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Kryterium nr l wynosi 80. 


KRYTERIUM  nr  II  (U/m)  -  upust  dotyczący  zakupu  Materiałów  eksploatacyjnych 

wykorzystywanych przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia - waga 5%. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Kryterium nr II wynosi 5. 

KRYTERIUM  nr  III  (U/cz)  -  upust  od  wynagrodzenia  za  wykonanie  czynności 

Usuwania Awarii oraz Usuwania skutków Awarii - waga 5%.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Kryterium nr III wynosi 5. 

KRYTERIUM nr IV (G) - okres gwarancji jakości na usługi wykonane w ramach: Prac 

podstawowych,  Prac  gospodarczych,  Usuwania  Awarii  oraz  Usuwania  skutków  Awarii,  a 

także na zastosowane Materiały eksploatacyjne – waga 10%. 

Wartość przedmiotu zamówienia Zamawiający ustalił na kwotę 1 646 000,00 zł netto. 

Zamawiający  podał,  że  kwota,  którą  zamierza  przeznaczyć  na  realizację  zamówienia,  

z uwzględnieniem zamówień uzupełniających, wynosi 2 560 888,29 brutto.  

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 10 września 2015 r. oferty złożyli wykonawcy: 

CGI Sp. z o.o. – cena 1 616 421,51 zł; upust 1 -21%; upust 2 -21%; gwarancja 25 m-

cy; 

Konsorcjum Impel Tech Solutions Sp. z o.o. – 1 715 565,10 zł;  

Orange  Real  Estate  Sp.  z  o.o.  –  1 598 840,96;  upust  1  -20,1%;  upust  2  -20,1%; 

gwarancja 25 m-cy; 

2Day Sp. z o.o. 1 678 041,96; 

AGIS  Nieruchomości  A.K.  -  965 254,16;  upust  1  -21%;  upust  2 -21%; gwarancja  36 

m-cy; 

Zamawiający  wezwał  firmę  AGIS  Nieruchomości  pismem  z  dnia  13.10.2015  r.  do 

wyjaśnień – na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp dotyczących ceny oferty. Wyjaśnienie powinno 

szczegółowo  przedstawiać  oszacowanie  kosztów  ponoszonych  przez  wykonawcę  na 

ś

wiadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia  i umożliwić zamawiającemu ocenę, 

ż

e oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Pismem  z  dnia  18.10.2015  r.  firma  AGIS  Nieruchomości  udzieliła  następującej 

odpowiedzi na to wezwanie.  

„Jeżeli  chodzi  o  cenę  ofertową,  wskazuję  iż  nie  jest  ona  rażąco  za  niska.  Cena  ta  została 

rzetelnie  określona  i  była  poprzedzona  skrupulatną  analizą  Wykonawcy.  Dotychczasowo 

jako  firma  AGIS  NIERUCHOMOŚCI  mieliśmy  okazję  uczestniczyć  w  trzech  przetargach 

nieograniczonych  na  administrowanie  zasobem  BGK  -  w  tym  zasobu  Warszawa  dokładnie 

od  20  stycznia  2014  roku  dzięki  czemu  mieliśmy  okazję  bardzo  dobrze  poznać  cenowe 

oczekiwania Zamawiającego nie obniżając przy tym jakości wykonywanej usługi. Na dowód 


powyższego

  przedkładam  procentową  kalkulację  kosztów  miesięcznych  uzasadniającą 

zaoferowaną cenę

Centrala Zamówienie podstawowe oraz opcjonalne I: 

1.  Koszty  całego  personelu  realizującego  zadania  określone  w  SIWZ  dla  Centrali  -  40% 

Zamówienia podstawowego w 11 godzinnym czasie pracy (07:00-18:00). 

2. Koszty utrzymania pogotowia awaryjnego, paliwo - 5% 

3.Koszty Zabezpieczenia awarii - 2,5% 

4.Koszty utrzymania minimalnego zapasu materiałów - 5% 

5.Koszty bieżących napraw i konserwacji - 5% 

6. Koszty zapewnienia odpowiednich narzędzi i sprzętu - 2,5% 

7.Koszty transportu, wraz załadunkiem i rozładunkiem materiałów, paliwo - 2,5% 

8.  Koszt  utrzymania  biura  -  0%  [zamawiający  wyjaśniał,  że  pomieszczenie  dla  wykonawcy 

zamówienia udostępnia nieodpłatnie] 

Uwzględniając udzielone upusty w wysokości 20% - zysk dla firmy pozostaje w wysokości - 

17,5%  t.j. 111 169,47 zł/m-c brutto 

Kwota  za  obsługę  zamówienia  o  administrowanie  zasobem  nieruchomości  Banku 

Gospodarstwa  Krajowego  na  terenie  Warszawy  została  skalkulowana  ze  średniorynkowym 

zyskiem  jak  dla  firmy  o  profilu  nie  korporacyjnym  tj.  jednoosobowej  działalności 

gospodarczej.  W  oparciu  o  politykę  i  już  dziesięcioletnią  działalność  firmy  AGIS  oraz 

ogólnopolskie  stawki  firm  Polskich  zarządzających  nieruchomościami  zysk  z  kontraktu  na 

wysokości 17,5% nie stanowi rażąco niskiego dochodu. 

Dodatkowo  wyjaśniamy,  iż  dotychczasowy  oddział  firmy  AGIS  w  Warszawie  dysponuje 

osobami  wielokrotnie  sprawdzonymi  w  należytym  wykonywaniu  swoich  obowiązków  w 

zarządzaniu  nieruchomościami  i  obsłudze  technicznej  oraz  posiadającymi  należyte 

uprawnienia.  Dodatkowym  atutem  jest  niewielka  odległość  do  Centrali  Banku  oraz  jej 

oddziałów.  Oddział  Warszawski  AGIS  wyposażony  jest  we  wszystkie  narzędzia  pracy  od 

samochodów  firmowych  po  elektronarzędzia.  Od  lat  wykonujemy  powierzone  zlecenia  w 

sposób należyty na wypracowanych oraz już stworzonych strukturach firmy. 

Dzięki  obsłudze  wielu  nieruchomości  na  terenie  Warszawy  oraz  okolic  mamy  możliwość 

oferowania naszych usług proponując konkurencyjne ceny i należytą jakość co potwierdzają 

zamieszczone na naszej stronie www.agis.nieruchomoscj.pl referencje.  

Zamawiający  wezwał  firmę  AGIS  Nieruchomości  pismem  z  dnia  03.11.2015  r.  do 

dalszych  wyjaśnień,  gdyż  skalkulowany  zysk  w  wysokości  111  169,47  zł  m-c  przekracza 

wartość oferty wykonawcy. Zamawiający zwrócił się także o wyjaśnienie sposobu obliczenia 


kosztów całego personelu w kontekście konieczności zapewnienia odpowiedniej wymaganej 

kadry pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.  

Pismem  z  dnia  05.11.2015  r.  firma  AGIS  Nieruchomości  udzieliła  następującej 

odpowiedzi. 

„W  imieniu  AGIS  Nieruchomości,  w  odpowiedzi  na  wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  w 

zakresie rażąco niskiej ceny dotyczącego oferty złożonej w postępowaniu przetargowym dot. 

zamówienia  publicznego  „Administrowania  zasobem  nieruchomości  Banku  Gospodarstwa 

Krajowego na terenie Polski- Warszawa", wyjaśniam co następuje. 

W  złożonym  wcześniejszym  wyjaśnieniu  z  dnia  18.10.2015  r.  Dot.  pisma:  BZP  -  064  - 

681/2015 z dnia 13.10.2015 r. nastąpiła pomyłka pisarska kalkulacji zysku miesięcznie: było: 

111  169,47  zł/m-c  brutto,  winno  być:  111  169,47  zł/  brutto  zamówienia  biorąc  pod  uwagę 

termin  realizacji  zamówienia  (24  miesiące  z  opcją  przedłużenia  na  kolejne  12  miesięcy  ). 

Powyższa kwota zysku została skalkulowana w wartości brutto Formularza Cenowego poz. 6 

kolumna  F  załącznik  nr  3a  do  SIWZ.  W  tym  przypadku  kwota  miesięczna  zysku  wynosi  3 

088,04  zł/  brutto  miesięcznie.  Przewidziane  dodatkowe

  wynagrodzenie  dla  pracowników 

zatrudnionych na umowie o pracę wyniesie: 7 058,38 zł/ brutto miesięcznie. 

Przyjmując  sugestię  Zamawiającego  biorącego  pod  rozwagę  termin  realizacji  zamówienia  ( 

24 miesiące z opcją przedłużenia na kolejne 12 miesięcy) oraz cenę brutto oferty 965 254,16 

i nasz wskazany wcześniej  zysk w wysokości 17,5%  zysk wyniesie 168 919,48  zł/brutto  za 

okres  36  miesięcy  t.j.  4  692,21  zł/  brutto  miesięcznie.  W  tym  przypadku  przewidziane 

wynagrodzenie  dla  pracowników  zatrudnionych  na  umowie  o  pracę  wyniesie:  10  725,05  zł/ 

brutto  miesięcznie.  Minimalne  wynagrodzenie  brutto  za  pracę  wynosi  1750,00  zł/brutto 

miesięczne. 

W  kontekście  konieczności  zapewnienia  odpowiedniej  wymaganej  kadry  pracowników 

zatrudnionych  na  podstawie  umowy  o  pracę  podtrzymujemy  wcześniej  skalkulowany  40% 

koszt miesięcznego - wynagrodzenia całego personelu przewidzianego do realizacji zadania 

określonych w SIWZ dla Centrali, zważywszy iż wskazaliśmy w poprzednim wyjaśnieniu, ż

dysponujemy obecnie personelem zatrudnionym na umowie o pracę w Naszym Oddziale w 

Warszawie Al. Solidarności 117/103. 

Zamawiający  wezwał  firmę  AGIS  Nieruchomości  pismem  z  dnia  24.11.2015  r.  do 

kolejnych  wyjaśnień  w  odniesieniu  do  ceny,  w  zakresie  przedstawienia  szczegółowej 

kalkulacji  kosztów  osobowych  uwzględniających  zatrudnienie  zgodnie  z  zapisami  SIWZ, 

czterech  osób  stanowiących  „Minimalny  zespół  osób”  na  podstawie  umów  o  pracę. 

Zamawiający 

prosił  

o  przedstawienie  kalkulacji  biorącej  pod  uwagę  wymagania  (obecność  na  terenie  obiektu 


centrali codziennie, w godzinach od 7-18 oraz obowiązujące systemy czasu pracy opisane w 

kodeksie pracy.  

Pismem  z  dnia  25.11.2015  r.  firma  AGIS  Nieruchomości  udzieliła  następującej 

odpowiedzi: 

„W imieniu AGIS Nieruchomości, w odpowiedzi na wezwanie dot. pisma: BZP -064-736/2015 

z  dnia  24.11.2015  r.  przedstawia  szczegółową  kalkulację  kosztów  osobowych 

uwzględniających  zatrudnienie  zgodnie  z  zapisami  SIWZ,  osób  stanowiących  „Minimalny 

zespół osób" na podstawie umowy o pracę

Lp.; 

Rodzaj; 

Ilość 

osób; 

Ilość 

godzin 

m-c; 

Cena 

jednostkowa 

brutto/godz.;

Wynagrodzenie 

Koordynator - 2 osoby *5,5 godz.*22 dni; 2; 242; 18,00; 4 356,00 

Zespół serwisowy - 2 osoby*5,5 godz.*22 dni; 2; 242; 13,50; 3 267,00 

Konserwator - 2 osoby*5,5 godz.*22 dni; 2; 22; 242; 12.80; 3097,60 

SYSTEM 2 zmianowy; Ilość osób 6; Ilość godzin m-c 726; RAZEM 10 720.60 zł.  

W  dniu  7  grudnia  2015  r.,  Zamawiający  dokonał,  jako  najkorzystniejszej,  wyboru 

oferty  wykonawcy  A.K.,  prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  firmą  AGIS 

Nieruchomości  (Odwołujący  w  niniejszej  sprawie).  Przedmiotowa  czynność  została 

zaskarżona  przez  wykonawcę  Orange  Real  Estate  Spółka  z  o.o.,  ul.  Piękna  17/19,  00-549 

Warszawa (Przystępujący w niniejszej sprawie), który w odwołaniu z dnia 17 grudnia 2015 r. 

podniósł zarzuty naruszenia: 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  firmy  AGIS  Nieruchomości  z  uwagi  na  treść  oferty  nie 

odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 

art.  89  ust.  1  pkt.  4  i  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  ich  niezastosowanie  i 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  firmy  AGIS  Nieruchomości  zawierającej  rażąco  niską 

cenę, 

art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp  poprzez  nie  zapewnienie  zachowania  uczciwej 

konkurencji w postępowaniu, 

art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  wybranie  jako  najkorzystniejszej  oferty  AGIS 

Nieruchomości, choć oferta tego wykonawcy powinna zostać odrzucona ze  względu 

na rażąco niską cenę. 

Przedmiotowa  sprawa  została  zarejestrowana  pod  sygnaturą  KIO  2744/15  i 

rozstrzygnięta wyrokiem Izby z dnia 7 stycznia 2016 r., w którym Izba uwzględniła odwołanie 


i  nakazała  Zamawiającemu:  1.1.  unieważnienie  czynności  oceny  ofert  i  wyboru  oferty;1.2. 

wezwanie  wykonawcy  A.K.,  prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  firmą  AGIS 

Nieruchomości  do  przedłożenia  dowodów  potwierdzających  pełne  ujęcie  ponoszonych 

kosztów  usługi  w  zaoferowanej  cenie  ofertowej;  1.3.  powtórzenie  czynności  oceny  ofert  i 

wyboru oferty. 

Jak  wynika  z  uzasadnienie  ww.  rozstrzygnięcia  Izba  nie  uwzględniła  zarzutu 

naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. W zakresie zarzutu dotyczącego 

naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  4  i  art.  90  ust.  3  Pzp  oraz  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  Izba  uznała 

natomiast,  że  Zamawiający  „wbrew  obowiązkom  nałożonym  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  nie 

wezwał  wykonawcy  AGIS  Nieruchomości  do  przedłożenia  dowodów  na  okoliczność 

potwierdzenia  złożonych  wyjaśnień,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny.  Stą

zachodziły  podstawy  do  uwzględnia  odwołania  i  nakazania  zamawiającemu  powtórzenia 

procedury 

wezwania 

wykonawcy 

AGIS 

Nieruchomości 

do 

złożenia 

dowodów 

potwierdzających  prawidłowość  całkowitej  kalkulacji  cenowej  oferty.  Wybór  oferty 

wykonawcy AGIS Nieruchomości bez dostatecznego wyjaśnienia elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny naruszył przepis art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający naruszył 

również  art.  90  ust.  1  Pzp  poprzez  jego  błędne  zastosowanie,  polegające  na 

przeprowadzeniu  procedury  wyjaśniania  realności  ceny  oferty  wykonawcy  AGIS 

Nieruchomości  niezgodnie  z  dyrektywami  postępowania  wynikającymi  z  art.  90  ust.  1  Pzp. 

(…) W efekcie potwierdzenia w materiale dowodowym sprawy zarzutu naruszania art. 90 ust. 

1,  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  doszło  do  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp,  tj.  zasady 

równego traktowania wykonawców, przy zapewnieniu uczciwej między nimi konkurencji oraz 

wyboru  oferty  niezgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych”  (vide: 

uzasadnienie wyroku z dnia 7 stycznia 2016 r., sygn. akt KIO 2744/15).  

Pismem  z  dnia  18  stycznia  2016  r.,  Zamawiający  zawiadomił,  iż  wykonując  wyrok 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  7  stycznia  2016  r.,  sygn.  akt  KIO  2744/15,  unieważnił 

czynność oceny ofert i wyboru Wykonawcy Agis Nieruchomości, jako najkorzystniejszej.  

Pismem z dnia 20 stycznia 2016 r., Zamawiający, wykonując ww. wyrok, działając na 

podstawie  art.  90  ust.  1  Pzp,  wezwał  Odwołującego  do  przedłożenia  dowodów 

potwierdzających pełne ujęcie ponoszonych kosztów usługi w zaoferowanej cenie ofertowej, 

tj.: ofert dostawców, podwykonawców, cenników, faktur za podobne dostawy/usługi, faktur za 

materiału,  umowy  o  pracę,  umowy  zlecenia,  umowy  o  dzieło  itp.  Dodatkowo  Zamawiający 


zwrócił  się  o  wyszczególnienie  kwotowo  kosztów  kalkulacyjnych  składających  się  na 

wykonanie przynajmniej zasadniczych elementów zamówienia, takich jak:  

− 

koszty  osobowe  i  rzeczowe  ekip  zaangażowanych  w  realizację  zamówienia  (w  tym 

narzędzia, sprzęt), 

− 

koszty ogólne Agis Nieruchomości, związane z realizacją zamówienia, 

− 

koszty ubezpieczenia,  

− 

koszty gwarancji, 

− 

koszty zakupu sprzętu do bieżących napraw konserwacyjnych, 

− 

koszty transportu (paliwa) i inne związane z realizacją zamówienia.  

W  odpowiedzi  na  wezwanie  Odwołujący,  pismem  z  dnia  29  stycznia  2016  r. 

przedłożył  „pełne  kalkulowane  koszty  oraz  dowody  potwierdzające  ujęcie  ponoszonych 

kosztów  usługi”.  Odwołujący  w  formie  tabelarycznej  wyspecyfikował  koszty  usługi  ze 

wskazaniem: kosztu wynagrodzenia jaki zostanie po stronie AGIS nie związany z realizacją 

Zamówienia;  kosztu  wynagrodzeń  pełnego  etatu  opłacanego  przez  AGIS  Nieruchomości 

brutto;  kosztu  miesięcznego  wynagrodzenia  przy  realizacji  zamówienia  BGK  brutto,  udziału 

%;  wartości  brutto  całości  zamówienia;  wartości  miesięcznej  zamówienia  –  opatrując 

kalkulację uwagami o treści: „Koszty osobowe są ponoszone, a jedynie koszty wymienione w 

kolumnie  C  poz.  3-5  są  uwzględnione  do  przedmiotowego  zamówienia”;  „Koszty 

ubezpieczeń  związanych  z  prowadzoną  działalnością  są  ponoszone  i  nie  podlegają 

wyliczeniom”;  „Koszty  zabezpieczenia  gwarancyjnego  podlegają  zwrotowi  po  zakończeniu 

umowy  i  nie  podlegają  wyliczeniom,  jest  to  koszt  wykonawcy”;  „Koszty  utrzymania  biura 

związane z prowadzoną działalnością są ponoszone i nie podlegają wyliczeniom”.  

Odwołujący  przedłożył  także  dowody  potwierdzające  ponoszone  koszty  usług 

podobnych  do  przedmiotowego  zamówienia,  które  Odwołujący  odniósł  do  tabeli 

przedstawionej w treści odpowiedzi na wezwanie. Odwołujący zastrzegł te dokumenty, jako 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Pismem z dnia 12 lutego 2016 r., Zamawiający wskazując na wykonanie wyroku Izby 

z dnia 7 stycznia 2016 r., sygn. akt KIO 2744/15, działając na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp, 

wezwał Odwołującego do przedłożenia: 

Szczegółowo  rozpisanych  czynników  cenotwórczych  uwzględnionych  w  kalkulacji 

cenowej i mających wpływ na wskazaną ofertę cenową; 

Szczegółowej  kalkulacji  ceny  jednostkowej  (zł/m2)  wraz  z  dowodami  i  wyjaśnieniem 

dlaczego zastosowano wskazane ceny cząstkowe; 


Szczegółowego 

rozpisanego 

planu 

pracy 

(harmonogram) 

poszczególnych 

pracowników  (uwzględnienie  ilości  godzin  pracy,  zasad  zmianowości)  wraz  z 

wyszczególnieniem kosztów pracy ponoszonych w trakcie realizacji umowy; 

Wykazu  pracowników  –  uwzględnionych  w  harmonogramie  czasu  pracy  – 

dedykowanych  do  zamówienia,  ich  kwalifikacji  zgodnych  z  wymogami  przetargu,  a 

także  formy  ich  zatrudnienia  (umowa  o  pracę,  zlecenie)  +  zakres  wykonywanych 

przez nich zadań w ramach zamówienia; 

Szczegółowej  informacji  w  sprawie  sposobu  oszacowania  pozostałych  kosztów 

(utrzymania  pogotowia,  zabezpieczenia  awarii)  wraz  ze  szczegółowym  rozpisaniem 

tabelarycznym; 

Faktur  wystawionych  kontrahentom  (np.  wskazanym  w  ofercie  celem  wykazania 

doświadczenia)  za  świadczone  usługi  administrowania  obiektami  użyteczności 

publicznej; 

Wszystkich umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło pracowników zatrudnionych 

w AGIS w 2015 r. na stanowiskach: koordynator, konserwator i serwisant.  

W  odpowiedzi  pismem  z  dnia  17  lutego  2016  r.,  Odwołujący  przedłożył  w  formie 

tabelarycznej:  szczegółowo  rozpisane  czynniki  cenotwórcze;  szczegółową  kalkulację  ceny 

jednostkowej,  szczegółową  informację  w  sprawie  sposobu  oszacowania  kosztów, 

szczegółowo rozpisany plan pracy z wykazem pracowników, czasem pracy (haromonogram).  

Wykonawca przedłożył także faktury dotyczące usług wykonywanych na rzecz innych 

podmiotów. 

Wykonawca wskazał ponadto, że podtrzymuje dotychczasowe stanowisko dotyczące 

umów  o  pracę,  umów  zleceń,  umów  o  dzieło,  a  niniejsze  pismo  stanowi  jego  uzupełnienie. 

Odwołujący  zastrzegł  złożone  dokumenty,  jako  informacje  stanowiące  tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

Pismem z dnia 25 lutego 2016 r. Zamawiający wskazując na wykonanie wyroku Izby 

z dnia 7 stycznia 2016 r., sygn. akt KIO 2744/15, działając na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp, 

wezwał Odwołującego do: 

Przedstawienia 

szczegółowo 

rozpisanego 

planu 

pracy 

(harmonogramu) 

poszczególnych 

pracowników 

(uwzględnienie 

ilości 

godzin 

pracy, 

zasad 

zmianowości, obowiązkowego stanu osobowego zmiany) wraz z wyszczególnieniem 

kosztów  pracy  ponoszonych  w  trakcie  realizacji  umowy.  Zamawiający  zwrócił  się  o 

wskazanie  imienne  sposobu  organizacji  pracy  z  uwzględnieniem  stanowisk  na 

przykładzie jednego miesiąca, według wzoru przesłanego przez Zamawiającego, 


Przedłożenia wszystkich umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło pracowników 

zatrudnionych  w  AGIS  w  2015  r.  na  stanowiskach:  koordynator,  konserwator  i 

serwisant  i  wskazanych  w  ofercie.  W  przypadku  braku  zatrudnienia  osób  w  chwili 

obecnej Zamawiający wezwał do przedstawienia umów o pracę osób pracujących na 

stanowiskach równorzędnych (o takim samym zakresie obowiązków), 

W  wyjaśnieniach  z  dnia  18  lutego  2016  r.  nie  wskazano  kosztów  pracowników 

utrzymania pogotowia awaryjnego. Czy dyżur ten pełnić będą ci sami pracownicy, co 

pracujący w ciągu dnia? W przypadku potwierdzenia, iż będą to ci sami pracownicy, 

Zamawiający  zwrócił  się  o  wskazanie  przykładowego  harmonogramu  dyżurów 

pracowników, 

Wyjaśnienia,  dlaczego  w  kolumnie  8  (koszt  miesięczny  ogółem)  nie  zgadzają  się  z 

sumą pozycji z wiersza 7 i 10, 

Czy koszty pracownicze wskazane w tabeli obejmują również koszty wynagrodzenia 

ponoszone przez pracodawcę (obejmujące wszystkie narzuty i koszty)?, 

Dlaczego w ofercie wskazany jest upust 21% a w kalkulacji 20%. Jeśli jest to pomyłka 

i  powinno  być  21%  Zamawiający  poprosił  o  przedstawienie  poprawionej  kalkulacji  z 

dnia  18  lutego  2016  r.  Jeśli  jest  to  inna  pozycja,  poproszono  o  szczegółowe 

wyjaśnienie pozycji upust 20% (wiersz 16 kalkulacji z dnia 18.02.2016 r.), 

Zamawiający  zwrócił  się  o  wyjaśnienie,  dlaczego  w  wykazie  przesłanym  w  dniu 

18.02.2016  r.,  brakuje  wskazania  dwóch  nazwisk  członków  zespołu  serwisowego. 

Czy są to inne osoby niż wskazane w ofercie?, 

Przedstawienia czynników wpływających na istotną różnicę w średnim koszcie metra 

kwadratowego powierzchni w zarządzanych przez AGIS obiektach w porównaniu do 

kosztu zaproponowanego w złożonej ofercie do BGK.  

W odpowiedzi, pismem z dnia 29 lutego 2016 r. Odwołujący:  

Ad  1)  przedłożył  szczegółowo  rozpisany  plan  pracy  (harmonogram)  poszczególnych 

pracowników  uwzględniając  ilość  godzin  pracy.  Co  do  zmianowości  poszczególnych 

pracowników wskazano, że zostało to wymienione w kolumnie 4 (czas pracy miesięczny) w 

tabeli Harmonogramu czasu pracy i zakresów obowiązków poszczególnych pracowników  w 

piśmie z dnia 18 lutego 2016 r.,  

Ad  2)  załączył  dodatkowo  do  umów,  które  zostały  już  okazane  przy  poprzednim  piśmie, 

umowy  z  roku  2014  (dwie  sztuki)  z  firmy  F.H.U.  AGIS  (wskazano,  że  jest  to  ta  sama 

działalność  przed  zmianą  nazwy  na  AGIS  NIERUCHOMOŚCI)  umowy  zlecenia  na 

stanowiskach  konserwator  przypisanych  do  obsługi  budynku  biurowego.  Przedłożono 


również  z  roku  2014  umowy  spółki  „córki”  AGIS  CONSULTING  GROUP  Sp.  z  o.o.,  która 

ś

wiadczy  usługi  na  rzecz  AGIS  NIERUCHOMOŚCI  i  wzajemnie  usługi  z  działu  technicznej 

FM również z roku 2014 osób pełniących podobne funkcje na obiekcie biurowo usługowym. 

Ad 3) Odwołujący wyjaśnił, że koszty utrzymania pogotowia awaryjnego pracowników zostały 

wliczone  w  przysługujące  pracownikom  wynagrodzenie.  Dyżur  ten  pełnić  będą  pracownicy 

pracujący  w  ciągu  dnia,  będą  w  pełni  zorientowani  w  zakresie  obsługi  tych  urządzeń  jak  i 

sprawnej  lokalizacji  źródła  awarii  jak  i  jej  usunięcia.  Pracownicy  ci  zostali  wymienieniu  w 

Tabeli  B  Haromogramu  czasu  pracy  i  zakresów  obowiązków,  a  zaś  pogotowie  awaryjne 

będą pełnić – przywołano zapis  zakresów czynności przedstawionych  w  piśmie z 18 lutego 

2016 r. Wskazano, że dyżur ten pełnić będą w dyżurach tygodniowych na zmianę.  

Ad  4)  Odwołujący  potwierdził,  że  w  kolumnie  8  tabeli  wiersz  7  wkradł  się  błąd  przy 

planowanych kosztach materiałów utrzymania pogotowia awaryjnego, zostało to poprawione. 

Natomiast w wierszy 10 zapis był prawidłowy w przesłanym piśmie z dnia 18 lutego 2016 r. 

Ad 5) Odwołujący wskazał, że koszty pracownicze wskazane w tabeli nie obejmują kosztów 

wynagrodzenia  ponoszonych  przez  pracodawcę.  Podkreślono,  że  pisano  o  tym  w 

odpowiedzi  na  wezwanie  w  piśmie  z  dnia  29  stycznia  2016  r.,  a  zostało  to  zapisane  w 

kolumnie 9 tabeli „UWAGI”. 

Ad.  6)  Odwołujący  potwierdził  wskazany  błąd  informując,  że  jest  to  nieświadoma  pomyłka. 

Odwołujący wskazał, że w przedkładanej tabeli błąd ten został naprawiony. Podniesiono, że 

tym samym zmianie ulegają wykazane wcześniej wartości, ale to i tak nie wpływa znacząco 

na realizację przedmiotowego zamówienia.  

Ad 7) Odwołujący wskazał, że w przedstawionym wykazie z dnia 18 lutego 2016 r. wszyscy 

pracownicy  wymienieni  będą  uczestniczyć  w  przedmiotowym  zamówieniu.  Pozostali 

pracownicy  zespołu  serwisowego  zostali  wymienieniu  w  tabeli  D  z  zakresem  czynności  i 

obowiązków do codziennej kontroli i obsługi bez limitu czasowego.  

Ad  8)  Odwołujący  wskazał,  że  średni  koszt  metra  kwadratowego  powierzchni  w 

zarządzanych  przez  AGIS  obiektach  uzależniony  jest  od  zadań  narzuconych  do  wykonania 

przez Zamawiającego, gdzie oprócz samego zarządzania danym obiektem wchodzi też (bez 

zdań  przypisanych  przedmiotowemu  zamówieniu)  pełna  obsługa  techniczna  FM  facility 

management,  ochrona  obiektu,  sprzątanie  biur  i  magazynów,  sprzątanie  terenu 

zewnętrznego,  pielęgnacja  zieleni,  odśnieżanie,  obsługa  parkingu  podziemnego,  pełna 

obsługa księgowa czy komercjalizacja, itp., które musiały być wliczone w cenę jednostkową 

zamówienia.  Cena  jest  też  uzależniona  od  wielkości  zarządzanego  obiektu,  jego  stanu 

technicznego  i  innych  czynników,  które  wykonujący  zamówienie  musi  w  składanej  ofercie 

uwzględnić przy kalkulacji kosztów.  


Odwołujący  zastrzegł  złożone  przy  piśmie  dokumenty,  jako  informacje  stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

W  specyfikacji,  w  ramach  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w  zakresie  warunku 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający określił, że uzna 

warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  dysponuje  następującymi  osobami, 

które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia: 

A. 

co  najmniej  jedną  (1)  osobą,  koordynującą  i  nadzorującą  powierzone  Wykonawcy 

czynności  (administratora),  wyznaczoną  do  pełnienia  funkcji  Koordynatora, 

posiadającą:  –  obowiązkowe  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody 

wyrządzone  w  związku  z  zarządzaniem  nieruchomością,  o  minimalnej  sumie 

gwarancyjnej  stanowiącej  równowartość  w  złotych  50.000  euro,  zgodnie  z  art.  186 

ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 

z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 

grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

zarządcy  nieruchomości  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1616),  oraz  –  co  najmniej  2-letnie 

doświadczenie  w  zarządzaniu  budynkiem  biurowym,  zgodnie  z  Rozporządzeniem 

Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  1999  r.  w  sprawie  Polskiej  Klasyfikacji  Obiektów 

Budowlanych  (PKOB)  (Dz.  U.  1999  nr  112  poz.  1316)  klasa  1220,  za  wyjątkiem 

budynków  centrów  konferencyjnych  i  kongresów;  –  licencję  zarządcy  nieruchomości 

uprawniającą  do  wykonywania  działalności  zawodowej  w  zakresie  zarządzania 

nieruchomościami  i  wpisaną  do  Centralnego  Rejestru  Zarządców  prowadzonego 

przez resort infrastruktury w okresie przed 1 stycznia 2014 r. 

B. 

co  najmniej  dwiema  (2)  osobami,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu 

zamówienia, posiadającymi Świadectwo Kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania 

się  eksploatacją  urządzeń,  instalacji  i  sieci  na  stanowisku  eksploatacji  w  zakresie 

konserwacji, naprawy i montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 15 kV, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 

przez  osoby  zajmujące się  eksploatacją  urządzeń,  instalacji  i  sieci (Dz. U.  z  2003 r. 

Nr 89 poz. 828, z późn. zm.); 

C. 

co najmniej jedną (1) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadającą  Świadectwo  Kwalifikacyjne,  uprawniające  do  zajmowania  się 

eksploatacją  urządzeń,  instalacji  i  sieci  na  stanowisku  dozoru  w  zakresie  prac 

kontrolno  –  pomiarowych  urządzeń  i  instalacji  elektroenergetycznych  do  15  kV, 


zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 

przez  osoby  zajmujące się  eksploatacją  urządzeń,  instalacji  i  sieci (Dz. U.  z  2003 r. 

Nr 89 poz. 828, z późn. zm.); 

D. 

co najmniej jedną (1) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadającą  Świadectwo  Kwalifikacyjne,  uprawniające  do  zajmowania  się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie: sieci i 

instalacje  cieplne  wraz  z  urządzeniami  pomocniczymi,  o  przesyle  ciepła  powyżej  50 

kW  urządzenia  wentylacji,  klimatyzacji  i  chłodnicze,  o  mocy  powyżej  50  kW;  oraz 

pompy,  wentylatory  i  dmuchawy,  o  mocy  powyżej  50  kW,  aparatura  kontrolno-

pomiarowa  i  urządzenia  automatycznej  regulacji  do  urządzeń  i  instalacji 

wymienionych  powyżej,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i 

Polityki  Społecznej  z  dnia  28  kwietnia  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad 

stwierdzania  posiadania  kwalifikacji  przez  osoby  zajmujące  się  eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828, z późn. zm.); 

E. 

co  najmniej  jedną  (1)  osobą,  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

F. 

co  najmniej  jedną  (1)  osobą,  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  kierowania 

robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

G. 

co  najmniej  jedną  (1)  osobą,  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  kierowania 

robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci, 

instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i 

kanalizacyjnych. 

H. 

co najmniej jedną (1) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne UDT IIW, uprawniające do obsługi wciągarek 

i podnośników; 

I. 

co  najmniej  dwiema  (2)  osobami,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu 

zamówienia,  posiadające  min.  10  letnie  doświadczenie  w  wykonywaniu  bieżących 

napraw,  remontów,  konserwacji,  drobnych  robót  budowlanych  (tzw.  „Złota  rączka”). 

Osoby te muszą posiadać aktualne prawo jazdy kategorii B. 

Zamawiający  dopuścił  możliwość  łączenia  kilku  funkcji  przez  jedną  osobą,  przy 

jednoczesnym spełnieniu wymagań dla poszczególnych funkcji. 

Zamawiający  zastrzegł,  że  w  przypadku  gdy  Wykonawca,  wykazując  spełnienie 

warunków,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  Pzp  polega  na  zasobach  innych  podmiotów, 


niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączącego  go  z  nimi  stosunków,  na  zasadach 

określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp,  wówczas  zobowiązany  jest  udowodnić 

Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia  w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu 

zamówienia.  

Wykonawca Orange Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w załączonym do 

oferty Wykazie „Potencjał kadrowy” w tabeli dotyczącej warunków określonych  w części VII 

ust. 2 pkt A, B, C, D, E, F, G w kolumnie pn. „Informacja o podstawie dysponowania” wskazał 

„Polegam  na  własnym  potencjale”,  skreślając  jednocześnie  zapis  o  treści  „Polegam  na 

potencjale  innych  podmiotów”.  Dla  warunków  określonych  w  części  VII  ust.  2  pkt  H  oraz  I, 

wykonawca  wskazał  „Polegam  na  potencjale  innych  podmiotów”,  skreślając  jednocześnie 

zapis o treści „Polegam na własnym potencjale”.  

Zamawiający  nie  wzywał  wykonawcy  Orange  Real  Estate  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie  do  złożenia  wyjaśnień  lub  uzupełnienia  dokumentów  w  zakresie  dotyczących 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

W  informacji  o  wynikach  postępowania  z  dnia  10  marca  2016  r.,  Zamawiający  w 

podstawie prawnej odrzucenia oferty Odwołującego podał, że: „zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy  Pzp  Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  zawiera  rażąco  niską  cenę  do  przedmiotu 

zamówienia”. W uzasadnieniu faktycznym Zamawiający wskazał, że: „wykonując wyrok KIO 

z  dnia  7  stycznia  2016  r.,  sygn.  akt  KIO  2744/15,  Zamawiający  trzykrotnie  wezwał 

Odwołującego do wyjaśnienia ceny oferty, w tym szczegółowych składników cenotwórczych 

zaproponowanych  za  realizację  przedmiotu  zamówienia,  w  kontekście  rażąco  niskiej  ceny. 

Złożone  przez  Agis  Nieruchomości wyjaśnienia  –  w  ocenie  Zamawiającego  –  potwierdzają

ż

e oferta wypełnia dyspozycję art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Wykonawca – mimo wezwań  z dnia 

20 stycznia, 12 lutego i 25 lutego 2016 r. – nie przedstawił w kalkulacji cenowej na potrzeby 

realizacji  niniejszego  zamówienia  kosztów  pracodawcy  (podatek  PIT,  składki  ZUS) 

związanych  z  zatrudnieniem  pracowników  na  umowę  o  pracę.  Wykonawca  nie  uwzględnił 

również  wynagrodzenia  personelu  z  tytułu  świadczenia  usług  na  podstawie  umów 

cywilnoprawnych  (zlecenie,  o  dzieło)  w  trakcie  realizacji  zamówienia.  Ponadto  Agis 

Nieruchomości  nie  uwzględnił  kosztów  związanych  z  prowadzeniem  biura  na  potrzeby 

obsługi  kontraktu.  Wyjaśnienia  Wykonawcy,  że  koszty  związane  z  jego  obsługą 

wkalkulowane są w inne kontrakty realizowane na terenie Warszawy i nie stanowią obciążeń 

finansowych  dla  niniejszego  zamówienia  mogą  stanowić  próbę  obejścia  przepisów  ustawy. 


Agis  Nieruchomości  w  przedłożonych  wyjaśnieniach  zawierających  kalkulację  cenową  nie 

uwzględnił kosztów zawarcia polisy OC – o której mowa w § 10 i nast. IPU – dedykowanej do 

realizacji  przedmiotowego  zamówienia.  Zważyć  należy  również,  że  pomimo  wezwań 

Zamawiającego  do  przedłożenia  wszystkich  umów  o  pracę,  umów  zleceń  i  umów  o  dzieło 

pracowników zatrudnionych w AGIS w 2015 r. na stanowiskach: koordynator, konserwator i 

serwisant i wskazanych w ofercie, Wykonawca nie spełnił ciążącego na nim obowiązku i nie 

złożył  Zamawiającemu  wymaganych  dokumentów.  Podsumowując  można  powtórzyć  za 

wyrokiem  KIO  sygn.  KIO  2712/12,  iż  „celem  złożenia  wyjaśnień  jest  umożliwienie 

zamawiającemu zweryfikowanie poprawności dokonanej przez wykonawcę kalkulacji ceny, a 

nie  złożenie  ogólnego  zapewnienia,  że  wykonawca  wykona  zamówienie  za  oszacowaną 

przez  siebie  cenę.  Wyjaśnienia  z  tego  powodu  powinny  być  wyczerpujące,  konkretne  i 

przekonujące,  ujawniające  najważniejsze  składniki  cenotwórcze,  jak  przykładowo  koszt 

pracowników,  zaangażowania  odpowiedniego  sprzętu,  czy  wreszcie  marżę  wykonawcy.  W 

przeciwnym  wypadku  wyjaśnienia  będą  miały  jedynie  charakter  iluzoryczny  i  nie  będą 

stanowiły  wyjaśnienia  elementów  oferty,  mających  wpływ  na  wysokość  cen”.  Dla 

zakwalifikowania  oferty  do  dalszego  postępowania  nie  jest  wystarczające,  złożenie 

jakichkolwiek  wyjaśnień,  lecz  wyjaśnień  odpowiednio  umotywowanych,  przekonujących,  ż

zaproponowana  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  (por.  wyrok  Sądu  Okręgowego  w 

Warszawie z 5 stycznia 2007 r., sygn. akt V Ca 2214/06. Powyższe argumenty powodujęż

zachodzi  przesłanka  wymieniona  w  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  obligująca 

Zamawiającego do odrzucenia oferty złożonej przez AGIS Nieruchomości”.  

Rozpoznając  odwołanie  Izba  w  pierwszej  kolejności  stwierdziła,  że  nie  zachodzą 

przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  a  Odwołujący  posiada  legitymację  do  wniesienia 

odwołania wymaganą w art. 179 ust. 1 Pzp.  

Na  posiedzeniu  Izba  postanowiła  nie  uwzględnić  wniosku  Zamawiającego  

i  Przystępującego  o  odrzucenie  odwołania. W  ocenie  Izby  w  sprawie  nie  zaistniały  bowiem 

przesłanki z art. 189 ust. 2 Pzp, które uzasadniałyby odrzucenie odwołania w całości. 

Zamawiający 

uzasadnieniu 

żą

dania 

odrzucenia 

odwołania 

przedstawił 

argumentację referującą do przepisu art. 189 ust. 2 pkt 3 Pzp, zgodnie z którym Izba odrzuca 

odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego 

w  ustawie,  oraz  do  przepisu  art.  189  ust.  2  pkt  5  Pzp,  zgodnie  z  którym  Izba  odrzuca 

odwołanie  jeżeli  stwierdzi,  że  odwołanie  dotyczy  czynności,  którą  zamawiający  wykonał 

zgodnie  z  treścią  wyroku  Izby  lub  sądu  lub,  w  przypadku  uwzględnienia  zarzutów  w 

odwołaniu,  którą  wykonał  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu.  Argumentacja 


Przystępującego  referowała  dodatkowo  do  podstawy  z  art.  189  ust.  2  pkt  2  Pzp, 

stanowiącym  o  odrzuceniu  odwołania,  gdy  zostało  ono  wniesione  przez  podmiot 

nieuprawniony.  

W  odniesieniu  do  powyższych  podstaw  Izba  wskazuje,  że  odwołanie  zostało 

wniesione wobec czynności Zamawiającego z dnia 10 marca 2016 r. Była to nowa czynność 

podjęta  w  postępowaniu,  po  unieważnieniu  czynności  poprzedniej  wskutek  wykonania 

wyroku Izby. Odwołanie wobec czynności z dnia 10 marca 2016 r. zostało wniesione do Izby 

terminie,  

o którym mowa w art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp. Odwołanie zostało więc, co do zasady, wniesione 

w  terminie  ustawowym  i  brak  było  tym  samym  podstaw  do  jego  odrzucenia  w  całości. 

Argument  o  wniesieniu  odwołania  po  terminie  Zamawiający  odniósł  przy  tym  jedynie  do 

zarzutu 1 odwołania, podnosząc, że Odwołujący miał możliwość wcześniejszego zapoznania 

się  z  ofertą  Przystępującego,  a  co  za  tym  idzie  także  możliwość  wcześniejszego 

kwestionowania  wykazania  przez  tego  wykonawcę  spełnienia  warunków  udziału  

w  postępowaniu.  W  sprawie  istotne  jest  jednak  to,  że  pierwszy  wybór  oferty 

najkorzystniejszej  dokonany  przez  Zamawiającego,  otwierający  możliwość  wniesienia 

odwołań  wobec  przeprowadzonej  oceny  złożonych  ofert,  polegał  na  wyborze  oferty 

Odwołującego. Odwołujący, jako wybrany wykonawca, według argumentacji Zamawiającego, 

winien  wówczas  kwestionować  ofertę  wykonawcy,  która  nie  została  wybrana  do  realizacji 

zamówienia.  

W  orzecznictwie  wskazuje  się  na  zasadę  koncentracji  środków  ochrony  prawnej,  ale 

podkreśla  się  także,  że  wykonawca  wybrany  do  realizacji  zamówienia  nie  ma  w  istocie 

legitymacji  do  wnoszenia  odwołania  wobec  ofert  konkurentów  (skoro  rozstrzygnięcie 

zamawiającego jest dla niego korzystne to brak jest powodów do obligowania wykonawcy do 

skarżenia 

czynności  

i  zaniechań  względem  ofert  konkurentów).  Przepis  art.  179  ust.  1  Pzp  stanowi,  że  środki 

ochrony  prawnej  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi  konkursu,  a  także  innemu 

podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub 

może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  niniejszej 

ustawy.  Wobec  oferty  wybranego  wykonawcy  akcentuje  się  brak  spełnienia  przesłanki  w 

postaci  możliwości  poniesienia  szkody  (gdyż  oferta  tego  wykonawcy  jest  wybrana  do 

realizacji  zamówienia).  Przykładowo  w  wyroku  z  dnia  30  grudnia  2014  r.,  sygn.  akt  KIO 

2640/14,  2651/14,  2652/14,  Izba  wskazał,  że  „Przesłanki  wskazane  w  art.  179  ust.  1  p.z.p. 

nie  są  spełnione  w  przypadku  wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako 

najkorzystniejsza,  gdyż  taki  wykonawca  wnosząc  odwołanie  w  istocie  kwestionuje  wybór 


własnej  oferty.  Odwołanie  jest  tymczasem  środkiem  ochrony  prawnej  skierowanym  na 

zmianę  sytuacji  wykonawcy,  polegającą  na  możliwości  uzyskania  zamówienia  w  danym 

postępowaniu,  nie  zaś  na  uzyskanie  zamówienia  przez  wykonawcę,  którego  ofertę 

zamawiający  wybrał,  na  korzystniejszych  warunkach”.  Wykonawca,  którego  oferta  została 

wybrana, wnosząc mimo to odwołanie, naraża się więc na oddalenie odwołania z uwagi na 

brak legitymacji, o której mowa  w art. 179 ust. 1 Pzp. Co  istotne, wypełnienie przesłanek z 

art.  179  ust.  1  Pzp,  zwalnia  w  istocie  Izbę  z  obowiązku  merytorycznego  badania  zarzutów. 

Mając  powyższe  na  względzie,  w  ocenie  składu  orzekającego  Izby,  w  niniejszej  sprawie, 

Odwołujący  miał  prawo  do  kwestionowania  decyzji  Zamawiającego  o  wyborze  oferty 

Przystępującego. Dopiero wskutek drugiej czynności Zamawiającego, tj. czynności z dnia 10 

marca 2016 r., oferta tego wykonawcy została wybrana, jako najkorzystniejsza.  

W  odniesieniu  do  pozostałych  zarzutów  Zamawiający  argumentował,  że  stanowiły 

one  wykonanie  wyroku  Izby  z  dnia  7  stycznia  2016  r.,  ze  sprawy  o  sygn.  akt  KIO  2744/15. 

Izba  nie  uwzględniła  tego  kierunku  argumentacji.  Istotą  zarzutów  nie  było  bowiem 

kwestionowanie  samych  czynności  podjętych  po  ww.  wyroku,  ale  ocena  i  decyzja,  jaką 

Zamawiający  podjął  po  ich  przeprowadzeniu.  Izba  w  poprzednim  wyroku  nie  nakazywała 

natomiast  Zamawiającemu  podjęcia  określonej oceny  i  decyzji,  co  do  oferty  Odwołującego, 

lecz nakazała przede wszystkim jej rzetelne zbadanie pod kątem rażąco niskiej ceny.  

Izba  nie  uznała  także  żądania  Przystępującego  o  odrzucenie  odwołania  z  uwagi  na 

jego  wniesienie  przez  podmiot  nieuprawniony.  Odwołanie  zostało  wniesione  przez 

wykonawcę  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia,  którego  oferta  nie  została  jeszcze 

prawomocnie  odrzucona  z  postępowania,  i  jest  to  niewątpliwie  podmiot  uprawniony  do 

korzystania ze środków ochrony prawnej. Argumentacja Przystępujący odnosiła się przy tym 

bardziej  do  prawidłowości  umocowania  pełnomocnika  wnoszącego  odwołanie  (w  istocie 

twierdzono  

o  przekroczeniu  zakresu  umocowania)  niż  do  tego,  czy  Odwołujący  jest  podmiotem 

uprawnionym w rozumieniu art. 189 ust. 2 pkt 2 Pzp. W ocenie składu orzekającego zakres 

umocowania  nie  pozostawia  wątpliwości,  co  do  możliwości  skutecznego  wniesienia,  także  

w sensie prawnym, odwołania w imieniu Odwołującego.  

Jednocześnie  na  posiedzeniu  Izba  postanowiła  o  pozostawieniu  bez  rozpoznania 

zarzutu nr 2 odwołania, dotyczącego naruszenia art. 25 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 26 ust. 1 i 

2c Pzp, mocą którego Odwołujący kwestionował wezwania Zamawiającego do przedłożenia 

wszystkich umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło pracowników zatrudnionych w AGIS 

w 2015 r.  


Skarżone  czynności  polegające  na  wezwaniu  Odwołującego  do  złożenia  ww. 

dokumentów  zostały  podjęte  wcześniej,  przed  zawiadomieniem  z  dnia  10  marca  2016  r.  

W  konsekwencji  także  termin  na  ich  ewentualne  zaskarżenie  upłynął  wcześniej  i  nie  mógł 

być  liczony  od  dnia  rozstrzygnięcia  postępowania.  W  tym  stanie  rzeczy  odpowiedniemu 

zastosowaniu  podlegał  przepis  art.  189  ust.  2  pkt  3  Pzp. Warto  wskazać  w  tym  miejscu  na 

uzasadnienie  zawarte  w  wyroku  Sądu  Okręgowego  w  Przemyślu  z  dnia  11  maja  2015  r., 

sygn.  akt  I  Ca  131/15.  Ocenie  sądu  podlegała  inna  materia,  dotycząca  zastrzeżenia 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  i  terminu  na  zaskarżenie  uznania  tego  zastrzeżenia  za 

skuteczne,  niemniej  jednak  pogląd  prawny  wyrażony  w  tym  orzeczeniu  może  zostać 

przeniesiony także na grunt niniejszej sprawy. W uzasadnieniu sąd wskazał mianowicie, że 

gdyby  zarzut  stanowił  samodzielną  podstawę  odwołania  wówczas,  stosownie  do  regulacji 

art.  189  ust.  2  pkt  3  Pzp,  odwołanie  podlegałoby  odrzuceniu.  Jednakże  wobec  tego,  iż  ten 

spóźniony  zarzut,  stanowiący  podstawę  odwołania  został  zgłoszony  obok  innych  zarzutów, 

wniesionych  w  ustawowym  terminie,  winien  być  na  podstawie  odpowiedniego  stosowania 

przepisu art. 189 ust. 2 pkt 3 Pzp, pozostawiony bez rozpoznania.

Dodatkowo,  należy  wskazać,  że  zarzut  nr  2  odwołania  referował  do  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  co  nie  było  podstawą  rozstrzygnięcia  Zamawiającego. 

Zamawiający żądał określonych dokumentów nie w trybie dotyczącym weryfikacji spełniania 

przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu,  ale  jako  dowodów  dla  wykazania 

realności  ceny.  W  tym  ujęciu,  kwestionowanie  tych  czynności  mogło  stać  także  w  opozycji  

z  przepisem  art.  189  ust.  2  pkt  5  Pzp.  W  sprawie  oznaczonej  sygn.  akt  KIO  2744/15  Izba 

wskazała  w  uzasadnieniu  wyroku,  że  przy  rozstrzyganiu  wzięto  głównie  pod  uwagę  to,  że 

Zamawiający wbrew obowiązkom nałożonym art. 90 ust. 1 Pzp nie wezwał wykonawcy AGIS 

Nieruchomości  do  przedłożenia  dowodów  na  okoliczność  potwierdzenia  złożonych 

wyjaśnień,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny.  Jest  więc  oczywiste,  że  Zamawiający 

miał  obowiązek  przeprowadzenia,  wskutek  wyroku  Izby,  postępowania  wyjaśniającego  w 

sposób kompleksowy i wnikliwy, co też uczynił, żądając m.in. złożenia ww. dowodów. W tym 

stanie rzeczy odnoszenie zarzutów do czynności wykonywanych w trybie art. 90 ust. 1 Pzp 

nie mogło mieć miejsca. Odwołujący w podstawie prawnej, w ramach zarzutu nr 6 odwołania, 

przywołał przepis art. 90 ust. 1 Pzp, jednak w ocenie Izby sam zarzut nr 6 nie kwestionował 

czynności  podjętych  w  trybie  art.  90  ust.  1  Pzp,  a  tym  samym  nie  mógł  zostać  także 

pozostawiony bez rozpoznania, gdyż istotą zarzutu była ocena wyników przeprowadzonego 

postępowania  wyjaśniającego,  co  niewątpliwie  mogło  zostać  poddane  pod  merytoryczny 

osąd Izby.  


Na  posiedzeniu  Zamawiający  oświadczył  także,  że  nie  stosował  wobec  oferty 

Odwołującego  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp,  a  jego  wskazanie  w  uzasadnieniu 

rozstrzygnięcia  stanowiło  oczywistą  omyłkę  pisarską.  Izba  podzieliła  to  stanowisko,  jak 

również  to,  że  Odwołujący  nie  miał  trudności  z  odczytaniem  rzeczywistych  podstaw 

odrzucenia jego oferty, zamykających się w przepisach art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz art. 90 

ust. 3 Pzp. Odwołujący, wobec oświadczenia Zamawiającego, cofnął na posiedzeniu zarzut 

nr 4 dotyczący naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.  

Przy  rozstrzyganiu  sprawy  Izba  kierowała  się  dyrektywami  wynikającymi  z  art.  190 

ust. 1 Pzp, zgodnie z którym strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani 

wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne, jak również z 

art.  192  ust.  7  Pzp  w  myśl,  którego  Izba  nie  może  orzekać,  co  do  zarzutów,  które  nie  były 

zawarte w odwołaniu.  

Po 

przeprowadzeniu 

rozprawy, 

uwzględniają

zgromadzony 

materiał 

dowodowy,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska  stron  oraz 

uczestnika  postępowania,  Izba  uznała,  że  odwołanie  podlega  uwzględnieniu  w 

zakresie  zarzutów  odnoszących  się  do  wykazania  przez  Przystępującego  spełnienia 

warunków 

udziału  

w  postępowaniu.  Zarzuty  dotyczące  odrzucenia  oferty  Odwołującego  podlegały 

natomiast oddaleniu.  

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco 

niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  W  myśl  art.  90  ust.  2  Pzp,  obowiązek 

wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej ceny,  spoczywa  na  wykonawcy.  Stosownie 

do art. 90 ust. 3 Pzp, zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 

jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  z  dostarczonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Analiza  treści  uzasadnienia  odrzucenia  oferty  Odwołującego  nakazuje  wniosek,  że 

podstawą  swojej  decyzji  Zamawiający  uczynił  w  istocie  przepis  art.  90  ust.  3  Pzp  oraz 

przepis  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp.  Jak  wskazano  wcześniej  Odwołujący  nie  miał  trudności  z 

odczytaniem  tych  podstaw,  o  czym  świadczyć  może  przede  wszystkim  zakres  zarzutów 

odwołania,  

w którym podnoszono naruszenie zarówno art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, jak i art. 90 ust. 3 Pzp.  


W ocenie Izby zarzuty dotyczące odrzucenia oferty Odwołującego nie zasługiwały na 

uwzględnienie.  W  tym  zakresie  Izba  uznaje  czynność  Zamawiającego  za  prawidłową  i  w 

pełni podziela podstawy podane w informacji z dnia 10 marca 2016 r.  

Należy podkreślić, że w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 stycznia 2016 r., sygn. akt KIO 

2744/15, Izba wskazała wyraźnie, co jest niezbędne dla udowodnienia przez Odwołującego, 

ż

e  cena  jego  oferty  jest  ceną  realną.  Szczególny  nacisk  Izba  położyła  na  obowiązek 

przedstawienia dowodów zewnętrznych.  

Wykonując  przedmiotowy  wyrok  Zamawiający  stworzył  Odwołującemu  kilkukrotnie 

szansę  na  to,  by  złożyć  przekonujące  wyjaśnienia,  jak  i  rzeczowe  dowody  dla  wykazania 

wysokości  kosztów  oferty,  w  szczególności  w  kontekście  udowodnienia  realności 

zaoferowanej ceny.  

W  ocenie  Izby  takich  wyjaśnień  oraz  dowodów  Odwołujący  nie  złożył.  Wskutek 

wystosowanych  wezwań  po  stronie  Odwołującego  zaktualizował  się  obowiązek  wykazania 

Zamawiającemu powyższych okoliczności. Tytułem uwag natury ogólnej należy wskazać, że 

wykonawca  może  być  przekonany,  że  cena  jego  oferty  nie  jest  rażąco  niska.  Jeżeli  jednak 

nie udowodni tego, stosownie do art. 90 ust. 2 Pzp, nie przedstawi  w sposób rzeczowy, co 

pozwoliło  mu  w  tym  postępowaniu  na  zaoferowanie  takiej  ceny,  i  nie  da  w  konsekwencji 

najpierw  zamawiającemu,  a  później  Izbie,  jeżeli  dochodzi  już  do  sporu,  możliwości 

obiektywnej weryfikacji rzetelności swoich kalkulacji – to przekonanie, co do realności ceny, 

pozostanie tylko i wyłącznie własnym, wewnętrznym przekonaniem tego wykonawcy. Reguły 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w trybie art. 90 Pzp są proste – wykonawca 

ma obowiązek wykazania, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. To na wykonawcy 

spoczywa tutaj cały ciężar dowodowy.  

Analizując  zaś  wyjaśnienia  i  dowody  przedstawione  przez  Odwołującego  Izba, 

podobnie  jak  Zamawiający,  nie  widzi  rzeczowych  wyjaśnień  oraz  dowodów,  które 

potwierdzałyby, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska.  

Oceniając 

wyjaśnienia 

Odwołującego, 

przedstawione 

wyniku 

wezwań 

Zamawiającego, Izba  doszła  do  wniosku,  że  materiał  ten  nie  stanowi  wiarygodnego  źródła, 

przedstawiającego  w  sposób  kompleksowy,  spójny  i  przejrzysty,  podstawy  dojścia  do  ceny 

końcowej oferty, ani nie wykazuje, że przyjęte do kalkulacji założenia i wartości, są rzetelne i 

przekonujące.  Ocena  przedstawionych  wyliczeń,  w  kontekście  obowiązku  udowodnienia 

realności  ceny,  nie  może  ograniczać  się  do  bezrefleksyjnej  akceptacji  wartości  podanych 

przez Odwołującego w złożonych tabelach, ale musi sięgać dalej, w tym do oceny wzajemnej 

spójności  tych  wyliczeń,  ich  wiarygodności  oraz  poprawności  przyjętych  założeń. W  ocenie 


Izby  wyjaśnienia  Odwołującego  zawierają  także  szereg  niejasności,  cechuje  je  przy  tym 

dowolność nie poparta rzeczowymi i obiektywnymi podstawami.  

Tytułem  przykładu  należy  wskazać  na  wyliczenia  dotyczące  kosztów  osobowych, 

będące  istotnym  elementem  kosztotwórczym.  Wykonawca  przedstawił  założenie,  że  w 

zakresie osób, co do których konieczne jest zatrudnienie na umowę o pracę, część kosztów 

wynagrodzenia nie będzie kalkulowane do realizacji niniejszego zamówienia. Ma to wynikać 

z zatrudnienia już tych osób przy innych kontraktach, a więc kosztem kalkulowanym do tego 

zamówienia  miał  być  tylko  koszt  dodatkowego  wynagrodzenia  z  tytułu  realizacji,  w  ramach 

już  zawartych  umów,  kolejnych  zadań  objętych  przedmiotowym  zamówieniem. Wykonawca 

nie przedstawił jednak dowodów, które potwierdzałyby, że osoby mające zostać zatrudnione 

także  do  tego  zamówienia,  są  już  zatrudnione,  w  jakim  wymiarze  czasu  pracy,  z  jakim 

wynagrodzeniem,  ani  że  są  gotowe  do  wykonywania  kolejnych  obowiązków  w  ramach 

wartości  deklarowanych  przez  wykonawcę.  Złożenie  dowodów  zatrudnienia  tych  osób  nie 

powinno stanowić dla wykonawcy żadnego problemu, skoro deklarował, że koszty te są już 

ponoszone.  Wykazanie  zaś  wiarygodności  wynagrodzeń  przyjętych  do  realizacji  tego 

zamówienia nie musiało wiązać się z poniesieniem kosztów na etapie wykazywania realności 

ceny,  czy  wcześniej  na  etapie  kalkulacji  oferty  –  Odwołujący  mógł  chociażby  przedstawić 

oświadczenia  tych  osób  o  gotowości  wykonywania  pracy  i  realizacji  tego  zamówienia  za 

kwoty deklarowane w treści wyjaśnień. Żadne dowody, które odnosiłyby się bezpośrednio do 

wartości  przyjętych  wynagrodzeń,  które  jednocześnie  uwiarygadniałyby  kwoty  podawane  w 

treści wyjaśnień, nie zostały jednak złożone.   

Z  treści  wyjaśnień  nie  wynika  także,  czy  osoby  zatrudnione  na  umowę  o  pracę, 

mogłyby  rzeczywiście  wykonywać  zadania  przypisane  im  w  treści  złożonych 

haromonogramów  pracy  i  czasu  pracy.  Odwołujący  przyjął  w  wyliczeniach  założenia  o  5,5 

godzinnym dziennym czasie pracy podanych osób. W specyfikacji Zamawiający wskazał, że 

osoby,  co  do  których  postawiono  wymóg  zatrudnienia  na  umowę  o  pracę  będą 

oddelegowane do pełnienia stałego dyżuru w budynku Zamawiającego w Warszawie przy Al. 

Jerozolimskich  7  w  godzinach  od  7:00  rano  do  18:00.  Odwołujący  m.in.  dla  stanowiska 

Koordynatora przewidział 2 osoby mające wykonywać swoje zadania po 5,5 godzin dziennie. 

Należało uznać, że taki też wymiar pracy został przyjęty do kalkulacji kosztów wynagrodzeń 

(przy czym, jak wskazano wcześniej Odwołujący nie wykazał, w jakim wymiarze czasu pracy 

osoby  te  mają  już  być  zatrudnione  przy  realizacji  innych  kontraktów  i  czy  wymiar 

zaangażowania  tych  osób  do  tych  kontraktów  pozwalałby  na  wygospodarowanie  czasu  na 

realizację tego zamówienia). Z opisu zakresu czynności osób mających wykonywać zadania 

Koordynatora,  wynika  przy  tym,  że  osobom  tym  przypisano  także  wykonywanie  zadań  w 


innej  lokalizacji  (Warszawa  Racławicka).  Zadania  przypisane  w  innej  lokalizacji  wymagają 

niewątpliwie  także  fizycznej  obecności  na  terenie  obiektu  (przykładowo  podane  przez 

wykonawcę  „Wykonywanie  codziennego  obchodu  lokali…”).  Z  treści  wyjaśnień  nie  sposób 

wywnioskować,  jak  osoby  te  –  mające  pełnić  na  zmianę  stały  dyżur  w  budynku  przy  Al. 

Solidarności  7,  mające  być  zatrudnione  w  wymiarze  5,5  godzinnym  (co  łącznie  dawałoby 

wymiar  11  godzin  zastrzeżonych  do  pełnienia  tego  dyżuru),  mogłyby  jednocześnie 

wykonywać  zadania  w  innym  budynku.  Wątpliwości  wzmacnia  to,  że  dla  zespołu 

serwisowego  Zamawiający  wymagał  co  najmniej  2  osób.  Do  osób  tych  także  odnosi  się 

wymóg  pełnienia  wspomnianego  stałego  dyżuru.  Odwołujący  w  kalkulacji  wskazał  2  osoby. 

W  harmonogramach  pracy  podawano  konsekwentnie  5,5  godzinny  czas  pracy.  Przy  takim 

podziale  realizacja  zadań  zespołu  serwisowego  powinna  zostać  przypisana  4  osobom. 

Zamawiający  dopuścił  możliwość  łączenia  funkcji.  Jednak  z  wyliczeń  Odwołującego  nie 

sposób  wywieść,  jak  i  które  osoby  mające  być  na  zmianę  zatrudnione  po  5,5  godzin, 

mogłyby rzeczywiście wykonywać zadania tego zespołu.  

Kolejne  wątpliwości,  co  do  rzetelności  wyliczeń  Odwołującego,  musi  budzić  fakt 

wskazania  zatrudnienia  na  umowę  o  pracę  Pani  A.K..  Z  wyjaśnień  nie  wynika,  czy  jest  to 

inna  osoba,  niż  ubiegająca  się  o  udzielenie  zamówienia  –  będąca  przedsiębiorcą 

prowadzącym własną działalność gospodarczą. Oceniając stan sprawy Izba nie może czynić 

założeń,  które  mogłyby  być  korzystne  dla  danej  strony,  ale  które  nie  zostały  udowodnione 

przez tą stronę w sposób jednoznaczny. Izba nie może więc czynić domniemania, że osoba 

wskazana, jako zatrudniona na umowę o pracę to inna osoba, niż Odwołująca. Na rozprawie 

okoliczności  tej  strona  odwołująca  nie  wyjaśniła.  Zbieżność  imienia  i  nazwiska,  także  

w  kontekście  doświadczenia  życiowego,  pozwala  na  ustalenie,  że  jest  to  ta  sama  osoba. 

Potwierdzenie  tej  tezy  znajduje  się  także  w  dokumentach  załączonych  do  oferty 

Odwołującego  (dokumentacja  ze  sprawy  KIO  2744/15  stanowi  integralną  część  materiału 

dowodowego  branego  pod  uwagę  przy  orzekaniu  w  sprawie  niniejszej),  gdzie  licencja 

zawodowa  nr  20147  (podawana  przy  wskazywaniu  zatrudnienia  na  umowę  o  pracę  Pani 

A.K.) została niewątpliwie wydana dla tej samej osoby, która jest Odwołującym (świadczy o 

tym  porównanie  danych  z  KRK  wykonawcy  z  treścią  licencji  -  tożsame  imiona,  imię  ojca).  

W  kontekście  powyższych  ustaleń  należy  wskazać,  że  zawarcie  umowy  o  pracę  przez 

przedsiębiorcę prowadzącym własną działalność gospodarczą w istocie z „samym sobą” jest 

niedopuszczalne.  Powyższe  dodatkowo  uzasadniało  krytyczne  spojrzenie  na  wiarygodność  

i poprawność założeń i wyliczeń przedstawionych przez Odwołującego w treści wyjaśnień.  

Należało  następnie  w  pełni  podzielić  argumentację  Zamawiającego  dotyczącą  nie 

przedstawienia  w kalkulacji cenowej na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia kosztów 


pracodawcy  (PIT,  składki  ZUS)  związanych  z  zatrudnieniem  pracowników  na  umowy  o 

pracę. W wyjaśnieniach z 29 lutego 2016 r. w pkt 5, Odwołujący wprost wskazał, że – cytując 

–  „Koszty  pracownicze  wskazane  w  tabeli  nie  obejmują  kosztów  wynagrodzenia 

ponoszonych  przez  pracodawcę.  O  tym  pisaliśmy  w  odpowiedzi  na  wezwanie  w  piśmie  z 

dnia 2016-01-29, a zostało to zapisane w kolumnie 9 tabeli „UWAGI” wiersz 3,4,5”. Z uwag 

zawartych  w  wyjaśnieniach  z  dnia  29  stycznia  2016  r.,  nie  sposób  wywieść  kosztów 

pracodawcy  związanych  z  zatrudnieniem  osób  do  realizacji  tego  zamówienia,  ani  tego,  by 

koszty  te  zostały  faktycznie  uwzględnione  przy  wyliczeniach.  Dodatkowo,  jeżeli  nawet 

wykonawca  ponosi  określone  koszty  pracownicze  z  tytułu  zatrudnienia  osób  przy  innych 

kontraktach, to nie zwalniało go to z obowiązku ujęcia kosztów pracodawcy w wymiarze, jaki 

będzie  wiązał  się  z  dodatkowym  zatrudnieniem  tych  osób  przy  realizacji  tego  zamówienia. 

Izba zauważa, że Odwołujący sam oświadczył, że podane koszty pracownicze nie obejmują 

kosztów wynagrodzeń ponoszonych przez pracodawcę. Już z tego tylko względu krytycznie 

należało  ocenić  argumentację,  że  koszty  te  zostały  jednak  uwzględnione,  niezależnie  od 

niejasności wyliczeń przedstawionych w złożonych tabelach.  

Trafnie  wskazał  także  Zamawiający,  że  Odwołujący  nie  uwzględnił  wynagrodzenia 

personelu  z  tytułu  świadczenia  usług  na  podstawie  umów  cywilnoprawnych.  Wykonawca 

wskazywał w złożonych wyjaśnieniach na dysponowanie osobami także na podstawie umów 

cywilnoprawnych. Chybione było więc twierdzenie, że nie musiał wykazywać kosztów z tytułu 

tych  umów,  gdyż  planował  zatrudnienie  osób  na  podstawie  umowy  o  pracę.  To  ostatnie 

dotyczyło bowiem tylko części osób. W złożonych wyjaśnieniach wykonawca podawał m.in. 

kwoty 0,00 zł z adnotacją „Koszt pracownika w ramach wynagrodzenia”. Nie wiadomo jednak 

w  ramach  jakiego  wynagrodzenia  dana  osoba  miałaby  wykonywać  kolejne  czynności 

związane  z  realizacją  tego  zamówienia,  czy  owo  wynagrodzenie  zostało  w  ogóle  ujęte  w 

kalkulacji ceny oferty – niezależnie od tego, że wykonawca w żaden sposób nie udowodnił, 

ż

e  może  faktycznie  przyjąć  kwotę  0,00  zł,  jako  koszt  pracownika  (nie  udowodnił  m.in.,  że 

osoby mające wykonywać te czynności faktycznie byłyby gotowe do podjęcia się tych zadań 

w ramach wynagrodzeń już otrzymywanych).  

Krytycznie  Izba  oceniła  również  wywody  Odwołującego  dotyczące  kosztów 

związanych  z  prowadzeniem  biura,  jak  również  kosztów  polisy.  Ponoszenie  kosztów 

własnych,  nawet  gdy  są  one  pewnymi  kosztami  stałymi,  nie  oznacza  automatycznie  braku 

konieczności  przypisania  części  tych  kosztów  do  realizacji  danego  zamówienia. 

Wykonywanie  kolejnych  zadań  może  wiązać  się  ze  zwiększeniem  tych  kosztów  stałych 

(chociażby  z  tytułu  rozmów  telefonicznych,  zużycia  materiałów  biurowych,  ewentualnego 


dodatkowego 

wyposażenia, 

etc.). 

Odwołujący  

w  żaden  sposób  nie  udowodnił,  że  wykonywanie  tego  zamówienia  nie  wpłynie  w  żaden 

sposób na jego koszty stałe, a tym samym nie udowodnił, że mógł tych kosztów w ogóle nie 

kalkulować.  

W  sposób  tożsamy  Izba  oceniła  argumentację  Odwołującego  dotyczącą  kosztów 

zawarcia  polisy  OC.  W  §  10  IPU,  Zamawiający  zastrzegł  m.in.,  że  umowa/umowy  zawarte 

przez  wykonawcę  potwierdzające  posiadanie  ubezpieczeń,  wskazanych  w  ust.  1,  będą 

dedykowane do niniejszego zamówienia realizowanego przez Zamawiającego. Zamawiający 

wymagał  więc  posiadania  ubezpieczeń  dedykowanych  do  tego  konkretnego  zamówienia. 

Należało  więc  skalkulować  w  ofercie  koszty  tych  ewentualnych  umów  (Zamawiający  nie 

wymagał poniesienia tego kosztu na etapie składania oferty, ale uwzględnienia kosztu, który 

będzie  musiał  zostać  poniesiony  tytułem  wymaganych  polis,  w  sytuacji,  gdy  oferta  danego 

wykonawcy  zostanie  wybrana).  Odwołujący  kosztu  tego  w  ogóle  nie  uwzględnił.  Złożonych 

na  rozprawie  dowodów  Izba  nie  uznała  za  przydatne  dla  rozstrzygnięcia  sprawy,  w 

szczególności  złożone  polisy  nie  dowodziły  możliwości  nie  kalkulowania  w  ofercie  kosztów 

wymaganych przez Zamawiającego ubezpieczeń. Nie były to też polisy dedykowane do tego 

zamówienia.  Należy  przy  tym  wskazać,  że  „To  na  wykonawcy  ciąży  obowiązek  wykazania, 

ż

e  cena  zawarta  w  ofercie  nie  jest  rażąco  niska.  Izba  ocenia  jedynie  czynność 

zamawiającego  polegającą  na  ocenie  wyjaśnień.  Zatem  wszelkie  dowody  wykonawca 

powinien  złożyć  już  na  etapie  składania  wyjaśnień”  (por.  wyrok  z  dnia  8  czerwca  2015  r., 

sygn. akt KIO 1058/15). 

Warto przytoczyć w tym miejscu także wyrok KIO z dnia 10 czerwca 2015 r., sygn. akt 

KIO  1103/15,  w  którym  wskazano,  że:  „Nie  liczy  się  wielość  stron  zapisanych,  czy  też 

wielość  argumentacji  przytoczonej  w  piśmie  wykonawcy,  a  merytoryczna  wartość 

przedstawionych  wyjaśnień,  które  zgodnie  z  przepisem  art.  90  ust.  1  p.z.p.,  muszą  być 

poparte  dowodami.  Czymże  bowiem  byłyby  dowolne  wyjaśnienia  wykonawcy,  jeżeli  nie 

można  by  było  ich  zweryfikować.  Jedynie  stanowiskiem  strony,  ukształtowanym  w 

postępowaniu  na  przekonanie  drugiej  strony,  co  do  swojego  spojrzenia  na  sprawę

Weryfikację natomiast można przeprowadzić wyłącznie o przedstawione dowody”. 

W  kontekście  obowiązku  Odwołującego  wykazania,  że  cena  oferty  nie  jest  rażąco 

niska,  Izba  nie  uznała  wartości  i  doniosłości  dowodowej  dokumentów  złożonych  przez 

Odwołującego wraz z wyjaśnieniami. Odwołujący nie przedstawił w szczególności dowodów 

dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę personelu dedykowanego do tego zamówienia. 

Odwołujący  miał  obowiązek  złożyć  umowy,  zgodnie  z  wezwaniem  Zamawiającego,  czego 


nie uczynił. Nie powinno to stanowić problemu dla wykonawcy, skoro deklarował, że osoby te 

pozostają w zatrudnieniu. Złożenie innych umów, których nie można w ogóle przełożyć na to 

zamówienie,  czy  złożenie  innych  dowodów,  bez  rzeczowego  wskazania,  jak  okoliczności 

dowodzone tymi dowodami mają przekładać się na wycenę oferty w tym postępowaniu, nie 

dawało  podstaw  do  uznania,  że  wykonawca  wykazał,  że  cena  jego  oferty  nie  jest  rażąco 

nisko.  Nie  jest  zrozumiałe  anonimizowanie  umów  składanych  Zamawiającemu,  zwłaszcza 

gdy  wykonawca  odwoływał  się  do  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Na  marginesie,  Izba 

wskazuje, że ograniczenie się do zdawkowego stwierdzenia, że składane dowody stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa nie powinno być uznane za wystarczające do skorzystania z tego 

rodzaju zastrzeżenia. Złożone umowy,  w tym zawarte na okres próbny, jak również umowy 

zlecenia, dotyczące wykonywania przykładowo pracy na terenie województwa pomorskiego,  

w  Białymstoku,  Gdańsku,  Gdyni,  czy  umowy  z  2011  i  2014  r.  (zawarte  przy  tym  przez 

pracodawcę  formalnie  innego  niż  sam  Odwołujący)  nie  mogły  zostać  uznane  za  rzeczowy  

i wiarygodny materiał, który potwierdzałby realność ceny zaoferowanej w tym postępowaniu. 

Odwołujący  składał  co  prawda  szereg  dokumentów,  ale  nie  zawierały  one,  zdaniem  Izby, 

merytorycznej  doniosłości  i  znaczenia,  w  kontekście  wykazania  realności  ceny.  Dla 

udowodnienia  realności  ceny  nie  jest  wystarczające  złożenie  jakichkolwiek  dowodów 

dokumentujących  działalność  danego  przedsiębiorcy,  w  tym  w  ujęciu  historycznym,  ale 

konieczne  jest  przedstawienie  dowodów,  które  w  sposób  obiektywny  i  jednoznaczny  mogą 

zostać uznane za materiał faktycznie potwierdzający możliwość zaoferowania badanej ceny, 

a tym samym możliwość należytego wykonania całości przedmiotu zamówienia za tą cenę. 

To  wykonawca  jest  autorem  wyceny  swojej  oferty  i  powinien  potrafić  wykazać  realność  

i rzetelność tej wyceny, także poprzez odpowiednie dowody.  

Podobnie należało ocenić materiał w postaci faktur, czy dowodów zakupu, z którego 

nie wynikają obiektywne wnioski dla wyceny oferty w tym postępowaniu, niezależnie od tego, 

ż

e  w  wyjaśnieniach  Odwołujący  nie  wykazał,  jak  owe  dowody  miały  mu  pozwolić  na 

kalkulację  ceny  na  tak  niskim  poziomie.  W  sposób  tożsamy  należało  ocenić  faktury 

dotyczące  usług  wykonywanych  na  rzecz  innych  podmiotów,  także  w  kontekście 

ogólnikowych wyjaśnień dotyczących okoliczności mających uzasadniać niższą wycenę za 1 

m2. 

Należy  w  tym  miejscu  przypomnieć,  iż  we  wcześniejszej  sprawie  Izba  położyła 

szczególny  nacisk  właśnie  na  dowody  zewnętrzne.  Te,  które  zostały  ostatecznie  złożone 

przez Odwołującego, w ocenie składu orzekającego Izby, nie zasługiwały na uznanie, gdyż 

nie  stanowiły  materiału,  który  obrazowałby  i  uzasadniał  koszty  wykonawcy  oraz  możliwość 

zaoferowania  ceny  na  poziomie  tak  znacznie  odbiegającym  od  szacunków  Zamawiającego  


i cen innych ofert. Podkreślenia wymaga, że przy istniejącej dysproporcji Odwołujący winien 

był  w  sposób  szczególnie  rzetelny  i  przekonujący  udowodnić,  jakie  wyjątkowe  okoliczności 

mogły  mu  pozwolić  na  oferowanie  tak  niskiej  ceny,  w  tym  winien  udowodnić  w  pierwszej 

kolejności, że owe wyjątkowe okoliczności rzeczywiście istnieją po jego stronie. Odwołujący, 

ani przed Zamawiającym, ani przed Izbą, nie złożył dowodów, które wykazywałyby, że cena 

jego  oferty  nie  jest  ceną  rażąco  niską.  Wymaga  zaznaczenia,  że  ciężar  dowodowy 

spoczywał w tym zakresie w całości na Odwołujący, zarówno na mocy art. 90 ust. 2 Pzp, jak 

i art. 190 ust. 1a pkt 1 Pzp.  

Reasumując,  w  ocenie  Izby,  odrzucenie  oferty  Odwołującego  było  prawidłowe  i  w 

pełni  uzasadnione  okolicznościami  niniejszej  sprawy.  Zamawiający  nie  naruszył  w  tym 

zakresie  żadnego  z  przepisów  podanych  w  treści  odwołania.  Krytycznie  należało  przy  tym 

ocenić  zarzut  dotyczący  naruszenia  art.  29  ust.  4  pkt  1  i  4  Pzp.  Zarzut  ten  referował  do 

spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu, co nie stanowiło powodów odrzucenia oferty 

Odwołującego.  Sam  zaś  przepis  art.  29  ust.  4  pkt  1  i  4  Pzp  dotyczy  opisu  przedmiotu 

zamówienia. 

Pomimo  powyższej  oceny  odwołanie  musiało  zostać  uwzględnione  z  uwagi  na 

zarzuty  dotyczące  spełnienia  przez  Przystępującego  warunków  udziału  w  postępowaniu. 

Odwołujący nie udowodnił, że wykonawca ten warunków tych nie spełnia, jednak udowodnił, 

ż

e w tym zakresie istnieją wątpliwości, które nie zostały wyjaśnione przez Zamawiającego.  

Okolicznością  wprost  wynikającą  z  oferty  Przystępującego  jest  to,  że  dla  osób 

wskazanych w tabeli H oraz I wykonawca podał poleganie na potencjalne innych podmiotów. 

Zamawiający 

nie 

przedstawił 

Izbie 

przekonujących 

argumentów, 

co 

pozwoliło 

Zamawiającemu  na  przyjęcie  wykładni  oświadczenia  w  sposób  przeciwstawny,  do  tego  co 

zostało wskazane przez wykonawcę.  

Za  niewystarczający  należało  uznać  argument,  że  skoro  została  wskazana  osoba 

fizyczna  to  niejako  automatycznie  świadczy  to  o  bezpośrednim  dysponowaniu  tą  osobą,  

a  więc,  że  nie  zachodzi  korzystanie  z  potencjału  podmiotu trzeciego. Izba  nie  uznała  także 

za  przekonujący  argument,  że  gdyby  miało  to  być  dysponowanie  zasobem  podmiotu 

trzeciego, to wykonawca mógłby wskazać podmiot trzeci, skoro zaś wskazał osobę fizyczną 

to  winno  to  być  oceniane,  jako  dysponowanie  bezpośrednie  (pomimo  przeciwnego 

oświadczenia  samego  wykonawcy).  Zamawiający  w  sporządzonym  wzorze  Wykazu 

„Potencjał  kadrowy”  nie  przewidywał  obowiązku  podawania  danych  podmiotu  trzeciego. 

Zawarto  w  tym  wykazie  natomiast  kolumnę  „Imię  i  nazwisko”  –  a  więc  oczywistym  jest,  że 

każdorazowo  należało  tu  wpisać  osobę  fizyczną,  i  z  tego  tylko  faktu,  nie  można  wywodzić 


dysponowania bezpośredniego, skoro podstawę dysponowania określały informacje zawarte 

w kolumnie 5 „Informacja o podstawach dysponowania”.  

W  sytuacji,  gdy  wykonawca  dysponuje  daną  osobą  z  uwagi  na  istniejący 

bezpośrednio między tymi stronami stosunek prawny, mamy do czynienia z dysponowaniem 

bezpośrednim.  Wskazanie  w  wykazie  osoby  fizycznej  może  oznaczać  dysponowanie 

bezpośrednie tą osobą, ale z samego faktu, że jest to osoba fizyczna nie można wywodzić 

wyłącznie dysponowania bezpośredniego. Może też mieć miejsce dysponowanie pośrednie, 

gdy dane osoby są udostępniane przez podmiot trzeci wykonawcy do realizacji konkretnego 

zamówienia.  Jak  wskazano  wcześniej,  Przystępujący  zakreślił  we  wskazanych  ww. 

częściach  tabeli,  poleganie  na  potencjale  podmiotu  trzeciego  –  uczynił  to  w  odniesieniu  do 

konkretnych  osób  fizycznych.  Winno  to  skłaniać  Zamawiającego  do  weryfikacji  tej 

okoliczności, a nie do uznawania niejako odgórnie, bez poznania wyjaśnień wykonawcy, że 

nie mamy tu do czynienia z udostępnieniem zasobu podmiotu trzeciego. Działania te winny 

wynikać już z samej treści oświadczenia wykonawcy złożonego w poszczególnych tabelach. 

Zasadność weryfikacji tych okoliczności wzmacnia podanie przez wykonawcę w treści oferty 

polegania  na  zasobach  podmiotu  trzeciego  (co  prawda  w  zakresie  administrowania 

nieruchomościami, ale wobec braku wyjaśnień ze strony wykonawcy Zamawiający nie mógł 

tym 

bardziej 

przesądzać, 

ż

osoby  

z ww. części Tabeli, były deklarowane jako zasób bezpośredni).  

Izba  wzięła  przy  tym  pod  uwagę,  że  Zamawiający  jak  i  Przystępujący  także  mają 

obowiązek  udowodnienia  faktów,  z  których  wywodzą  korzystne  dla  siebie  skutki  prawne. 

Przystępujący  odwoływał  się  do  bezpośredniej  współpracy  ze  wskazanymi  osobami  –  nie 

złożył na tą okoliczność jednak żadnego dowodu, same zaś oświadczenia uczestnika w tym 

zakresie  nie  mogły  być  dla  Izby  wystarczające.  Skoro  i  Zamawiający  i  Przystępujący 

podnosili,  że  mamy  tu  do  czynienia  z  dysponowaniem  bezpośrednim  to  należało  to 

udowodnić  przed  Izbą,  a  nie  ograniczać  się  tylko  do  samego  twierdzenia  w  tej  materii.  W 

kontekście  ciężaru  dowodowego  Izba  nie  mogła  tym  samym  uznać  za  wystarczające 

oświadczenia  złożone  na  rozprawie  (m.in.  oświadczenie  Przystępującego,  że  „Osoby 

wskazane  w  ofercie  współpracują  na  podstawie  umowy  cywilnoprawnej,  w  chwili  składania 

ofert  przystępujący  dysponował  tymi  osobami,  realizują  one  kontrakty  dla  innych  klientów” 

vide  protokół  z  rozprawy).  Jeżeli  osoby  te  mają  współpracować  na  kontraktach  dla  innych 

klientów  Przystępującego  to  nie  świadczy  to  także  automatycznie  o  tym,  że  istnieje 

bezpośredni 

stosunek 

prawny 

między 

wykonawcą,  

a tymi osobami, dotyczący realizacji tego zamówienia.  


Zamawiający  nie  wzywał  Przystępującego  do  wyjaśnień,  ani  złożenia  dokumentów. 

Zamawiający  ponowi  więc  badanie  i  ocenę  oferty  Przystępującego  stosując  odpowiednie 

wezwanie.  Przystępujący  określi  ostatecznie  podstawę  dysponowania  tymi  osobami,  jeżeli 

ma to być dysponowanie bezpośrednie to wykonawca może jeszcze poprawić wykaz, gdzie 

poda  stan  rzeczy  taki  jaki  jest,  składając  ewentualnie  dowody  na  tą  okoliczność,  jeżeli 

zażąda  tego  Zamawiający.  Jeżeli  zaś  zasób  jest  udostępniany  przez  podmiot  trzeci  to 

wykonawca będzie musiał złożyć dowody dla wykazania realności dysponowania zasobem.  

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Pzp, Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie 

przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o 

udzielenie  zamówienia.  Zarzuty  dotyczące  spełnienia  warunku  udziału  przez  wybranego 

wykonawcę wpisują się niewątpliwie w naruszenia, które mogą mieć istotny wpływ na wynik 

postępowania.  Z  tych  też  względów  Izba  przyjęła  kierunek  rozstrzygnięcia  taki,  jak  w 

sentencji wyroku.  

Mając wszystko powyższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji wyroku.  

O  kosztach  postępowania,  stosownie  do  wyniku,  orzeczono  na  podstawie  art.  192 

ust. 9 i 10 Pzp. W związku z uwzględnieniem odwołania Izba  zasądziła  od Zamawiającego 

na  rzecz  Odwołującego  uzasadnione  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z 

tytułu wpisu od odwołania (§ 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz.  U.  z  2010  r.,  Nr  41,  poz.  238).  Izba  nie  zasądziła  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  z 

tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika,  gdyż  Odwołujący  nie  złożył  żadnego  rachunku  dla 

wykazania wysokości kosztów. W postępowaniu przed Izbą nie jest wystarczające odwołanie 

się  do  wysokości  podanej  w  przepisach,  a  więc  poprzestanie  na  żądaniu  zasądzenia 

kosztów  według  norm  przepisanych.  Przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., 

Nr 41, poz. 238) wskazują bowiem maksymalny pułap kosztów, jakie mogą zostać zwrócone, 

co nie oznacza automatycznie, że takie właśnie koszty Izba ma zasądzać. Przepis § 3 ust. 2 

ww.  rozporządzenia  stanowi  wyraźnie,  że  Izba  zasądza  koszty  w  wysokości  określonej  na 

podstawie  rachunków  złożonych  do  akt  sprawy.  W  tej  sprawie  Odwołujący  nie  złożył  Izbie 

ż

adnego rachunku. Z przyczyn formalnych nie było więc możliwości uwzględniania wniosku  

o zasądzenie zwrotu tych kosztów.  

Przewodniczący: ………………………………. 


wiper-pixel