Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Jak zgodnie ze specustawą o COVID-19 zmieniać umowy zawarte przed epidemią i w trakcie jej trwania?

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Dodano: 22 marca 2021
Pytanie:

Jednostka budżetowa tj. ośrodek pomocy społecznej w kwietniu 2020 roku zawarła na podstawie art. 6 specustawy (który utracił moc 5 września 2020 r.) umowę na schronienie, które zapewnia odbycie kwarantanny osobom bezdomnym. Umowę podpisano na czas określony od kwietnia 2020 roku do upływu 30 dnia od dnia następnego po odwołaniu stanu epidemii. Umowa przewiduje jej zmianę w przypadku udzielenia dodatkowego zamówienia, ze względu na zwiększenie liczby osób wymagających schronienia. Obecnie zachodzi taki przypadek. Czy wobec tego możemy aneksować umowę na podstawie art. 6a ust. 1 specustawy (bez stosowania ustawy Pzp)? Jakie przepisy stosować do ww. umowy w okresie od 6 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.? Czy w tym czasie można było aneksować umowę wyłącznie na warunkach w niej określonych?

Odpowiedź:

W świetle ogólnie przedstawionych informacji, w tym przewidzianej w umowie okoliczności jej zmiany oraz przepisów o COVID, wydaje się, że można dokonać odpowiednich modyfikacji postanowień umowy. Niezbędna jest przy tym analiza okoliczności poczyniona przez zamawiającego, który posiada pełną wiedzę co do zawartej umowy. Trzeba uwzględnić w tym przypadku całokształt okoliczności.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (uprzednio ustawy Pzp – przyp. aut.).

Warunkiem tego zwolnienia są poniższe okoliczności:

  • zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub
  • wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Nadal zatem istnieje możliwość niestosowania przepisów o zamówieniach publicznych w przypadku zaistnienia przesłanek zawartych w ustawie o COVID.

W przedmiotowym przypadku warto też wziąć pod uwagę art. 15r ust. 4 ustawy o COVID. Zgodnie z jego zapisami jeżeli zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia, wówczas w uzgodnieniu z wykonawcą zmienia umowę. Dokonuje tego w szczególności przez zmianę:

1)     terminu wykonania umowy lub jej części bądź czasowe zawieszenie jej wykonywania,

2)     sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

3)     zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającego jej wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia z wykonawcą

– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

Specustawę zastosujesz także do umów zawartych poza ustawą Pzp

Istotne znaczenie może mieć ponadto art. 15r ust. 11 ustawy o COVID, na mocy którego art. 15r ust. 1–9 tej ustawy stosuje się odpowiednio do umów w sprawie zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (uprzednio – wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp – przyp.aut.).

Duże możliwości zmian umów

Wskazane przepisy potwierdzają możliwość zmiany umowy nie tylko w takim zakresie, jaki przewidziano w umowie o zamówienie publiczne. Przemawiają one za uznaniem, że ustawodawca zakładał objęcie zakresem stosowania art. 15r ust. 4 ustawy o COVID wszystkie umowy w sprawie zamówienia, o ile ich wykonanie jest zagrożone przez COVID.

Możliwość zmian umowy na podstawie tego przepisu ma na celu minimalizowanie negatywnych skutków gospodarczych wynikających z panującej epidemii. Z dostępnych stanowisk, w tym UZP, wynika, że regulacja przewidziana w art. 15r ust. 4 ustawy o COVID odnosi się do wszystkich umów w sprawie zamówienia publicznego. Nie ma znaczenia termin ich zawarcia tj. czy nastąpiło to przed ogłoszeniem stanu epidemicznego, czy w późniejszym czasie.

Informacje na ten temat można także znaleźć na stronie WWW UZP w opracowaniu pt. "Dopuszczalność zastosowania art. 15r oraz art. 15r1 ustawy o COVID-19 (w aktualnym brzmieniu) do umów o zamówienie publiczne zawieranych przed wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych".

Odpowiedź udzielona:

16 marca 2021 r.

Autor:

Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp

21 kwietnia, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Plan postępowań opublikowany w grudniu 2020 roku – czy zastosować do niego nowe regulacje Pzp?

Pytanie: Sesja budżetowa odbyła się 11 grudnia 2020 r. Plan zamówień publicznych zamieściłam na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 29 grudnia 2020 r. Rozumiem, że nie muszę w styczniu 2021 roku zamieszczać go dodatkowo...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
16.04.2021
Czytaj więcej »
Czy przewidując prawo opcji, trzeba od razu zagwarantować w budżecie środki na jej realizację?

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego (gmina). Czy podpisując umowę na sukcesywne dostawy masy asfaltowej z wykorzystaniem prawa opcji (na poziomie 30% przewidywanych dostaw), musimy mieć zabezpieczone w budżecie...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jak interpretować konieczność bezpośredniego udziału konsorcjanta w realizacji kontraktów, które wykazuje?
Nowe regulacje ustawy Pzp nakładają na zamawiających dodatkowy obowiązek związany z badaniem doświadczenia wykonawców potwierdzanego w ramach umów realizowanych w konsorcjum. Ustawodawca wymaga bowiem wykazania przez taki podmiot robót budowlanych...
Zamawiający może ograniczyć w postępowaniu konkurencję, ale po spełnieniu określonych warunków
Kluczowe dla oceny, czy warunek został określony w proporcjonalny sposób, jest udzielenie odpowiedzi, czy stopień ograniczenia konkurencji uzasadniają potrzeby zamawiającego. Należy także stwierdzić, czy warunek w brzmieniu opisanym przez...
Mediacja i koncyliacja jako sposoby rozwiązania sporów w czasie realizacji umowy o zamówienie
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. wprowadziła do zamówień publicznych możliwość zawierania ugód w drodze pozasądowych metod rozwiązywania sporów – głównie koncyliacji i mediacji. Istotne jest to, że rozwiązania te znajdują...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel