Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Wadium w postępowaniu elektronicznym – najważniejsze wnioski z opinii UZP

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 19 listopada 2018
wadium

Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie WWW opublikował opracowanie pt. „Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium  przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 2018 r.”. Autor porusza w nim szeroko rozumiane regulacje dotyczące wadialnego zabezpieczenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. To co szczególnie interesujące dla uczestników rynku zamówień publicznych – opinia zwraca uwagę na właściwą formę wadium wnoszonego w postaci gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej po 17 października br. w postępowaniach unijnych. W tekście prezentujemy najważniejsze wnioski wynikające z opracowania UZP.

Najistotniejsze zagadnienia, które UZP porusza w opublikowanej opinii, można streścić w 9 punktach:

1. Wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 10c ust. 1 ustawy Pzp, dotyczy przekazywania wszelkiej dokumentacji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

2. Wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby postępowań wszczętych po 17 października 2018 r. powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej (w oryginale – czyli w takiej formie, w jakiej dokument był wystawiony przez gwaranta).

 

Ważne

W doktrynie wskazuje się w związku z powyższym, że zamawiający powinien wprowadzić w siwz jednoznaczny wymóg elektronicznej formy gwarancji wadialnej (bankowej albo ubezpieczeniowej). W praktyce będzie to oznaczało, że bank lub ubezpieczyciel sporządzi zabezpieczenie wadialne w formie elektronicznej i będzie ono musiało być przekazane zamawiającemu właśnie w tej pierwotnej formie. Niedopuszczalne z kolei będzie składanie gwarancji wadialnej np. w formie skanu jej pisemnego oryginału przesłanego następnie elektronicznie.

 

3. Zamawiający, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, ma obowiązek sprecyzować wymagania dotyczące sposobu wniesienia wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z powyższymi wytycznymi opisanymi w opinii UZP.

4. Jeśli zamawiający nie sprecyzuje wymogów związanych z koniecznością wniesienia wadium w postaci elektronicznej w oryginale, wówczas nie powinien wyciągać względem wykonawców negatywnych konsekwencji niedopełnienia tego obowiązku. Taki wniosek płynie m.in. z orzeczenia Trybunału UE w sprawie Saferoad Grawil. Trybunał podkreślił w nim, że zasadę równego traktowania i obowiązek przejrzystości należy interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie wykluczeniu wykonawcy z przetargu publicznego wskutek niedopełnienia przez niego obowiązku, który nie wynika wyraźnie z dokumentacji przetargowej lub obowiązującej krajowej ustawy, lecz z wykładni tej ustawy i tej dokumentacji, a także z uzupełniania przez krajowe organy administracji lub sądownictwa administracyjnego występujących w tej dokumentacji luk.

Inne bardziej oczywiste wnioski, jakie płyną z opinii, są już ugruntowane w praktyce zamawiających i wykonawców, ale warto je przypomnieć:

5. Wadium ma dwie podstawowe funkcje: z jednej strony jest to wymóg niezbędny do skutecznego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, a z drugiej stanowi zabezpieczenie zawarcia umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego. Wadium jest stworzoną przez zamawiającego barierą finansową, której celem jest zapewnienie udziału w postępowaniach wyłącznie wykonawców rzeczywiście zainteresowanych zawarciem umowy oraz realizacją określonego świadczenia. Pozwala też zapobiec niewywiązywaniu się wykonawców z określonych obowiązków nałożonych na nich przez procedury przetargowe.

6. Wadium w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, obok postaci pieniężnej oraz poręczeń bankowych i poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może być wnoszone w szczególności w postaci gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, a także poprzez udzielenie poręczeń przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).  

7. Wybór określonej formy wniesienia wadium, w świetle przepisów ustawy Pzp, stanowi samodzielną decyzję wykonawcy, opartą o analizę własnych potrzeb i możliwości. Zamawiający nie może ograniczać wykonawcom tej swobody.

8. W odniesieniu do treści gwarancji w orzecznictwie Izby oraz w doktrynie podkreśla się, że zobowiązanie gwaranta ma mieć charakter bezwarunkowy, abstrakcyjny tj. samoistny, a zapłata kwoty na którą opiewa gwarancja ma następować na pierwsze żądanie beneficjenta (zamawiającego).

9. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują narzędzi pozwalających na konwalidację wadliwie wniesionego wadium. Zamawiający nie ma też narzędzi, aby móc wyjaśniać wątpliwości dotyczące np. treści dokumentów gwarancji. Dzieje się tak z tego powodu, że dokumenty potwierdzające udzielenie gwarancji nie są dokumentami, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów. Dokumenty potwierdzające udzielenie gwarancji (poręczenia) nie stanowią też części oferty, rozumianej jako oświadczenie woli wykonawcy z wszelkimi doprecyzowującymi to oświadczenie dokumentami i informacjami co do zakresu i sposobu wykonania zobowiązania będącego przedmiotem zamówienia.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe orzeczenia KIO. Opinie

Zadaj swoje pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

18 czerwca, Warszawa

Zapisz się  i odbierz rabat >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Brak informacji w ofertach o proponowanej gwarancji może zmuszać do unieważnienia postępowania

Pytanie: Zamawiający postawił w przetargu krajowym następujące kryteria: cena − 60%, gwarancja − 40%. W siwz i ogłoszeniu o zamówieniu dokładnie opisaliśmy powyższe kryteria. W załączniku nr 1 do siwz tj. formularzu ofertowym...

Czytaj więcej »
W którym miejscu sprawozdania z udzielonych zamówień uwzględnić wartość corocznie odnawianej licencji?

Pytanie: Ośrodek Pomocy Społecznej kilka lat temu zakupił u producenta oprogramowanie komputerowe stworzone do pracy dla jednostek o danej specyfice. Każdy program jest dostosowany do obsługi poszczególnych działów. Wszystkie...

Czytaj więcej »

Aktualności

NIK weryfikuje zamówienia poniżej progu 30.000 euro – skorzystaj z wniosków z kontroli i zadbaj o bezbłędne procedury
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę niemal 400 postępowań na zamówienia poniżej 30.000 euro. Na podstawie wyników kontrolnych wyciągnięto wnioski, które zaprezentowano w opracowanej w tym celu „Informacji o wynikach kontroli”. Sprawdź...
Jeżeli poszczególne części zamówienia pełnią tę samą rolę gospodarczą lub techniczną, należy połączyć ich wartości
Zamawiający nie może dzielić zamówienia (zaniżać jego wartości) w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części doszło do nieuprawnionego:wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp odnoszących się do zamówień o...
21.05.2019 Czytaj więcej »
Zakres badania przesłanek wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby powinien być tożsamy z zakresem badania wykonawcy
Wykładnia celowościowa § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów prowadzi do wniosku, że zakres żądania dokumentów od podmiotu trzeciego nie może być szerszy niż wymagany od wykonawcy. Taki wniosek jest zgodny z powszechnie akceptowaną w...
20.05.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel