KIO 2644/18 POSTANOWIENIE dnia 3 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  3  stycznia  2019  r.  w  W

arszawie  odwołania 

wniesionego 24 grudnia 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby O

dwoławczej  

przez wykonawcę: Blue-Box sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa, montaż i uruchomienie 

zestawu laparoskopowego 3D (nr 

postępowania ZP/220/101/18) 

prowadzonym przez zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM 

w Szczecinie 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Blue-

Box sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku kwoty 7500 zł 00 gr (słownie: siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  –  uiszczonej  przez  powyższego  odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  nr  2  PUM  w  Szczecinie 

prowadzi  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych 

(t.j.   Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1579) 

{dalej  również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  usługi  pn. 

Dostawa,  montaż  i  uruchomienie  zestawu  laparoskopowego  3D  (nr  postępowania 

ZP/220/101/18). 

Ogłoszenie  o  tym  zamówieniu  18  grudnia  2018  r.  zostało  zamieszczone 

w Biuletynie  Za

mówień  Publicznych  pod  nr  662914-N-2018.  Wartość  przedmiotowego 

zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy pzp. 

24  grudnia  2018 

r. Odwołujący Blue-Box sp. z o.o. z siedzibą  w Białymstoku  wniósł 

w stosownej  formie  elektronicznej  do  Pre

zesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie 

(zachowując  wymóg  przekazania  jego  kopii  Zamawiającemu)  od  postanowień  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia {dalej również: „specyfikacja” lub „SIWZ”} w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia {dalej również” „OPZ”} . 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy pzp polegające na:  

Opisaniu  w  sposób  zbyt  rygorystyczny  w  stosunku  do  swoich  zobiektywizowanych 

potrzeb wymagań technicznych odnoszących się do przedmiotu zamówienia, co promuje 

produkt dystrybuowany 

przez konkretną firmę (OLYMPUS) – dotyczy poz. np. 8, 11 czy 

27 z z

ałącznika nr 2 do formularza oferty. 

Ustaleniu  w  sposób  zbyt  rygorystyczny  w  stosunku  do  swoich  zobiektywizowanych 

potrzeb oraz 

standardów (praktyk) rynkowych terminu dostawy na dwa dni robocze, co 

de facto jest terminem na cito 

i nie uwzględnia logistyki związanej z zamówieniem przez 

wykonawcę  u  producenta  przedmiotu  zamówienia  dopiero  po  podpisaniu  umowy 

zamawiającym,  skompletowaniem  zestawu,  dostarczeniem  do  wykonawcy, 

następnie  do  zamawiającego,  w  sytuacji  gdy  zamawiane  przez  Zamawiającego 

urządzenie nie jest produktem kupowanym z tzw. półki. 

3.  Opisaniu  przedmiot

u zamówienia  przez  wskazanie znaków  towarowych,  patentów  oraz 

szczególnych  procesów,  które  charakteryzują  zamawiany  produkt  produkowany 

i dystrybu

owany przez konkretnego wykonawcę (firmę OLYMPUS), co prowadzi de facto 

do  uprzywilejowania  producenta  i  produktu  firmy  OLIMPUS,  a  eliminuje  innych 

wykonawców  i  ich  produkty,  pomimo  braku  występowania  przestanek  z  art.  29  ust.  3 

p

zp,  tj.  niemożności  opisania  przedmiotu  zamówienia  za  pomocą  dostatecznie 


dokładnych określeń – dotyczy pozycji nr 8, 11 czy 27. 

W  sposób  nieuprawniony  pominięciu  możliwości  składania  ofert  równoważnych 

w stosunku  do  opisanego  w  z

ałączniku  nr  2  do  formularza  oferty  przedmiotu 

zamówienia, pomimo iż Zamawiający jest do tego zobowiązany przepisami ustawy pzp 

w  związku  z  tym,  że  przedmiotowy  opis  wskazuje  znaki  towarowe,  patenty  oraz 

szczególne  procesy,  które  charakteryzują  zamawiany  produkt  produkowany 

dystrybułowany przez konkretnego wykonawcę (firmę OLYMPUS). 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

dokonania następujących zmian w specyfikacji: 

Usunięcia  w  OPZ  znaków  towarowych  lub  typów  produktów,  norm,  certyfikatów  itp. 

wskazujących  na  konkretne  urządzenie,  konkretnego  producenta  (firmę  OLYMPUS) 

zastąpienia  ich  obiektywnie  niezbędnymi  dla  Zamawiającego  parametrami 

technicznymi oraz normami, które nie będą odpowiadały z góry określonemu produktowi 

określonego producenta. 

Przedłużenia terminu dostawy z uwzględnieniem okoliczności, że standardowo dostawy 

tego typu 

urządzeń wymagają co najmniej dwóch do trzech tygodni. 

3.  W  sytuacji 

gdy  jest  to  obiektywnie  uzasadnione  specyfiką  przedmiotu  zamówienia 

Zamawiający  nie  może  opisać  przedmiotu  zamówienia  za  pomocą  dostatecznie 

dokładnych  określeń,  dopuszczenia  zaoferowania  rozwiązań  równoważnych, 

uwzględniając  zasadę  uczciwej  i  efektywnej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców,  obejmując  jedynie  zakres  przedmiotu  zamówienia,  do  którego  odnoszą 

się przesłanki z art. 29 ust. 3 pzp, z podaniem w jaki sposób ową równoważność będzie 

Zamawiający oceniał, tj. określenia obiektywnych i przejrzystych zasad oceny spełniania 

warunku  równoważności  przez  zaoferowane,  inne  niż  referencyjne,  rozwiązania 

techniczne. 

W  piśmie  z  31  grudnia  2018  r.  Zamawiający  poinformował,  że  27  grudnia  2018  r. 

zamieścił kopię odwołania na swojej stronie internetowej. 

Izba  ustaliła,  że  do  Prezesa  Izby  nie  wpłynęło  żadne  zgłoszenie  przystąpienia 

do 

postępowania odwoławczego w tej sprawie. 

2  stycznia  2019  r. 

wpłynęła do Izby odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający 

oświadczył,  że  działając  na  podstawie  art.  186  ust.  1  i  2  pzp  uwzględnił  w  całości  zarzuty 

odwołania  i  wnosi  o  umorzenie  postępowania  oraz  wzajemne  zniesienie  kosztów 

na podstawie art. 186 ust. 1 pzp. 


W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego)  –  powoduje 

zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów 

odwołania.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy  pzp 

w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

pos

tępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje 

powt

arza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  w  sposób  niebudzący  wątpliwości  wyraził 

wolę uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Jednocześnie żaden 

wykonawca 

nie zgłosił przystąpienia do postępowania odwoławczego po jego stronie.   

Izba  zwa

żyła,  że  dla  wywarcia  skutku  w  postaci  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  w  tej  sprawie  konieczne  i  wystarczające  jest  uwzględnienie  przez 

Z

amawiającego  w  całości  zarzutów  zawartych  w odwołaniu.  Natomiast  dalsze  czynności, 

które  Zamawiający  faktycznie  już  podjął  lub  podejmie  w  celu  uczynienia  zadość  żądaniom 

odwołania, pozostają poza oceną Izby w ramach ustalenia zaistnienia przesłanki umorzenia 

postępowania  odwoławczego.  Tym  niemniej  przypomnieć  należy,  że  art.  186  ust.  2  zd. 

drugie  ustawy  pzp  nakazuje  w  takim  przypadku 

Zamawiającemu  w  prowadzonym 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  wykonać,  powtórzyć  lub  unieważnić  czynności 

zgodnie z 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 

W

obec  stwierdzenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione 

odwołaniu,  a  po  jego  stronie  nie  przystąpił  żaden  wykonawca,  Izba  –  działając 

na podstawie  art.  186  ust.  2  w  zw.  z  art.  192  ust.  1  zd.  2  ustawy  pzp 

–  umorzyła 

postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron tego postępowania. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  uwzględniła,  że  ponieważ 

uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło przed otwarciem posiedzenia, z mocy 


art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  pzp 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie,  jednocześnie  nakazując 

dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, zgodnie z § 5 ust. 

1  pkt  1  lit.  a  r

ozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel