Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Co to jest konflikt interesów i kiedy należy złożyć oświadczenie dotyczące jego wystąpienia (art. 56 Pzp)?

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 4 marca 2021
Co to jest konflikt interesów i kiedy należy złożyć oświadczenie dotyczące jego wystąpienia (art. 56 Pzp)?

Urząd Zamówień Publicznych cyklicznie publikuje na swojej stronie WWW odpowiedzi na pytania związane ze stosowaniem nowych regulacji ustawy Pzp. Dwa z nich dotyczą pojęcia „konflikt interesów” oraz związanych z nim oświadczeń. Sprawdź, kto i w jakiej sytuacji jest zobowiązany złożyć oświadczenie o bezstronności.

W pierwszej z odpowiedzi UZP wyjaśnia, co to jest konflikt interesów, wskazując, że obejmuje on co najmniej każdą sytuację, w której członkowie personelu zamawiającego lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień, działającego w imieniu zamawiającego, którzy biorą udział w prowadzeniu postępowania lub mogą wpłynąć na jego wynik, mają bezpośrednio lub pośrednio interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Za konflikt interesów należy zatem uznać każdą sytuację, w której bezstronność lub niezależność osób działających po stronie zamawiającego w postępowaniu jest lub może być postrzegana jako zagrożona z uwagi na posiadanie powiązań osobistych, majątkowych czy interesu finansowego, ekonomicznego w określonym rozstrzygnięciu postępowania.

Które relacje zagrażają bezstronności?

W świetle art. 56 ust. 2 Pzp konflikt interesów występuje wówczas, gdy osoby wymienione w ust. 1 tego przepisu, tj. kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej, inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania albo osoby udzielające zamówienia:

1)     ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;

2)     pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub nadzorczych wykonawców ubiegających się o zamówienie;

3)     w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub nadzorczych wykonawców;

4)     pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania.

 

Ważne

Konflikt interesów jest eliminowany poprzez wyłączenie określonych osób z postępowania (art. 56 ust. 1 ustawy Pzp). Dlatego też osoby występujące po stronie zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności karnej, składają oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia okoliczności określonych w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp.

 

Kto złoży oświadczenie?

Obowiązek złożenia takiego oświadczenia mają osoby:

1)     wykonujące czynności w postępowaniu

2)     mogące wpłynąć na wynik postępowania,

3)     udzielające zamówienia (zawierające w imieniu zamawiającego umowę w sprawie zamówienia).

W jakim terminie złożyć oświadczenie?

UZP wskazuje, że zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie o:

  • istnieniu konfliktu interesów powinno być złożone niezwłocznie po powzięciu wiadomości o jego zaistnieniu, a
  • braku istnienia takiego konfliktu nie później niż przed zakończeniem postępowania.

Moment złożenia przez osoby wymienione w art. 56 ust. 1 ustawy Pzp (kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej, inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania albo osoby udzielające zamówienia) oświadczenia dotyczącego konfliktu interesów jest uzależniony od jego istnienia czy też braku, a co za tym idzie – od treści oświadczenia.

Brak istnienia konfliktu interesów zostaje potwierdzony złożeniem oświadczenia potwierdzającego ten stan, które składane jest nie później niż przed zakończeniem postępowania. Stwierdzenie konfliktu interesów i wyłączenie określonej osoby z dokonywania czynności w postępowaniu z uwagi na istnienie okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp powinno nastąpić niezwłocznie po ustaleniu kręgu wykonawców ubiegających się o zamówienie i powzięciu wiadomości o istnieniu podstaw do wyłączenia się z postępowania. Z reguły będzie to moment otwarcia ofert bądź wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp

21 kwietnia, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jakie kryteria oceny ofert zastosować w przypadku zamówienia na dostawę sprzętu medycznego?

Pytanie: Jesteśmy szpitalem sp. z o.o., z 90-proc. udziałem samorządu powiatowego i 10-proc. udziałem samorządu gminnego. Ogłaszamy przetarg na dostawę sprzętu medycznego, który w 85% jest finansowany przez Unię Europejską. W...

Czytaj więcej »
Jak opublikować informacje o udzieleniu zamówień odrębnych?

Pytanie: Zamawiający w celu pilnego zakupu komputerów, tabletów, monitorów i rzutników do pracy zdalnej chce skorzystać z art. 6a ust. 1 specustawy. Zgodnie z ust. 2 wspomnianej ustaw zamawiający ma obowiązek wpisania w...

karol-jaworski
Karol Jaworski
10.04.2021
Czytaj więcej »

Aktualności

Ile pieniędzy otrzymała Polska w ramach funduszy europejskich?
Fundusze pochodzące z Unii Europejskiej to z pewnością jedna z najważniejszych korzyści, jakie Polska odnosi dzięki obecności we Wspólnocie. Olbrzymie kwoty nie tylko przemawiają do wyobraźni. Przede wszystkim przekładają się na kształt otaczającej...
07.04.2021 Czytaj więcej »
Opisz przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV
Wspólny Słownik Zamówień CPV określony unijnym rozporządzeniem zawiera drzewo kodów o różnych stopniach szczegółowości. Opisując zamówienie za pomocą kodu CPV, powinieneś znaleźć kod maksymalnie zbliżony do przedmiotu zamówienia. Może się także...
Niezgodność oferty z siwz należy rozpatrywać pod kątem jej treści, a nie formy
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Interpretacja powyższego przepisu nakazuje odniesienie normy tego przepisu do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel