KIO 61/19 POSTANOWIENIE dnia 24 stycznia 2019 r.

Data: 16 kwietnia 2019

Sygn. akt KIO 61/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Marzena Teresa Ordysińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  24  stycznia  2019  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

w dniu 15 stycznia 

r. 

przez  wykonawcę  Blue-Box  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Białymstoku  w postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  -  

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  Nr  2  Pomorskiego  Uniwersytetu  Medycznego 

w Szczecinie 

p o s t a n a w i a: 

Umarza postępowanie odwoławcze.  

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Blue-

Box  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Białymstoku  kwoty  7  500,00  zł 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  198b  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2017,  poz.  1579,  z  późn.  zm.)  na  niniejsze 

postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie. 

Przewodniczący

………………………  


Sygn. akt: KIO 61/19 

U z a s a d n i e n i e 

I.  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  Nr  2  Pomorskiego  Uniwersytetu  Medycznego 

w Szczecinie (dalej

: Zamawiający), prowadzi postępowanie, na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze 

zm.; 

dalej:  Prawo  zamówień  publicznych  albo  ustawa  Pzp),  którego  przedmiotem  jest 

„Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu laparoskopowego 3D". 

W  dniu  15 stycznia  2019  r.  wykonawca  Blue-

Box  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Białymstoku  (dalej:  Odwołujący)  wniósł  odwołanie,  zarzucając 

Zamawiającemu  naruszenie art.  29  ust.  2 i  3 ustawy  Pzp  w  związku z  art.  7 ust.  1 ustawy 

Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 186 ust. 2 

ustawy Pzp, w związku z niepodjęciem przez Zamawiającego, w ramach w/w postępowania 

o  zamówienie  publiczne,  czynności  do  których  był  on  zobowiązany,  w  świetle  przepisów 

ustawy Pzp oraz podjęciem czynności do których nie był on uprawniony, tj.:  

a/  niewykonania  przez  Zamawiającego  dyspozycji  z  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  tj.  zgodnie 

żądaniem  Wykonawcy  nie  zmodyfikował  on  opisu  przedmiotu  zamówienia  ani  też  nie 

dopuścił  do  składania  ofert  „równoważnych",  pomimo,  że  uznał  w  całości  wcześniejsze 

odwołanie Wykonawcy (Sygn. akt KIO 2644/18); 

b/  opisuj

ąc  w  sposób  zbyt  rygorystyczny,  w  stosunku  do  swoich  zobiektywizowanych 

potrzeb,  wy

magania  techniczne  odnoszące  się  do  przedmiotu  zamówienia,  a  rygoryzm  ten 

"promuje”  produkt  dystrybuowany  przez  konkretną  firmę  (OLYMPUS).  Dotyczy  to 

parametrów  przedmiotu  zamówienia  ze  „zmodyfikowanego”  Załącznika  nr  2  do  formularza 

oferty takich jak poz. 1.1 - 6, 8, 10 - 16, 21 - 24, 26 - 28, 31,35 - 45, 47 - 48, 50 - 51; 11.55 - 

56; IV.57, 60, 64; IX. 74 - 75, 77, 83 - 84, 87; X.90 i XII. 91 - 92; 

c/  opisując  przedmiot  zamówienia  poprzez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  oraz 

szczególnych  procesów,  które  charakteryzują  zamawiany  produkt  produkowany 

dystrybułowany przez konkretnego wykonawcę (firmę OLYMPUS), co prowadzi de facto do 

uprzywilejowania  producenta  i  produktu  firmy  OLIMPUS, 

a  eliminuje  innych  wykonawców 

ich  produkty,  pomimo  braku  występowania  przesłanek  z  art.  29  ust.  3  ustawy  Pzp, 

tj. 

niemożności  opisania  przedmiotu  zamówienia  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych 

określeń. Dotyczy to parametrów przedmiotu zamówienia ze „zmodyfikowanego” Załącznika 

nr 2 do formularza oferty takich jak poz. 1.1 - 6, 8, 10 - 16, 21 - 24, 26 - 28, 31,35 - 45, 47 - 

48, 50 - 51; 11.55 - 56; IV.57, 60, 64; IX. 74 - 75, 77, 83 - 84, 87; X.90 i XII. 91-92. 


d/ w sposób nieuprawniony nie dopuszcza do składania ofert „równoważnych” w stosunku do 

opisanego  w  „zmodyfikowanym”  Załączniku  nr  2  do  formularza  oferty,  przedmiotu 

zamówienia  pomimo,  iż  jest  do  tego  bezwzględnie  zobowiązany  przepisami  ustawy  Pzp 

związku z tym, że przedmiotowy opis wskazuje znaki towarowe, patenty oraz szczególne 

procesy,  które  charakteryzują  zamawiany  produkt  produkowany  i  dystrybułowany  przez 

konkretnego wykonawcę (firmę OLYMPUS). 

Odwołujący w konsekwencji wnosił o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie 

Zamawiającemu: 

a/  dokonania,  w  w/w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne,  modyfikacji  opisu 

przedmiotu  zamówienia  poprzez  usunięcie  znaków  towarowych,  patentów  (np.  w  postaci 

parametrów)  oraz  szczególnych  procesów,  które  charakteryzują  zamawiany  produkt 

produkowany  i  dystrybułowany  przez  konkretnego  wykonawcę  (firmę  OLYMPUS), 

zastępując  je  obiektywnie  niezbędnymi  dla  Zamawiającego  parametrami  (np.  w  zakresie 

minimum  lub  maximum)  oraz  normami,  które  nie  będą  odpowiadały  z  góry  określonemu 

produktowi 

określonego producenta. 

b/  w  sytuacji  gdy  jest  to  obiektywnie  uzasadnione  sp

ecyfiką  przedmiotu zamówienia 

Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń,  aby  dopuścił  on  zaoferowanie  rozwiązań  „równoważnych”  uwzględniających 

zasadę  uczciwej  i  efektywnej  konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców, 

obejmujących jedynie taki zakres przedmiotu zamówienia do którego odnoszą się przesłanki 

z  art.  29  ust.  3  ustawy  Pzp,  z  podaniem  w  jaki  sposób  ową  „równoważność”  będzie 

Zamawiający  oceniał  tj.  określił  obiektywne  i  przejrzyste  zasady  oceny  spełniania  warunku 

„równoważności" przez zaoferowane, inne niż „referencyjne”, rozwiązania techniczne. 

N

ie  zgłoszono  żadnego  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego. 

W dniu 21 stycznia 2019 r.  

Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione 

odwołaniu.  

II. 

Po  pierwsze,  Izba  ustaliła,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  odwoławczym  nie 

przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego żaden wykonawca. 

Po  drugie,  Izba  uznała,  że  postępowanie  odwoławcze  należy  umorzyć,  bowiem 

odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  podniesione 

odwołaniu. 


Zgodnie z art. 186 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, w przypadku uwzględnienia 

p

rzez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć 

postępowanie na posiedzeniu niejawnym pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym 

po stronie Zamawiającego nie przystąpił  w terminie żaden  wykonawca. W takim przypadku 

Zam

awiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Ponadto,  w  związku  z  art.  186  ust.  6  pkt  2b  Prawa  zamówień  publicznych,  Izba 

postanowiła o zwrocie Odwołującemu uiszczonego wpisu od odwołania.  

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      …………………………… 


wiper-pixel