Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Odwołanie i skarga w nowej ustawie Pzp – o czym warto pamiętać?

Katarzyna Beldowska

Autor: Katarzyna Beldowska

Dodano: 15 lutego 2021
Odwołanie i skarga w nowej ustawie Pzp – o czym warto pamiętać?

Rozwiązania związane ze środkami ochrony prawnej zawarte w treści nowej ustawy Pzp z 11 września 2019 r. mają zwiększać efektywność postępowań odwoławczych, a także w odniesieniu do postępowania skargowego – rozszerzyć dostępność skarg na orzeczenia KIO oraz zapewnić większą jednolitość orzeczeń KIO. Przypominamy w kilku punktach najważniejsze przepisy nowej ustawy Pzp dotyczące postępowań  odwoławczych i skargowych.

Środki ochrony prawnej, bo o nich mowa, zostały uregulowane w dziale IX i X nowej ustawy Pzp, w tym w:

 • art. 506–578 dotyczących postępowania odwoławczego, 
 • art. 579–590 dotyczących postępowania skargowego,
 • art. 591–595 dotyczących sposobów pozasądowego rozwiązywania sporów.

Objętość regulacji odnoszących się do problematyki środków ochrony prawnej (90 przepisów) nie znajduje odzwierciedlenia w znaczącej liczbie nowych, dotychczas nieznanych regulacji. Istotnych zmian jest kilka, a wskazanie pozostałych możliwe jest wyłącznie na skutek przeprowadzenia analizy porównawczej treści aktualnych i nowych przepisów.

Warto dodać, że uchwalone 11 września 2019 r. zasady procedowania w toku postępowań odwoławczych zostały także zmodyfikowane ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy Pzp:

 1. Legitymacja do wniesienia odwołania będzie przysługiwała wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, z tym zastrzeżeniem, że podmiot, który złożył do zamawiającego wniosek o zwrot wniesionego wadium, traci prawo do korzystania ze środków ochrony prawnej.
 2. Możliwość ochrony interesów wykonawców zainteresowanych udzieleniem zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne nie będzie limitowana poprzez ograniczanie katalogu czynności/zaniechań zamawiającego, których prawidłowość może być kwestionowana w drodze odwołania. Tym samym dezaktualizacji podlega katalog czynności/zaniechań zamawiającego, które mogą stanowić podstawę do wniesienia odwołania.
 • Pisma w postępowaniu odwoławczym wnoszone będą w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, albo w postaci elektronicznej. Dowolność wyboru formy dokumentu ograniczona została wyłącznie odnośnie do odwołania i przystąpienia do postępowania odwoławczego, które wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia ich podpisem zaufanym.
 • Izba będzie rozpoznawała odwołanie w składzie trzyosobowym, w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, lub jednoosobowym, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne. Jeżeli Prezes KIO uzna to za wskazane ze względu na stopień zawiłości sprawy, będzie miał prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczebności składu stosownie, z 1 do 3 oraz z 3 do 1.
 • Izba z urzędu sporządzi uzasadnienie orzeczenia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, a odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręczane będą stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom niezwłocznie po sporządzeniu uzasadnienia.
 • Skargę na orzeczenie KIO będzie można złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Do rozpoznania skargi będzie wyłącznie właściwy sąd okręgowy w Warszawie, tzw. sąd zamówień publicznych.
 • W przypadku konfliktu w związku z umową w sprawie zamówienia publicznego, w którym zawarcie ugody jest dopuszczalne, wartość „sporu” przekracza 10.000 zł, a szacunkowa wartość zamówienia jest równa lub przekracza równowartość 20 mln euro dla robót budowlanych lub 10 mln euro dla dostaw lub usług, strony powinny dążyć do ugodowego załatwienia sporu.

 

Autor:

Katarzyna Bełdowska

prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, autor bloga www.pzpzamowieniapubliczne.blogspot.pl, współpracownik kancelarii prawnej, obecnie pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
 • Brak opłat!
 • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
 • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
 • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Badanie i ocena ofert według nowych zasad Prawa zamówień publicznych w 2021 roku

17 marca, godz. 12-13

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak w praktyce dopuścić oferty równoważne według nowej ustawy Pzp?

Pytanie: Jak w obecnym stanie prawnym opisać w SWZ równoważność? Zdarza się, że w projekcie mogą wystąpić nazwy własne, dlatego też zawsze wskazywaliśmy w specyfikacji, że: „Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu...

Czytaj więcej »
Zasady publikacji planu postępowań, gdy zamówień będzie udzielać centralny zamawiający

Pytanie: Moje pytanie dotyczy planu postępowań. Jesteśmy jednostką organizacyjną i przetargi na media przeprowadza dla wszystkich jednostek miejskich centralny zamawiający, czyli gmina. Czy my jako MOSiR jesteśmy zobowiązani do...

Czytaj więcej »

Aktualności

Warunek udziału w postępowaniu nie może być spełniony dopiero na dzień podpisania umowy o zamówienie
Zgodnie z ustawą Pzp ocena spełniania przez wykonawcę wymaganych warunków poprzedza wybór najkorzystniejszej oferty. Skład orzekający uznał, że z postanowień siwz nie można było wywieźć, że warunek ma być spełniony dopiero na dzień podpisania umowy...
Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych – co nowego w dokumentach?
Razem z nową ustawą Pzp z 11 września 2019 r. weszło w życie także rozporządzenie z 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz...
Sprawozdanie o zamówieniach z 2020 roku – które wydatki w nim uwzględnić?
Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający są zobowiązani do przekazania rocznego sprawozdania w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Akt prawny, o...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel