Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Nie zapomnij opublikować planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Dodano: 20 stycznia 2021
Nie zapomnij opublikować planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Zamawiający w terminie 30 dni od daty przyjęcia budżetu lub planu finansowego ma obowiązek opublikować plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dany rok finansowy. Nowa ustawa Pzp zmieniła miejsce jego publikacji i wprowadziła obowiązek aktualizacji planu. W artykule krótkie przypomnienie zasad przygotowywania planu oraz zestaw pytań naszych Czytelników wraz z wyjaśnieniami ekspertów na temat sporządzania planu.

Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później
niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym.

Plan należy zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych
w dziale III w rozdziale 2 ustawy Pzp oraz na stronie internetowej zamawiającego.

W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego plan postępowań o udzielenie zamówień mogą zamieszczać również zamawiający inni niż określeni w ust. 1.

Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1)     przedmiotu zamówienia;

2)     rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;

3)     przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia;

4)     orientacyjnej wartości zamówienia;

5)     przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień. Aktualizację
planu zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Informacji o planie postępowań o udzielenie zamówień nie zamieszcza się, jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona informacji niejawnych.

Minister właściwy do spraw gospodarki wydał rozporządzenie, w którym określił wzór planu postępowań o udzielenie zamówień, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowości, przejrzystości i aktualności informacji zawartych w planie. Tekst rozporządzenia oraz wzór planu znajdziesz tutaj.

Polecam Twojej uwadze pytania Czytelników na temat planu postępowań oraz praktyczne wyjaśnienia w tym obszarze:

Plan postępowań o udzielenie zamówień – co z planami opublikowanymi w grudniu 2020 roku?

Zamawiający zamieścił w grudniu 2020 roku na stronie BIP informację o planie postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok. Czy w takiej sytuacji jest zobowiązany do ewentualnej aktualizacji tego planu według nowej ustawy Pzp? Rozumiem, że nie miał obowiązku jego publikacji w BZP. Aktualizacja byłaby zatem mocno utrudniona. Więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych według nowej ustawy Pzp

Jak zgodnie z nową ustawą Pzp zamawiający powinien przygotować plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych i kiedy jest obowiązek aktualizacji tego planu? Więcej

Czy plan postępowań można opublikować na platformie e-Zamówienia lub w komercyjnym portalu?

Jesteśmy jednostką budżetową urzędu miasta i posiadamy konto w Biuletynie Zamówień Publicznych. Z uwagi na brak konta ePUAP do udzielania zamówień publicznych w 2021 roku podpisaliśmy umowę z portalem komercyjnym i to tam będziemy zamieszczać ogłoszenia o postępowaniach. Moje pytanie dotyczy rejestracji na platformie e-Zamówienia. Czy posiadając konto w BZP musimy się rejestrować na platformie e-Zamówienia? Gdzie zamieścić plan postępowań na 2021 rok? Czy ogłaszając postępowanie na portalu komercyjnym, dodatkowo musimy je zamieścić na platformie e-Zamówienia? Więcej

Czy plan postępowań obejmie zamówienia poniżej 130.000 zł?

Czy w planie postępowań o udzielenie zamówień, o którym mowa w art. 23 ust. 1 nowej ustawy Pzp, umieszcza się również informacje o zamówieniach podprogowych (bagatelnych)? Na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu planu oraz podczas dzielenia i szacowania zamówień? Czy nadal aktualne są kryteria szacowania zamówień według czasu, przedmiotu i podmiotu? Więcej

Postępowania wszczęte i zakończone w danym roku – które należy uwzględnić w planie zamówień?

Nasza jednostka jest zamawiającym publicznym zobowiązanym do sporządzenia planu zamówień i jego publikacji w BZP. Na przełomie 2019/2020 roku zawarliśmy umowy z wykonawcami np. na dostawę artykułów spożywczych, chemicznych itp. na okres do końca 2020 roku. Postępowania zapewniające realizację dostaw i usług od stycznia 2021 roku opublikowano pod koniec 2020 roku. Większość umów została już zawarta na czas od stycznia do końca grudnia 2021 roku. Co rok sytuacja będzie się powtarzać, gdyż księgowość nie chce wyrazić zgody na zawieranie umów przechodzących na kolejny rok budżetowy. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem – w jaki sposób mamy przygotować plan zamówień na 2021 rok, skoro większość zamówień została udzielona w grudniu 2020 roku? Część postępowań jest w trakcie procedury. Jeżeli nie uda się wybrać wykonawcy i/lub podpisać umowy, to zaktualizuję plan zamówień o te postępowania, które będziemy publikować ponownie w 2021 roku. Jednak co należy wskazać w planie zamówień, skoro wszystkie zaplanowane na 2021 rok postępowania zostały opublikowane w 2020 roku? Pod koniec roku będziemy przeprowadzać postępowania dla zamówień, dla których umowy będą obowiązywać od 2022 roku, jednakże tych postępowań nie powinnam zamieszać w planie zamówień, gdyż art. 23 ustawy Pzp wyraźnie mówi o przyjęciu budżetu. Więcej

Jak łączyć roboty budowlane celem umieszczenia ich w planie postępowań?

W związku z przygotowaniem planu zamówień publicznych zwracam się z pytaniem dotyczącym łączenia zamówień tego samego rodzaju związanych z robotami budowlanymi dotyczącymi obiektów małej architektury takich jak np.: pomniki, obiekty kultu religijnego (kapliczki, krzyże). Czy roboty budowlane dotyczące tych obiektów należy sumować czy też każdy z obiektów traktować osobno jako odrębny obiekt małej architektury? Czy wartość zamówień na roboty budowlane polegające na budowie dróg, sięgaczy, mostów itp. należy sumować z innymi robotami budowlanymi czy traktować je jako odrębne obiekty budowlane (liniowe) i nie łączyć ich wartości? Więcej

Praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania formularza planu postępowań

Jak zamawiający ma postąpić przy sporządzaniu planu postępowań, gdy będzie udzielał zamówienia na ten sam rodzaj zamówienia w kilku częściach? Będą to odrębne postępowania wszczynane w różnych okresach czasu np. co kwartał. Łącznie wartość tych postępowań przekracza 130.000 zł, ale każdego z nich już nie. Czy zamawiający np. pod poz. 1.1.1 powinien wpisać określenie całego zamówienia, podać łączną orientacyjną wartość i wstawić termin I, II, III, IV kwartał, a w informacjach dodatkowych wpisać, że zamówienie będzie udzielane w czterech częściach? Czy zamawiający powinien wypełnić cztery pozycje od 1.1.1 do 1.1.4, odrębnie dla każdej części, podać wartość zamówienia i termin dla każdej z nich, a w informacjach dodatkowych wpisać, że każde z zamówień z poz. 1.1.1–1.1.4 jest zamówieniem udzielanym w częściach o łącznej wartości przekraczającej 130.000 zł? Więcej

Czy podmiot prawa publicznego z art. 4 pkt 3 ustawy Pzp musi opublikować plan postępowań?

Reprezentuję jednostkę będącą podmiotem prawa publicznego zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy Pzp. W związku z tym nie jesteśmy zobowiązani ustawowo do przygotowania planu zamówień publicznych, jednak co roku taki plan jest tworzony na wewnętrzny użytek. Czy w związku ze zmianami w przepisach nadal możemy tworzyć wewnętrzny plan zamówień publicznych w dowolnej formie? Czy samo powstanie takiego planu w naszej jednostce wymusza na nas zastosowanie się do art. 23 ustawy Pzp włącznie z publikacją i obowiązkową aktualizacją planu oraz w formie określonej rozporządzeniem? Więcej

Czy zamawiający sektorowy jest zobowiązany publikować plan postępowań?

Jesteśmy zamawiającym sektorowym i planujemy zlecanie zamówień sektorowych o wartości poniżej progów unijnych. Czy ustawa Pzp obliguje nas do opracowania i publikacji planu postępowań na e-Zamówienia? Czy możemy ogłosić postępowanie według niezmienionych regulaminów wewnętrznych już w lutym 2021 roku (zamówienie nie przekracza progów stosowania ustawy Pzp)? Więcej

Czy szpital ze 100% udziałem samorządu terytorialnego musi publikować plan postępowań?

Czy musimy sporządzać plan zamówień publicznych i publikować go na naszej stronie internetowej, jeżeli jesteśmy niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej (szpitalem) funkcjonującym w formie spółki prawa handlowego (sp. z o.o.) z 95% udziałem powiatu i 5% udziałem gminy? Więcej

Redakcja

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Badanie i ocena ofert według nowych zasad Prawa zamówień publicznych w 2021 roku

17 marca, godz. 12-13

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak zamawiać różne gadżety promocyjne w kwocie poniżej 130.000 zł?

Pytanie: W wydziale promocji urzędu miasta są zamawiane różnego rodzaju gadżety promocyjne np. długopisy, kubki, kalendarze i inne drobne przedmioty. Budżet przeznaczony na promocję w ciągu roku to ok. 50.000 zł netto. Czy...

Czytaj więcej »
Aneksowanie umowy o zamówienia sektorowe poniżej 30.000 euro – warunki i zasady

Pytanie: W maju 2020 roku udzielono zamówienia sektorowego o wartości poniżej 30.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej. Już w czerwcu zmieniły się warunki – wyszedł na jaw brak prawa do dysponowania niektórymi...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jak formułować kryteria oceny ofert, aby nie narażać się na zarzuty wykonawców?
Artykuł 91 ust. 2 ustawy Pzp z 29 stycznia 2004 r. (aktualnie art. 242 ust. 2 ustawy Pzp z 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zawiera otwarty katalog możliwych do zastosowania jakościowych kryteriów oceny ofert, podając jedynie przykłady...
Co to jest konflikt interesów i kiedy należy złożyć oświadczenie dotyczące jego wystąpienia (art. 56 Pzp)?
Urząd Zamówień Publicznych cyklicznie publikuje na swojej stronie WWW odpowiedzi na pytania związane ze stosowaniem nowych regulacji ustawy Pzp. Dwa z nich dotyczą pojęcia „konflikt interesów” oraz związanych z nim oświadczeń. Sprawdź, kto i w...
Opis przedmiotu zamówienia w nowej ustawie Pzp
Opis przedmiotu zamówienia to czynność, która poprzedza wszczęcie procedury zakupowej. Jest to bardzo ważny element i nie można go zaniedbać. Nawet bowiem przy poprawnie prowadzonym postępowaniu wady popełnione na etapie opisu przedmiotu zamówienia...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel