Marta Mikulska-Nawacka

Marta Mikulska-Nawacka

Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu
Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.
274 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Podstawa do dysponowania osobą jest krótsza niż termin realizacji zamówienia - czy wykonawca spełnia warunek udziału?

Pytanie: Zamawiający w siwz określił, że wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże, iż do realizacji zamówienia:dysponuje lub będzie dysponował osobą do nadzorowania i koordynowania prac o co najmniej 3-letnim doświadczeniu w koordynowaniu i nadzorowaniu prac porządkowych w obiektach użyteczności publicznej dla każdego z zadań częściowych osobno; dysponuje lub będzie dysponował osobami, z których każda posiada wynikający z jednego kontraktu minimum 6-miesięczny staż pracy polegający na sprzątaniu w obiektach o charakterze zbliżonym do obiektów zamawiającego, nabyty w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca do oferty załączył wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Osoby spełniają postawiony warunek, ale  w rubryce „informacja o podstawie do dysponowania” wykonawca  podaje jako podstawę dysponowania osobami umowy o pracę na czas określony i umowy zlecenia, których termin ważności nie zbiega się z terminem realizacji zamówienia (wygasają wcześniej). Czy zamawiający wzywa wykonawcę do udowodnienia dysponowania wymienionymi osobami (świadczą usługę osobiście) na czas realizacji zamówienia, jeżeli tak to jak? Osoby nie są w dyspozycji podmiotu trzeciego.  Czy należy uznać, że wykonawca potwierdził spełnianie wymogu siwz w terminie przewidzianym na składanie ofert i nie należy podejmować żadnych czynności?
14 października 2011Czytaj więcej »

Jak szacować zamówienie na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych?

Pytanie: Uprzejmie proszę o opinię prawną dotyczącą konieczności stosowania procedur zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w przypadku zatrudniania kadry pedagogicznej dla zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W ramach projektu zaplanowano zajęcia pozalekcyjne o nastepujacej tematyce:„Komputer w księgowości” dla 60 uczniów klas IV Technikum Ekonomicznego;„Przedsiębiorczość z doradztwem edukacyjno-zawodowym” dla 90 uczniów szkół wymienionych w punkcie 1 bez względu na profil kształcenia (w tym indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym);„Interaktywna matematyka" dla 130 uczniów klas III i IV techników w  czterech Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych;„Programowanie obrabiarek CNC” dla 10 uczniów kształcących się  w zawodach dotyczących mechaniki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych;  „Tworzenie stron internetowych i komputerowa obróbka grafiki” dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk;„Recepcja bez tajemnic” dla 18 uczniów kształcących się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w Zespole Szkół Specjalnych;  „Ślusarz zawodowiec” dla 12 uczniów kształcących się w zawodzie ślusarz w Zespole Szkół Specjalnych.Do realizacji poszczególnych zajęć niezbędni są nauczyciele posiadający uprawnienia do nauczania poszczególnych przedmiotów. Proszę o informację, czy realizację zajęć pozalekcyjnych należy traktować jako jedno zamówienie i oszacować łącznie, czy też należy zajęcia pogrupować wg tematyki i oszacować odrębnie.
30 września 2011Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Zapraszamy na szkolenie!

Udzielanie zamówień publicznych do 30 tys. euro

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

1 kwietnia, Warszawa

Zapisz się już dziś>> 

wiper-pixel