Poleć znajomemu

Z kontroli UZP – zobacz, czy przedmiar robót może być objęty tajemnicą przedsiębiorstwa

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 30 października 2018
przedmiar robót

Urząd Zamówień Publicznych w swojej opinii prawnej na temat zastrzegania w ofercie tajemnicy przedsiębiorstwa wskazał, że nie wolno utajniać m.in. cen jednostkowych będących podstawą obliczenia ceny oferty na roboty budowlane oraz kosztorysów. W jednym z postępowań wykonawca zastrzegł mimo to tajność sporządzonego przedmiaru robót. Argumentował, że dokument ten zawiera dane, w jaki sposób wykonawca określa (wycenia) koszty wykonania poszczególnych robót, grupuje i dzieli koszty wspólne wykonania robót, kształtuje zysk i jak przypisuje go do poszczególnych elementów wyceny, w jaki sposób i w jakich obszarach minimalizuje koszty oraz jak zamierza zorganizować proces budowlany. Każdy profesjonalnie działający na rynku robót budowlanych wykonawca, na podstawie zapisów siwz, w tym dokumentacji przetargowej, mógł – zdaniem wykonawcy – na podstawie danych zawartych w zastrzeganym kosztorysie – cen jednostkowych, odtworzyć zastosowany przez wykonawcę mechanizm kalkulacji ceny. Sprawdź, czy UZP zgodził się z tą argumentacją w trakcie kontroli postępowania.

Po przeprowadzonej kontroli Urząd Zamówień Publicznych stwierdził, że analiza uzasadnienia objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa wycenionych przedmiarów robót prowadziła do wniosku, że informacjom zawartym w tym dokumencie nie przysługuje status tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jak wskazał UZP: „W pierwszej kolejności nie można się zgodzić ze stanowiskiem Wykonawcy Y, iż: »Sposób przypisania przez Wykonawcę kosztów do danego zakresu robót jest efektem zdobytego przez niego know-how (…)«, bowiem treść Wycenionych Przedmiarów Robót została sporządzona przez zamawiającego na potrzeby tego konkretnego postępowania i była ona udostępniona na równych zasadach wszystkim wykonawcom zainteresowanym przedmiotowym zamówieniem.

Wskazał to również sam wykonawca, stwierdzając, że: »Co prawda, zastrzegane kalkulacje zostały opracowane na potrzeby tego konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (…)«. Tym samym należy stwierdzić, że zawarte w Wycenionych Przedmiarach Robót ceny – w tym przypadku – nie są informacjami technicznymi, technologicznymi, organizacyjnymi przedsiębiorstwa i w konsekwencji nie mogą stanowić informacji posiadających wartość gospodarczą.

Jednocześnie, nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że: »Utajnione kalkulacje pokazują, w jaki sposób Wykonawca określa (wycenia) koszty wykonania poszczególnych robót, w jaki sposób grupuje i dzieli koszty wspólne wykonania robót, w jaki sposób kształtuje zysk i jak przypisuje go do poszczególnych elementów wyceny, w jaki sposób i w jakich obszarach minimalizuje koszty, oraz w jaki sposób zamierza zorganizować proces budowlany«, bowiem samo wstawienie przez wykonawcę cen w przygotowanym przez zamawiającego kosztorysie (w tym przypadku w Wycenionych Przedmiarach Robót), nie wskazuje na sposób dokonanej przez Wykonawcę kalkulacji ceny, czy sposobu budowania strategii cenowej i elementów składowych tej strategii.

Ponadto, żadne z przytoczonych w uzasadnieniu Wykonawcy Y orzeczeń dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa, nie wskazuje na analogiczny do powyższego postępowania stan faktyczny, w którym to zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane sporządzał kosztorys (w tym przypadku – Wyceniony Przedmiar Robót), a zadaniem Wykonawcy było jedynie wypełnienie pól dotyczących cen w poszczególnych jego pozycjach”.

Z powyższych powodów Urząd uznał, że informacje dotyczące cen wskazanych przez wykonawcę w wycenionych przedmiarach robót nie zostały skutecznie objęte zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa. Zdaniem UZP zamawiający winien był je ujawnić.

Zaniechanie w powyższym zakresie stanowiło naruszenie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie miało ono jednak wpływu na wynik postępowania.

Źródło: Informator UZP nr 2/2018

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia na roboty budowlane 

Specyfika postępowania

Transmisja live

23 listopada (piątek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Nieprawidłowości przy punktacji ofert na 2. i 3. miejscu nie mają znaczenia

Pytanie: Moje pytanie dotyczy udzielenia zamówienia dofinansowanego z EFRR. Jakie mogą być konsekwencje dla zamawiającego, w sytuacji gdy popełnił błąd rachunkowy przy przydzielaniu punktacji poszczególnym wykonawcom? Punkty...

Czytaj więcej »
Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej – sprawdź szczegóły

Pytanie: Czy zamawiający musi obowiązkowo zastosować wymagania wynikające z art. 29 pkt 3a oraz art. 36 pkt 8a ustawy Pzp tj. dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy zamówieniu na kompleksowe ubezpieczenie...

Czytaj więcej »

Aktualności

MiniPortal – skorzystaj z filmów instruktażowych UZP
Warto przypomnieć, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych m.in. pod adresem https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/miniportal-szyfrowanie-i-deszyfrowanie-ofert znajdują się filmy instruktażowe związane z praktycznym korzystaniem z miniPortalu. Te...
07.11.2018 Czytaj więcej »
Zasady opisu przedmiotu zamówienia, które uchronią Cię przed zarzutem naruszenia uczciwej konkurencji
Zasada uczciwej konkurencji odnosi się do wszystkich procesów związanych z przygotowywaniem, przeprowadzaniem oraz udzielaniem zamówienia publicznego. Co ważne, dotyczy obu stron umowy, a więc również wykonawców. Ma szczególne znaczenie w...
Powinnością biegłego nie jest rozstrzyganie zagadnień prawnych, a jedynie naświetlenie wyjaśnianych okoliczności z punktu widzenia wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego mu materiału sprawy (wyrok Krajowej Izby...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel