Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Autor: Paulina Sawicka

Dodano: 30 maja 2018

Jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych nieposiadająca osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przepisy dotyczące jednostek budżetowych reguluje ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 11–13.

Pod względem ustrojowym wyróżnić można trzy zasadnicze grupy jednostek budżetowych, tj. jednostki będące aparatem wykonawczym organów władzy ustawodawczej i wykonawczej (ministerstwa, urzędy, kancelarie, biura w tym Urząd Zamówień Publicznych), jednostki budżetowe będące jednostkami organizacyjnymi podległymi organom państwowej lub samorządowej władzy wykonawczej lub przez nie nadzorowanymi oraz jednostki budżetowe niemające formalnie wyodrębnionych urzędów, zaliczane do sądów i trybunałów oraz organów kontroli państwowej i ochrony prawa.

Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu (art. 11 ust. 2 uofp). Statut jest aktem prawa wewnętrznego, określającym wewnętrzną organizację danej jednostki (jej strukturę), tryb działania i zadania. Statut jednostki budżetowej powinien określać co najmniej jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

Zakład budżetowy – jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych (rozlicza się z budżetem państwa). Nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy z 5 stycznia 1991 r. ─ Prawo budżetowe (art. 6).

Samorządowe zakłady budżetowe – jednostki, które świadczą swoje usługi odpłatnie, natomiast koszty ich działalności są pokrywane z przychodów własnych. Przychód może być wykorzystany do pokrycia kosztów np. obiektów sportowych, zakładów utylizacji odpadów, zakładów komunalnych, oczyszczalni ścieków (art. 14–17 uofp). Wymienione jednostki sektora finansów publicznych, czyli jednostki budżetowe, na mocy art. 3 ust. 1 pkt 1 są zobowiązane do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 3 ust. 1 pkt 1.

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) ─ art. 11–11a, art. 12–13.

Uchylona ustawa z 5 stycznia 1991 r. ─ Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. ze zm.) ─ art. 6.

Autor:

Paulina Sawicka

Autor: Paulina Sawicka

aplikant adwokacki specjalizujący się w prawie zamówień publicznych

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
jednostka budżetowa
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Webinarium z ekspertem!

Elektronizacja według nowego Prawa zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 12-13.30

Transmisja online

WIĘCEJ >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

Pytanie: Czy wolno wezwać wykonawcę do uzupełnienia programu szkolenia, jeżeli nie był to warunek udziału w postępowaniu? Zamawiający zaznaczył jedynie w opisie przedmiotu zamówienia, że szkolenie powinno zostać przeprowadzone...

Czytaj więcej »
Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

Pytanie: Publiczny zakład opieki zdrowotnej w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych  musi zakupić następujący sprzęt medyczny: USG, EKG, unit stomatologiczny, fotel ginekologiczny, defibrylator, autoklaw medyczny...

Czytaj więcej »

Aktualności

Ogłoszenia w postępowaniach – reguły związane z RODO oraz zmianą ogłoszenia, cz. II
W poniższym artykule omawiamy reguły zmiany ogłoszeń (oraz siwz) a także wymogi dotyczące klauzul RODO w ogłoszeniach i zasadach postępowania z danymi osobowymi ujawnianymi w treści ogłoszeń. Sprawdź, o czym musisz wiedzieć w związku z publikacją...
Proponowane klauzule mediacyjne i koncyliacyjne w umowach o zamówienia publiczne
W związku z coraz większym zainteresowaniem w zakresie możliwościami polubownego rozwiązywania sporów wynikających z umów w sprawie zamówienia publicznego, Prokuratoria Generalna RP, współpracując z Urzędem Zamówień Publicznych, udostępniła...
27.05.2020 Czytaj więcej »
Kolejne zmiany w zakresie zamówień publicznych w „Tarczy antykryzysowej”
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw i przekazała go do prac w...
26.05.2020 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel