Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

KRYTERIA POZACENOWE

Autor: Paulina Sawicka

Dodano: 30 maja 2018

Inne niż cena lub koszt kryteria oceny ofert przedłożonych przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zamawiający określa je, co do zasady, w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców.

Kryteria oceny ofert sprecyzowano szczegółowo w art. 91 ustawy z 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych. Ustęp 2 tego artykułu określa, że tak istotne kryteria, jak cena lub koszt, które w zasadzie wystarczają do oceny oferty, w drugiej opcji mogą być wykorzystane łącznie z innymi kryteriami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. W szczególności są nimi następujące kryteria pozacenowe:

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;

2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 [dotyczy zakładów pracy chronionej i grup społecznie marginalizowanych], dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;

3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;

4) aspekty innowacyjne;

5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;

6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

Artykuł 91 Pzp w ust. 2c – wprowadzonym w efekcie nowelizacji z 22 czerwca 2016 – wskazuje: Kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem zamówienia, jeżeli dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, które mają być zrealizowane w ramach tego zamówienia, we wszystkich aspektach oraz w odniesieniu do poszczególnych etapów ich cyklu życia, w tym procesu produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek, nawet jeżeli nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia.

Zastosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert nie znajduje z pewnością uzasadnienia przy udzielaniu zamówień na dobra standardowe lub takie, co do których zamawiający jest w stanie zarówno precyzyjnie sformułować oczekiwania, jak i przewidzieć, jakie świadczenie i produkty otrzyma w następstwie realizacji umowy. W innych sytuacjach stosowania wyłącznie kryterium cenowego, tam, gdzie nie ma możliwości posłużenia się standardami i normami bądź precyzyjnymi określeniami służącymi opisowi przedmiotu zamówienia, zamawiający musi liczyć się z uzyskaniem w następstwie udzielonego zamówienia dóbr, które odpowiadają postawionym przez niego wymaganiom jedynie w minimalnym, niezbędnym do ustalenia zgodności z opisem w specyfikacji zakresie – określono w publikacji Urzędu Zamówień Publicznych pt. Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach o zamówienia publiczne.

Kolejne nowelizacje ustawy Pzp zmierzały do stworzenia udoskonalenia ram prawnych dla skutecznego wykorzystania kryteriów pozacenowych. Według Raportu dotyczącego kryteriów oceny ofert opublikowanego przez UZP w maju 2017 r. zmiany te przynoszą oczekiwane efekty, zwiększając pole konkurowania wykonawców w aspektach takich, jak parametry, jakość, oddziaływanie na środowisko. Jako najczęściej stosowane kryteria pozacenowe wskazuje się termin realizacji zamówienia, okres gwarancji, a następnie – jakość (parametry techniczne, funkcjonalność) oraz wiedza i doświadczenie wykonawców.

Artykuł 91 ust. 8 Pzp wskazuje, że minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego.

Funkcjonuje nadal rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10 maja 2011 r. w tej sprawie, które określa inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do zamówień publicznych na zakup pojazdów samochodowych kategorii M i N, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. nr 238, poz. 2010, z 2006 r. nr 205, poz. 1512 oraz z 2008 r. nr 29, poz. 166), niebędących pojazdami specjalnymi. Kryteriami oceny ofert w odniesieniu do zamówień publicznych na zakup pojazdów tej kategorii są:

1) zużycie energii;

2) emisja dwutlenku węgla;

3) emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.

Patrz: Ocena ofert.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 91.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r. nr 96, poz. 559).

Orzecznictwo: KIO 76/17; 43/17; 1738/16; 1029/16.

Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach o zamówienia publiczne, wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2011.

Raport dotyczący kryteriów oceny ofert – wpływ zmian wprowadzonych nowelizacjami ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r. i z 22 czerwca 2016 r. na stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa, maj 2017 (www.uzp.gov.pl).

Autor:

Paulina Sawicka

Autor: Paulina Sawicka

aplikant adwokacki specjalizujący się w prawie zamówień publicznych

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
kryteria pozacenowe
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców  

Przygotuj sie do zmian Pzp

Transmisja online

20 lutego (czwartek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Pytanie: Przetarg dotyczy robót budowlanych powyżej progu unijnego. Zamawiający wybrał wykonawcę (wpłynęły dwie oferty) 14 sierpnia 2019 r. Ten z własnej inicjatywy przedłużył termin związania ofertą i ważność złożonego wadium...

Czytaj więcej »
Elektroniczne zaświadczenie z ZUS – zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

Pytanie: W przetargu powyżej progów unijnych wezwaliśmy wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W toku oceny dokumentów komisja przetargowa...

Czytaj więcej »

Aktualności

Praktyczne aspekty związane z pełnomocnictwem do złożenia elektronicznej oferty
W dobie wymogu składania elektronicznej oferty rodzi się wiele wątpliwości na tle dokumentu stanowiącego umocowanie do jej podpisania. Jaką postać powinno przybrać pełnomocnictwo, aby można je było uznać za prawidłowe? Czy wolno je złożyć w postaci...
Warunki udziału muszą uwzględniać zasady proporcjonalności i sytuację rynkową
Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania...
Oferta jedynie formalnie niezgodna z siwz nie powinna być odrzucana
Niezgodność treści oferty z treścią siwz, która stanowi obligatoryjną przesłankę odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zachodzi wówczas, gdy jej zawartość merytoryczna nie odpowiada ukształtowanym przez zamawiającego i zawartym w...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel