Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Procedura odwoławcza po nowemu – 4 ważne zmiany (cz. I)

Agata Smerd

Autor: Agata Smerd

Dodano: 16 sierpnia 2016
db6610c44d18d87f80c3256461ac95ed622aa734-medium

Nowe regulacje przynoszą spore zmiany w zakresie prawa do odwołania w postępowaniach prowadzonych w uproszczonych procedurach. Wprowadzają także kilka udogodnień istotnych zarówno dla wykonawców i zamawiających. O najważniejszych nowych regulacjach dotyczących procedur odwoławczych przeczytasz poniżej. Dalsza część artykułu w jutrzejszych Aktualnościach. 

Nowelizacja ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1020) wprowadza wiele zmian dotyczących środków ochrony prawnej. Oto 4 z nich:

1. W pierwszej kolejności należy wskazać na rozszerzenie katalogu czynności zamawiającego, na jakie przysługuje odwołanie w postępowaniach poniżej tzw. progu unijnego. Dotychczas wykonawcy mieli możliwość zakwestionowania w nich jedynie ich wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia swojej oferty, a także w przypadku zastosowania przez zamawiającego niekonkurencyjnych trybów takich jak negocjacje bez ogłoszenia, wolna ręka czy zapytanie o cenę. Nowelizacja poszerza ten katalog dodatkowo o możliwość złożenia odwołania na:

  • opis przedmiotu zamówienia,
  • wybór najkorzystniejszej oferty.

Ustawodawca zauważył, że w sytuacji, w której żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania ani też żadna oferta odrzucona, decyzja zamawiającego w zakresie wyboru oferty nie może być skutecznie zaskarżona. Wykonawcom, którzy z taką decyzją się nie zgadzali, pozostawało jedynie wniesienie pisma ze sprzeciwem.

Podobnie rzecz się miała przy niezgodnym z przepisami opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli taki opis godził w interesy wykonawców, to w postępowaniu poniżej progów unijnych nie mieli oni istotnego wpływu czy narzędzi nacisku na zamawiającego. Nowelizacja – poszerzając katalog przedmiotów odwołania – zmieniła ten stan rzeczy.

2. Poruszając się kolejno po jednostkach redakcyjnych, należy wspomnieć o zmianach, jakie zostały dokonane w art. 180 i 182 ustawy Pzp. Mają one kosmetyczny charakter, ale były niezbędne z uwagi na czekającą nas pełną elektronizację zamówień publicznych.

W art. 180 ust. 4 oraz art. 183 ust. 6 ustawy Pzp ustawodawca wskazał na inne, równoważne w stosunku do kwalifikowanego certyfikatu, środki elektroniczne, za pomocą których można weryfikować elektroniczny podpis. Ustawodawca uporządkował katalog odnoszący się do możliwości pisemnego wnoszenia odwołania, choć wydaje się, że dotychczas oczywiste było, iż składając odwołanie w formie pisemnej wykonawcy dokonywali tego osobiście, przez pocztę lub za pośrednictwem posłańca. Zdecydowano się jednak wymienić te alternatywy wprost, przeciwstawiając im możliwość złożenia odwołania w formie elektronicznej podpisanej elektronicznym podpisem.

3. Mając na uwadze rozbieżności w interpretacji, ustawodawca wprowadził jednoznaczny przepis art. 185 ust. 8, zgodnie z którym „jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy”.

Zmiana ta jest konsekwencją opinii, którą 5 marca 2015 r. opublikował UZP. Była to odpowiedź wiceprezesa UZP na interpelację poselską dotyczącą terminu wniesienia odwołania. Wynika z niej, iż jeżeli ostatni dzień terminu upływa w sobotę, to termin ten kończy się następnego dnia roboczego, czyli w poniedziałek. UZP powołało się wówczas na rozporządzenie unijne dotyczące zasad obliczania okresów, dat i terminów z 1971 r., do którego odwołują się dyrektywy zamówieniowe z 2004 roku. Akt ten zrównuje soboty z niedzielami i innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Niestety dla wielu wykonawców KIO nie uwzględniało tejże opinii w swoich wyrokach, np. wyrok KIO 818/15, czy KIO 367/16: „Izba nie podzieliła prezentowanego przez odwołującego i przystępujących po jego stronie wykonawców poglądu i uznała, że termin na wniesienie odwołania w przedmiotowej sprawie, w świetle przepisów ustawy Pzp oraz kodeksu cywilnego, upłynął w sobotę 12 marca 2106 r., ponieważ na gruncie wskazanych regulacji sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Nadto Izba uznała, że przepisy przywołanego rozporządzenia nie mają bezpośredniej mocy obowiązującej w polskim porządku prawnym. Art. 3 ust. 4 ww. rozporządzenia faktycznie nakazuje uznanie, iż jeżeli ostatni dzień okresu (terminu) wyrażonego inaczej niż w godzinach jest dniem ustawowo wolnym od pracy, niedzielą lub sobotą, okres ten (termin) wygasa z upływem ostatniej godziny 5 następnego dnia roboczego, jednak dostrzeżenia wymaga, że wskazane rozporządzenie nie ma mocy bezpośredniego skutku w polskim porządku prawnym, z racji tego, że adresatem tego rozporządzenia nie są bezpośrednio organy i obywatele państw członkowskich UE, ale organy Unii Europejskiej uprawnione do stanowienia prawa (Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska)”.

4. Aktualnie ustawa Pzp wprost wskazuje, że w sytuacji gdy termin na wniesienie odwołania przypadnie w sobotę, wówczas odwołanie wniesione w poniedziałek nie zostanie automatycznie odrzucone, jako wniesione po upływie terminu określonego w ustawie, jak to miało miejsce dotychczas.

Autor:

Agata Smerd
naczelnik wydziału zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej,
członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych,
autorka licznych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Agata Smerd

Autor: Agata Smerd

naczelnik wydziału zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, autorka licznych publikacji poświęc

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

UWAGA ZMIANY!

Bezpłatne webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych

Poznaj nowe przepisy Pzp

 23 października (środa)

transmisja live

Przygotuj się do zmian >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Pytanie o unieważnienie procedur częściowych – instrukcja działania

Pytanie: W postępowaniu na roboty budowlane podzielonym na 2 części wpłynęła jedna oferta. Cena oferty na pierwszą część przewyższyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na zamówienie. Natomiast w odniesieniu do drugiej części...

Czytaj więcej »
Czy wyjaśnienia musi złożyć osoba umocowana do reprezentacji wykonawcy?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym wezwaliśmy wykonawcę do złożenia wyjaśnień oferty. Za pomocą e-mail odpowiedzi udzieliła nam osoba wskazana w formularzu oferty, ale której reprezentacja nie wynika z dokumentów złożonych z...

Czytaj więcej »

Aktualności

 Błędy wykonawców składających oferty elektroniczne – sprawdź je i uniknij we własnych procedurach
Składanie ofert elektronicznych ma dwa oblicza. Z jednej strony jest rozwiązaniem przyjaznym dla obu adwersarzy postępowania o udzielenie zamówienia, oszczędzającym przede wszystkim czas i pieniądze wykonawców. Z drugiej strony żaden system nie jest...
Ukształtowanie warunku powinno pozwalać na wybór wykonawców potencjalnie zdolnych do realizacji zamówienia
Celem warunku udziału w postępowaniu jest ocena minimalnych zdolności wykonawcy do zrealizowania przedmiotu zamówienia, przy założeniu że jeżeli wykonawca zrealizował z sukcesem zbliżone dostawy, jest również w stanie wykonać zbliżone zamówienie, o...
Wadium ma charakter ciągły, co oznacza, że powinno zabezpieczać ofertę bez żadnej przerwy
Analizując regulację art. 84 ust. 5 ustawy Pzp, Izba doszła do przekonania, że w przepisie tym sformułowania „z jednoczesnym” nie należy interpretować w ten sposób, że wykonawca składając oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą w tym...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel