Poleć znajomemu

Kiedy, w ocenie UZP, dopuszczalne jest skorzystanie z trybu z wolnej ręki z uwagi na tzw. monopol na rynku?

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 21 lutego 2018
ec0ffb12d1ac1165d62ba3bc87f773eec3ee84c0-medium

Występowanie na rynku danych dostaw, usług lub robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia publicznego, konkurencji w postaci co najmniej 2 wykonawców zdolnych do realizacji tego zamówienia, stanowi przeszkodę do zastosowania trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. UZP przypomina o tym w wyniku kontroli nr KNZ/20/16/DKD.

Jedną z najczęstszych przesłanek zastosowania trybu z wolnej ręki jest ta zawarta w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Stosownie do tej regulacji zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli:

  • dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
  • nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a
  • brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Przesłanka ta była wielokrotnie wskazywana w kierowanych do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zawiadomieniach o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Poniżej prezentujemy wyniki jednej z kontroli UZP w tym zakresie.

Przedmiotem zamówienia we wskazanym postępowaniu była dostawa, montaż i uruchomienie akceleratora Clinac iX firmy X, stanowiącego rozbudowę Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej w jednym ze szpitali onkologicznych. Zamawiający zdecydował się na zastosowanie trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp ze względu na:

  • potrzebę zachowania jednorodności używanego przez niego sprzętu oraz
  • związaną z nią niemożność zastosowania podzespołów, części składowych i oprogramowania innych producentów.

Zamawiający wskazał, że pełna, prawidłowa, bezpieczna i jednocześnie efektywna realizacja procedur radioterapeutycznych, aktualnie przez niego stosowanych, na nowych urządzeniach terapeutycznych będzie możliwa wyłącznie wówczas, gdy na wszystkich aparatach będą identyczne:

- wszystkie dostępne techniki terapeutyczne, jak i sposób ich realizacji,

- rodzaj, liczba oraz szczegółowe parametry dozymetryczne wiązek terapeutycznych, w zakresie wiązek fotonowych oraz elektronowych,

- geometria aparatu (tj. odległości od źródła do półek z blokami, półek z kompensatorami oraz do klinów mechanicznych, zakres ruchu blatu stołu terapeutycznego),

- wyposażenie, w tym akcesoria (identyczne półki na bloki indywidualne oraz kompensatory, identyczne kliny mechaniczne, identyczne kolimatory wiązek elektronowych wraz z systemem precyzyjnego kształtowania nieregularnych kształtów pól elektronowych).

Tylko wówczas – jak wskazał zamawiający – radioterapia dowolnego pacjenta, rozpoczęta na jednym z aparatów, będzie mogła być kontynuowana na innym aparacie bez zmiany sposobu leczenia, zapewniając ciągłość terapii i uzyskanie maksymalnego efektu terapeutycznego, będącego celem napromieniania.

Prezes UZP w wyniku kontroli stwierdził jednak, żena rynku sprzętu medycznego, obejmującego przedmiot zamówienia w kontrolowanym postępowaniu, było co najmniej kilku znaczących producentów linii radiologicznych, którzy byliby w stanie wykonać zamówienie.Podkreślił też, żeposiadanie przez zamawiającego linii radioterapeutycznej zbudowanej z urządzeń jednego producenta X nie stanowi podstawy do stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. Wobec tego uznał, że skorzystanie z omawianej przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki było niedopuszczalne.

Zamawiający wniósł zastrzeżenia od wyniku kontroli, których Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z 14 lutego 2017 r. (sygn. akt KIO/KD 4/17) nie uwzględniła.

Źródło: Informator UZP 4/2017

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak ocenić zaświadczenia z KRK, w przypadku zmian w KRS, które nie zostały ujawnione w odpisie?

Pytanie: Wykonawca złożył wraz z ofertą 22 zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Piętnaście sztuk jest zgodnych z informacjami wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Brakuje sześciu zaświadczeń, dla osób które...

agata-smerd
Agata Smerd
21.09.2018
Czytaj więcej »
Siwz w zamówieniach obronnych – publikować czy nie?

Pytanie: Czy zgodnie z art. 131ia pkt 1 ustawy Pzp zasadą jest, że w przypadku postępowań w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (dot. przetargu ograniczonego) siwz zamieszczamy na stronie internetowej, a dopiero w sytuacji...

karol-jaworski
Karol Jaworski
21.09.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Od 19 września br. zmiany w przesłankach unieważnienia postępowania – bądź na bieżąco
Wprowadzone w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp nowe rozwiązanie daje zamawiającym możliwość unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Nowy...
Wykonawca, który w sposób zawiniony wprowadza zamawiającego w błąd, może być wykluczony z procedury
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd, jeśli mogą mieć one istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy...
Zakupy poniżej 30.000 euro – sprawdź, co zyskasz, regulując zasady ich dokonywania
Zamawiający, nie mając sprecyzowanej polityki dokonywania drobnych zamówień, często narażają się na działania doraźne. Tracą przy tym, bo planowanie zakupów, biorąc pod uwagę tzw. efekt skali, jest po prostu efektywniejsze. Zapewnia też bardziej...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel