KIO 656/16 POSTANOWIENIE dnia 11 maja 2016 roku

Data: 24 października 2017

Sygn. akt: KIO 656/16 

  POSTANOWIENIE 

    z dnia 11 maja 2016 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Beata Pakulska-Banach  

Protokolant:   

Łukasz Listkiewicz   

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  oraz  uczestnika  postępowania 

odwoławczego w dniu 11 maja 2016 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w dniu  27  kwietnia 2016  roku  przez  wykonawcę:

  K.K., 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą:  K.K.,  Przedsiębiorstwo  Handlowo-

Usługowe „KAMI”, ul. Młynarska 12, 29-100 Kurzelów,  

w postępowaniu  prowadzonym  przez:

  Gminę  Rzeczyca,  ul.  Tomaszowska  2,  97-

 220 Rzeczyca, 

przy  udziale  wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo-Mostowych  Sp.  z  o.o. 

z siedzibą  w  Piotrkowie  Trybunalskim,  ul.  Południowa  17/19,  97-300  Piotrków 

Trybunalski,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego, 

postanawia: 

1.  Umorzyć postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazać  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy: 

K.K.,  prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  firmą:  K.K.,  Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe  „KAMI”  kwoty  10  000  zł  00  gr  (słownie:  dziesięciu  tysięcy 

złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień 

publicznych  (j.t.  Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  2164)  na niniejsze  postanowienie  –  w terminie  7  dni 

od dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Przewodniczący: 

………………………..……


Sygn. akt: KIO 656/16 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Gmina  Rzeczyca  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:  Rozbudowa 

Drogi  Gminnej  Lubocz-Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łęg  Etap  I  (km  4+632,74-6+446,00) 

i Etap III  (km  2+800,00-3+600),  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych [j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ], zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 15 marca 2016 roku pod pozycją: 58458.  

W  dniu  27  kwietnia  2016  roku  wykonawca  -  K.K.,  prowadząca  działalność 

gospodarczą  pod  firmą:  K.K.,  Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe  „KAMI”  [zwana  dalej: 

„odwołującym”]  wniosła  odwołanie  zarzucając  zamawiającemu  naruszenie  następujących 

przepisów:  

• 

art.  33  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  poprzez  brak  jego  zastosowania  przy  ustalaniu 

wartości zamówienia,  

• 

art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  wadliwe  jego  zastosowanie  w  sytuacji  braku 

przesłanek do żądania wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny 

oraz z tzw. ostrożności procesowej, alternatywnie: 

• 

art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez wadliwą ocenę złożonych wyjaśnień i stwierdzenie, 

iż oferta zawiera rażąco niską cenę, 

• 

art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  dalszych  wyjaśnień  w  sytuacji, 

gdy dokument  złożony  przez  odwołującego  w  odpowiedzi  na  wezwanie  skierowane 

w trybie art. 90 ust. 1 budzi uwagi zamawiającego, 

• 

art.  92  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  fakt,  iż  podając  uzasadnienie  faktyczne 

decyzji  o  odrzuceniu  oferty  zamawiający  nie  uznał  żadnych  z  wykazanych  przez 

odwołującego  w  wyjaśnieniach  czynników  cenotwórczych  jako  nierealnych,  rażąco 

niskich, a tylko fakt braku wskazania kalkulacji obliczenia ceny oferty, 

• 

art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  nieuprawnione  odrzucenie  oferty 

odwołującego. 

W oparciu o powyższe zarzuty odwołujący wnosił o nakazanie zamawiającemu: 

1)  unieważnienia 

czynności 

wyboru 

jako 

najkorzystniejszej 

oferty 

złożonej 

przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o., 

2)  unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego  z  uwagi  na  zarzut,  iż 

zawiera cenę rażąco niską, 


3)  dokonania  powtórnej  oceny  ofert,  z  uwzględnieniem  oferty  odwołującego  i 

powtórzenia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  uznania,  że  ofertę 

najkorzystniejszą złożył odwołujący, 

alternatywnie zamiast pkt 3: 

4)  wezwania odwołującego do złożenia dalszych wyjaśnień - uszczegółowień w zakresie 

żą

danym  lub  oczekiwanym  przez  zamawiającego  -  w  sytuacji,  gdy  wyjaśnienia 

już złożone budzą wątpliwości zamawiającego, 

5)  dokonania  oceny  dodatkowych  wyjaśnień  w  zakresie  i  stopniu  szczegółowości 

wskazanym przez zamawiającego; 

6)  dokonania  powtórnej  oceny  ofert  i  powtórnego  wyboru  oferty  najkorzystniejszej, 

tj. oferty odwołującego. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  zamawiający  przekazał  wykonawcom  informację  o  wniesieniu 

odwołania w dniu 27 kwietnia 2016 r.  

Zgodnie  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  Wykonawca  może  zgłosić  przystąpienie 

do postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania, 

wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść 

strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie 

pisemnej 

albo 

elektronicznej 

opatrzonej 

bezpiecznym 

podpisem 

elektronicznym 

weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu,  a  jego  kopię  przesyła  się 

zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

W  dniu  29  kwietnia  2016  roku,  tj.  w  terminie  wynikającym  z  art.  185  ust.  2  ustawy 

Pzp,  wykonawca  -  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo-Mostowych  Sp.  z  o.o.  z siedzibą  w 

Piotrkowie  Trybunalskim,  zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego,  przy  czym  zgłaszający  przystąpienie  wskazał  stronę,  do  której  zgłosił 

przystąpienie  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  tej  strony  oraz  przedstawił 

dowody przekazania stronom kopii zgłoszenia przystąpienia.  

Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  dopuściła  do  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo-

Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.  

W dniu 9 maja 2016 r. (faksem) oraz 10 maja 2016 r. (w formie pisemnej) do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  oświadczenie  zamawiającego  o  uwzględnieniu  w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu.  Zamawiający  ponadto  stwierdził,  że 

deklaruje  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  unieważnienia 


czynności odrzucenia oferty odwołującego oraz powtórzenie czynności badania ofert (w tym 

wezwania odwołującego do złożenia dalszych wyjaśnień) i czynności oceny ofert.  

Zgodnie z art. 186 ust. 3 ustawy Pzp Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, 

który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu 

co do uwzględnienia 

całości 

zarzutów 

przedstawionych 

odwołaniu 

przez 

zamawiającego,  Izba umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 

unieważnia  czynności  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu, przy czym zgodnie z art. 186 ust. 5 ustawy Pzp Sprzeciw wnosi się 

na piśmie lub ustnie do protokołu. 

Na  wyznaczony  termin  posiedzenia  niejawnego  z  udziałem  stron  i  uczestnika 

postępowania  odwoławczego,  wykonawca  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo-Mostowych 

Sp   z  o.o.  z siedzibą  w  Piotrkowie  Trybunalskim,  który  przystąpił  do  postępowania 

odwoławczego  po stronie  zamawiającego,  nie  stawił  się,  mimo,  że  o  terminie  posiedzenia 

został prawidłowo powiadomiony.  

Jeśli  wykonawca,  który  został  prawidłowo  zawiadomiony  o  terminie  posiedzenia 

nie stawił się na nie, to oznacza, iż z własnej woli pozbawia się możliwości ochrony swojego 

interesu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym prawa do wniesienia 

sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  odwołania  przez  zamawiającego. 

Podobnie  Krajowa  Izba  Odwoławcza  orzekła  w  wyroku  z  dnia  27  stycznia  2015  roku 

(sygn. akt: KIO  26/15),  a  także  w  postanowieniach  z  dnia:  17  listopada  2014  roku 

(sygn. akt: KIO 2309/14), 6 listopada 2014 r. (sygn. akt: KIO 2255/14), 8 października 2013 r. 

(sygn. akt: KIO 2286/13; KIO 2287/13), 10 stycznia 2013 r. (sygn. akt: KIO 2859/12).  

W  związku  z  powyższym  Izba,  działając  na  podstawie  art.  186  ust.  3  ustawy  Pzp 

w zw. z art. 192 ust. 1 zd. 2, postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b) ustawy 

Pz  zgodnie  z  którym:  Koszty  postępowania  odwoławczego

w  okolicznościach,  o  których 

mowa w ust. 3:

(…)  

b) znosi  się  wzajemnie,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione 

w odwołaniu przed otwarciem rozprawy 

oraz  na  podstawie  §  5  ust.  1  pkt  2  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 

15 marca  2010  r.  w sprawie  wysokości  wpisu od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

w postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich rozliczania  (Dz.  U.  Nr  41,  poz.  238), 

stanowiącego,  iż:  W  przypadku  umorzenia  postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli: 

uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  po  stronie  zamawiającego,  nie 


wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu, 

a zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu w całości: 

a)  przed otwarciem rozprawy - Izba orzeka o dokonaniu  zwrotu odwołującemu  z rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

Mając powyższe na uwadze Izba orzekła jak w sentencji.  

Przewodniczący: …………………………….. 


wiper-pixel