Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Brak możliwości uzyskania zaświadczeń urzędowych do przetargu – co może zrobić wykonawca?

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 11 maja 2020
Brak możliwości uzyskania zaświadczeń urzędowych do przetargu – co może zrobić wykonawca?

Jeśli wykonawca nie może obiektywnie otrzymać potrzebnego w przetargu zaświadczenia np. z KRK lub KRS, wolno mu w aktualnie panującej sytuacji pandemii zastąpić je oświadczeniem złożonym przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Ten niezwykle istotny z punktu widzenia praktyki zlecania zamówień publicznych wniosek wynika z komunikatu opublikowanego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych zatytułowanego „Brak możliwości uzyskania dokumentu dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19”.

UZP dostrzegł, że w związku z pandemią COVID-19 wykonawcy krajowi i zagraniczni mogą nie mieć możliwości uzyskania potrzebnych im w postępowaniach zaświadczeń urzędowych wskazanych w § 5 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Mowa o następujących dokumentach:

1)      zaświadczeniu właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszącym się do ewentualnych zaległości podatkowych,

2)      zaświadczeniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innym dokumencie potwierdzającym, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

3)      odpisie z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Kiedy własne oświadczenie zamiast dokumentu urzędowego?

Urząd Zamówień Publicznych zrównał w tej sytuacji wykonawców zagranicznych oraz krajowych. Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów jeżeli w kraju, w którym wykonawca zagraniczny ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się odpowiednich dokumentów urzędowych,  zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie:

  • wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
  • osoby, której dokument miał dotyczyć,

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Sformułowanie „nie wydaje się dokumentów”, użyte w § 7 ust. 3 rozporządzenia ws. dokumentów należy interpretować w ten sposób, że w świetle właściwych regulacji prawnych, takich dokumentów w ogóle się nie wydaje. 

Ratio legis tego przepisu pozwala jednak na przyjęcie interpretacji, że przez „niewydawanie dokumentu” należy rozumieć również sytuację, gdy w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania wykonawcy wydaje się dokument, jednak nie jest on wydawany czasowo, ze względu na wystąpienie czynników zewnętrznych, które obiektywnie uniemożliwiają uzyskanie przez wykonawcę tego dokumentu.

UZP zapobiega dyskryminacji wykonawców zagranicznych i krajowych

Urząd Zamówień Publicznych stwierdził, że „Chociaż umiejscowienie przepisu § 7 ust. 3 rozporządzenia ws. dokumentów w treści tego aktu prawnego wskazuje, że dotyczy on tylko wykonawców zagranicznych, to jednak ze względu na wskazaną wyżej zasadę równego traktowania wykonawców, należy uznać, że również wykonawca krajowy, ma możliwość – w przypadku spełnienia przesłanek określonych w tym przepisie – zastąpienia dokumentu oświadczeniem, na zasadach określonych  w § 7 ust. 3 rozporządzenia ws. dokumentów, analogicznie jak wykonawca zagraniczny. 

Przyjęcie odmiennej interpretacji dyskryminowałoby podmioty krajowe, dla których powyższe uprawnienie nie wynika wprost z treści rozporządzenia ws. dokumentów. W konsekwencji, podmioty krajowe, zobowiązane do przedłożenia dokumentów, które są czasowo niewydawane przez urzędy i instytucje, byłyby wykluczane z postępowań o zamówienie publiczne, podczas, gdy w będący w analogicznej sytuacji wykonawcy zagraniczni mogliby skorzystać z uprawnienia do złożenia oświadczenia, na zasadach określonych w § 7 ust. 3 rozporządzenia ws. dokumentów i ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego”.

Wnikliwa analiza danego przypadku

Urząd podkreśla jednak, że w każdym przypadku należy zbadać, czy wykonawca rzeczywiście nie mógł uzyskać dokumentu w danym urzędzie lub instytucji z tego powodu, że dokumentów z przyczyn wywołanych przez pandemię COVID-19 nie wydawano.

Nie można automatycznie przyjmować, że w każdym przypadku uzyskanie wymaganego dokumentu jest niemożliwe i że dokumentów tych nie wydaje się. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 zmienia się dynamicznie i trzeba mieć także na uwadze, że w najbliższym czasie planowane jest stopniowe przywracanie działania urzędów i instytucji w kraju.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Więcej opracowań komunikatów Urzędu Zamówień Publicznych znajdziesz w zakładce Zamówienia publiczne w dobie pandemii.

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 10 -11

Transmisja online na żywo

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy wykluczyć projektanta, który przygotował dokumentację i ubiega się o zamówienie na jej podstawie?

Pytanie: Projektant opracował koncepcję do zaprojektowania przebudowy drogi. Niniejsza koncepcja stanowi opis przedmiotu zamówienia w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej. Jak postąpić, w sytuacji...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
04.06.2020
Czytaj więcej »
Zwracane zabezpieczenie pomniejszysz o opłaty bankowe

Pytanie: Czy można zwrócić zabezpieczenie pieniężne w kwocie mniejszej, jeśli prowizje i opłaty są większe niż oprocentowanie na wyodrębnionym koncie? Teoretycznie może wtedy dojść do sytuacji, że zabezpieczenie na małą kwotę...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
04.06.2020
Czytaj więcej »

Aktualności

Umowy w sprawie zamówień publicznych w nowym Pzp od 2021 r.
Nowe Prawo zamówień publicznych modyfikuje wiele rozwiązań w odniesieniu do umów w sprawie zamówień publicznych, począwszy od zakresu jej treści do kwestii związanych z etapem realizacji zamówienia i zmianami umowy. Z artykułu dowiesz się, jakie...
Na ile zamawiający musi dogłębnie przeanalizować dane do oceny kryteriów?
Artykuł 91 ust. 2d ustawy Pzp wymaga, aby zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawcę. Nie można tego jednak utożsamiać z obowiązkiem zamawiającego weryfikacji...
Polska wersja kalkulatorów kosztów cyklu życia (LCC) już dostępna
Urząd Zamówień Publicznych opracował na zlecenie Komisji Europejskiej polską wersję narzędzi do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla komputerów i monitorów, oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji drogowej oraz oświetlenia do wnętrz. Są one...
02.06.2020 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel