Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

KRYTERIA POZACENOWE

Autor: Paulina Sawicka

Dodano: 30 maja 2018

Inne niż cena lub koszt kryteria oceny ofert przedłożonych przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zamawiający określa je, co do zasady, w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców.

Kryteria oceny ofert sprecyzowano szczegółowo w art. 91 ustawy z 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych. Ustęp 2 tego artykułu określa, że tak istotne kryteria, jak cena lub koszt, które w zasadzie wystarczają do oceny oferty, w drugiej opcji mogą być wykorzystane łącznie z innymi kryteriami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. W szczególności są nimi następujące kryteria pozacenowe:

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;

2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 [dotyczy zakładów pracy chronionej i grup społecznie marginalizowanych], dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;

3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;

4) aspekty innowacyjne;

5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;

6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

Artykuł 91 Pzp w ust. 2c – wprowadzonym w efekcie nowelizacji z 22 czerwca 2016 – wskazuje: Kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem zamówienia, jeżeli dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, które mają być zrealizowane w ramach tego zamówienia, we wszystkich aspektach oraz w odniesieniu do poszczególnych etapów ich cyklu życia, w tym procesu produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek, nawet jeżeli nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia.

Zastosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert nie znajduje z pewnością uzasadnienia przy udzielaniu zamówień na dobra standardowe lub takie, co do których zamawiający jest w stanie zarówno precyzyjnie sformułować oczekiwania, jak i przewidzieć, jakie świadczenie i produkty otrzyma w następstwie realizacji umowy. W innych sytuacjach stosowania wyłącznie kryterium cenowego, tam, gdzie nie ma możliwości posłużenia się standardami i normami bądź precyzyjnymi określeniami służącymi opisowi przedmiotu zamówienia, zamawiający musi liczyć się z uzyskaniem w następstwie udzielonego zamówienia dóbr, które odpowiadają postawionym przez niego wymaganiom jedynie w minimalnym, niezbędnym do ustalenia zgodności z opisem w specyfikacji zakresie – określono w publikacji Urzędu Zamówień Publicznych pt. Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach o zamówienia publiczne.

Kolejne nowelizacje ustawy Pzp zmierzały do stworzenia udoskonalenia ram prawnych dla skutecznego wykorzystania kryteriów pozacenowych. Według Raportu dotyczącego kryteriów oceny ofert opublikowanego przez UZP w maju 2017 r. zmiany te przynoszą oczekiwane efekty, zwiększając pole konkurowania wykonawców w aspektach takich, jak parametry, jakość, oddziaływanie na środowisko. Jako najczęściej stosowane kryteria pozacenowe wskazuje się termin realizacji zamówienia, okres gwarancji, a następnie – jakość (parametry techniczne, funkcjonalność) oraz wiedza i doświadczenie wykonawców.

Artykuł 91 ust. 8 Pzp wskazuje, że minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego.

Funkcjonuje nadal rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10 maja 2011 r. w tej sprawie, które określa inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do zamówień publicznych na zakup pojazdów samochodowych kategorii M i N, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. nr 238, poz. 2010, z 2006 r. nr 205, poz. 1512 oraz z 2008 r. nr 29, poz. 166), niebędących pojazdami specjalnymi. Kryteriami oceny ofert w odniesieniu do zamówień publicznych na zakup pojazdów tej kategorii są:

1) zużycie energii;

2) emisja dwutlenku węgla;

3) emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.

Patrz: Ocena ofert.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 91.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r. nr 96, poz. 559).

Orzecznictwo: KIO 76/17; 43/17; 1738/16; 1029/16.

Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach o zamówienia publiczne, wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2011.

Raport dotyczący kryteriów oceny ofert – wpływ zmian wprowadzonych nowelizacjami ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r. i z 22 czerwca 2016 r. na stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa, maj 2017 (www.uzp.gov.pl).

Autor:

Paulina Sawicka

Autor: Paulina Sawicka

aplikant adwokacki specjalizujący się w prawie zamówień publicznych

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
kryteria pozacenowe
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Zamówienia z wolnej ręki

Poznaj nowe przepisy Prawa zamówień publicznych

22 września (wtorek) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy niewłaściwie opisane kryteria oceny ofert zmuszają do unieważnienia postępowania?

Pytanie: W przetargu na dostawę sprzętu informatycznego mamy dwa okresy gwarancji – 36 i 60 miesięcy. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. W jaki sposób dokonać oceny ofert?

Czytaj więcej »
Kiedy wykluczyć wykonawcę za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku, prawu pracy i socjalnemu?

Pytanie: Informacja podawana przez wykonawcę w dokumencie JEDZ w sekcji III punkt C dotycząca naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiskowego, prawa socjalnego i prawa pracy stanowi obligatoryjną przesłankę na podstawę...

Czytaj więcej »

Aktualności

Nie każda nieusuwalna wada postępowania zobowiązuje do jego unieważnienia
Unieważnienie postępowania, w sytuacji gdy wedle przypuszczenia zamawiającego jest ono obarczone nieusuwalną wadą, musi być dokładnie przeanalizowane i bezsprzecznie dowiedzione. Sam fakt, że postępowanie obarczone jest wadą, nie jest wystarczającą...
Jaki potencjał podmiotu trzeciego wolno udostępniać i jak dobrze udostępnić zasoby?
Wykonawcy, którzy samodzielnie nie spełniają określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, mogą „pożyczyć” potencjał od podmiotu trzeciego. Niestety nie wszystkie zasoby można udostępniać, bo część z nich jest ściśle związana z...
Wykonawca, który wprowadził zamawiającego w błąd, powinien zostać wykluczony z postępowania
Jeżeli wykonawca przedstawił w złożonej przez siebie ofercie informacje odnośnie do  oferowanego przedmiotu zamówienia, punktowane w ramach kryterium pozacenowego, pozostające w sprzeczności z faktami, zaś odwołujący prawidłowo odczytał te...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel